Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

MANİSA'NIN ŞARAP TURİZMİ İLE MARKALAŞMASINDA ÜZÜM ÜRETİCİLERİNİN TUTUMU

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 2, 104 - 118, 15.10.2018
https://doi.org/10.32958/gastoria.453497

Öz

Turizm
endüstrisinde değişen tüketici davranışları destinasyonları alternatif turizm
türlerine yönlendirmektedir. Bir destinasyondaki yiyecek içecek öğeleri
destinasyonun markalaşmasında etkili olabilecek unsurlar arasında yer
almaktadır. Bu araştırmanın amacı Manisa’da faaliyet gösteren üzüm
üreticilerinin destinasyonun şarap turizmi ile markalaşmasına yönelik tutumunu
belirlemektir. Araştırmada nitel bir yaklaşım benimsenmiştir. Araştırma
kapsamında yirmi üzüm üreticisinden görüşme yoluyla veri elde edilmiştir. Bulgulara
göre katılımcılar Manisa’nın şarap turizmi ile markalaşmasına olumlu yönde
bakmaktadır. Bununla birlikte yeterli sayıda fabrika ve kooperatif olmayışı ve
gerekli alt yapının eksik oluşu markalaşmayı önleyen olumsuz unsurlar olarak
değerlendirilmektedir. 

Kaynakça

 • Akdağ, G., Akgündüz, Y., Güler, O. ve Benli, S. (2015). Bir Seyahat Motivasyon Aracı Olarak Gastronomi: Hatay'ı Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonları, Yiyecek-İçecek Deneyimleri ve Seyahat Memnuniyetleri Üzerine Bir Araştırma. 1. In Eurisia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC-2015), 28-30.
 • Aslan, Z., Güneren, E. ve Çoban, G. (2014). Destinasyon markalaşma sürecinde yöresel mutfağın rolü: Nevşehir örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(4), 3-13.
 • Balta, S. ve Altıntaş, V. (2016). Seyahat Acentalığı ve Tur Operatörlüğü, İlhan Ünlü (Ed.). Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayını No:1558.
 • Boğdan, R.C ve Biken, S.K (1992). Qualitative Research for Education: An introduction to theory and methods, Boston: Allyn and Bacon
 • Boyne, S., Hall, D. ve Williams, F. (2003). Policy, support and promotion for food-related tourism initiatives: A marketing approach to regional development. Journal of Travel & Tourism Marketing, 14(3-4), 131-154.
 • Bessière, J. (1998). Local development and heritage: traditional food and cuisine as tourist attractions in rural areas. Sociologia ruralis, 38(1), 21-34.
 • Bezirgan, M. ve Koç, F. (2014). Yerel Mutfakların Destinasyona Yönelik Aidiyet Oluşumuna Etkisi: Cunda Adası Örneği, Journal of International Social Research, 7(34), 917-928.
 • Chen, Q. (2013). An Investigation of Food Tourism in Chongqing, International Journal of Management Cases, 15(4), 110-121.
 • Cusack, I. (2000). African cuisines: Recipes for nationbuilding?, Journal of African Cultural Studies, 13(2), 207-225.
 • Çeken, H., Karadağ, L. ve Dalgın, T. (2007). Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm ve Türkiye’ye Yönelik Teorik Bir Çalışma, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 7(1), 1-14.
 • Çevik, S. ve Saçılık, M. (2011). Destinasyonun Rekabet Avantajı Elde Etmesinde Gastronomi Turizminin Rolü: Erdek Örneği. 12. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 12, 503-515.
 • Demir, C. (2011). Mutfak turizminin destinasyon pazarlamasındaki önemi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş: nitel, Nicel ve Eleştirel Kuram Metodolojileri, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Enright, M. J. ve Newton, J. (2005). Determinants of tourism destination competitiveness in Asia Pacific: Comprehensiveness and universality, Journal of travel research, 43(4), 339-350. Güneş, G., Ülker, H. İ. ve Karakoç, G. (2008). Sürdürülebilir Turizmde Yöresel Yemek Kültürünün Önemi, 2. Ulusal Gastronomi Sempozyumu Bildirileri, Antalya.
 • Güldemir, O. ve Işık, N. (2011). Nevşehir Mutfak Kültürü ve Yemekleri. 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, 6, 16-19.
 • Gülmez, M., Babür, S. ve Yirik, Ş. (2012). Turizmde Destinasyon Markalaşması ve Alanya Örneği. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 15-18.
 • Güngör, İ., Ateşoğlu, İ., ve Doğanlı, B. (2008). Destinasyon Markalaşması ve Bir Uygulama. III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 17-19.
 • Göker, G. (2011). Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Mutfak Turizmi (Balıkesir İli Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Hacıoğlu, N., Girgin, G. K. ve Giritlioğlu, İ. (2009). Yiyecek–İçecek İşletmelerinin Pazarlama Faaliyetlerinde Yöresel Mutfakların Kullanımı: Balıkesir Örneği. 3. Gastronomi Sempozyumu, 17-18.
 • İlban, M. O. (2008). Seyahat Acenta Yoneticilerinin Destinasyon Marka İmajı Algıları Üzerine Bir Araştırma, Ege Academic Review, 8(1), 121-152.
 • İpar, M. S. ve Tırıl, A. (2014). Sinop İlinin Kırsal Turizm Potansiyeli ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, (2), 45-54.
 • İlgüner, M. (2006). Türkiye’de Marka Yaratma ve Yaratmanın Altın Kuralları, Rota Yayınları, İstanbul.
 • İnceöz, S. (2009). Turistlerin Seyahat Motivasyonunun Belirlenmesinde Türk Mutfağına Yönelik Durum Değerlendirmesi. 3. Ulusal Gastronomi Sempozyumu Bildirileri, 17-18 Nisan. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletmeFakültesi.
 • Karataş, M. ve Babür, S. (2013). Gelişen Dünya'da Turizm Sektörünün Yeri. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (2), 15-24.
 • Karim, S.A. ve Chi, C.G. (2010). Culinary Tourism as a Destination Attraction: An Empirical Examination of Destinations' Food Image, Journal of Hospitality Marketing and Management, 19, 531–555.
 • Kercher, M., Okumuş, F. ve Okumuş, B. (2008). Food Tourism As A Viable Market Segmet: It’s All How You Cook The Numbers, Journal Of Travel and Tourism Marketing, 25(2), 137-146.
 • Kleidas, M. ve Jolliffe, L. (2010). Coffee attraction experiences: A narrative study. Tourism, 58(1), 61-73.
 • Kılıç, B. ve Akkurt, H. (2011). Destinasyon İmajı Oluşturmada Hüzün Turizmi: Afyonkarahisar ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı. Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 209 –232.
 • Kılıçhan, R. ve Köşker, H. (2015). Destinasyon Markalaşmasında Gastronominin Önemi: Van Kahvaltısı Örneği, The Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 102, 115.
 • Küçükaltan, G. (2009). Küreselleşme Sürecinde Gastronomide Yöresel Tatların Turistlerin Destinasyon Tercihlerine ve Ülke Ekonomilerine Etkileri, 3. Ulusal Gastronomi Sempozyumu Bildirileri, Antalya
 • Lepp, A. (2007). Residents’ attitudes towards tourism in Bigodi village, Uganda. Tourism Management, 28, 876-885.
 • Long, L. M. (2004). Culinary tourism. Kentucky.
 • Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2017a). http://www.manisakulturturizm.gov.tr/TR,151861/biliyor-musunuz.html, Erişim Tarihi: 07.07.2018.
 • Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2017b). Sayılarla Manisa, http://www.manisa.gov.tr/kurumlar/manisa.gov.tr/documents/Planlama/sayilarla_manisa_2017.pdf Erişim Tarihi 05.08.2018.
 • Özdemir, G. (2008). Destinasyon Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Özdemir, Ş. ve Karaca, Y. (2009). Kent Markası ve Marka İmajının Ölçümü: Afyonkarahisar Kenti İmajı Üzerine Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 11(2), 113-134.
 • Özkul, E. ve Demirer, D. (2012). Şehirlerin Turistik Markalaşmasında Kalkınma Ajanslarının Rolü, Bölge Planları Üzerine Bir Doküman İncelemesi, İşletme Araştırmalar Dergisi, 4(4), 157-181.
 • Öztürk, Y. ve Yazıcıoğlu, İ. (2002). Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Alternatif Turizm Faaliyetleri Üzerine Teorik Bir Çalışma, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 183-195.
 • Rand G.E., Heath E. ve Alberts N. (2003). The Role of Localand Regional Food in Destination Marketing: A South African Situation, Journal of Travel and Tourism Marketing, 14(3/4), 97 –112.
 • Remmington, M. ve Yüksel, A. (1998). Tourist satisfaction and food service experience: Results and implications of an empirical investigation, Anatolia, 9(1), 37–57.
 • Sanchez-Canizares, S. ve Lopez-Guzma, T. (2012). Gastronomy as a tourism resource: profile of the culinary tourist, Current Issues in Tourism, 15(3), 229-245.
 • Selwood, J. (2003). The Lure of Food: Food as An Attraction in Destination Marketing, Prairie Perspectives, 4, 142-161.
 • Serçek, G. ve Serçek, S. (2016). Turizm sektörünün gelişmesi önündeki engel: Terörizm, The Journal of Academic Social Science Studies, 42, 433-444.
 • Soykan, F. (2000). Turizm Coğrafyası ve Turizm Planlaması, Ege Coğrafya Dergisi, 11, 39-55.
 • Şahin, G. G. ve Ünver, G. (2015). Destinasyon pazarlama aracı olarak gastronomi turizmi: İstanbul’un gastronomi turizmi potansiyeli üzerine bir araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(2), 63-73.
 • Tosun, C. ve Bilim, Y. (2004). Şehirlerin Turistik Açıdan Pazarlanması: Hatay Örneği, Turizm Araştırma Dergisi, 15 (2), 15-138.
 • Türkben, C., Gül, F. ve Uzar, Y. (2012). Türkiye’de bağcılığın tarım turizmi (Agro-turizm) içindeki yeri ve önemi, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(23), 47-50.
 • Uçar, M., Uçar, H., Kurnaz, A. ve Kurnaz, H. A. (2012). Kırsal turizmin sosyo-ekonomik yapıya etkisi ve Fethiye örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 75-82.
 • Unur, K. ve Çetin, N. (2017). Kızkalesi’nin Turizm Destinasyonu Olarak Marka Algısı, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 5(2), 63-79.
 • Ünal, A. ve Binbaşıoğlu, H. (2015). Bir Şehrin Pazarlanması ve Marka Şehir Olmasına Yerel Sağlık Kuruluşlarının Katkısı: İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Örneği, İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 1(2), 1-10.
 • Yavuz, M. C. (2007). Uluslararası destinasyon markası oluşturulmasında kimlik geliştirme süreci: Adana örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Yanık Ülke Üzüm Bağları (2017). Üretilen Üzüm Cinsleri http://www.yanikulke.com/yanik-ulke-baglari-ozellikleri Erişim Tarihi: 05.08.2018.
 • Yergaliyeva, A. (2011). Destinasyon MarkalaşmaSürecinde Yerel Mutfağın Yeri (Uralsk Bölgesi’ndeki Restoranlar Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Yüncü, H. R. (2010). Sürdürülebilir turizm açısından gastronomi turizmi ve Perşembe yaylası, 10. Aybastı-Kabataş Kurultayı Yerel Değerler ve Yayla Turizmi, Aybastı-Kabataş Kurultayı Yayınları No: 11.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi, Eğitim ve Bilim, 23, 7-17.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, K. (2011). Eğitim fakültelerinin sosyal sorumluluğu ve topluma hizmet uygulamaları dersi: Nitel bir araştırma. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4(2), 86-108.
 • Zağralı, E. ve Akbaba, A. (2015). Turistlerin Destinasyon Seçiminde Yöresel Yemeklerin Rolü: İzmir Yarımadası’nı Ziyaret Eden Turistlerin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma, Journal Of Yasar University, 10(40), 6633-6644.

The Attitudes of Grapes Producers on Branding of Manisa with Wine Tourism

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 2, 104 - 118, 15.10.2018
https://doi.org/10.32958/gastoria.453497

Öz

Tourists’
changing behaviors direct destinations to alternative tourism in tourism industry.
Destinations’ food and beverages take part one of the important factors for destination
branding. Therefore, this study aims to determine grape producers’ opinions who
operate in Manisa towards branding idea with wine tourism. A qualitative approach
was adopted. Data were gathered from twenty grapes producers with
semi-structured interviews. According to the findings, grape producers have a
positive attitude towards wine tourism. However, they report that the lack of
factory and cooperative numbers and insufficient infrastructure are the factors
preventing branding in Manisa.

Kaynakça

 • Akdağ, G., Akgündüz, Y., Güler, O. ve Benli, S. (2015). Bir Seyahat Motivasyon Aracı Olarak Gastronomi: Hatay'ı Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonları, Yiyecek-İçecek Deneyimleri ve Seyahat Memnuniyetleri Üzerine Bir Araştırma. 1. In Eurisia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC-2015), 28-30.
 • Aslan, Z., Güneren, E. ve Çoban, G. (2014). Destinasyon markalaşma sürecinde yöresel mutfağın rolü: Nevşehir örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(4), 3-13.
 • Balta, S. ve Altıntaş, V. (2016). Seyahat Acentalığı ve Tur Operatörlüğü, İlhan Ünlü (Ed.). Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayını No:1558.
 • Boğdan, R.C ve Biken, S.K (1992). Qualitative Research for Education: An introduction to theory and methods, Boston: Allyn and Bacon
 • Boyne, S., Hall, D. ve Williams, F. (2003). Policy, support and promotion for food-related tourism initiatives: A marketing approach to regional development. Journal of Travel & Tourism Marketing, 14(3-4), 131-154.
 • Bessière, J. (1998). Local development and heritage: traditional food and cuisine as tourist attractions in rural areas. Sociologia ruralis, 38(1), 21-34.
 • Bezirgan, M. ve Koç, F. (2014). Yerel Mutfakların Destinasyona Yönelik Aidiyet Oluşumuna Etkisi: Cunda Adası Örneği, Journal of International Social Research, 7(34), 917-928.
 • Chen, Q. (2013). An Investigation of Food Tourism in Chongqing, International Journal of Management Cases, 15(4), 110-121.
 • Cusack, I. (2000). African cuisines: Recipes for nationbuilding?, Journal of African Cultural Studies, 13(2), 207-225.
 • Çeken, H., Karadağ, L. ve Dalgın, T. (2007). Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm ve Türkiye’ye Yönelik Teorik Bir Çalışma, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 7(1), 1-14.
 • Çevik, S. ve Saçılık, M. (2011). Destinasyonun Rekabet Avantajı Elde Etmesinde Gastronomi Turizminin Rolü: Erdek Örneği. 12. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 12, 503-515.
 • Demir, C. (2011). Mutfak turizminin destinasyon pazarlamasındaki önemi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş: nitel, Nicel ve Eleştirel Kuram Metodolojileri, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Enright, M. J. ve Newton, J. (2005). Determinants of tourism destination competitiveness in Asia Pacific: Comprehensiveness and universality, Journal of travel research, 43(4), 339-350. Güneş, G., Ülker, H. İ. ve Karakoç, G. (2008). Sürdürülebilir Turizmde Yöresel Yemek Kültürünün Önemi, 2. Ulusal Gastronomi Sempozyumu Bildirileri, Antalya.
 • Güldemir, O. ve Işık, N. (2011). Nevşehir Mutfak Kültürü ve Yemekleri. 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, 6, 16-19.
 • Gülmez, M., Babür, S. ve Yirik, Ş. (2012). Turizmde Destinasyon Markalaşması ve Alanya Örneği. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 15-18.
 • Güngör, İ., Ateşoğlu, İ., ve Doğanlı, B. (2008). Destinasyon Markalaşması ve Bir Uygulama. III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 17-19.
 • Göker, G. (2011). Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Mutfak Turizmi (Balıkesir İli Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Hacıoğlu, N., Girgin, G. K. ve Giritlioğlu, İ. (2009). Yiyecek–İçecek İşletmelerinin Pazarlama Faaliyetlerinde Yöresel Mutfakların Kullanımı: Balıkesir Örneği. 3. Gastronomi Sempozyumu, 17-18.
 • İlban, M. O. (2008). Seyahat Acenta Yoneticilerinin Destinasyon Marka İmajı Algıları Üzerine Bir Araştırma, Ege Academic Review, 8(1), 121-152.
 • İpar, M. S. ve Tırıl, A. (2014). Sinop İlinin Kırsal Turizm Potansiyeli ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, (2), 45-54.
 • İlgüner, M. (2006). Türkiye’de Marka Yaratma ve Yaratmanın Altın Kuralları, Rota Yayınları, İstanbul.
 • İnceöz, S. (2009). Turistlerin Seyahat Motivasyonunun Belirlenmesinde Türk Mutfağına Yönelik Durum Değerlendirmesi. 3. Ulusal Gastronomi Sempozyumu Bildirileri, 17-18 Nisan. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletmeFakültesi.
 • Karataş, M. ve Babür, S. (2013). Gelişen Dünya'da Turizm Sektörünün Yeri. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (2), 15-24.
 • Karim, S.A. ve Chi, C.G. (2010). Culinary Tourism as a Destination Attraction: An Empirical Examination of Destinations' Food Image, Journal of Hospitality Marketing and Management, 19, 531–555.
 • Kercher, M., Okumuş, F. ve Okumuş, B. (2008). Food Tourism As A Viable Market Segmet: It’s All How You Cook The Numbers, Journal Of Travel and Tourism Marketing, 25(2), 137-146.
 • Kleidas, M. ve Jolliffe, L. (2010). Coffee attraction experiences: A narrative study. Tourism, 58(1), 61-73.
 • Kılıç, B. ve Akkurt, H. (2011). Destinasyon İmajı Oluşturmada Hüzün Turizmi: Afyonkarahisar ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı. Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 209 –232.
 • Kılıçhan, R. ve Köşker, H. (2015). Destinasyon Markalaşmasında Gastronominin Önemi: Van Kahvaltısı Örneği, The Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 102, 115.
 • Küçükaltan, G. (2009). Küreselleşme Sürecinde Gastronomide Yöresel Tatların Turistlerin Destinasyon Tercihlerine ve Ülke Ekonomilerine Etkileri, 3. Ulusal Gastronomi Sempozyumu Bildirileri, Antalya
 • Lepp, A. (2007). Residents’ attitudes towards tourism in Bigodi village, Uganda. Tourism Management, 28, 876-885.
 • Long, L. M. (2004). Culinary tourism. Kentucky.
 • Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2017a). http://www.manisakulturturizm.gov.tr/TR,151861/biliyor-musunuz.html, Erişim Tarihi: 07.07.2018.
 • Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2017b). Sayılarla Manisa, http://www.manisa.gov.tr/kurumlar/manisa.gov.tr/documents/Planlama/sayilarla_manisa_2017.pdf Erişim Tarihi 05.08.2018.
 • Özdemir, G. (2008). Destinasyon Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Özdemir, Ş. ve Karaca, Y. (2009). Kent Markası ve Marka İmajının Ölçümü: Afyonkarahisar Kenti İmajı Üzerine Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 11(2), 113-134.
 • Özkul, E. ve Demirer, D. (2012). Şehirlerin Turistik Markalaşmasında Kalkınma Ajanslarının Rolü, Bölge Planları Üzerine Bir Doküman İncelemesi, İşletme Araştırmalar Dergisi, 4(4), 157-181.
 • Öztürk, Y. ve Yazıcıoğlu, İ. (2002). Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Alternatif Turizm Faaliyetleri Üzerine Teorik Bir Çalışma, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 183-195.
 • Rand G.E., Heath E. ve Alberts N. (2003). The Role of Localand Regional Food in Destination Marketing: A South African Situation, Journal of Travel and Tourism Marketing, 14(3/4), 97 –112.
 • Remmington, M. ve Yüksel, A. (1998). Tourist satisfaction and food service experience: Results and implications of an empirical investigation, Anatolia, 9(1), 37–57.
 • Sanchez-Canizares, S. ve Lopez-Guzma, T. (2012). Gastronomy as a tourism resource: profile of the culinary tourist, Current Issues in Tourism, 15(3), 229-245.
 • Selwood, J. (2003). The Lure of Food: Food as An Attraction in Destination Marketing, Prairie Perspectives, 4, 142-161.
 • Serçek, G. ve Serçek, S. (2016). Turizm sektörünün gelişmesi önündeki engel: Terörizm, The Journal of Academic Social Science Studies, 42, 433-444.
 • Soykan, F. (2000). Turizm Coğrafyası ve Turizm Planlaması, Ege Coğrafya Dergisi, 11, 39-55.
 • Şahin, G. G. ve Ünver, G. (2015). Destinasyon pazarlama aracı olarak gastronomi turizmi: İstanbul’un gastronomi turizmi potansiyeli üzerine bir araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(2), 63-73.
 • Tosun, C. ve Bilim, Y. (2004). Şehirlerin Turistik Açıdan Pazarlanması: Hatay Örneği, Turizm Araştırma Dergisi, 15 (2), 15-138.
 • Türkben, C., Gül, F. ve Uzar, Y. (2012). Türkiye’de bağcılığın tarım turizmi (Agro-turizm) içindeki yeri ve önemi, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(23), 47-50.
 • Uçar, M., Uçar, H., Kurnaz, A. ve Kurnaz, H. A. (2012). Kırsal turizmin sosyo-ekonomik yapıya etkisi ve Fethiye örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 75-82.
 • Unur, K. ve Çetin, N. (2017). Kızkalesi’nin Turizm Destinasyonu Olarak Marka Algısı, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 5(2), 63-79.
 • Ünal, A. ve Binbaşıoğlu, H. (2015). Bir Şehrin Pazarlanması ve Marka Şehir Olmasına Yerel Sağlık Kuruluşlarının Katkısı: İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Örneği, İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 1(2), 1-10.
 • Yavuz, M. C. (2007). Uluslararası destinasyon markası oluşturulmasında kimlik geliştirme süreci: Adana örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Yanık Ülke Üzüm Bağları (2017). Üretilen Üzüm Cinsleri http://www.yanikulke.com/yanik-ulke-baglari-ozellikleri Erişim Tarihi: 05.08.2018.
 • Yergaliyeva, A. (2011). Destinasyon MarkalaşmaSürecinde Yerel Mutfağın Yeri (Uralsk Bölgesi’ndeki Restoranlar Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Yüncü, H. R. (2010). Sürdürülebilir turizm açısından gastronomi turizmi ve Perşembe yaylası, 10. Aybastı-Kabataş Kurultayı Yerel Değerler ve Yayla Turizmi, Aybastı-Kabataş Kurultayı Yayınları No: 11.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi, Eğitim ve Bilim, 23, 7-17.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, K. (2011). Eğitim fakültelerinin sosyal sorumluluğu ve topluma hizmet uygulamaları dersi: Nitel bir araştırma. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4(2), 86-108.
 • Zağralı, E. ve Akbaba, A. (2015). Turistlerin Destinasyon Seçiminde Yöresel Yemeklerin Rolü: İzmir Yarımadası’nı Ziyaret Eden Turistlerin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma, Journal Of Yasar University, 10(40), 6633-6644.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Reyhan ARSLAN AYAZLAR
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9546-9412
Türkiye


Mert Umur ÖNGİDER Bu kişi benim

0000-0003-1314-5295
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Ekim 2018
Gönderilme Tarihi 14 Ağustos 2018
Kabul Tarihi 18 Ekim 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Arslan Ayazlar, R. & Öngider, M. U. (2018). MANİSA'NIN ŞARAP TURİZMİ İLE MARKALAŞMASINDA ÜZÜM ÜRETİCİLERİNİN TUTUMU . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , 2 (2) , 104-118 . DOI: 10.32958/gastoria.453497