Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 88 - 114 2019-01-31

Turkey’s Economic Power Potential: Turkiye Wealth Fund Practice As an ‘Economic Diplomacy’ Instrument

Tahsin YAMAK [1] , Emre SAYGIN [2]


The production and trade-oriented nature of the international economic system is evolving into a complex structure that is increasingly concentrated in global financial relations, socio-cultural interactions are accelerating, and power-struggle arguments are diversified. For this reason today's modern states are also aiming to strengthen their economic security architects and expand their potential areas of influence. Considering the strong political will and the size of the transferred financial assets that behind him, shed light on the Republic of Turkey's regional and global vision. In the justification of the establishment law, it is mentioned that it is a “foreign policy instrument”; however, there is a risk that the expected aim may not be fully realized due to handicaps such as very slow progression of organizational formation, limited scope of legal duty and not identifying vehicle and relationship forms. In this context, Turkiye Wealth Fund not be seen as a mere tool of economic policy, in practice it is more comprehensive and accurate assessment would focus on the result-driven strategy.
Turkey, Turkiye Wealth Fund, Economic Power, Economic Diplomacy
 • Akbulak, B. S. (2008). Ulusal Varlık Fonları (Sovereign Wealth Funds): Gelişmeler ve Düzenleme Çalışmaları. Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporu, No: SA-4.
 • Alhashel, B. (2015). Sovereign Wealth Funds: A Literature Review. Journal of Economics and Business, 78, 1-13. dx.doi.org/10.1016/j.jeconbus.2014.10.001.
 • Bakanlar Kurulu (2016). Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar, Karar Tarihi: 17.10.2016, Karar Sayısı: 2016/9429, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/ 2016/11/20161109-14.pdf.
 • Bayar, Y. ve Yıldırım, M. (2013). Ulusal VARLIK Fonlarının Regülasyonuna Yönelik Çabalar: Santiago Prensipleri. Finans Politik&Ekonomik Yorumlar, 50 (585), 67-79.
 • Beck, R. ve Fidora, M. (2008). The Impact of Sovereign Wealth Funds on Global Financial Markets. European Central Bank Occasional Paper, No: 91.
 • Cumhurbaşkanlığı (2018a). Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Karar Tarihi: 11.09.2018, Karar Sayısı: 2018/162, http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?h ome=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180912.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180912.htm.
 • Cumhurbaşkanlığı (2018b). 11.09.2018 Tarihli ve 2018/163 Sayılı Karar, Karar Tarihi: 11.09.2018, Karar Sayısı: 2018/163, http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home= http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180912.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180912.htm.
 • Çolakoğlu, S. (2015). Diplomasi. Uluslararası İlişkilere Giriş, 4. Baskı, Ed: Ş. Kardaş ve A. Balcı, İstanbul: Küre Yayınları, 379-386.
 • Davutoğlu, A. (2004). Stratejik Derinlik - Türkiye’nin Uluslararası Konumu, 15. Baskı, İstanbul: Küre Yayınları.
 • Dedeoğlu, E. (2016). Kamu Mali Yönetiminde Neler Oluyor?: Varlık Fonu ve Tamamlayıcı Ödenek. TEPAV Değerlendirme Notu, No: 2016/29.
 • Donnelly, J. (2017). Realizm. Uluslararası İlişkiler Teorileri, 5. Edisyon, 3. Baskı, Çev: M. Ağcan ve A. Aslan, İstanbul: Küre Yayınları, 53-84.
 • Gilpin, R. (2011). Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği. Çev: M. Duran ve Diğerleri, Ankara: Kripto Basım Yayım.
 • Güçlü, M. (2018). Ulusal Varlık Fonları: Türkiye Ekonomisi İçin Bir Değerlendirme. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 9 (1), 39-53.
 • Hacıhasanoğlu, E. ve Soytaş, U. (2010). Yeniden Tasarlanan Finansal Mimaride Ulusal Varlık Fonlarının Rolü. METU MARC Working Paper Series, 2010-02.
 • IWG (2008). Sovereign Wealth Funds Generally Accepted Principles and Practices “Santiago Principles”, http://www.iwgswf.org/pubs/eng/santiagoprinciples.pdf, erişim: 11.10.2018.
 • Kadercan, B. (2015). Güç. Uluslararası İlişkilere Giriş, 4. Baskı, Ed: Ş. Kardaş ve A. Balcı, İstanbul: Küre Yayınları, 323-335.
 • Karagöl, E. T. ve Koç, Y. E. (2016). Dünya’da ve Türkiye’de Varlık Fonu. SETA Analiz, Sayı: 169.
 • Kavcıoğlu, Ş. (2018). Ulusal Varlık Fonları ve Türkiye. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 10 (18), 87-109.
 • Kayıran, M. (2016). Türkiye Varlık Fonu’nun Kuruluş Amaçları ve Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 14 (56), 56-90.
 • Konukman, A. ve Şimşek, O. (2017). Ulusal Varlık Fonları ve Türkiye Uygulaması. Çalışma ve Toplum, Cilt: 55, Sayı: 4, 1913-1944.
 • Mesjasz, C. (2008). Ekonomik Güvenlik. Uluslararası İlişkiler, 5 (18), 125-150.
 • Oğuz, Ş. (2016). Ekonomi Diplomasisi (30.07.2016). Sabah Gazetesi, https://www.sabah .com.tr/yazarlar/oguz/2016/07/30/ ekonomi-diplomasisi, erişim: 12.10.2018.
 • Oğuz, Ş. (2018). Eylem Odaklı Fon (14.09.2018). Sabah Gazetesi, https://www.sabah.com.t r/yazarlar/oguz/ 2018/09/14/eylem-odakli-fon, erişim: 12.10.2018.
 • Özdemir, H. (2008). Uluslararası İlişkilerde Güç: Çok Boyutlu Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 63 (03), 113-144.
 • PWC (2017). The World in 2050 - How Will the Global Economic Order Change?.https://www.pwc.com/gx/en/world-2050/assets/pwc-world-in-2050-slide-pack-feb-2017.pdf, erişim: 13.11.2018.
 • Rana, K. S. (2004). Economic Diplomacy in India: A Practitioner Perspective. International Studies Perspectives, 5, 66-70.
 • Sabah (2017). Erdoğan'dan Flaş Varlık Fonu açıklaması (08.09.2017). https://www.sabah.com .tr/ekonomi/2017/09/08/erdogandan-flas-varlik-fonu-aciklamasi, erişim: 12.10.2018.
 • Sovereign Wealth Fund Institute (2018). https://www.swfinstitute.org, erişim: 10.10.2018.
 • Sönmezoğlu, F. ve Diğerleri (2017). Uluslararası İlişkiler Sözlüğü. Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 5. Basım, İstanbul: Der Yayınları.
 • Şen, G. (2016). Türkiye ve Yeni Başlayan Varlık Yönetim Fonu Hikâyesi (28.07.2016). Bloomberg HT, http://www.businessht.com.tr/yorum/haber/1273315-turkiye-ve-yeni-baslay an-varlik-yonetim-fonu-hikayesi, erişim: 13.10.2018.
 • Şimşek, O. (2017). Çin Yatırım Şirketi (CIC) Özelinde Finansal Küreselleşmede Devlet Sermayesi: Ulusal Varlık Fonları. Fiscaoeconomia, 1 (1), 58-76.
 • TBMM (2016a). Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ile 14 Milletvekilinin Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1319) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Yasama Dönemi: 26, Yasama Yılı: 1, Sıra Sayısı: 413, https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss413.pdf.
 • TBMM (2016b). Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Kanun No: 6741 Kabul Tarihi: 19.08.2016, Yürürlük Tarihi: 26.08.2016, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160826-1.htm.
 • Tüsiad (1998). Türkiye’de Yeni Bir Ekonomi ve Ticari Diplomasisine Doğru. Yayın No: T/98-6/230.
 • TVF (2018). Hakkımızda - Misyon, http://turkiyevarlikfonu.com.tr/TR/icerik/51/hakkimizda, erişim: 08.10.2018.
 • Uysal Şahin, Ö. (2017). Kamu Maliyesi-Varlık Fonu İlişkisi: Türkiye İçin Fırsat mı, Tehdit mi?. Journal of Awareness, 2 (3), 349-380.
 • Ünay, S. (2013). Kalkınmacı Modernlik - Küresel Ekonomi Politik ve Türkiye. İstanbul: Küre Yayınları.
 • Üstün, N. (2017). Ulusal Varlık Fonları ve Türkiye Varlık Fonu. Konya Ticaret Odası Araştırma Raporu.
 • Waltz, K. N. (2015). Uluslararası Politika Teorisi. Çev: O. S. Binatlı, Ed: Ç. Özen, Ankara: Phoneix Yayınevi.
 • Woolcock, S. ve Bayne, N. (2013). Economic Diplomacy. The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, Ed: A. F. Cooper, J. Heine ve R. Thakur. UK: Oxford University Press, 385-401.
 • Yalçıner, K. ve Sürekli, A. M. (2015). Ekonominin Çeşitlendirilmesinin Bir Aracı Olarak Ulusal Refah Fonu Modelinin Türkiye Ekonomisi Açısından Uygulanabilirliği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (3), 1-29.
 • Yılmaz, S. (2008). Uluslararası İlişkilerde Güç ve Güç Dengesinin Evrimi. Stratejik Araştırmalar Dergisi 1 (1), 27-65.
Birincil Dil en
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Yayınlanma Tarihi 1
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8831-7448
Yazar: Tahsin YAMAK

Orcid: 0000-0003-2939-1562
Yazar: Emre SAYGIN
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2019

APA Yamak, T , Saygın, E . (2019). Turkey’s Economic Power Potential: Turkiye Wealth Fund Practice As an ‘Economic Diplomacy’ Instrument . Fiscaoeconomia , 3 (1) , 88-114 . DOI: 10.25295/fsecon.2019.01.003