Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Investigation of Athletes' Anxiety Levels of Novel Coronavirus (COVID-19) According to Some Variables

Yıl 2021, Cilt 26, Sayı 4, 453 - 464, 27.10.2021
https://doi.org/10.53434/gbesbd.958378

Öz

The aim of this research is to examine the athlete's anxiety to catch the novel coronavirus (COVID-19) in terms of some variables. The study group of the research was composed of 972 (women=523, man=449) athletes who voluntarily participated with the easily accessible sampling method. In order to be included in the study group, the athletes were required to have at least three years of licensed sports and to participate in official competitions for at least one year before the pandemic, and being between the ages of 17 and 33 were determined as criteria. The data used in this study were obtained through the Novel Coronavirus Anxiety Scale developed by Demir, Cicioğlu, and İlhan (2020). It was observed that the obtained data showed a normal distribution. In this context, independent groups t-test and one-way analysis of variance were performed. All analyzes were performed using the SPSS 22 package program, taking into account the significance level of p<0,05. According to the results, when the athletes are compared in terms of gender, being an individual and a team athlete, and economic evaluation variables, the levels of anxiety about catching a novel coronavirus differ significantly. On the other hand, it has been determined that the concerns of athletes about getting COVID-19 did not differ in terms of the variable of catching the COVID-19. As a result, it has been determined that the athletes are concerned about catching the COVID-19. Based on this information, it should be aware of similar factors that will negatively affect the sports performance of the athletes, including the anxiety of catching the COVID-19, regardless of the branch and level of sportsmanship.

Kaynakça

 • 1. Acar, K., Mor, A., Baynaz, K. ve Arslanoğlu, E. (2020) An investigation on anxiety states of students in faculty of sport sciences during COVID-19. International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences, 3(1), 66-73.
 • 2. Ağduman, F. (2021). Sporcuların pandemi döneminde COVID-19’a yakalanma kaygı düzeylerinin incelenmesi. GERMENİCA Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 1-14.
 • 3. Aksu, O. (2018). Karate sporcularının sürekli kaygı düzeyleri, duygusal zekâ ve kişilik özelliklerinin çeşitli değişkenlere göre belirlenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
 • 4. Alexander, J. L., Dennerstein, L., Kotz, K. ve Richardson, G. (2007). Women, anxiety and mood: a review of nomenclature, comorbidity and epidemiology. Expert Review of Neurotherapeutics, 7(11), 45–58.
 • 5. Arı, Ç., Ulun, C., Yarayan, Y. E., Dursun, M., Mutlu, T. ve Üstün, Ü. D. (2020). Mindfulness, healthy life skills and life satisfaction in varsity athletes and university students. Progress in Nutrition, 22(2), e2020024.
 • 6. Aslan, R. (2020). Tarihten günümüze epidemiler, pandemiler ve COVID-19. Ayrıntı Dergisi, 8(85), 35-41.
 • 7. Batu, B. ve Aydın, A. D. (2020). Yüzme sporcularının yeni tip korona virüse (COVID-19) yakalanma kaygısının incelenmesi. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, 3, 12-31.
 • 8. Brown, K. ve Wang, R. C. (2020). Politics and science: The case of China and the coronavirus. Asian Affairs, 51(2), 247-264.
 • 9. Chen, N., Zhou, M., Dong, X., Qu, J., Gong, F., Han, Y. et al. (2020). Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. The Lancet, 395(10223), 507-513.
 • 10. Çiftçi, M. C., Tolukan, E. ve Yılmaz, B. (2021). Sporcuların zihinsel antrenman becerileri ile sürekli sportif öz güven düzeyleri arasındaki ilişki. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 26(1), 151-162.
 • 11. Gierueld, J. D. J., Tilburg, T. V. ve Dvkstra, P. A. (2006). Loneliness and social ısolation. The Cambridge Handbook of Personal Relationships, 485-500.
 • 12. Güler, H. ve Cicioğlu, H. İ. (2021). Sedanter ve sporcuların yeni tip koronavirüse yakalanmada bireysel kaygı düzeylerinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 18(1), 67-75.
 • 13. Gülşen, D. B. A., Yıldız, A. B., Yılmaz, B. ve Şahan, H. (2019). Spor bilimleri fakültesindeki öğrencilerin kendinle konuşma ve zihinsel dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(4), 459-470.
 • 14. Hacımustafaoğlu, M. (2018). Enfeksiyon hastalıkları pratiğinde salgın tanımlanması, Çocuk Enfeksiyonları Dergisi, 12(4), 172-173.
 • 15. Håkansson, A., Jönsson, C. ve Kenttä, G. (2020). Psychological distress and problem gambling ın elite athletes during COVID-19 restrictions—a web survey ın top leagues of three sports during the pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(18), 6693.
 • 16. Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • 17. Koçak, U. ve Özer Kaya, D. (2020). COVID-19 pandemisi, spor, sporcu üçgeni: etkilenimler ve öneriler. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 129-133.
 • 18. Liu, Y., Gayle, A. A., Wilder-Smith, A. ve Rocklöv, J. (2020). The reproductive number of covıd-19 ıs higher compared to sars coronavirus. Journal of Travel Medicine, 27(2), 1-4.
 • 19. Lu, R., Zhao, X., Li, J., Niu, P., Yang, B., Wu, H. et al. (2020). Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding. The Lancet, 395(10224), 565-574.
 • 20. Medipol (2020). Pandemi nedir? Corona virüsü neden pandemi ilan edildi? Erişim adresi: https://medipol.com.tr/bilgi-kosesi/bunlari-biliyor-musunuz/pandemi-nedir-corona-virusu-neden-pandemi-ilan-edildi
 • 21. Özdin, S. ve Bayrak Özdin, Ş. (2020). Levels and predictors of anxiety, depression and health anxiety during COVID-19 pandemic in Turkish society: the importance of gender. International Journal of Social Psychiatry, 66(5), 504-511.
 • 22. Passer, M. W. ve Smith, R. E. (2012). Psychology: The science of mind and behavior. Boston: Mcgraw-Hill Higher Education.
 • 23. Qiu, W., Rutherford, S., Mao, A. ve Chu, C. (2016). The pandemic and its impacts. Health, Culture and Society, 9, 1-11.
 • 24. Sakaoğlu, H. H., Orbatu, D., Emiroglu, M. ve Çakır, Ö. (2020). COVID-19 salgını sırasında sağlık çalışanlarında Spielberger durumluk ve sürekli kaygı düzeyi: Tepecik Hastanesi örneği. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 30(Ek sayı), 1-9.
 • 25. Tekkurşun Demir, G., Cicioğlu, H. İ. ve İlhan, E. L. (2020). Sporcuların yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalanma kaygısı ölçeği (SYTKYKÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 17(2), 458-468.
 • 26. Tolukan, E. ve Akyel, Y. (2019). Futbolda antrenör-sporcu ilişkisi ve sürekli sportif kendine güven üzerine bir araştırma. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(1), 103-112.
 • 27. Türktemiz, H., Bayraktar, I., Çobanoğlu, H. O. ve Nalbant, Ö. (2020, Aralık). Spor salonlarında egzersiz yapan sporcuların yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalanma kaygılarının incelenmesi. III. International Conference On COVID-19 Studies Kongresine sunulan bildiri, Ankara.
 • 28. Wang, Y., Di, Y., Ye, J. ve Wei, W. (2020). Study on the public psychological states and its related factors during the outbreak of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in some regions of China. Psychology, Health & Medicine, 26(1), 13-22.
 • 29. World Health Organization (WHO) (2020). Announces COVID-19 outbreak a pandemic. Erişim Adresi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.
 • 30. Yarayan, Y. E. ve Ayan, S. (2018). Farklı takım sporlarında olan sporcuların imgeleme biçimlerinin incelenmesi. Journal of International Social Research, 11(60), 1414-1422.
 • 31. Yarayan, Y. E., Yıldız, A. B. ve Gülşen, D. B. A. (2018). Elit düzeyde bireysel ve takım sporu yapan sporcuların zihinsel dayanıklılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(57), 992-999.
 • 32. Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • 33. Yıldız, A. B., Algün Doğu, G., Parlakkılıç Büyükakgül Ş. ve Yaman Yılmaz, C. (2020). The relationship between athletic mental energy and eating behaviors, Progress in Nutrition, 22(2), e2020017.
 • 34. Yıldız, Y. (2020). Examination of the anxiety situations of catching The new type of coronavirus (COVID-19) in elite Athletes. Journal of Human Sciences, 17(4), 1275-1284.

Sporcuların Yeni Tip Koronavirüse (COVID-19) Yakalanma Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 26, Sayı 4, 453 - 464, 27.10.2021
https://doi.org/10.53434/gbesbd.958378

Öz

Bu araştırmanın amacı sporcuların COVID-19’a yakalanma kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmada kullanılan veriler kolay ulaşılabilir örneklem yöntemi ile 972 sporcunun (523 Kadın, 449 Erkek) dahil edildiği çalışma grubundan elde edilmiştir. Çalışma grubuna dâhil olmak için en az üç yıllık lisanslı sporcu olma, pandemi öncesinde en az bir yıldır resmi müsabakalara katılmış olma ve 17 ile 33 yaş aralığında olma kriterleri aranmıştır. Tarama modelinde yürütülmüş betimsel araştırmada kullanılan veriler Demir, Cicioğlu ve İlhan (2020) tarafından alanyazına kazandırılan “Sporcuların Yeni Tip Koronavirüse Yakalanma Kaygısı Ölçeği (SYTKYKÖ)” aracılığıyla elde edilmiştir. Elde edilen verilerin normal dağılım gösterdiği gözlemlenmiştir. Bu kapsamda bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. İstatistiksel analizler p<0,05 anlamlılık düzeyi dikkate alınarak SPSS 22 paket programı aracılığıyla yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre sporcular cinsiyet, bireysel ve takım sporcusu olma, algılanan ekonomik durum değişkenleri açısından karşılaştırıldığında sporcuların COVID-19’a yakalanma kaygı düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde farklılaşmaktadır. Öte yandan sporcuların COVID-19’a yakalanma kaygılarının bir yakınlarının COVID-19’a yakalanma değişkeni açısından farklılaşmadığı da tespit edilmiştir. Sonuç olarak, sporcuların COVID-19’a yakalanma kaygısı içinde oldukları belirlenmiştir. Bu bilgilerden hareketle; sporcuların psikolojik yapılarının korunması ve sportif performans kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla branş ve sporculuk seviyesi gözetmeksizin COVID-19’a yakalanma kaygıları da dahil olmak üzere sportif performanslarını olumsuz etkileyecek benzer unsurların farkında olunması ve bu unsurların giderilmesine yönelik çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Kaynakça

 • 1. Acar, K., Mor, A., Baynaz, K. ve Arslanoğlu, E. (2020) An investigation on anxiety states of students in faculty of sport sciences during COVID-19. International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences, 3(1), 66-73.
 • 2. Ağduman, F. (2021). Sporcuların pandemi döneminde COVID-19’a yakalanma kaygı düzeylerinin incelenmesi. GERMENİCA Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 1-14.
 • 3. Aksu, O. (2018). Karate sporcularının sürekli kaygı düzeyleri, duygusal zekâ ve kişilik özelliklerinin çeşitli değişkenlere göre belirlenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
 • 4. Alexander, J. L., Dennerstein, L., Kotz, K. ve Richardson, G. (2007). Women, anxiety and mood: a review of nomenclature, comorbidity and epidemiology. Expert Review of Neurotherapeutics, 7(11), 45–58.
 • 5. Arı, Ç., Ulun, C., Yarayan, Y. E., Dursun, M., Mutlu, T. ve Üstün, Ü. D. (2020). Mindfulness, healthy life skills and life satisfaction in varsity athletes and university students. Progress in Nutrition, 22(2), e2020024.
 • 6. Aslan, R. (2020). Tarihten günümüze epidemiler, pandemiler ve COVID-19. Ayrıntı Dergisi, 8(85), 35-41.
 • 7. Batu, B. ve Aydın, A. D. (2020). Yüzme sporcularının yeni tip korona virüse (COVID-19) yakalanma kaygısının incelenmesi. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, 3, 12-31.
 • 8. Brown, K. ve Wang, R. C. (2020). Politics and science: The case of China and the coronavirus. Asian Affairs, 51(2), 247-264.
 • 9. Chen, N., Zhou, M., Dong, X., Qu, J., Gong, F., Han, Y. et al. (2020). Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. The Lancet, 395(10223), 507-513.
 • 10. Çiftçi, M. C., Tolukan, E. ve Yılmaz, B. (2021). Sporcuların zihinsel antrenman becerileri ile sürekli sportif öz güven düzeyleri arasındaki ilişki. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 26(1), 151-162.
 • 11. Gierueld, J. D. J., Tilburg, T. V. ve Dvkstra, P. A. (2006). Loneliness and social ısolation. The Cambridge Handbook of Personal Relationships, 485-500.
 • 12. Güler, H. ve Cicioğlu, H. İ. (2021). Sedanter ve sporcuların yeni tip koronavirüse yakalanmada bireysel kaygı düzeylerinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 18(1), 67-75.
 • 13. Gülşen, D. B. A., Yıldız, A. B., Yılmaz, B. ve Şahan, H. (2019). Spor bilimleri fakültesindeki öğrencilerin kendinle konuşma ve zihinsel dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(4), 459-470.
 • 14. Hacımustafaoğlu, M. (2018). Enfeksiyon hastalıkları pratiğinde salgın tanımlanması, Çocuk Enfeksiyonları Dergisi, 12(4), 172-173.
 • 15. Håkansson, A., Jönsson, C. ve Kenttä, G. (2020). Psychological distress and problem gambling ın elite athletes during COVID-19 restrictions—a web survey ın top leagues of three sports during the pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(18), 6693.
 • 16. Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • 17. Koçak, U. ve Özer Kaya, D. (2020). COVID-19 pandemisi, spor, sporcu üçgeni: etkilenimler ve öneriler. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 129-133.
 • 18. Liu, Y., Gayle, A. A., Wilder-Smith, A. ve Rocklöv, J. (2020). The reproductive number of covıd-19 ıs higher compared to sars coronavirus. Journal of Travel Medicine, 27(2), 1-4.
 • 19. Lu, R., Zhao, X., Li, J., Niu, P., Yang, B., Wu, H. et al. (2020). Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding. The Lancet, 395(10224), 565-574.
 • 20. Medipol (2020). Pandemi nedir? Corona virüsü neden pandemi ilan edildi? Erişim adresi: https://medipol.com.tr/bilgi-kosesi/bunlari-biliyor-musunuz/pandemi-nedir-corona-virusu-neden-pandemi-ilan-edildi
 • 21. Özdin, S. ve Bayrak Özdin, Ş. (2020). Levels and predictors of anxiety, depression and health anxiety during COVID-19 pandemic in Turkish society: the importance of gender. International Journal of Social Psychiatry, 66(5), 504-511.
 • 22. Passer, M. W. ve Smith, R. E. (2012). Psychology: The science of mind and behavior. Boston: Mcgraw-Hill Higher Education.
 • 23. Qiu, W., Rutherford, S., Mao, A. ve Chu, C. (2016). The pandemic and its impacts. Health, Culture and Society, 9, 1-11.
 • 24. Sakaoğlu, H. H., Orbatu, D., Emiroglu, M. ve Çakır, Ö. (2020). COVID-19 salgını sırasında sağlık çalışanlarında Spielberger durumluk ve sürekli kaygı düzeyi: Tepecik Hastanesi örneği. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 30(Ek sayı), 1-9.
 • 25. Tekkurşun Demir, G., Cicioğlu, H. İ. ve İlhan, E. L. (2020). Sporcuların yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalanma kaygısı ölçeği (SYTKYKÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 17(2), 458-468.
 • 26. Tolukan, E. ve Akyel, Y. (2019). Futbolda antrenör-sporcu ilişkisi ve sürekli sportif kendine güven üzerine bir araştırma. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(1), 103-112.
 • 27. Türktemiz, H., Bayraktar, I., Çobanoğlu, H. O. ve Nalbant, Ö. (2020, Aralık). Spor salonlarında egzersiz yapan sporcuların yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalanma kaygılarının incelenmesi. III. International Conference On COVID-19 Studies Kongresine sunulan bildiri, Ankara.
 • 28. Wang, Y., Di, Y., Ye, J. ve Wei, W. (2020). Study on the public psychological states and its related factors during the outbreak of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in some regions of China. Psychology, Health & Medicine, 26(1), 13-22.
 • 29. World Health Organization (WHO) (2020). Announces COVID-19 outbreak a pandemic. Erişim Adresi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.
 • 30. Yarayan, Y. E. ve Ayan, S. (2018). Farklı takım sporlarında olan sporcuların imgeleme biçimlerinin incelenmesi. Journal of International Social Research, 11(60), 1414-1422.
 • 31. Yarayan, Y. E., Yıldız, A. B. ve Gülşen, D. B. A. (2018). Elit düzeyde bireysel ve takım sporu yapan sporcuların zihinsel dayanıklılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(57), 992-999.
 • 32. Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • 33. Yıldız, A. B., Algün Doğu, G., Parlakkılıç Büyükakgül Ş. ve Yaman Yılmaz, C. (2020). The relationship between athletic mental energy and eating behaviors, Progress in Nutrition, 22(2), e2020017.
 • 34. Yıldız, Y. (2020). Examination of the anxiety situations of catching The new type of coronavirus (COVID-19) in elite Athletes. Journal of Human Sciences, 17(4), 1275-1284.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aydıner Birsin YILDIZ (Sorumlu Yazar)
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği
0000-0002-3767-1057
Türkiye


Nilüfer ÇAT
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
0000-0002-2590-866X
Türkiye


Gözde ALGÜN DOĞU
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği
0000-0003-0988-4765
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Ekim 2021
Başvuru Tarihi 27 Haziran 2021
Kabul Tarihi 1 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 26, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Yıldız, A. B. , Çat, N. & Algün Doğu, G. (2021). Sporcuların Yeni Tip Koronavirüse (COVID-19) Yakalanma Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi . Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 26 (4) , 453-464 . DOI: 10.53434/gbesbd.958378

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda dört kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Gazi Journal of Physical Education and Sports Sciences is a scientific and peer-reviewed journal published quarterly.