Yıl 2019, Cilt 36 , Sayı 3, Sayfalar 67 - 72 2019-09-01

Sosyo-demografik değişkenlerin Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi endodonti hastalarının memnuniyetleri üzerine etkisi: anket analizi
The effect of socio-demographic variables on the endodontic patients’ satisfaction at the Faculty of Dentistry at Gazi University: questionnaire analysis

Ruhigül AYDIN [1] , Bülent ALTUNKAYNAK [2] , Güven KAYAOĞLU [3]


Amaç: Bu çalışmanın amacı sosyo-demografik değişkenlerin Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi endodonti hastalarının memnuniyetleri üzerine etkisini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Mezuniyet öncesi öğrencilerin çalıştığı bir klinikte ve mezuniyet sonrası asistanların çalıştığı iki klinikte (toplam üç endodonti kliniğinde) 24.04.2018 – 04.07.2018 tarihleri arasında hastalara memnuniyet anketi uygulandı. Hastaların sosyo-demografik bilgisi kaydedildi (cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, hanehalkı geliri) ve 8 anket maddesinin her birinin hastaya ifade ettiği önem ve memnuniyet derecesi 5’li Likert skalası ile ölçüldü. Geçerli 259 anket (114 erkek, 145 kadın; ortalama yaş ± standart sapma: 39.20 ± 11.45; istatistiksel güç ≥%95) elde edildi. Kategorik değişkenler için ki-kare testi, önem ve memnuniyet skorlarının grup-içi karşılaştırılmasında Wilcoxon testi, gruplar-arası skor farklarının karşılaştırılmasında Wilcoxon testi veya Kruskal-Wallis H testi ve Dunn post hoc testi kullanıldı (α=0.05).

Bulgular: Üç klinikte sosyo-demografik değişkenlerin dağılımı birbirine benzerdi (p>0.05). Üç kliniğin verisi birleştirildiğinde, sosyo-demografik değişkenlerden yalnızca ‘eğitim durumu’ için istatistiksel olarak anlamlı fark görüldü; buna göre ‘ortaokul veya daha az’ eğitim düzeyine sahip olanların daha yüksek eğitim düzeylilere göre anlamlı şekilde daha fazla memnun kaldığı bulundu (p<0.05). Diğer taraftan, gruplar-arası anlamlı fark olmamakla beraber, grup-içi analizler dikkate alındığında erkeklerde, en genç yaş grubu olan 18-27 yaş aralığında, evli olmayanlarda ve daha yüksek hanehalkı geliri olanlarda memnuniyet eğilimi daha fazlaydı.

Sonuç: Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesindeki endodonti hastalarının memnuniyetleri üzerine etkisi incelenen sosyo-demografik değişkenlerden sadece eğitim durumu belirgin etki gösterdi; daha düşük eğitim seviyesine sahip hastalarda memnuniyet daha yüksekti.

Objective: To evaluate the effect of socio-demographic factors on the endodontic patients’ satisfaction at the Faculty of Dentistry at Gazi University.

Materials and Method: Patient satisfaction questionnaires were applied between 24.04.2018 – 04.07.2018 at three endodontic clinics where undergraduate (one clinic) and graduate students (two clinics) practiced. The socio-demographic information of the patients was recorded (gender, age, marital status, education level, household income). The emphasis and satisfaction responses given by the patients to 8 questionnaire items were measured using a 5-point Likert scale. The number of valid questionnaires was 259 (114 men, 145 women; average age ± standard deviation: 39.20 ± 11.45 years; statistical power ≥95%). Chi-square test (for categorical variables), Wilcoxon test (for intra-group comparisons between the emphasis and satisfaction scores), and Wilcoxon or Kruskal-Wallis H test and Dunn post hoc test (for inter-group comparison of the score differences) were used in the statistical analysis (α=0.05).

Results: The distribution of the socio-demographic variables were similar among the three clinics (p>0.05). When the data of these clinics were combined, a statistical significance was found only for the ‘education level’; patients with an education level equal to or less than secondary school were more satisfied than those with a higher education level (p<0.05). On the other hand, without any inter-group statistical significance and according to the intra-group analyses, the following groups tended to have greater satisfaction: men, 18-27 age range (the youngest age group), unmarried, and those with higher household income.

Conclusion: Among the socio-demographic variables of the endodontic patients of the Faculty of Dentistry of Gazi University, only the ‘education level’ had a remarkable effect on the patients’ satisfaction; those with relatively lower education had greater satisfaction.
 • Prakash B. Patient satisfaction. J Cutan Aesthet Surg 2010;3:151-5.
 • Davies AR, Ware JE Jr. Measuring patient satisfaction with dental care. Soc Sci Med A 1981;15:751-60.
 • Melgaço-Costa JL, Martins RC, Ferreira EF, Sobrinho AP. Patients' Perceptions of Endodontic Treatment as Part of Public Health Services: A Qualitative Study. Int J Environ Res Public Health 2016;13. pii: E450.
 • Luo JYN, Liu PP, Wong MCM. Patients' satisfaction with dental care: a qualitative study to develop a satisfaction instrument. BMC Oral Health 2018;18:15.
 • Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı. Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberi (Versiyon-2.0; Revizyon-00) [Internet]. Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı; 2015 (cited 2018 Aug 30). Available from: https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/3534,21072015memnuniyetanketleriuygulamarehberipdf.pdf?0.
 • Keten Edis E, Hupal AF. Bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM)’de Hasta Memnuniyeti. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi 2018;14:11-23.
 • Gõrduysus MO, Gõrduysus MG. Endodontic patient profile of Hacettepe University, Faculty of Dentistry in Ankara, Turkey. Int Dent J 2000;50:274-8.
 • Nalbantoğlu Yanık N, Atak N. Ağız-diş sağlığı hizmetlerinde hasta memnuniyeti (Giresun Devlet Hastanesi örneği). AÜ Diş Hek Fak Derg 2008;35:67-78.
 • Lee K-T, Chen C-M, Huang S-T, Wu Y-M, Lee H-E, Hsu K-J, et al. Patient satisfaction with the quality of dental treatment provided by interns. J Dent Sci 2013;8:177-83.
 • Hamasha AA, Hatiwsh A. Quality of life and satisfaction of patients after nonsurgical primary root canal treatment provided by undergraduate students, graduate students and endodontic specialists. Int Endod J 2013;46:1131-9.
 • ArRejaie AS, Nawasrah AM, Khan SQ, Farooqi FA, Somali R, Al-Mudani WF. Patients' perception toward various dental treatments provided in the internship program. Saudi Med J 2014;35:1513-6.
 • Çağın Ç, Ataç MS, Yücel E. Ortognatik cerrahi sonrası postoperatif hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi. Acta Odontol Turc 2015;32:136-43.
 • Aydın R, Altunkaynak B, Kayaoğlu G. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi endodonti kliniklerinde hasta memnuniyeti: anket çalışması. Acta Odontol Turc 2019;36:21-7.
 • Ayala-Luis J, Johansson V, Sampogna F, Axtelius B, Söderfeldt B. A multivariable analysis of patient dental satisfaction and oral health-related quality-of-life. A cross-sectional study based on DVSS and OHIP-14. Acta Odontol Scand 2014;72:187-93.
 • Newsome PR, Wright GH. A review of patient satisfaction: 2. Dental patient satisfaction: an appraisal of recent literature. Br Dent J 1999;186(4 Spec No):166-70.
 • Habib SR, Ramalingam S, Al Beladi A, Al Habib A. Patient's satisfaction with the dental care provided by dental students. J Ayub Med Coll Abbottabad 2014;26:353-6.
 • Azimi S, AsgharNejad Farid AA, Kharazi Fard MJ, Khoei N. Emotional intelligence of dental students and patient satisfaction. Eur J Dent Educ 2010;14:129-32.
 • Inglehart MR, Lee AH, Koltuniak KG, Morton TA, Wheaton JM. Do Waiting Times in Dental Offices Affect Patient Satisfaction and Evaluations of Patient-Provider Relationships? A Quasi-experimental Study. J Dent Hyg 2016;90:167-75.
 • Hall JA, Dornan MC. Patient sociodemographic characteristics as predictors of satisfaction with medical care: a meta-analysis. Soc Sci Med 1990;30:811-8. Erratum in: Soc Sci Med 1990;30:following 1368.
 • Özdemir AK, Turgut M, Polat NT. Demografik faktörlerin hareketli protez memnuniyetine etkisi. CÜ Diş Hek Fak Derg 2003;6:115-9.
Birincil Dil tr
Konular Diş Hekimliği
Bölüm Özgün Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ruhigül AYDIN
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7571-2155
Yazar: Bülent ALTUNKAYNAK
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6562-6034
Yazar: Güven KAYAOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { gaziaot507896, journal = {Acta Odontologica Turcica}, issn = {}, eissn = {2147-690X}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {36}, pages = {67 - 72}, doi = {10.17214/gaziaot.507896}, title = {Sosyo-demografik değişkenlerin Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi endodonti hastalarının memnuniyetleri üzerine etkisi: anket analizi}, key = {cite}, author = {Aydın, Ruhigül and Altunkaynak, Bülent and Kayaoğlu, Güven} }
APA Aydın, R , Altunkaynak, B , Kayaoğlu, G . (2019). Sosyo-demografik değişkenlerin Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi endodonti hastalarının memnuniyetleri üzerine etkisi: anket analizi . Acta Odontologica Turcica , 36 (3) , 67-72 . DOI: 10.17214/gaziaot.507896
MLA Aydın, R , Altunkaynak, B , Kayaoğlu, G . "Sosyo-demografik değişkenlerin Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi endodonti hastalarının memnuniyetleri üzerine etkisi: anket analizi" . Acta Odontologica Turcica 36 (2019 ): 67-72 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziaot/issue/48461/507896>
Chicago Aydın, R , Altunkaynak, B , Kayaoğlu, G . "Sosyo-demografik değişkenlerin Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi endodonti hastalarının memnuniyetleri üzerine etkisi: anket analizi". Acta Odontologica Turcica 36 (2019 ): 67-72
RIS TY - JOUR T1 - Sosyo-demografik değişkenlerin Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi endodonti hastalarının memnuniyetleri üzerine etkisi: anket analizi AU - Ruhigül Aydın , Bülent Altunkaynak , Güven Kayaoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17214/gaziaot.507896 DO - 10.17214/gaziaot.507896 T2 - Acta Odontologica Turcica JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 72 VL - 36 IS - 3 SN - -2147-690X M3 - doi: 10.17214/gaziaot.507896 UR - https://doi.org/10.17214/gaziaot.507896 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Acta Odontologica Turcica Sosyo-demografik değişkenlerin Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi endodonti hastalarının memnuniyetleri üzerine etkisi: anket analizi %A Ruhigül Aydın , Bülent Altunkaynak , Güven Kayaoğlu %T Sosyo-demografik değişkenlerin Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi endodonti hastalarının memnuniyetleri üzerine etkisi: anket analizi %D 2019 %J Acta Odontologica Turcica %P -2147-690X %V 36 %N 3 %R doi: 10.17214/gaziaot.507896 %U 10.17214/gaziaot.507896
ISNAD Aydın, Ruhigül , Altunkaynak, Bülent , Kayaoğlu, Güven . "Sosyo-demografik değişkenlerin Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi endodonti hastalarının memnuniyetleri üzerine etkisi: anket analizi". Acta Odontologica Turcica 36 / 3 (Eylül 2019): 67-72 . https://doi.org/10.17214/gaziaot.507896
AMA Aydın R , Altunkaynak B , Kayaoğlu G . Sosyo-demografik değişkenlerin Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi endodonti hastalarının memnuniyetleri üzerine etkisi: anket analizi. Acta Odontol Turc. 2019; 36(3): 67-72.
Vancouver Aydın R , Altunkaynak B , Kayaoğlu G . Sosyo-demografik değişkenlerin Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi endodonti hastalarının memnuniyetleri üzerine etkisi: anket analizi. Acta Odontologica Turcica. 2019; 36(3): 67-72.