PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Bilişim Teknolojilerinin Yönetsel ve Örgütsel Etkileri

Yıl 2006, Sayı 2, 123 - 140, 01.09.2006

Öz

Bilişim teknolojilerinin devreye girdiği 1960’lı yıllardan sonra endüstri devrimiyle birlikte edinilen alışkanlıklar ve iş yapma biçimleri radikal olarak değişmeye başlamıştır. Fakat bunun farkına varılması 1990’lardan sonra mümkün olabilmiştir. Özellikle Drucker, Toffler ve Malhatra gibi yazar, akademisyen ve araştırmacılar, bilgi teknolojisi ile birlikte yaşanılan gelişmelerin çok yönlü etkileri üzerinde durmuşlardır. Toplumsal, kültürel, psikolojik etkileri daha fazla ilgi çekmiş olmasına rağmen son yıllarda bu ilginin önemli bir kısmının örgütsel mekanizmalara kaydığı görülmektedir. Bu bağlamda bilişim teknolojilerinin otorite ve kontrol, hiyerarşik yapı, örgütteki pozisyon sayısı ve departman performansı, istihdam ve görev yapısı, işgücü ve çalışma şekillerine etkisi araştırılmaktadır. Bu makalede bilişim teknolojilerinin genel, yönetsel ve örgütsel etkileri incelenecektir

Kaynakça

 • ARBAK, Yasemin (1993), Örgütlerde Bilgi Teknolojisi Kullanımının Analitik Bir Yaklaşımla İncelenmesi, Basılmamış Doktora Tezi, İzmir.
 • BELEK, İlker (1999), Postkapitalist Paradigmalar, 2. Baskı, Sorun Yayınları, İstanbul.
 • BENGSHIR, T.Kara (1996), Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Değişim, TODAİE Yayınları, Ankara.
 • BRADLEY, Stephen, HAUSMANN Jerry A. ve NOLAN Richard L (1993). Globalization, Technology and Competition- The Fusion of Computers and Telecomunications in The 1990’s, Harvard Business School Pres, Boston.
 • BROWN, John S. ve DUGUID Paul (2001), Enformasyonun Sosyal Yaşamı, Türk Henkel Dergisi Yayınları: 15, İstanbul.
 • CASH J.I, MACFARLAN, F. W. ve MCKENNEY J. L. (1983), Corporate Information Systems Management, Richard D. Irwin Inc., Ilınois.
 • CROWSTON, Kewin ve MALONE, Thomas M. (1994), Information Technology and Work Organization, Ed. T .J. Allen ve M. S. Morton, Information Tehnology and the Corporation of the 1990’s, Oxford UniverstyPress, Inc., NY.
 • DANIELS. N. Caroline (1993), Information Technology, Addison_Wesley Publication Co., Inc., Boston.
 • DAVIS, I. Steven (1987), Exellence in Banking, The Mcmillan Press, London.
 • DESOUZA Kevın C., (2003), Knowledge Management Barriers: Why The Technology Imperative Seldom Works, Business Horizons, Jon-Feb.
 • DRUCKER, Peter F. (1994a). Kapitalist Ötesi Toplum, Çev. Belkıs Çorakçı, Inkılap Kitapevi, İstanbul.
 • DRUCKER, Peter F. (1994b). Yeni Gerçekler, Çev. Birtane Karanakçı, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara.
 • ERKAN, Hüsnü, (1994). Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, Türkiye İş Bankası Kültür Yayın No:326, 1994.
 • FRANZ K.. ve ROBEY D. (1986), Organizational Context, User Involvement Usefulness of Information Systems, Decision Sciences, 17 (3).
 • FUERST, W. L., CHENEY, P. H. (1982). Factors Effecting the Perceived Utilization of Computer Based Decision Supprt Systems in Oil Industry, Decision Sciences, 13.
 • GORDON, Davis B. ve HAMILTON S. (1993), Managing Information:How Information Systems Impact Organization Strategy, D. Irwin Pub., NY.
 • GROSSMAN, Jerome. H. (1995), The End of Delegation-Information Tehnology and The CEO, Harvard Business Review, Sep-Oct.
 • HELLRIEGEL D., JACKSON, S. E ve SLOCUM, J. W. (1989). Management , South Western Publishing, Ohio.
 • KHANDWALLA, P. (1980), Design of Organizations, Harcourt Brace Javanovıch, Inc. KAPROWSKI G., (2005) “Bilgi Yönetimi Bilgi Depolamak Değil…” www.ytukvk.org.tr/arsiv7bilgiyon2.htm.
 • KAST, Fremont ve ROSENZWEIG James E. (1985), Organization and Management: A Systems and Contingeny Approach, Fourth Edition, MGraw Hill, Inc., NY.
 • KURTULMUŞ, Numan (1996), Sanayi Ötesi Dönüşüm, İz Yayıncılık, İstanbul.
 • LAUNDON Kenneth C. ve C. G. TRAVER ve J. P. LAUNDON (1995), Information Tecnology: Concepts and Issues, Boyd & Fraser Publishing Co. USA.
 • LUCAS H.C. (1975), The Use of an Accounting Information System Action and Organizational Performance”, The Acconting Review October.
 • MALONE W., ROCKARD J. F. (1993), How Will Information Technology Reshape Organizations? Computers as Coordination Technology, Ed. S.P. Bradley ve diğ., GLobalization, Technology and Telecomunications in The 1990’s, Harvard Business School Press, Boston.
 • MARKUS, L. M., ROBEY, D. (1983), The Organizational Validity of Management Informatıon Systems, Human Relations, 36(3).
 • NICHOLS, V. (1993). Webter’s Dictionary Plus Thesaurus, Nickel Press, USA.
 • O’BRIEN, James A. (1993), Management Information Systems, Richard D. Irwin Inc. Boston.
 • O’LEAVY , T. J., B. K. WILLIAMS (1989), Computers and Information Systems, The Benjamin Kummig Publishing Co., NY.
 • PERROW, Charles (1972). Complex Organizations, USA.
 • PORTER, Michael., MILLAR Victor F. (1995), How Information Gives You Competitive Advantage, Harvard Business Rewiev, July-August.
 • SCHULTHEIS, R. ve SUMNER, M. Management Information Systems, Richard D. Irwin Inc.
 • SIMON, H. A. (1960), New Science of Management Decision, Harper and Brothers, New York.
 • WHISLER Thomas L. (1970a), The Impact of Computers on Organizations, Praeger Publisher, NY.
 • WHISLER, Thomas L. (1970b), Information Technology and Organizational Change, Wodsworth Publishing Company, California.
 • WOMACK, James P. ve JONES Daniel T. (1998), Yalın Düşünce, Çev. N. Acar, Sistem Yayıncılık, İstanbul.

MANAGERIAL AND ORGANIZATIONAL EFFECTS OF INFORMATION TECHNOLOGY

Yıl 2006, Sayı 2, 123 - 140, 01.09.2006

Öz

Since 1960’s that the information technologies had been parts of managerial activities, those work habits and nature of works obtained due to the industrial revolution started to be changed radically. However, recognition of such a trend was happened to been aware in the years of post- 90’s. Especially, those academicians, authors and researchers as Drucker, Toffler and Malhatra have emphasized the multidimensional effects of advancements and experiences owing to information technologies. Despite the psychological, cultural social effects of information technologies have aroused more interests, it has been seen that the most important part of this very interest has been directed to organizational mechanisms. In this sense, the effects of information technologies over some organizational variables such as authority and control, hierarchical structure, number of layers, performance of a department, employment structure, labor force and mode of working have been investigated. In this paper, so to speak, general, managerial and organizational effects of information technologies are to be examined

Kaynakça

 • ARBAK, Yasemin (1993), Örgütlerde Bilgi Teknolojisi Kullanımının Analitik Bir Yaklaşımla İncelenmesi, Basılmamış Doktora Tezi, İzmir.
 • BELEK, İlker (1999), Postkapitalist Paradigmalar, 2. Baskı, Sorun Yayınları, İstanbul.
 • BENGSHIR, T.Kara (1996), Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Değişim, TODAİE Yayınları, Ankara.
 • BRADLEY, Stephen, HAUSMANN Jerry A. ve NOLAN Richard L (1993). Globalization, Technology and Competition- The Fusion of Computers and Telecomunications in The 1990’s, Harvard Business School Pres, Boston.
 • BROWN, John S. ve DUGUID Paul (2001), Enformasyonun Sosyal Yaşamı, Türk Henkel Dergisi Yayınları: 15, İstanbul.
 • CASH J.I, MACFARLAN, F. W. ve MCKENNEY J. L. (1983), Corporate Information Systems Management, Richard D. Irwin Inc., Ilınois.
 • CROWSTON, Kewin ve MALONE, Thomas M. (1994), Information Technology and Work Organization, Ed. T .J. Allen ve M. S. Morton, Information Tehnology and the Corporation of the 1990’s, Oxford UniverstyPress, Inc., NY.
 • DANIELS. N. Caroline (1993), Information Technology, Addison_Wesley Publication Co., Inc., Boston.
 • DAVIS, I. Steven (1987), Exellence in Banking, The Mcmillan Press, London.
 • DESOUZA Kevın C., (2003), Knowledge Management Barriers: Why The Technology Imperative Seldom Works, Business Horizons, Jon-Feb.
 • DRUCKER, Peter F. (1994a). Kapitalist Ötesi Toplum, Çev. Belkıs Çorakçı, Inkılap Kitapevi, İstanbul.
 • DRUCKER, Peter F. (1994b). Yeni Gerçekler, Çev. Birtane Karanakçı, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara.
 • ERKAN, Hüsnü, (1994). Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, Türkiye İş Bankası Kültür Yayın No:326, 1994.
 • FRANZ K.. ve ROBEY D. (1986), Organizational Context, User Involvement Usefulness of Information Systems, Decision Sciences, 17 (3).
 • FUERST, W. L., CHENEY, P. H. (1982). Factors Effecting the Perceived Utilization of Computer Based Decision Supprt Systems in Oil Industry, Decision Sciences, 13.
 • GORDON, Davis B. ve HAMILTON S. (1993), Managing Information:How Information Systems Impact Organization Strategy, D. Irwin Pub., NY.
 • GROSSMAN, Jerome. H. (1995), The End of Delegation-Information Tehnology and The CEO, Harvard Business Review, Sep-Oct.
 • HELLRIEGEL D., JACKSON, S. E ve SLOCUM, J. W. (1989). Management , South Western Publishing, Ohio.
 • KHANDWALLA, P. (1980), Design of Organizations, Harcourt Brace Javanovıch, Inc. KAPROWSKI G., (2005) “Bilgi Yönetimi Bilgi Depolamak Değil…” www.ytukvk.org.tr/arsiv7bilgiyon2.htm.
 • KAST, Fremont ve ROSENZWEIG James E. (1985), Organization and Management: A Systems and Contingeny Approach, Fourth Edition, MGraw Hill, Inc., NY.
 • KURTULMUŞ, Numan (1996), Sanayi Ötesi Dönüşüm, İz Yayıncılık, İstanbul.
 • LAUNDON Kenneth C. ve C. G. TRAVER ve J. P. LAUNDON (1995), Information Tecnology: Concepts and Issues, Boyd & Fraser Publishing Co. USA.
 • LUCAS H.C. (1975), The Use of an Accounting Information System Action and Organizational Performance”, The Acconting Review October.
 • MALONE W., ROCKARD J. F. (1993), How Will Information Technology Reshape Organizations? Computers as Coordination Technology, Ed. S.P. Bradley ve diğ., GLobalization, Technology and Telecomunications in The 1990’s, Harvard Business School Press, Boston.
 • MARKUS, L. M., ROBEY, D. (1983), The Organizational Validity of Management Informatıon Systems, Human Relations, 36(3).
 • NICHOLS, V. (1993). Webter’s Dictionary Plus Thesaurus, Nickel Press, USA.
 • O’BRIEN, James A. (1993), Management Information Systems, Richard D. Irwin Inc. Boston.
 • O’LEAVY , T. J., B. K. WILLIAMS (1989), Computers and Information Systems, The Benjamin Kummig Publishing Co., NY.
 • PERROW, Charles (1972). Complex Organizations, USA.
 • PORTER, Michael., MILLAR Victor F. (1995), How Information Gives You Competitive Advantage, Harvard Business Rewiev, July-August.
 • SCHULTHEIS, R. ve SUMNER, M. Management Information Systems, Richard D. Irwin Inc.
 • SIMON, H. A. (1960), New Science of Management Decision, Harper and Brothers, New York.
 • WHISLER Thomas L. (1970a), The Impact of Computers on Organizations, Praeger Publisher, NY.
 • WHISLER, Thomas L. (1970b), Information Technology and Organizational Change, Wodsworth Publishing Company, California.
 • WOMACK, James P. ve JONES Daniel T. (1998), Yalın Düşünce, Çev. N. Acar, Sistem Yayıncılık, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sabahat Bayrak KÖK Bu kişi benim
Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Doç. Dr.)

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2006
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006, Cilt , Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { gaziticaretturizm639595, journal = {Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-4838}, address = {}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi}, year = {2006}, number = {2}, pages = {123 - 140}, title = {Bilişim Teknolojilerinin Yönetsel ve Örgütsel Etkileri}, key = {cite}, author = {Kök, Sabahat Bayrak} }
APA Kök, S. B. (2006). Bilişim Teknolojilerinin Yönetsel ve Örgütsel Etkileri . Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi , (2) , 123-140 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziticaretturizm/issue/49900/639595
MLA Kök, S. B. "Bilişim Teknolojilerinin Yönetsel ve Örgütsel Etkileri" . Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi (2006 ): 123-140 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziticaretturizm/issue/49900/639595>
Chicago Kök, S. B. "Bilişim Teknolojilerinin Yönetsel ve Örgütsel Etkileri". Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi (2006 ): 123-140
RIS TY - JOUR T1 - Bilişim Teknolojilerinin Yönetsel ve Örgütsel Etkileri AU - Sabahat BayrakKök Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 140 VL - IS - 2 SN - 1301-4838- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Bilişim Teknolojilerinin Yönetsel ve Örgütsel Etkileri %A Sabahat Bayrak Kök %T Bilişim Teknolojilerinin Yönetsel ve Örgütsel Etkileri %D 2006 %J Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-4838- %V %N 2 %R %U
ISNAD Kök, Sabahat Bayrak . "Bilişim Teknolojilerinin Yönetsel ve Örgütsel Etkileri". Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi / 2 (Eylül 2006): 123-140 .
AMA Kök S. B. Bilişim Teknolojilerinin Yönetsel ve Örgütsel Etkileri. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; (2): 123-140.
Vancouver Kök S. B. Bilişim Teknolojilerinin Yönetsel ve Örgütsel Etkileri. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; (2): 123-140.
IEEE S. B. Kök , "Bilişim Teknolojilerinin Yönetsel ve Örgütsel Etkileri", Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı. 2, ss. 123-140, Eyl. 2006