Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2, 332 - 351, 31.05.2020
https://doi.org/10.25295/fsecon.2020.02.005

Öz

Kaynakça

 • Aslan, M. (2005a), “Construction of a Financial Social Accounting Matrix fort the Turkish Economy with 1996 Data”, Anadolu University Journal of Social Sciences, 7 (1), 287 – 306.
 • Aslan, M. (2005b), “Turkish Social Accounting Matrix for 1996”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13, 221 – 245.
 • Atıcı, C. (2004), Türkiye’nin Dış Ticaretinde ve Transfer Politikalarında Değişimin Faktör Bazında Gelir Dağılımı Etkileri: Bir Sosyal Hesaplar Matrisi Denemesi, TEAE Yayınları, Ankara.
 • Brooks, J. ve Tanyeri, A. (1999), Agricultural Policy Reform in Turkey: A Social Accounting Matrix Perspective, TEAE Yayınları, Ankara.
 • Celasun, M. (1996), “Yapısal Değişmelerin ve Nisbi Fiyatların Çözümlemesi İçin Bir Genel Denge Modeli”, ODTÜ Gelişim Dergisi, 20, 1 -25.
 • Colm, G. (1951), “Experiences in the Use of Social Accounting in Public Policy in the United States”, The Review of Income and Wealth, Volume: 1, Issue: 1, 75 – 97.
 • Çağatay, S., Taşdoğan, C. ve Şahinöz A. (2010), “2001-2008 Yıllarında Türkiye’de Uygulanan Alternatif Tarım Politikalarının Gelir Çarpan Analizi ve Politika Önerileri”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 19: 161-182.
 • Çakmak, E. H. ve Yeldan, E. (1994), “The Role of Agriculture in the Structural Adjustment Experience of Turkey”, Cahiers d’Economie et Sociologie Rurales, No 33, 33-54.
 • Değer, Ç. (2011), “An Overlapping Generations Analysis of Social Security Reform in Turkey”, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Dervis, K.ve Robinson, S. (1978), The foreign exchange gap, growth and industrial strategy in Turkey: 1973–1983, The World Bank (Washington, DC), Staff Working Paper 306.
 • Dervis, K., de Melo, J. ve Robinson, S. (1982), A General Equilibrium Models for Development Policy, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Diao, X., Roe, T. ve Yeldan E. (1998), “Fiscal Debt Management, Accumulation and Transitional Dynamics in a CGE Model for Turkey” Canadian Journal of Development Studies, vol XIX, No 2, 343-375.
 • Diao, X., Roe, T. ve Yeldan E. (1999), “How Fiscal Mis-Management May Impede Trade Reform: Lessons from An Intertemporal, Multi-Sector General Equilibrium Model for Turkey”, The Developing Economies, 37(1): 59-88.
 • Doğruel, F., Doğruel A. S. ve Yeldan E. (2005), Macroeconomics of Turkey’s Agricultural Reforms: An Intertemporal Computable General Equilibrium Analysis, Journal of Policy Modeling, 25, s. 617-637.
 • Erdoğan, E. (2011), “Multiregional Social Accounting Matrix and Multiplier Analysis: An Application for Turkish Economy”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, METU Department of Economics, Ankara.
 • Erten, H. (2009), Türkiye İçin Sektörel Sosyal Hesaplar Matrisi Üretme Yöntemi ve İstihdam Üzerine Bir Hesaplanabilir Genel Denge Uygulaması, DPT Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • Gedik, M.A. (2010), “Vergi Politikalarının Dış Ticaret Üzerindeki Etkileri: Türkiye İçin Hesaplanabilir Genel Denge Uygulaması”, Maliye Dergisi, Sayı 159: 395 - 415.
 • Gök, B. ve M. Karadağ, (2013), “Türkiye İçin 2002 Yılı Sosyal Hesaplar Matrisi”, Ege Academic Review, Vol. 13, Issue 3: 325-335
 • Gül, Z.B. (2013), “Türkiye’de 2000 Sonrası Kamu Maliyesi Uygulamalarının Bölüşüm Etkilerinin Sosyal Hesaplar Matrisi ile Analizi”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 26: 77-102.
 • Güneş, B. (2009), “Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşmasının Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri: Bir Hesaplanabilir Genel Denge Modeli”, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 24, Sayı 1: 123-170.
 • Günlük Şenesen, G. (1984), “Sosyal Hesaplar Matrisi ve Türkiye için Bir Uygulama, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • Günlük Şenesen, G. (1985), “Richard Stone’un Sosyal Hesaplar Sistemi”, METU Studies in Development, 12 (1-2), 173 – 183.
 • Hıcks, J. R. (1960), The Social Framework An Introduction to Economics, 3. Baskı, Oxford University Press, London.
 • Kenç, T. ve Sayan, S. (2001), “Transmission of the Demographic Shock Effects from Large to Small Countries: An Overlapping Generations CGE Analysis”, Journal of Policy Modeling, Cilt: 23, No: 6, 677-702.
 • Köse, A. H. ve Yeldan, E. (1996),“ Çok Sektörlü Hesaplanabilir Genel Denge Modellerinin Veri Tabanı Üzerine Notlar”, ODTÜ Gelişme Dergisi, 23 (1), 59 – 83.
 • Öney, E. (1980), İktisadi Planlama, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 438, İkinci Baskı, Sevinç Matbaası, Ankara
 • Özhan, H. G. (1989), Türkiye İçin Sosyal Hesaplar Matrisine Dayalı Bir Planlama Modeli, DPT Yayını, Yayın No: DPT: 2182 – İPB: 427.
 • Pyatt, G. ve Thorbecke, E. (1976), Planning Techniques for a Better Future, Geneva, Switzerland, International Labor Force.
 • Sak, G. ve Yeldan, E. (1993), “Reflections on Asset-Backed Securitization in Turkey: Results of A Financial CGE Model”, METU Studies in Development, 20(3), s. 325-356.
 • Stone, R. (1956), Sosyal Hesaplar ve İktisadi Modeller, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınlarından No. 68 – 50, Maliye Enstitüsü Yayınları No.13, Çevirenler: Sadun Aren, Atilla Karaosmanoğlu, Nejat Bengül, Ajans Türk Matbaası, Ankara.
 • Şenerdem, E.D. (2013), Impact of Electricity Sector Reform Implementation of Turkish Economy: A Social Accounting Matrix Analysis , Adam Akademi, Cilt 3, Sayı 2: 35-52.
 • Taşdoğan, C. (2009), “Sosyal Hesaplar Matrisi ve Çok Sektörlü Makro Modeller Çerçevesinde Türkiye’de Tarımsal Politikaların Analizi”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Taşdoğan, C., S. Çağatay, ve R. Öziş, (2013), “Türkiye’de Bio-dizel Kullanımı Hedeflerinin Ekonomik Etki Analizi”, Ekonomik Yaklaşım, Vol. 24, Issue 87: 37-68.
 • Taşdoğan, B. (2018),” Türkiye’de Gıda Rejimleri, Kırsal Yoksulluk ve Devletin Değişen Rolü: Sosyal Hesaplar Matrisi Çerçevesinde Bir İnceleme”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Tektaş, M. (2006), Tarımsal Desteklerin Gelir Etkileri: SHM Uygulaması, Hazine Müsteşarlığı KİT Genel Müdürlüğü, Temmuz. Telli, Ç. (2004), Sosyal Hesaplar Matrisi Üretme Yöntemi ve Türkiye Uygulaması, DPT Uzmanlık Tezi, Devlet Planlama Teşkilatı Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü Planlama, Ankara.
 • Telli, Ç., Voyvoda, E., Yeldan, E. (2006), “Modeling General Equilibrium for Socially Responsible Macroeconomics: Seeking for the Alternatives to Fight Jobless Growth in Turkey”, METU Studies in Development, 33(2): 255-293.
 • Telli, Ç., Voyvoda, E., Yeldan, E. (2008a), “Macroeconomics of Twin-Targeting in Turkey: Analytics of a Financial CGE Model”, International Review of Applied Economics, 22(8): 227-242.
 • Telli, Ç., Voyvoda, E., Yeldan, E. (2008b), “Economics of Environmental Policy in Turkey: A General Equilibrium Investigation of the Economic Evaluation of Sectoral Emission Reduction Policies for Climate Change”, Journal of Policy Modeling, 30(1): 321-340.
 • Tin, E. (1997), “A Social Accounting Matrix Multiplier Analysis of The Effects of Agricultural Support Policies: The Case of US”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bilkent University, Department of Economics.
 • Voyvoda, E. (2003), “Alternatives in Debt Management: Investigation of Turkish Debt in an Overlapping Generations General Equilibrium Framework”, The Institute of Economics and Social Sciences of Bilkent University, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Voyvoda, E. ve Yeldan E. (2005), “Managing Turkish Debt: An OLG Investigation of the IMF’s Fiscal Programming Model for Turkey”, Journal of Policy Modeling, 27(6): 743-765.
 • Yeldan, E. (1989), “Constructing a Computable General Equilibrium Model for Policy Analysis: Calibration and Applications for Turkey 1981”, Bogaziçi University Journal of Economics and Administrative Sciences, Summer 3(2): 161-187.
 • Yeldan, E. (1996), “Türk Ekonomisinde Krizin Oluşumu, 1990-1993: Bir Genel Denge Analizi”, METU Studies in Development, 23(3): 427-476.
 • Yeldan, E. (1997), “Financial Liberalization and Fiscal Repression in Turkey: Policy Analysis in a CGE Model with Financial Markets”, Journal of Policy Modeling, 19(1): 79-117.
 • Yeldan, E. (1998), “On Structural Sources of the 1994 Turkish Crisis: A CGE Modeling Analysis”, The International Review of Applied Economics, 12(3): 397-414.
 • Yeldan, E., Özsan, M. E. ve Taşçı K. (2012), “Türkiye’de İstihdam - Büyüme İlişkisi Üzerine Bölgesel Hesaplanabilir Genel Denge Modeli Uygulaması”, Çalışma ve Toplum, 32(1): 11-50.
 • Yeldan, E., Voyvoda E., Taşçı, K. Ve Özsan, M. E. (2015), “Planning for Regional Development: A General Equilibrium Analysis for Turkey”, in Economic Planning and Industrial Policy in the Globalizing Economy: Concepts, Experience, Prospects, Yülek, M (ed.), London: Springer.
 • Yiğiteli, N.G., (2010), “Sosyal Güvenlik Politikası Değişikliklerinin Etkileri: Türkiye için Bir Sosyal Hesaplar Matrisi Çarpan Çözümlemesi”, Gazi Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara .

Sosyal Hesaplar Matrisi Üzerine Teorik Bir Değerlendirme

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2, 332 - 351, 31.05.2020
https://doi.org/10.25295/fsecon.2020.02.005

Öz

After the Second World War; the social, cultural and economic dimensions of the policies carried out with the rise of the developmental tendency have gained importance. The fact that the national income accounts did not show the relations between the accounts so clearly caused the use of social accounts that show the relations between the accounts more clearly. In fact, many data are shown in a certain order with the method called social accounts matrix, which is the representation of social accounts in the matrix form. In the majority of studies developed in Turkey which use the social accounting matrix aim to create a database for computable general equilibrium models. There are fewer studies compared to other areas related to the social accounting matrix. The main reason for this is the problems that occurred in publishing, sorting and harmonizing the data.

Kaynakça

 • Aslan, M. (2005a), “Construction of a Financial Social Accounting Matrix fort the Turkish Economy with 1996 Data”, Anadolu University Journal of Social Sciences, 7 (1), 287 – 306.
 • Aslan, M. (2005b), “Turkish Social Accounting Matrix for 1996”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13, 221 – 245.
 • Atıcı, C. (2004), Türkiye’nin Dış Ticaretinde ve Transfer Politikalarında Değişimin Faktör Bazında Gelir Dağılımı Etkileri: Bir Sosyal Hesaplar Matrisi Denemesi, TEAE Yayınları, Ankara.
 • Brooks, J. ve Tanyeri, A. (1999), Agricultural Policy Reform in Turkey: A Social Accounting Matrix Perspective, TEAE Yayınları, Ankara.
 • Celasun, M. (1996), “Yapısal Değişmelerin ve Nisbi Fiyatların Çözümlemesi İçin Bir Genel Denge Modeli”, ODTÜ Gelişim Dergisi, 20, 1 -25.
 • Colm, G. (1951), “Experiences in the Use of Social Accounting in Public Policy in the United States”, The Review of Income and Wealth, Volume: 1, Issue: 1, 75 – 97.
 • Çağatay, S., Taşdoğan, C. ve Şahinöz A. (2010), “2001-2008 Yıllarında Türkiye’de Uygulanan Alternatif Tarım Politikalarının Gelir Çarpan Analizi ve Politika Önerileri”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 19: 161-182.
 • Çakmak, E. H. ve Yeldan, E. (1994), “The Role of Agriculture in the Structural Adjustment Experience of Turkey”, Cahiers d’Economie et Sociologie Rurales, No 33, 33-54.
 • Değer, Ç. (2011), “An Overlapping Generations Analysis of Social Security Reform in Turkey”, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Dervis, K.ve Robinson, S. (1978), The foreign exchange gap, growth and industrial strategy in Turkey: 1973–1983, The World Bank (Washington, DC), Staff Working Paper 306.
 • Dervis, K., de Melo, J. ve Robinson, S. (1982), A General Equilibrium Models for Development Policy, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Diao, X., Roe, T. ve Yeldan E. (1998), “Fiscal Debt Management, Accumulation and Transitional Dynamics in a CGE Model for Turkey” Canadian Journal of Development Studies, vol XIX, No 2, 343-375.
 • Diao, X., Roe, T. ve Yeldan E. (1999), “How Fiscal Mis-Management May Impede Trade Reform: Lessons from An Intertemporal, Multi-Sector General Equilibrium Model for Turkey”, The Developing Economies, 37(1): 59-88.
 • Doğruel, F., Doğruel A. S. ve Yeldan E. (2005), Macroeconomics of Turkey’s Agricultural Reforms: An Intertemporal Computable General Equilibrium Analysis, Journal of Policy Modeling, 25, s. 617-637.
 • Erdoğan, E. (2011), “Multiregional Social Accounting Matrix and Multiplier Analysis: An Application for Turkish Economy”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, METU Department of Economics, Ankara.
 • Erten, H. (2009), Türkiye İçin Sektörel Sosyal Hesaplar Matrisi Üretme Yöntemi ve İstihdam Üzerine Bir Hesaplanabilir Genel Denge Uygulaması, DPT Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • Gedik, M.A. (2010), “Vergi Politikalarının Dış Ticaret Üzerindeki Etkileri: Türkiye İçin Hesaplanabilir Genel Denge Uygulaması”, Maliye Dergisi, Sayı 159: 395 - 415.
 • Gök, B. ve M. Karadağ, (2013), “Türkiye İçin 2002 Yılı Sosyal Hesaplar Matrisi”, Ege Academic Review, Vol. 13, Issue 3: 325-335
 • Gül, Z.B. (2013), “Türkiye’de 2000 Sonrası Kamu Maliyesi Uygulamalarının Bölüşüm Etkilerinin Sosyal Hesaplar Matrisi ile Analizi”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 26: 77-102.
 • Güneş, B. (2009), “Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşmasının Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri: Bir Hesaplanabilir Genel Denge Modeli”, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 24, Sayı 1: 123-170.
 • Günlük Şenesen, G. (1984), “Sosyal Hesaplar Matrisi ve Türkiye için Bir Uygulama, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • Günlük Şenesen, G. (1985), “Richard Stone’un Sosyal Hesaplar Sistemi”, METU Studies in Development, 12 (1-2), 173 – 183.
 • Hıcks, J. R. (1960), The Social Framework An Introduction to Economics, 3. Baskı, Oxford University Press, London.
 • Kenç, T. ve Sayan, S. (2001), “Transmission of the Demographic Shock Effects from Large to Small Countries: An Overlapping Generations CGE Analysis”, Journal of Policy Modeling, Cilt: 23, No: 6, 677-702.
 • Köse, A. H. ve Yeldan, E. (1996),“ Çok Sektörlü Hesaplanabilir Genel Denge Modellerinin Veri Tabanı Üzerine Notlar”, ODTÜ Gelişme Dergisi, 23 (1), 59 – 83.
 • Öney, E. (1980), İktisadi Planlama, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 438, İkinci Baskı, Sevinç Matbaası, Ankara
 • Özhan, H. G. (1989), Türkiye İçin Sosyal Hesaplar Matrisine Dayalı Bir Planlama Modeli, DPT Yayını, Yayın No: DPT: 2182 – İPB: 427.
 • Pyatt, G. ve Thorbecke, E. (1976), Planning Techniques for a Better Future, Geneva, Switzerland, International Labor Force.
 • Sak, G. ve Yeldan, E. (1993), “Reflections on Asset-Backed Securitization in Turkey: Results of A Financial CGE Model”, METU Studies in Development, 20(3), s. 325-356.
 • Stone, R. (1956), Sosyal Hesaplar ve İktisadi Modeller, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınlarından No. 68 – 50, Maliye Enstitüsü Yayınları No.13, Çevirenler: Sadun Aren, Atilla Karaosmanoğlu, Nejat Bengül, Ajans Türk Matbaası, Ankara.
 • Şenerdem, E.D. (2013), Impact of Electricity Sector Reform Implementation of Turkish Economy: A Social Accounting Matrix Analysis , Adam Akademi, Cilt 3, Sayı 2: 35-52.
 • Taşdoğan, C. (2009), “Sosyal Hesaplar Matrisi ve Çok Sektörlü Makro Modeller Çerçevesinde Türkiye’de Tarımsal Politikaların Analizi”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Taşdoğan, C., S. Çağatay, ve R. Öziş, (2013), “Türkiye’de Bio-dizel Kullanımı Hedeflerinin Ekonomik Etki Analizi”, Ekonomik Yaklaşım, Vol. 24, Issue 87: 37-68.
 • Taşdoğan, B. (2018),” Türkiye’de Gıda Rejimleri, Kırsal Yoksulluk ve Devletin Değişen Rolü: Sosyal Hesaplar Matrisi Çerçevesinde Bir İnceleme”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Tektaş, M. (2006), Tarımsal Desteklerin Gelir Etkileri: SHM Uygulaması, Hazine Müsteşarlığı KİT Genel Müdürlüğü, Temmuz. Telli, Ç. (2004), Sosyal Hesaplar Matrisi Üretme Yöntemi ve Türkiye Uygulaması, DPT Uzmanlık Tezi, Devlet Planlama Teşkilatı Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü Planlama, Ankara.
 • Telli, Ç., Voyvoda, E., Yeldan, E. (2006), “Modeling General Equilibrium for Socially Responsible Macroeconomics: Seeking for the Alternatives to Fight Jobless Growth in Turkey”, METU Studies in Development, 33(2): 255-293.
 • Telli, Ç., Voyvoda, E., Yeldan, E. (2008a), “Macroeconomics of Twin-Targeting in Turkey: Analytics of a Financial CGE Model”, International Review of Applied Economics, 22(8): 227-242.
 • Telli, Ç., Voyvoda, E., Yeldan, E. (2008b), “Economics of Environmental Policy in Turkey: A General Equilibrium Investigation of the Economic Evaluation of Sectoral Emission Reduction Policies for Climate Change”, Journal of Policy Modeling, 30(1): 321-340.
 • Tin, E. (1997), “A Social Accounting Matrix Multiplier Analysis of The Effects of Agricultural Support Policies: The Case of US”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bilkent University, Department of Economics.
 • Voyvoda, E. (2003), “Alternatives in Debt Management: Investigation of Turkish Debt in an Overlapping Generations General Equilibrium Framework”, The Institute of Economics and Social Sciences of Bilkent University, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Voyvoda, E. ve Yeldan E. (2005), “Managing Turkish Debt: An OLG Investigation of the IMF’s Fiscal Programming Model for Turkey”, Journal of Policy Modeling, 27(6): 743-765.
 • Yeldan, E. (1989), “Constructing a Computable General Equilibrium Model for Policy Analysis: Calibration and Applications for Turkey 1981”, Bogaziçi University Journal of Economics and Administrative Sciences, Summer 3(2): 161-187.
 • Yeldan, E. (1996), “Türk Ekonomisinde Krizin Oluşumu, 1990-1993: Bir Genel Denge Analizi”, METU Studies in Development, 23(3): 427-476.
 • Yeldan, E. (1997), “Financial Liberalization and Fiscal Repression in Turkey: Policy Analysis in a CGE Model with Financial Markets”, Journal of Policy Modeling, 19(1): 79-117.
 • Yeldan, E. (1998), “On Structural Sources of the 1994 Turkish Crisis: A CGE Modeling Analysis”, The International Review of Applied Economics, 12(3): 397-414.
 • Yeldan, E., Özsan, M. E. ve Taşçı K. (2012), “Türkiye’de İstihdam - Büyüme İlişkisi Üzerine Bölgesel Hesaplanabilir Genel Denge Modeli Uygulaması”, Çalışma ve Toplum, 32(1): 11-50.
 • Yeldan, E., Voyvoda E., Taşçı, K. Ve Özsan, M. E. (2015), “Planning for Regional Development: A General Equilibrium Analysis for Turkey”, in Economic Planning and Industrial Policy in the Globalizing Economy: Concepts, Experience, Prospects, Yülek, M (ed.), London: Springer.
 • Yiğiteli, N.G., (2010), “Sosyal Güvenlik Politikası Değişikliklerinin Etkileri: Türkiye için Bir Sosyal Hesaplar Matrisi Çarpan Çözümlemesi”, Gazi Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara .

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gözde EŞ POLAT> (Sorumlu Yazar)
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü
0000-0001-8857-4962
Türkiye


İsmail ENGİN Bu kişi benim
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü
0000-0002-3524-8466
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Eş Polat, G. & Engin, İ. (2020). Sosyal Hesaplar Matrisi Üzerine Teorik Bir Değerlendirme . Fiscaoeconomia , 4 (2) , 332-351 . DOI: 10.25295/fsecon.2020.02.005

 Fiscaoeconomia is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.