PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Örgütsel Küçülmenin İşgörenlere Etkisi: Bir Kamu Hizmet Sektörü Uygulması

Yıl 2006, Sayı 2, 34 - 50, 01.09.2006

Öz

Küçülme stratejisi 1980’lerden beri yönetimler tarafından uygulanmakta olup, yüzlerce örgüt ve milyonlarca işgöreni etkileyen bir stratejidir. Örgütün performansını, etkinliğini, rekabet gücünü ve esnekliğini artırmak amacıyla; fiziksel kaynaklar ve insan kaynaklarında planlı bir azaltmayı içeren küçülme stratejisi günümüzde örgütler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada küçülmenin işgören üzerindeki etkileri ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Türk Telekomünikasyon kurumunda çalışan 100 işgörenin örgütsel küçülmeden nasıl etkilendiğini belirlemeye yönelik, ankete dayalı bir araştırma yürütülmüştür. Yapılan anket çalışmasında ortaya çıkan veriler istatistiksel analizlere tabi tutulmuş ve elde edilen veriler sonucunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, küçülme işgörenlerin performanslarını, örgütsel bağlılıklarını olumsuz etkilemekte ve işgörenlerde güvensizlik, kızgınlık, stres, çatışma, işten ayrılma niyeti oluşturmaktadır

Kaynakça

 • APPELBAUM S. H., M. LEBLANC ve B. T. SHAPIRO. (1998), The Aftermath of Downsizing, Journal of Management Development, 17 (6), 402-431.
 • APPELBAUM, Steven H. ve Manga DONIA. (2001), The Realistic Downsizing Prewiew: A Multiple Case Study, Part I : The Methodology and Results of Data Collection, Career Development International. 6 (3), 128-148.
 • ARIKAN, Rauf. (1995), Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Ankara: Tutibay Yayınları.
 • ARSLAN, H. Bader. (2005), İnsan Kaynakları Bölümünün Örgütsel Küçülme Sürecindeki Rolü. Mercek Dergisi. (7), 97-101.
 • ATWOOD, Jane ve başk.(1998), Downsizin, (Çev: Candan ÇELİK), Human Resources, (4), 46-57.
 • BROCKNER, Joel ve başk.(2004), Perceived Control as an Antidote to the Negative Effects of Layoffs on Survivors Organizational Commitment and Job Performance, Administrative Science Quarterly, (49), 76-100.
 • CAMERON, S. Kim.(1994), Strategies for Successful Organizational Downsizing. Human Resource Management, 33 (2), 189-211.
 • CASCIO, F. Wayne (1993), Downsizing: What do we know what we have learned?, Academy of Management Executive, 7 (1), 95-104.
 • DE MEUSE, Kenneth P, Thomas J. BERGMANN ve Paul A. VANDERHEIDEN. (1997), Corporate Downsizing Separating Myth From Fact. Journal of Management Inquiry, 6 (2), 168-176.
 • ERDOĞMUŞ, Nihat. (1999), Yönetim ve Organizasyonda Yeni Yaklaşımlar ve Kariyere Etkile- ri.Verimlilik Dergisi. (1), 23.
 • GÖKSEL, Aykut. (2001), Örgütsel Küçülme ve Üst Düzey Yöneticilerin Örgütsel Küçülme Kararla- rına Etki Eden Değişkenlerin Tespitine Yönelik Ankara ve Denizli İllerinde Bir Alan Araş- tırması. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • GÜLEÇ, Sevcan ve Aykut BEDÜK. (2004), Küçülen Devlette Yaşanan Örgütsel Davranış Sorunları (Karaman Köy Hizmetlerinde Bir Uygulama). 3. Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 699-709
 • HUTCHINSON, Joe C., Suzanne K. MURRMANN ve Kent F. MURRMANN. (1997), Plannning and Implementing and Effective Downsizing Program. Int. J. Hospitality Management, 16 (1), 23- 38.
 • ISABELLA, L.A.(1989), Downsizing:Survivors’ Assessments. Business Horizons, 32 (3), 35-41.
 • KARABAĞ, Solmaz Filiz (2003), İşletmelerde Küçülme: Bir İşletmedeki Küçülme Faaliyetlerinin Çalışanlara Etkisi Üzerine Bir Uygulama. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens- titüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • KOÇEL, Tamer. (1998). İşletme Yöneticiliği.İstanbul: Beta Yayınları.
 • LABIB Nadia ve Steven H. APPELBAUM. (1993), Strategic Downsizing: A Human Resources Perspective, Human Resource Planning, 16 (4), 69-93.
 • MISHRA, Karen E., Gretchen M. SPREITZER ve Aneil K. MISHRA.(1998), Preserving Employee Morale During Downsizing Sloan Management Review, 39 (2), 83-95.
 • RICHEY, M.W.(1992), The Impact of Corporate Downsizing on Employees, Business Forum, 17 (3), 9- 13.
 • SAYLI, Halil.(2003), Örgütsel Küçülme ve Geride Kalanlar Sendromu. Verimlilik Dergisi (4), 25-40.
 • TAVŞANCIL, Ezel. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • THORNHILL, A. ve M.N.K. SAUNDER. (1997), . The meanings, Consequences and Implication of Management of Downsizing and Redundancy. Personel Review, 27 ( 4 ), 271-295.
 • ÜLGEN, Hayri ve MİRZE, K. (2004), İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Literatür Yayınları

ORGANIZATIONAL DOWNSIZING EFFECT ON WORKERS: A PUBLIC SERVICE SECTOR PRACTICE

Yıl 2006, Sayı 2, 34 - 50, 01.09.2006

Öz

Downsizing is a strategy has been used by management that has affected hundreds of organizations and millions of workers since 1980’s. To increase the performance, efficiency, flexibility and competitiveness of organizations, downsizing strategy which includes planned reduction of physical assets and human resources is widely used by organizations nowadays.In this study, it has been studing detailed about the downsizng’s effects on workers. It has been taking a poll about determination of the downsizing’s effects of 100 workers who work in the Türk Telekomünication Corporation. The found data which were appeared at the end of poll taking were anlysed in the way of statistics and it was given the different suggestions according to these found data. Accordings to the findings of the study; downsizing generates a variety of psychological effect on workers, including performance, organizational commitment, lack of confidence, anger, stress, work conflicts and psychological intention to withdraw from the organization

Kaynakça

 • APPELBAUM S. H., M. LEBLANC ve B. T. SHAPIRO. (1998), The Aftermath of Downsizing, Journal of Management Development, 17 (6), 402-431.
 • APPELBAUM, Steven H. ve Manga DONIA. (2001), The Realistic Downsizing Prewiew: A Multiple Case Study, Part I : The Methodology and Results of Data Collection, Career Development International. 6 (3), 128-148.
 • ARIKAN, Rauf. (1995), Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Ankara: Tutibay Yayınları.
 • ARSLAN, H. Bader. (2005), İnsan Kaynakları Bölümünün Örgütsel Küçülme Sürecindeki Rolü. Mercek Dergisi. (7), 97-101.
 • ATWOOD, Jane ve başk.(1998), Downsizin, (Çev: Candan ÇELİK), Human Resources, (4), 46-57.
 • BROCKNER, Joel ve başk.(2004), Perceived Control as an Antidote to the Negative Effects of Layoffs on Survivors Organizational Commitment and Job Performance, Administrative Science Quarterly, (49), 76-100.
 • CAMERON, S. Kim.(1994), Strategies for Successful Organizational Downsizing. Human Resource Management, 33 (2), 189-211.
 • CASCIO, F. Wayne (1993), Downsizing: What do we know what we have learned?, Academy of Management Executive, 7 (1), 95-104.
 • DE MEUSE, Kenneth P, Thomas J. BERGMANN ve Paul A. VANDERHEIDEN. (1997), Corporate Downsizing Separating Myth From Fact. Journal of Management Inquiry, 6 (2), 168-176.
 • ERDOĞMUŞ, Nihat. (1999), Yönetim ve Organizasyonda Yeni Yaklaşımlar ve Kariyere Etkile- ri.Verimlilik Dergisi. (1), 23.
 • GÖKSEL, Aykut. (2001), Örgütsel Küçülme ve Üst Düzey Yöneticilerin Örgütsel Küçülme Kararla- rına Etki Eden Değişkenlerin Tespitine Yönelik Ankara ve Denizli İllerinde Bir Alan Araş- tırması. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • GÜLEÇ, Sevcan ve Aykut BEDÜK. (2004), Küçülen Devlette Yaşanan Örgütsel Davranış Sorunları (Karaman Köy Hizmetlerinde Bir Uygulama). 3. Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 699-709
 • HUTCHINSON, Joe C., Suzanne K. MURRMANN ve Kent F. MURRMANN. (1997), Plannning and Implementing and Effective Downsizing Program. Int. J. Hospitality Management, 16 (1), 23- 38.
 • ISABELLA, L.A.(1989), Downsizing:Survivors’ Assessments. Business Horizons, 32 (3), 35-41.
 • KARABAĞ, Solmaz Filiz (2003), İşletmelerde Küçülme: Bir İşletmedeki Küçülme Faaliyetlerinin Çalışanlara Etkisi Üzerine Bir Uygulama. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens- titüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • KOÇEL, Tamer. (1998). İşletme Yöneticiliği.İstanbul: Beta Yayınları.
 • LABIB Nadia ve Steven H. APPELBAUM. (1993), Strategic Downsizing: A Human Resources Perspective, Human Resource Planning, 16 (4), 69-93.
 • MISHRA, Karen E., Gretchen M. SPREITZER ve Aneil K. MISHRA.(1998), Preserving Employee Morale During Downsizing Sloan Management Review, 39 (2), 83-95.
 • RICHEY, M.W.(1992), The Impact of Corporate Downsizing on Employees, Business Forum, 17 (3), 9- 13.
 • SAYLI, Halil.(2003), Örgütsel Küçülme ve Geride Kalanlar Sendromu. Verimlilik Dergisi (4), 25-40.
 • TAVŞANCIL, Ezel. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • THORNHILL, A. ve M.N.K. SAUNDER. (1997), . The meanings, Consequences and Implication of Management of Downsizing and Redundancy. Personel Review, 27 ( 4 ), 271-295.
 • ÜLGEN, Hayri ve MİRZE, K. (2004), İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Literatür Yayınları

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehtap ÖZTÜRK Bu kişi benim
İstiklal İlköğretim Okulu (Uzman)


Dilaver TENGİLİMOĞLU Bu kişi benim
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi (Prof. Dr.)

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2006
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006, Cilt , Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { gaziticaretturizm639591, journal = {Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-4838}, address = {}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi}, year = {2006}, number = {2}, pages = {34 - 50}, title = {Örgütsel Küçülmenin İşgörenlere Etkisi: Bir Kamu Hizmet Sektörü Uygulması}, key = {cite}, author = {Öztürk, Mehtap and Tengilimoğlu, Dilaver} }
APA Öztürk, M. & Tengilimoğlu, D. (2006). Örgütsel Küçülmenin İşgörenlere Etkisi: Bir Kamu Hizmet Sektörü Uygulması . Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi , (2) , 34-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziticaretturizm/issue/49900/639591
MLA Öztürk, M. , Tengilimoğlu, D. "Örgütsel Küçülmenin İşgörenlere Etkisi: Bir Kamu Hizmet Sektörü Uygulması" . Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi (2006 ): 34-50 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziticaretturizm/issue/49900/639591>
Chicago Öztürk, M. , Tengilimoğlu, D. "Örgütsel Küçülmenin İşgörenlere Etkisi: Bir Kamu Hizmet Sektörü Uygulması". Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi (2006 ): 34-50
RIS TY - JOUR T1 - Örgütsel Küçülmenin İşgörenlere Etkisi: Bir Kamu Hizmet Sektörü Uygulması AU - MehtapÖztürk, DilaverTengilimoğlu Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 50 VL - IS - 2 SN - 1301-4838- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Örgütsel Küçülmenin İşgörenlere Etkisi: Bir Kamu Hizmet Sektörü Uygulması %A Mehtap Öztürk , Dilaver Tengilimoğlu %T Örgütsel Küçülmenin İşgörenlere Etkisi: Bir Kamu Hizmet Sektörü Uygulması %D 2006 %J Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-4838- %V %N 2 %R %U
ISNAD Öztürk, Mehtap , Tengilimoğlu, Dilaver . "Örgütsel Küçülmenin İşgörenlere Etkisi: Bir Kamu Hizmet Sektörü Uygulması". Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi / 2 (Eylül 2006): 34-50 .
AMA Öztürk M. , Tengilimoğlu D. Örgütsel Küçülmenin İşgörenlere Etkisi: Bir Kamu Hizmet Sektörü Uygulması. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; (2): 34-50.
Vancouver Öztürk M. , Tengilimoğlu D. Örgütsel Küçülmenin İşgörenlere Etkisi: Bir Kamu Hizmet Sektörü Uygulması. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; (2): 34-50.
IEEE M. Öztürk ve D. Tengilimoğlu , "Örgütsel Küçülmenin İşgörenlere Etkisi: Bir Kamu Hizmet Sektörü Uygulması", Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı. 2, ss. 34-50, Eyl. 2006