Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Temporomandibular düzensizlik tanı kriterlerini kullanarak temporomandibular bozukluğu olan hastaların klinik değerlendirilmesi ve sınıflandırılması

Yıl 2020, Cilt: 37 Sayı: 1, 1 - 6, 01.01.2020
https://doi.org/10.17214/gaziaot.567544

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ‘temporomandibular düzensizlikler
için teşhis kriterlerini (DC-TMD)’ kullanarak, temporomandibular düzensizlik
şikâyeti olan hastalarda klinikte alt grupların dağılım sıklığını
değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya,
temporomandibular düzensizlik (TMD) şikâyeti olan 128 hasta (92 kadın ve 36 erkek,
yaş ortalaması 33.5 ± 8.28) dahil edildi. DC/TMD Eksen I tanı kriterleri ile
ağrı bozuklukları ve temporomandibular eklem (TME) düzensizliklerinin dağılımı
incelendi. DC/TMD Eksen I’de yer alan TMD Ağrı anketi (
TMD Pain Screener) ile de son 30 gün boyunca
mevcut ağrının incelemesi yapılmıştır. Semptomların şiddetini ve fonksiyon
kısıtlılığını belirlemek için DC/TMD Eksen II değerlendirme araçlarından biri
olan ‘Çene Fonksiyon Kısıtlanma Skalası-8 (JFLS-8)’tercih edilmiştir. Verilerin
analizi Ki-kare, Kruskal Wallis testi ve Bonferroni düzeltmeli Mann-Whitney U
testi kullanılarak yapılmıştır.

Bulgular: Çalışmada 128 hastanın 120’sinde (%93.75) kas ağrı
bozukluğuna eşlik eden TME düzensizliği vardı. Cinsiyet ve yaşın, TME/kas ağrı
bozuklukları üzerine etkisi anlamlı değildir (sırasıyla, TME düzensizliği
p=0.123, p=0.263; kas ağrı bozukluğu p=0.145, p=0.100). JFLS-8’e göre, diğer
gruplarla karşılaştırıldığında ‘kısıtlı ağız açıklığı olan redüksiyonsuz disk
deplasmanı’ grubunda, çiğnemede zorluk (1 ve 2. maddeler) ve eklem hareketinde
kısıtlılık (4. madde) majör şikayetler olarak bulunmuştur
(p=0.001, p=0.004, p=0.007, p<0.008).Sonuç: DC/TMD Eksen I, TMD tanısı ve değerlendirilmesinde
klinisyenler için önemli bir referans olup, DC/TMD Eksen II’de JFLS-8, TMD’ye
bağlı çene fonksiyon kısıtlılığın tespitinde etkin bir değerlendirme aracıdır.

Kaynakça

 • Svensson P. Muscle pain in the head: overlap between temporomandibular disorders and tension-type headaches. Curr Opin Neurol 2007;20:320-5.
 • Conti PC, Costa YM, Gonçalves DA, Svensson P. Headaches and myofascial temporomandibular disorders: overlapping entities, separate managements? J Oral Rehabil 2016;43:702-15.
 • Tuz HH, Onder EM, Kisnisci RS. Prevalence of otologic complaints in patients with temporomandibular disorder. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2003;123:620-3.
 • Goldstein BH. Temporomandibular disorders: a review of current understanding. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1999;88:379-85.
 • Schiffman E, Ohrbach R, Truelove EL, Look J, Anderson G, Goulet JP, et al. Diagnostic criteria for temporomandibular disorders (DC/TMD) for clinical and research applications: recommendations of the International RDC/TMD Consortium Network and Orofacial Pain Special Interest Group. J Oral Facial Pain Headache 2014;28:6-27.
 • Schiffman E, Ohrbach R. Executive summary of the Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders for clinical and research applications. J Am Dent Assoc 2016;147:438-45.
 • Gonzalez YM, Schiffman E, Gordon SM, Seago B, Truelove EL, Slade G, et al. Development of a brief and effective temporomandibular disorder pain screening questionnaire: reliability and validity. J Am Dent Assoc 2011;142:1183-91.
 • Ohrbach R, Granger C, List T, Dworkin S. Preliminary development and validation of the Jaw Functional Limitation Scale. Community Dent Oral Epidemiol 2008;36:228-36.
 • Ohrbach R, Larsson P, List T. The Jaw Functional Limitation Scale: development, reliability, and validity of 8-item and 20-item versions. J Orofac Pain 2008;22:219-30.
 • Lövgren A, Parvaneh H, Lobbezoo F, Häggman-Henrikson B, Wänman A, Visscher CM. Diagnostic accuracy of three screening questions (3Q/TMD) in relation to the DC/TMD in a specialized orofacial pain clinic. Acta Odontol Scand 2018;76:380-6.
 • Manfredini D, Piccotti F, Ferronato G, Guarda-Nardini L. Age peaks of different RDC/TMD diagnoses in a patient population. ‎J Dent 2010;38:392-9.
 • Winocur E, Steinkeller-Dekel M, Reiter S, Eli I. A retrospective analysis of temporomandibular findings among Israeli born patients based on the RDC/TMD. J Oral Rehabil 2009;36:11-7.
 • Manfredini D, Segù M, Bertacci A, Binotti G, Bosco M. Diagnosis of temporomandibular disorders according to RDC/TMD axis I findings, a multicenter Italian study. Minerva Stomatol 2004;53:429-38.
 • Yap AU, Dworkin SF, Chua EK, List T, Tan KB, Prosthodont C, et al. Prevalence of temporomandibular disorder subtypes, psychologic distress, and psychosocial dysfunction in Asian patients. J Orofac Pain 2003;17:21-8.
 • Ciancaglini R, Gherlone EF, Redaelli S, Radaelli G. The distribution of occlusal contacts in the intercuspal position and temporomandibular disorder. J Oral Rehabil 2002;29:1082-90.
 • Kafas P, Leeson R. Assessment of pain in temporomandibular disorders: the bio-psychosocial complexity. Int J Oral Maxillofac Surg 2006;35:145-9.
 • Magnusson T, Egermark I, Carlsson GE. A longitudinal epidemiologic study of signs and symptoms of temporomandibular disorders from 15 to 35 years of age. J Orofac Pain 2000;14:310-19.
 • Pedroni CR, De Oliveira AS, Guaratini MI. Prevalence study of signs and symptoms of temporomandibular disorders in university students. J Oral Rehabil 2003;30:283-9.
 • Okeson JP. Orofacial pain: Guidelines for assessment diagnosis and management. 1st ed. Illinois: Quintessence Publishing; 1996.
 • Han SC, Harrison P. Myofascial pain syndrome and trigger-point. Reg Anesth Pain Med 1997;22:89-101.
 • Velly AM, Gornitsky M, Philippe P. Contributing factors to chronic myofascial pain: a case–control study. Pain 2003;104:491-9.

Clinical evaluation and classification of patients with temporomandibular disorders using ‘Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders’

Yıl 2020, Cilt: 37 Sayı: 1, 1 - 6, 01.01.2020
https://doi.org/10.17214/gaziaot.567544

Öz

Objective: The aim of the study was to
evaluate the frequency of subgroups in a clinical setting of the patients with
temporomandibular disorders (TMD) using ‘Diagnostic Criteria for
Temporomandibular Disorders (DC/TMD)’.Materials and Method: A total of 128 patients with TMD (92 females and 36 males, mean age 33.5
± 8.28) were involved in the study. DC/TMD Axis I diagnosis criteria was used
for the clinical examination of pain disorders and temporomandibular joint
(TMJ) disorders. Also, in DC/TMD Axis I, The TMD Pain Screener, focusing on
pain within the last 30 days, was used. In DC/TMD Axis II evaluation, the Jaw
Functional Limitation Scale-8 (JFLS-8) was preferred to detect symptom severity
and functional limitations. The data analysis was conducted by using the
Chi-square, Kruskal Wallis test, and the Bonferroni correction for the
Mann-Whitney U test.Results: Out
of 128 patients, 120 patients (93.75%) had TMJ disorders that were accompanied
by muscle pain disorders. The effect of gender and age on TMJ/muscle pain
disorders was not significant (TMJ disorders; p=0.123, p=0.263; Muscle pain
disorders; p=0.145, p=0.100, respectively). According to JFLS-8, the limitation
in mastication (item 1 and 2) and joint mobility (item 4) were major complaints
in the group of patients with ‘disc displacement without reduction with limited
opening’ compared to the other TMJ disorders (p=0.001, p=0.004, p=0.007,
p<0.008).Conclusion: DC/TMD Axis I is a significant reference to clinicians in the diagnosis
and evaluation of TMD. In DC/TMD Axis II, JFLS-8 is an efficient instrument for
the measurement of functional limitation associated with temporomandibular
disorders.

Kaynakça

 • Svensson P. Muscle pain in the head: overlap between temporomandibular disorders and tension-type headaches. Curr Opin Neurol 2007;20:320-5.
 • Conti PC, Costa YM, Gonçalves DA, Svensson P. Headaches and myofascial temporomandibular disorders: overlapping entities, separate managements? J Oral Rehabil 2016;43:702-15.
 • Tuz HH, Onder EM, Kisnisci RS. Prevalence of otologic complaints in patients with temporomandibular disorder. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2003;123:620-3.
 • Goldstein BH. Temporomandibular disorders: a review of current understanding. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1999;88:379-85.
 • Schiffman E, Ohrbach R, Truelove EL, Look J, Anderson G, Goulet JP, et al. Diagnostic criteria for temporomandibular disorders (DC/TMD) for clinical and research applications: recommendations of the International RDC/TMD Consortium Network and Orofacial Pain Special Interest Group. J Oral Facial Pain Headache 2014;28:6-27.
 • Schiffman E, Ohrbach R. Executive summary of the Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders for clinical and research applications. J Am Dent Assoc 2016;147:438-45.
 • Gonzalez YM, Schiffman E, Gordon SM, Seago B, Truelove EL, Slade G, et al. Development of a brief and effective temporomandibular disorder pain screening questionnaire: reliability and validity. J Am Dent Assoc 2011;142:1183-91.
 • Ohrbach R, Granger C, List T, Dworkin S. Preliminary development and validation of the Jaw Functional Limitation Scale. Community Dent Oral Epidemiol 2008;36:228-36.
 • Ohrbach R, Larsson P, List T. The Jaw Functional Limitation Scale: development, reliability, and validity of 8-item and 20-item versions. J Orofac Pain 2008;22:219-30.
 • Lövgren A, Parvaneh H, Lobbezoo F, Häggman-Henrikson B, Wänman A, Visscher CM. Diagnostic accuracy of three screening questions (3Q/TMD) in relation to the DC/TMD in a specialized orofacial pain clinic. Acta Odontol Scand 2018;76:380-6.
 • Manfredini D, Piccotti F, Ferronato G, Guarda-Nardini L. Age peaks of different RDC/TMD diagnoses in a patient population. ‎J Dent 2010;38:392-9.
 • Winocur E, Steinkeller-Dekel M, Reiter S, Eli I. A retrospective analysis of temporomandibular findings among Israeli born patients based on the RDC/TMD. J Oral Rehabil 2009;36:11-7.
 • Manfredini D, Segù M, Bertacci A, Binotti G, Bosco M. Diagnosis of temporomandibular disorders according to RDC/TMD axis I findings, a multicenter Italian study. Minerva Stomatol 2004;53:429-38.
 • Yap AU, Dworkin SF, Chua EK, List T, Tan KB, Prosthodont C, et al. Prevalence of temporomandibular disorder subtypes, psychologic distress, and psychosocial dysfunction in Asian patients. J Orofac Pain 2003;17:21-8.
 • Ciancaglini R, Gherlone EF, Redaelli S, Radaelli G. The distribution of occlusal contacts in the intercuspal position and temporomandibular disorder. J Oral Rehabil 2002;29:1082-90.
 • Kafas P, Leeson R. Assessment of pain in temporomandibular disorders: the bio-psychosocial complexity. Int J Oral Maxillofac Surg 2006;35:145-9.
 • Magnusson T, Egermark I, Carlsson GE. A longitudinal epidemiologic study of signs and symptoms of temporomandibular disorders from 15 to 35 years of age. J Orofac Pain 2000;14:310-19.
 • Pedroni CR, De Oliveira AS, Guaratini MI. Prevalence study of signs and symptoms of temporomandibular disorders in university students. J Oral Rehabil 2003;30:283-9.
 • Okeson JP. Orofacial pain: Guidelines for assessment diagnosis and management. 1st ed. Illinois: Quintessence Publishing; 1996.
 • Han SC, Harrison P. Myofascial pain syndrome and trigger-point. Reg Anesth Pain Med 1997;22:89-101.
 • Velly AM, Gornitsky M, Philippe P. Contributing factors to chronic myofascial pain: a case–control study. Pain 2003;104:491-9.
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Diş Hekimliği
Bölüm Özgün Araştırma Makalesi
Yazarlar

Cansu Alpaslan 0000-0003-2092-7842

Deniz Yaman 0000-0002-1492-6897

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 37 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Alpaslan, C., & Yaman, D. (2020). Clinical evaluation and classification of patients with temporomandibular disorders using ‘Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders’. Acta Odontologica Turcica, 37(1), 1-6. https://doi.org/10.17214/gaziaot.567544
AMA Alpaslan C, Yaman D. Clinical evaluation and classification of patients with temporomandibular disorders using ‘Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders’. Acta Odontol Turc. Ocak 2020;37(1):1-6. doi:10.17214/gaziaot.567544
Chicago Alpaslan, Cansu, ve Deniz Yaman. “Clinical Evaluation and Classification of Patients With Temporomandibular Disorders Using ‘Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders’”. Acta Odontologica Turcica 37, sy. 1 (Ocak 2020): 1-6. https://doi.org/10.17214/gaziaot.567544.
EndNote Alpaslan C, Yaman D (01 Ocak 2020) Clinical evaluation and classification of patients with temporomandibular disorders using ‘Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders’. Acta Odontologica Turcica 37 1 1–6.
IEEE C. Alpaslan ve D. Yaman, “Clinical evaluation and classification of patients with temporomandibular disorders using ‘Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders’”, Acta Odontol Turc, c. 37, sy. 1, ss. 1–6, 2020, doi: 10.17214/gaziaot.567544.
ISNAD Alpaslan, Cansu - Yaman, Deniz. “Clinical Evaluation and Classification of Patients With Temporomandibular Disorders Using ‘Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders’”. Acta Odontologica Turcica 37/1 (Ocak 2020), 1-6. https://doi.org/10.17214/gaziaot.567544.
JAMA Alpaslan C, Yaman D. Clinical evaluation and classification of patients with temporomandibular disorders using ‘Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders’. Acta Odontol Turc. 2020;37:1–6.
MLA Alpaslan, Cansu ve Deniz Yaman. “Clinical Evaluation and Classification of Patients With Temporomandibular Disorders Using ‘Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders’”. Acta Odontologica Turcica, c. 37, sy. 1, 2020, ss. 1-6, doi:10.17214/gaziaot.567544.
Vancouver Alpaslan C, Yaman D. Clinical evaluation and classification of patients with temporomandibular disorders using ‘Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders’. Acta Odontol Turc. 2020;37(1):1-6.