Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

DAĞ SPORLARINA İLİŞKİN RİSKİN ALGILANMASI

Yıl 2003, Cilt 8, Sayı 3, 3 - 10, 07.07.2003

Öz

Araştırmanın amacı, öğretim elemanları ve üniversite öğrencilerinin 6 dağ sporuna ilişkin riski nasıl algıladıkla-rını saptamaktır. Araştırmaya 1021 kişi katılmıştır (374 kadın, 647 erkek; 182 öğretim elemanı, 278 spor yüksek okulu öğrencisi, 358 seçmeli beden eğitimi dersi alan öğrenci, 203 maden ve jeoloji mühendisliği öğrencisi). Veriler Likert tipi anket yoluyla toplanmıştır. Anketin güvenirliğini saptamak için test tekrar test tekniğinden ya-rarlanılmıştır. Güvenirlik çözümlemesi için sınıfiçi korelasyon tekniği kullanımış, güvenirlik katsayıları 0.52 ile 0.88 arasında hesaplanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, 2 (Cinsiyet) x 4 (Yapılan iş)’lük Varyans Analizi ve Tukey testi kullanılmıştır. Katılımcılar dağ sporlarını risk derecesine göre en yükseten en düşüğe doğru yüksek dağ tırmanışı, kaya tırmanışı, tur kayağı, snowboard, alp kayağı ve kuzey kayağı şeklinde sırala-mışlardır. Cinsiyete göre kuzey kayağı, snowboard ve tur kayağı; yapılan işe göre kaya tırmanışı, kuzey kaya-ğı, snowboard, yüksek dağ tırmanışı ve tur kayağı; cinsiyet x yapılan işe göre kaya tırmanışı ve yüksek dağ tır-manışına ilişkin görüşler arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır ( P < 0.05).

Kaynakça

  • 1. Addis, D.G. ve Baker, S.P. (1989). Mountaineering and Rock Climbing Injuries National Parks. Ann Emerg Med. 18 (9), 975-9.
  • 2. Alexander, D.S., Young, Y.J., Ensminger, M., Johnson, K.E., Smith, B.J. and Dolan, L.J. (1990). A measure of Risk Taking For Young Adolescents: Reliability and Validity Assesments. Journal of Youth and Adolescence. 19(6), 559-569.
  • 3. Allen, S.D. (1980). Risk Recreation: Some Psychological Bases of Attraction (Doctoral dissertation, University of Montana). Dissertation Abstract International. 41, 4, 1766A.
  • 4. Boldrino, C. (1997). Carving Risk Analysis. A New Still Unexplored Variant of Alpine Skiing. Sportverletz Sportschaden. 11 (4), 148-9.
  • 5. Butler, F.K., Harris, D.J. and Reynolds, R.D. (1992). Altitude Retinopathy on Mount Everest. 99 ( 5), 739-46.

PERCEPTION OF MOUNTAIN SPORTS’ RISK

Yıl 2003, Cilt 8, Sayı 3, 3 - 10, 07.07.2003

Öz

The purpose of this study was to investigate the perceptions of teaching staff and university students toward 6 mountain sports. The study involved 1021 persons (374 women, 674 men, 182 teaching staff, 278 students of sport school, 358 students of participated in elective physical education course, 203 students of jeology and mine department. Using a Likert type questionnaire for data collection. The test-retest was made for questionnaire reliability. Intraclass correlation techniques was used for reliability analysis. Reliability coefficient values ranged from 0.52 to o.88. Mean and 2x4 Varians Analysis and Tukey tests were used data analysis. Ascending order of perceived risk was high mountain climbing, rock climbing, tour skiing, snowboard, alp skiing and cross country skiing. Significant differences was found between some veriables by sex and professional job task (P < 0.05).

Kaynakça

  • 1. Addis, D.G. ve Baker, S.P. (1989). Mountaineering and Rock Climbing Injuries National Parks. Ann Emerg Med. 18 (9), 975-9.
  • 2. Alexander, D.S., Young, Y.J., Ensminger, M., Johnson, K.E., Smith, B.J. and Dolan, L.J. (1990). A measure of Risk Taking For Young Adolescents: Reliability and Validity Assesments. Journal of Youth and Adolescence. 19(6), 559-569.
  • 3. Allen, S.D. (1980). Risk Recreation: Some Psychological Bases of Attraction (Doctoral dissertation, University of Montana). Dissertation Abstract International. 41, 4, 1766A.
  • 4. Boldrino, C. (1997). Carving Risk Analysis. A New Still Unexplored Variant of Alpine Skiing. Sportverletz Sportschaden. 11 (4), 148-9.
  • 5. Butler, F.K., Harris, D.J. and Reynolds, R.D. (1992). Altitude Retinopathy on Mount Everest. 99 ( 5), 739-46.

Ayrıntılar

Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Temmuz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gıyaseddin Demirhan Bu kişi benim
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 7 Temmuz 2003
Başvuru Tarihi 7 Nisan 2003
Kabul Tarihi 7 Haziran 2003
Yayınlandığı Sayı Yıl 2003, Cilt 8, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Demirhan, G. (2003). DAĞ SPORLARINA İLİŞKİN RİSKİN ALGILANMASI . Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 8 (3) , 3-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbesbd/issue/27977/304924

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda dört kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Gazi Journal of Physical Education and Sports Sciences is a scientific and peer-reviewed journal published quarterly.