PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Thoughts about Their Sectoral Working Areas and Sex Discrimination in Employment by Students Who Are Taking Tourism Training

Yıl 2014, Sayı 1, 50 - 62, 01.01.2014

Öz

This study has been made for senior tourism management students to identify their thoughts about determining their ideal working department, discovering the importance of gender over the thoughts on their departmental preference, and discovering their thoughts on gender factor for employment and promotion in tourism business. This research has been performed on Gazi University Department of Tourism Management senior students by using the questionnaire methodology. The data from the research has been analyzed using SPSS 17.0 statistical software. Category variables have been presented using numbers and percentages, and continuous variables by mean ± SD. Comparisons for sex discrimination for every gender were performed using t test in likert scoring averages on independent group, and evaluation of employment preferences for every gender was performed using chi-square test. As a result of this study, it is understood that, students would prefer to work four and five star city hotels %32.5 than food and beverages businesses %4 . In our study, it was found that front office %21.4 , public relations %21.4 and sales& marketing %15.1 departments were most popular departments according to the tourism students. It is seen that housekeeping department was least popular department in hospitality industry %1.6

Kaynakça

 • Ağaoğlu, O. K. (1991). Türkiye’de Turizm Eğitimi ve Etkinliği, Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.
 • Akgemci, T.(2004), Gelecekte Kariyer Yönetimi ve Güncel Sorunlar, Şimşek, M. Çelik, Ş. Çelik, A.(Ed.) Kariyer Yönetimi, Ankara: Gazi Kitabevi
 • Altman, L.A. ve Brothers, L.R. (1995). Career Longevity of Hospitality Graduates, FIU Hospitality Review, 13(2), 77-83.
 • Avcı, N. (2011). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin İş Değerleri: Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 22 (1), 7-18.
 • Birdir, B. (2002). Turizm ve Otel İşletmeciliği Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Turizm Endüstrisinde Çalışmayı Tercih Etmemelerinin Temel Nedenleri: Bir Nominal Grup Tekniği Araştırması, Turizm Eğitimi Konferans-Workshop, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitim Genel Müdürlüğü: 495–504.
 • Duman, T., Tepeci, M. ve Unur, K. (2006). Mersin’de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Sektörün Çalışma Koşullarını Algılamaları ve Sektörde Çalışma İsteklerinin Karşılaştırmalı Analizi, Anatolia:Turizm Araştırmaları Dergisi, (1), 51-69.
 • Dursun, S., Aytaç,S.(2012). Üniversite Öğrencilerinin İşgücü Piyasasına Yönelik Beklentileri Ve İş Deneyimleri İle Umutsuzluk ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, Cbü Sosyal Bilimler Dergisi,10(1), 373-388.
 • Ehtiyar E., Üngüren, R.(2008), Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Umutsuzluk ve Kaygı Seviyeleri İle Eğitime Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4), 159-181.
 • Eser, Z. (2002). Turizm Eğitimine Üç Açılı Yaklaşım: Profesyonel Eğitim, Mesleki Beceri Eğitimi ve Girişimcilik Eğitimi. Turizm Bakanlığı II. Turizm Şurası Bildirileri II. Cilt, Ankara.
 • Gürdal, M. (2002). Türkiye’de Mesleki Turizm Eğitiminin Yapısal Analizi, Okullaşma Eğitiminin Kalitesi-Staj-İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri, Turizm Eğitimi Konferans-Workshop, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitim Genel Müdürlüğü, 391–400.
 • Halis, M., Çamlıbel, Z. (2011). Algılanan İş Güçlüğü İş Değiştirme Niyeti Üzerindeki Etkisi ve Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Manas Fen Bilimleri Dergisi, 5, 75-84.
 • İçöz, O. (1991). Turizm Sektörünün Gelişmesinde İnsan Unsurunun Önemi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 2 (6), 15-18.
 • Kızılırmak, İ. (2000). Meslek Yüksekokulları Turizm ve Otelcilik Programlarının Turizm Sektörünün Beklentileri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, 147, 88-60.
 • King, B., Mckercher, B., Waryszak, R. (2003). A Comparative Study of Hospitality And Tourism Graduates In Australia And Hong Kong, The International Journal of Tourism Research, 5(6), 409-420.
 • Kozak, M. A. (2001), Konaklama İşletmelerinde Kariyer Planlaması, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, No. 1326.
 • Kuşluvan, S., Kuşluvan, Z. (2000). Perceptions And Attitudes of Undergraduate Tourism Students Towards Working In The Tourism İndustry In Turkey, Tourism Management, 21(3), 251-269.
 • Mısırlı, İ. (2002). Turizm Sektöründe Meslek Standartları ve Mesleki Belgelendirme Sistemi (Sertifikasyon), Anatolia Turizm Araştırma Dergisi, 13(1), 39-55.
 • Pehlivan, R. (2008). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Almakta olan Öğrencilerin Sektör ile İlgili Tutumlarının Mezuniyet Sonrası Kariyer Seçimine Etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Tükeltürk, Ş.A., Perçin, Ş.N.(2008). Turizm Sektöründe Kadın Çalışanların Karşılaştıkları Kariyer Engelleri ve Cam Tavan Sendromu: Cam Tavanı Kırmaya Yönelik Stratejiler, Yönetim Bilimleri Dergisi, 6( 2), 113-128.
 • Tüylüoğlu, T.(2003). Türkiye’de Turizm Eğitiminin Niteliği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yanardağ, M.Ö., Avcı, M. (2012).Turizm Sektöründe İstihdam Sorunları: Marmaris, Fethiye, Bodrum İlçeleri Üzerine Ampirik Bir İnceleme, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 3(2), 39-62.

TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SEKTÖRDE ÇALIŞMAK İSTEDİKLERİ ALANLAR VE SEKTÖRDEKİ İSTİHDAMDA CİNSİYET AYRIMCILIĞIYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ

Yıl 2014, Sayı 1, 50 - 62, 01.01.2014

Öz

Bu çalışma, turizm işletmeciliği eğitimi alan son sınıf öğrencilerinin sektörde çalışmak istedikleri bölümler ile ilgili düşüncelerini ortaya çıkartmak ve bu tercihlerinde cinsiyet faktörünün önemli olup olmadığını belirlemek, ve öğrencilerin turizm sektöründen işe alım ve terfi süreçlerinde cinsiyet faktörü hakkındaki düşüncelerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Gazi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 4.sınıf öğrencileriyle anket tekniği kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 17.0 İstatistik paket programına aktarılarak analiz edilmiştir. Kategorik değişkenler sayı ve yüzde olarak, sürekli değişkenler ortalama ± SD olarak sunulmuştur. Cinsiyete göre çalışma yaşamında cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili likert puan ortalamaları ve istihdam tercihlerinin değerlendirilmesinde bağımsız gruplarda t testi ve Ki-kare testi kullanılmıştır. Öğrencilerin en fazla 4-5 yıldızlı şehir otellerinde çalışmayı düşündükleri görülürken %32.5 , en az ise yiyecek içecek işletmelerinde çalışmak istedikleri saptanmıştır % 4 . Otel işletmelerinde çalışmak için en çok tercih edilen üç bölümün ön büro %21.4 , halkla ilişkiler %21.4 ve satış pazarlama %15.1 olduğu görülmektedir. En az tercih edilen bölümün ise kat hizmetleri %1.6 olduğu görülmektedir.

Kaynakça

 • Ağaoğlu, O. K. (1991). Türkiye’de Turizm Eğitimi ve Etkinliği, Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.
 • Akgemci, T.(2004), Gelecekte Kariyer Yönetimi ve Güncel Sorunlar, Şimşek, M. Çelik, Ş. Çelik, A.(Ed.) Kariyer Yönetimi, Ankara: Gazi Kitabevi
 • Altman, L.A. ve Brothers, L.R. (1995). Career Longevity of Hospitality Graduates, FIU Hospitality Review, 13(2), 77-83.
 • Avcı, N. (2011). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin İş Değerleri: Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 22 (1), 7-18.
 • Birdir, B. (2002). Turizm ve Otel İşletmeciliği Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Turizm Endüstrisinde Çalışmayı Tercih Etmemelerinin Temel Nedenleri: Bir Nominal Grup Tekniği Araştırması, Turizm Eğitimi Konferans-Workshop, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitim Genel Müdürlüğü: 495–504.
 • Duman, T., Tepeci, M. ve Unur, K. (2006). Mersin’de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Sektörün Çalışma Koşullarını Algılamaları ve Sektörde Çalışma İsteklerinin Karşılaştırmalı Analizi, Anatolia:Turizm Araştırmaları Dergisi, (1), 51-69.
 • Dursun, S., Aytaç,S.(2012). Üniversite Öğrencilerinin İşgücü Piyasasına Yönelik Beklentileri Ve İş Deneyimleri İle Umutsuzluk ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, Cbü Sosyal Bilimler Dergisi,10(1), 373-388.
 • Ehtiyar E., Üngüren, R.(2008), Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Umutsuzluk ve Kaygı Seviyeleri İle Eğitime Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4), 159-181.
 • Eser, Z. (2002). Turizm Eğitimine Üç Açılı Yaklaşım: Profesyonel Eğitim, Mesleki Beceri Eğitimi ve Girişimcilik Eğitimi. Turizm Bakanlığı II. Turizm Şurası Bildirileri II. Cilt, Ankara.
 • Gürdal, M. (2002). Türkiye’de Mesleki Turizm Eğitiminin Yapısal Analizi, Okullaşma Eğitiminin Kalitesi-Staj-İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri, Turizm Eğitimi Konferans-Workshop, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitim Genel Müdürlüğü, 391–400.
 • Halis, M., Çamlıbel, Z. (2011). Algılanan İş Güçlüğü İş Değiştirme Niyeti Üzerindeki Etkisi ve Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Manas Fen Bilimleri Dergisi, 5, 75-84.
 • İçöz, O. (1991). Turizm Sektörünün Gelişmesinde İnsan Unsurunun Önemi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 2 (6), 15-18.
 • Kızılırmak, İ. (2000). Meslek Yüksekokulları Turizm ve Otelcilik Programlarının Turizm Sektörünün Beklentileri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, 147, 88-60.
 • King, B., Mckercher, B., Waryszak, R. (2003). A Comparative Study of Hospitality And Tourism Graduates In Australia And Hong Kong, The International Journal of Tourism Research, 5(6), 409-420.
 • Kozak, M. A. (2001), Konaklama İşletmelerinde Kariyer Planlaması, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, No. 1326.
 • Kuşluvan, S., Kuşluvan, Z. (2000). Perceptions And Attitudes of Undergraduate Tourism Students Towards Working In The Tourism İndustry In Turkey, Tourism Management, 21(3), 251-269.
 • Mısırlı, İ. (2002). Turizm Sektöründe Meslek Standartları ve Mesleki Belgelendirme Sistemi (Sertifikasyon), Anatolia Turizm Araştırma Dergisi, 13(1), 39-55.
 • Pehlivan, R. (2008). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Almakta olan Öğrencilerin Sektör ile İlgili Tutumlarının Mezuniyet Sonrası Kariyer Seçimine Etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Tükeltürk, Ş.A., Perçin, Ş.N.(2008). Turizm Sektöründe Kadın Çalışanların Karşılaştıkları Kariyer Engelleri ve Cam Tavan Sendromu: Cam Tavanı Kırmaya Yönelik Stratejiler, Yönetim Bilimleri Dergisi, 6( 2), 113-128.
 • Tüylüoğlu, T.(2003). Türkiye’de Turizm Eğitiminin Niteliği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yanardağ, M.Ö., Avcı, M. (2012).Turizm Sektöründe İstihdam Sorunları: Marmaris, Fethiye, Bodrum İlçeleri Üzerine Ampirik Bir İnceleme, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 3(2), 39-62.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Menekşe CÖMERT Bu kişi benim
Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt , Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { gaziturizm622220, journal = {Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi}, issn = {2149-0163}, address = {}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi}, year = {2014}, number = {1}, pages = {50 - 62}, title = {TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SEKTÖRDE ÇALIŞMAK İSTEDİKLERİ ALANLAR VE SEKTÖRDEKİ İSTİHDAMDA CİNSİYET AYRIMCILIĞIYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ}, key = {cite}, author = {Cömert, Menekşe} }
APA Cömert, M. (2014). TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SEKTÖRDE ÇALIŞMAK İSTEDİKLERİ ALANLAR VE SEKTÖRDEKİ İSTİHDAMDA CİNSİYET AYRIMCILIĞIYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ . Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi , (1) , 50-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziturizm/issue/48837/622220
MLA Cömert, M. "TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SEKTÖRDE ÇALIŞMAK İSTEDİKLERİ ALANLAR VE SEKTÖRDEKİ İSTİHDAMDA CİNSİYET AYRIMCILIĞIYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ" . Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi (2014 ): 50-62 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziturizm/issue/48837/622220>
Chicago Cömert, M. "TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SEKTÖRDE ÇALIŞMAK İSTEDİKLERİ ALANLAR VE SEKTÖRDEKİ İSTİHDAMDA CİNSİYET AYRIMCILIĞIYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ". Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi (2014 ): 50-62
RIS TY - JOUR T1 - TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SEKTÖRDE ÇALIŞMAK İSTEDİKLERİ ALANLAR VE SEKTÖRDEKİ İSTİHDAMDA CİNSİYET AYRIMCILIĞIYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ AU - MenekşeCömert Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 50 EP - 62 VL - IS - 1 SN - 2149-0163- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SEKTÖRDE ÇALIŞMAK İSTEDİKLERİ ALANLAR VE SEKTÖRDEKİ İSTİHDAMDA CİNSİYET AYRIMCILIĞIYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ %A Menekşe Cömert %T TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SEKTÖRDE ÇALIŞMAK İSTEDİKLERİ ALANLAR VE SEKTÖRDEKİ İSTİHDAMDA CİNSİYET AYRIMCILIĞIYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ %D 2014 %J Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi %P 2149-0163- %V %N 1 %R %U
ISNAD Cömert, Menekşe . "TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SEKTÖRDE ÇALIŞMAK İSTEDİKLERİ ALANLAR VE SEKTÖRDEKİ İSTİHDAMDA CİNSİYET AYRIMCILIĞIYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ". Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi / 1 (Ocak 2014): 50-62 .
AMA Cömert M. TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SEKTÖRDE ÇALIŞMAK İSTEDİKLERİ ALANLAR VE SEKTÖRDEKİ İSTİHDAMDA CİNSİYET AYRIMCILIĞIYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ. GÜTFD. 2014; (1): 50-62.
Vancouver Cömert M. TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SEKTÖRDE ÇALIŞMAK İSTEDİKLERİ ALANLAR VE SEKTÖRDEKİ İSTİHDAMDA CİNSİYET AYRIMCILIĞIYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi. 2014; (1): 50-62.
IEEE M. Cömert , "TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SEKTÖRDE ÇALIŞMAK İSTEDİKLERİ ALANLAR VE SEKTÖRDEKİ İSTİHDAMDA CİNSİYET AYRIMCILIĞIYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ", Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, sayı. 1, ss. 50-62, Oca. 2014