Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Effect of Music on Psychological Strength, Performance and Motivation in Individuals Interested in Combat Sports

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 4, 417 - 428, 23.12.2022
https://doi.org/10.31680/gaunjss.1164794

Öz

In this study, it was aimed to investigate the effects of the music listened to during the performance in combat sports, which is one of the most important needs in the continuation of human life, and which is common in the world, on psychological resilience, performance (physical resilience) and motivation. “Impact of Music in Sportive Activities Scale (IMSAS): Validity and reliability assessment.” (Karayol M. et al., 2020) scale was applied. The analysis of the obtained data was carried out with the Spss 23 program. The p<0,05 value was considered significant at the 95% confidence interval. In the physical resilience sub-dimension, the gender variable shows a significant difference between men and women (p:0.049<0.05). When the differentiation level of the groups belonging to the age variable was examined, a significant difference was found between the motivation sub-dimension and age (p:0.045<0.05). When the level of differentiation of the groups belonging to the educational status variable was evaluated, when the educational status of the participants and the data on the motivation, resilience and physical resilience sub-dimensions were examined, no significant difference was found between these dimensions and the participant groups. When the differentiation level of the groups belonging to the duration of the sports history of the participants was examined, a significant difference was found between the motivation sub-dimension and the sports history (p:0.048<0.05). According to the results of the one-way analysis of variance performed to determine the level of differentiation of the music genres that the participants listened to, a significant difference was found between the psychological resilience sub-dimension and the music genres listened to (p:0.021<0.05). When the data obtained are evaluated, it is concluded that the music listened to during the performance can cause positive developments in physical performance by making you feel good in a psychological sense and increasing motivation.

Kaynakça

 • Akhshabi, M., & Rahimi, M. (2021). The Impact of Music on Sports Activities: A Scoping Review. Journal of New Studies in Sport Management, 2(4), 274-285.
 • Altınölçek, S. (2010). Güreş Karşılaşmalarında Müziğin Yeri ve Önemi. Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, 1, 321-328.
 • Brooks, K., & Brooks, K. (2010). Enhancing Sports Performance Through The Use Of Music. Journal of exercise physiology online, 13(2).
 • Ekiz, M. A., & Atasoy, M. Sportif Uygulamalarda Müzik: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 241-250.
 • Erdal, G. (2005). Sporda performansın artırılmasında müziğin etkisi. 4. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, 10-11.
 • Erkal, M. (1978). Sosyolojik açıdan spor. İstanbul: Kutsun Yayınevi.
 • Ferguson, A. R., Carbonneau, M. R., & Chambliss, C. (1994). Effects of positive and negative music on performance of a karate drill. Perceptual and motor skills, 78(3_suppl), 1217-1218.
 • Gülümser A., Bozoğlu H., Pekşen E. (2013). Çoklu Karşılaştırma Testleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ders Notları. Erişim Tarihi: 17.08.2022
 • http://www.gelenekselfed.gov.tr., Erişim: 15.08.2022.
 • HİS (Herkes İçin Spor Federasyonu), (2021). Spor ve Müzik İlişkisi. Web:https://his.gov.tr/spor-ve-muzik-iliskisi. Erişim Tarihi: 03/08/2022.
 • Karageorghis, C. I., & Terry, P. C. (2011). Inside sport psychology. Champaign, IL: Human Kinetics.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Karayol, M., & Turhan, M. O. (2020). Impact of Music in Sportive Activities Scale (IMSAS): Validity and Reliability Assessment. African Educational Research Journal, 8(2), 297-304.
 • Kılcigil. E. (1958). Sosyal Çevre-Spor İlişkileri. Ankara: Bağıran Yayınevi.
 • Laukka, P., & Quick, L. (2013). Emotional and motivational uses of music in sports and exercise: A questionnaire study among athletes. Psychology of Music, 41(2), 198-215.
 • Muammer Eroğlu. (1988). “Çevgân”, İslâm Ansiklopedisi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Özen, N. (2013). Türk Kültür Tarihinde Spor ve Türklerin Spora Katkıları. Yüksek Lisans Tezi: Batman Üniversitesi.
 • Ronald, H. (1992). L'histoire en mouvements.
 • Devecioğlu, S. (2007). Türklerde Spor. TİSAV Dergisi. 11, s. 1– 74.
 • Smirmaul, B. P. (2016). Effect of pre-task music on sports or exercise performance. The Journal of sports medicine and physical fitness, 57(7-8), 976-984.
 • Yıldız, N., Akbulut, Ö., & Bircan, H. (1998). İstatistiğe giriş. Erzurum: Şafak Yayınevi.

Mücadele Sporları ile İlgilenen Bireylerde Müziğin Psikolojik Sağlamlık, Performans ve Motivasyon Üzerine Etkisi

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 4, 417 - 428, 23.12.2022
https://doi.org/10.31680/gaunjss.1164794

Öz

Araştırmada, savunma ihtiyacı doğrultusunda ortaya çıkan ve Dünya genelinde yaygınlaşan mücadele sporlarında, performans sırasında dinlenilen müziğin psikolojik sağlamlık, performans (fiziksel sağlamlık) ve motivasyon üzerine etkileri araştırılmıştır. Katılımcılara “Sportif Uygulamalarda Müziğin Etkisi Ölçeği (SUMEÖ)” (Karayol M. ve ark.,2020) uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi Spss 23 programı aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. %95 güven aralığında p<0,05 değeri anlamlı kabul edilmiştir. Fiziksel sağlamlık alt boyutunda cinsiyet değişkeni, kadın-erkek üzerinde anlamlı bir farklılık göstermektedir (p:0,049<0.05). Yaş değişkenine ait grupların farklılaşma düzeyine bakıldığında, motivasyon alt boyutu ve yaş arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (p:0,045<0,05). Eğitim durumu değişkenine ait grupların farklılaşma düzeyi değerlendirildiğinde, katılımcıların eğitim durumları ile motivasyon, psikolojik sağlamlık ve fiziksel sağlamlık alt boyutlarına ilişkin veriler incelendiğinde bu boyutlar ile katılımcı grupları arasında anlamlı bir farklılık saptanamamıştır. Katılımcıların spor geçmişi süresine ait grupların farklılaşma düzeyi incelendiğinde motivasyon alt boyutu ve spor geçmişi arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p:0,048<0,05). Katılımcıların dinledikleri müzik türlerine ait grupların farklılaşma düzeyini belirlemek için gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre psikolojik sağlamlık alt boyutu ve dinlenen müzik türleri arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p:0,021<0,05). Elde edilen veriler değerlendirildiğinde performans sırasında dinlenilen müziğin, psikolojik anlamda iyi hissettirmesi ve motivasyonu artırması vasıtasıyla fiziksel performansta da olumlu gelişmelere sebep olabileceği sonucuna varılmaktadır.

Kaynakça

 • Akhshabi, M., & Rahimi, M. (2021). The Impact of Music on Sports Activities: A Scoping Review. Journal of New Studies in Sport Management, 2(4), 274-285.
 • Altınölçek, S. (2010). Güreş Karşılaşmalarında Müziğin Yeri ve Önemi. Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, 1, 321-328.
 • Brooks, K., & Brooks, K. (2010). Enhancing Sports Performance Through The Use Of Music. Journal of exercise physiology online, 13(2).
 • Ekiz, M. A., & Atasoy, M. Sportif Uygulamalarda Müzik: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 241-250.
 • Erdal, G. (2005). Sporda performansın artırılmasında müziğin etkisi. 4. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, 10-11.
 • Erkal, M. (1978). Sosyolojik açıdan spor. İstanbul: Kutsun Yayınevi.
 • Ferguson, A. R., Carbonneau, M. R., & Chambliss, C. (1994). Effects of positive and negative music on performance of a karate drill. Perceptual and motor skills, 78(3_suppl), 1217-1218.
 • Gülümser A., Bozoğlu H., Pekşen E. (2013). Çoklu Karşılaştırma Testleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ders Notları. Erişim Tarihi: 17.08.2022
 • http://www.gelenekselfed.gov.tr., Erişim: 15.08.2022.
 • HİS (Herkes İçin Spor Federasyonu), (2021). Spor ve Müzik İlişkisi. Web:https://his.gov.tr/spor-ve-muzik-iliskisi. Erişim Tarihi: 03/08/2022.
 • Karageorghis, C. I., & Terry, P. C. (2011). Inside sport psychology. Champaign, IL: Human Kinetics.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Karayol, M., & Turhan, M. O. (2020). Impact of Music in Sportive Activities Scale (IMSAS): Validity and Reliability Assessment. African Educational Research Journal, 8(2), 297-304.
 • Kılcigil. E. (1958). Sosyal Çevre-Spor İlişkileri. Ankara: Bağıran Yayınevi.
 • Laukka, P., & Quick, L. (2013). Emotional and motivational uses of music in sports and exercise: A questionnaire study among athletes. Psychology of Music, 41(2), 198-215.
 • Muammer Eroğlu. (1988). “Çevgân”, İslâm Ansiklopedisi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Özen, N. (2013). Türk Kültür Tarihinde Spor ve Türklerin Spora Katkıları. Yüksek Lisans Tezi: Batman Üniversitesi.
 • Ronald, H. (1992). L'histoire en mouvements.
 • Devecioğlu, S. (2007). Türklerde Spor. TİSAV Dergisi. 11, s. 1– 74.
 • Smirmaul, B. P. (2016). Effect of pre-task music on sports or exercise performance. The Journal of sports medicine and physical fitness, 57(7-8), 976-984.
 • Yıldız, N., Akbulut, Ö., & Bircan, H. (1998). İstatistiğe giriş. Erzurum: Şafak Yayınevi.
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Sporda Psiko-Sosyal Alanlar
Yazarlar

Merve Bektaş 0000-0003-4239-7790

Okan Demir 0000-0002-8296-6188

Yayımlanma Tarihi 23 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 22 Ağustos 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 7 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Bektaş, M., & Demir, O. (2022). Mücadele Sporları ile İlgilenen Bireylerde Müziğin Psikolojik Sağlamlık, Performans ve Motivasyon Üzerine Etkisi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 7(4), 417-428. https://doi.org/10.31680/gaunjss.1164794

ISSN: 2536-5339

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

16157

Bu dergi içerisinde yer alan eserler aksi belirtilmedikçe Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.