Konferans Bildirisi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 672 - 688, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.587714

Öz

Kaynakça

 • Bahar, O.,Samırkaş, M. ve Çelik, N. (2015) Farklı Boyutları ile Sürdürülebilir Turizm, Muğla: Süre Yayınevi.
 • Balcı, A. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma-Yöntem, Teknik ve İlkeler, 8. baskı, Ankara, Pegem Akademi.
 • Başkale, H. (2016). Nitel Araştırmalarda Geçerlik, Güvenirlik ve Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9 (1), 23-28.
 • Coşar, Y. (2014). Yavaş Şehir Olgusunun Kentsel Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkisi, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 25(2), 226-240.
 • Deniz, T. (2017). Hızlı Dünyada Sürdürülebilir Mekanlar: Sakin Kentler, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(3), 1399-1412.
 • Genç, R. (2018). Turizm İçin İnovatif Yaklaşım: Cittaslow Etkisi, Kent Kültürü ve Yönetimi Dergisi, 11(2), 256-263.
 • Komşu, U. C. (2014). Türkiye’de Kent Sorunları ve Yetişkin Eğitimi: Karaduvar Örneği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi (Yayımlanmış), Ankara.
 • Merriam, S.B. (2018). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber, Çev Ed: Selahattin Turan, Üçüncü Basımdan Çeviri, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Oskay, C. (2012). Mersin turizminin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi, C.U. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 185-202. Özmen, A. ve Can, M.C. (2018). Cittaslow Hareketine Eleştirel Bir Bakış, Şehir Plancıları Odası, 28(2), 91-101.
 • Pajo, A. (2017). Türkiye’deki Cittaslow Kentleri ve 50.000 Kişilik Nüfus Kriteri, Electronic Journal of Vocational Colleges, 7(1), 25-31.
 • Sağır, G. (2017). Küreselleşmeden Geleneksele Dönüşte Slow Food ve Cittaslow hareketi, The Journal of Social Science, 1(1), 50-59.
 • Şahin, İ. Ve Kutlu, S.Z. (2014). Cittaslow: Sürdürülebilir kalkınma ekseninde bir değerlendirme, Journal of Gastronomy Studies (Bildiri Kitabı): 55-62..
 • Ünal, Ç. (2016). Turizm Coğrafyasında Yeni Kavramlar “Yavaş Şehirler” ve “Yavaş Turizm”, Doğu Coğrafya Dergisi, 13-28.
 • Yalçın, A ve Yalçın, S. (2013). Sürdürülebilir Yerel Kalkınma İçin Cittaslow Hareketi Bir Model Olabilir?, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), 32-41.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Cittaslow Türkiye Resmi İnternet Sitesi, https://cittaslowturkiye.org/#slayt (Erişim Tarihi: 10.02.2019)
 • Erim, M. (2014, 21 Temmuz). “Karaduvar Koruma Altına Alınmalıdır”. İmece Gazetesi.http://www.mersinimecehaber.com/karaduvar-koruma-altina-alinmalidir-makale,4952.html sitesinden 29.01.2019 tarihinde erişildi.
 • Türkiye Koruma Kurulları, (2005). Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı. http://www.korumakurullari.gov.tr/Eklenti/41076, (Erişim Tarihi: 29.03.2019).

Karaduvar’ın Sakin Şehir Modeline Göre Swot Analizi

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 672 - 688, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.587714

Öz

Günümüzde özgün yaşam alanlarının yaratılması ve sürdürülebilir kentsel bölgelerin oluşturulmasının bir yolu olarak Sakin Şehir uygulaması önerilmektedir. Sakin şehir felsefesinde, yöresel ürünlerin üretildiği, kültürel dokunun korunduğu, geleneksel yaşam biçiminin ön planda tutulduğu bir kalkınma modelinin yaşatılması yer almaktadır. Bu çalışmada, sahip olduğu farklı kültürel değerleri, yaşam tarzı, ekonomik durumu ve coğrafi konumu ile Karaduvar’ın Sakin Şehir modeline uygunluğunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, nitel araştırma deseninde kurgulanmış olan bu çalışmada, çalışma grubunu Mersin'in Karaduvar mahallesinde yaşayan ve bölgeyi temsil edebilecek konumda olan ve çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev almış on katılımcı oluşturmuştur. Odak grup yöntemiyle hem yüz yüze soru cevap tekniği uygulanmış hem de yarı yapılandırılmış soru formları kullanılmış olup, Karaduvar’ın Sakin Şehir ölçütlerine göre, SWOT analizi yapılarak güçlü ve zayıf yönleri tespit edilmiştir. Buna göre, yöresel kültür ve yiyecekleriyle olumlu değerlere sahip olmasına rağmen, doğal kaynakların tahrip edilmiş olması ve yakın çevrede çok sayıda sanayi tesisinin bulunması gibi nedenlerle Karaduvar’ın bu modele uygun olmadığı ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

 • Bahar, O.,Samırkaş, M. ve Çelik, N. (2015) Farklı Boyutları ile Sürdürülebilir Turizm, Muğla: Süre Yayınevi.
 • Balcı, A. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma-Yöntem, Teknik ve İlkeler, 8. baskı, Ankara, Pegem Akademi.
 • Başkale, H. (2016). Nitel Araştırmalarda Geçerlik, Güvenirlik ve Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9 (1), 23-28.
 • Coşar, Y. (2014). Yavaş Şehir Olgusunun Kentsel Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkisi, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 25(2), 226-240.
 • Deniz, T. (2017). Hızlı Dünyada Sürdürülebilir Mekanlar: Sakin Kentler, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(3), 1399-1412.
 • Genç, R. (2018). Turizm İçin İnovatif Yaklaşım: Cittaslow Etkisi, Kent Kültürü ve Yönetimi Dergisi, 11(2), 256-263.
 • Komşu, U. C. (2014). Türkiye’de Kent Sorunları ve Yetişkin Eğitimi: Karaduvar Örneği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi (Yayımlanmış), Ankara.
 • Merriam, S.B. (2018). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber, Çev Ed: Selahattin Turan, Üçüncü Basımdan Çeviri, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Oskay, C. (2012). Mersin turizminin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi, C.U. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 185-202. Özmen, A. ve Can, M.C. (2018). Cittaslow Hareketine Eleştirel Bir Bakış, Şehir Plancıları Odası, 28(2), 91-101.
 • Pajo, A. (2017). Türkiye’deki Cittaslow Kentleri ve 50.000 Kişilik Nüfus Kriteri, Electronic Journal of Vocational Colleges, 7(1), 25-31.
 • Sağır, G. (2017). Küreselleşmeden Geleneksele Dönüşte Slow Food ve Cittaslow hareketi, The Journal of Social Science, 1(1), 50-59.
 • Şahin, İ. Ve Kutlu, S.Z. (2014). Cittaslow: Sürdürülebilir kalkınma ekseninde bir değerlendirme, Journal of Gastronomy Studies (Bildiri Kitabı): 55-62..
 • Ünal, Ç. (2016). Turizm Coğrafyasında Yeni Kavramlar “Yavaş Şehirler” ve “Yavaş Turizm”, Doğu Coğrafya Dergisi, 13-28.
 • Yalçın, A ve Yalçın, S. (2013). Sürdürülebilir Yerel Kalkınma İçin Cittaslow Hareketi Bir Model Olabilir?, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), 32-41.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Cittaslow Türkiye Resmi İnternet Sitesi, https://cittaslowturkiye.org/#slayt (Erişim Tarihi: 10.02.2019)
 • Erim, M. (2014, 21 Temmuz). “Karaduvar Koruma Altına Alınmalıdır”. İmece Gazetesi.http://www.mersinimecehaber.com/karaduvar-koruma-altina-alinmalidir-makale,4952.html sitesinden 29.01.2019 tarihinde erişildi.
 • Türkiye Koruma Kurulları, (2005). Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı. http://www.korumakurullari.gov.tr/Eklenti/41076, (Erişim Tarihi: 29.03.2019).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU>
Mersin Üniversitesi
0000-0002-3264-5896
Türkiye


Ufuk Cem KOMŞU>
Mersin Üniversitesi
0000-0002-8348-8747
Türkiye


Meryem Ezgi ÖZKAN Bu kişi benim
Mersin Üniversitesi
0000-0002-0448-7077
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { gastoria587714, journal = {Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research}, issn = {2602-4144}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, number = {4}, pages = {672 - 688}, doi = {10.32958/gastoria.587714}, title = {Karaduvar’ın Sakin Şehir Modeline Göre Swot Analizi}, key = {cite}, author = {Samırkaş Komşu, Meryem and Komşu, Ufuk Cem and Özkan, Meryem Ezgi} }
APA Samırkaş Komşu, M. , Komşu, U. C. & Özkan, M. E. (2019). Karaduvar’ın Sakin Şehir Modeline Göre Swot Analizi . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , IV. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI , 672-688 . DOI: 10.32958/gastoria.587714
MLA Samırkaş Komşu, M. , Komşu, U. C. , Özkan, M. E. "Karaduvar’ın Sakin Şehir Modeline Göre Swot Analizi" . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 672-688 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gastoria/issue/51504/587714>
Chicago Samırkaş Komşu, M. , Komşu, U. C. , Özkan, M. E. "Karaduvar’ın Sakin Şehir Modeline Göre Swot Analizi". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 672-688
RIS TY - JOUR T1 - Karaduvar’ın Sakin Şehir Modeline Göre Swot Analizi AU - MeryemSamırkaş Komşu, Ufuk CemKomşu, Meryem EzgiÖzkan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32958/gastoria.587714 DO - 10.32958/gastoria.587714 T2 - Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research JF - Journal JO - JOR SP - 672 EP - 688 VL - 3 IS - 4 SN - 2602-4144- M3 - doi: 10.32958/gastoria.587714 UR - https://doi.org/10.32958/gastoria.587714 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research Karaduvar’ın Sakin Şehir Modeline Göre Swot Analizi %A Meryem Samırkaş Komşu , Ufuk Cem Komşu , Meryem Ezgi Özkan %T Karaduvar’ın Sakin Şehir Modeline Göre Swot Analizi %D 2019 %J Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research %P 2602-4144- %V 3 %N 4 %R doi: 10.32958/gastoria.587714 %U 10.32958/gastoria.587714
ISNAD Samırkaş Komşu, Meryem , Komşu, Ufuk Cem , Özkan, Meryem Ezgi . "Karaduvar’ın Sakin Şehir Modeline Göre Swot Analizi". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 / 4 (Aralık 2019): 672-688 . https://doi.org/10.32958/gastoria.587714
AMA Samırkaş Komşu M. , Komşu U. C. , Özkan M. E. Karaduvar’ın Sakin Şehir Modeline Göre Swot Analizi. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 672-688.
Vancouver Samırkaş Komşu M. , Komşu U. C. , Özkan M. E. Karaduvar’ın Sakin Şehir Modeline Göre Swot Analizi. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 672-688.
IEEE M. Samırkaş Komşu , U. C. Komşu ve M. E. Özkan , "Karaduvar’ın Sakin Şehir Modeline Göre Swot Analizi", Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, c. 3, sayı. 4, ss. 672-688, Ara. 2019, doi:10.32958/gastoria.587714