Değerlendirme Süreci

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi’ne (Gazi BESBD) gönderilen makaleler ön değerlendirme, hakem değerlendirmesi, karar ve yayına hazırlama olmak üzere dört aşamalı bir süreçten geçer.


I. AŞAMA: Ön Değerlendirme

1. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Gazi BESBD)’ne yayımlanmak üzere gönderilen eserler editör tarafından ön incelemeye tabii tutulur. Öncelikle eser, derginin “Etik İlkeler ve Yayın Politikası” ve “Amaç ve Kapsam” bakımından incelenir. Bu unsurlarla örtüşmeyen çalışmalar doğrudan dergi editörü tarafından reddedilir.
2. İlk aşamada uygun bulunan çalışmalar “iThenticate” intihal programında incelenir. Bu incelemenin sonucunda intihal/benzerlik oranı kaynakça hariç en fazla %15 olabilir. İntihal/benzerlik oranı %15’in üzerinde olan eserler, doğrudan editör kurulu tarafından reddedilir.
3. Ön değerlendirme aşamasında son olarak “Yazım Kuralları” bakımından eser incelenir. Eksiklerin tespit edilmesi durumunda eser gerekli düzenlemelerin yapılması için tekrar yazar(lar)a gönderilir. Yazar(lar)ın 15 gün içerisinde gerekli düzenlemeleri yapması gerekmektedir. Düzeltmelerin 15 gün içinde yapılmaması durumunda editör, eser sahibi ile iletişime geçmeksizin eseri reddetme hakkına sahiptir.
4. Ön değerlendirme aşamasında uygun bulunan çalışmalar makalenin içerik alanına yönelik detaylı incelemeyi gerçekleştirmesi için hakemlere yönlendirilir.

II. AŞAMA: Hakem Değerlendirmesi - Çift-Kör (Double-Blind) Hakemlik 

1. Eser, yazar(lar)ın ismi belirtilmeden bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak en az iki hakeme gönderilir.
2. Hakemler makale kendilerine gönderildikten sonra en geç 7 gün içinde çalışmayı değerlendirip değerlendiremeyeceğini editöre bildirir. Eğer hakem belirtilen sürede bildirimde bulunmazsa, çalışmaya yeni hakem ataması gerçekleştirilir.
3. Değerlendirme süreci için seçilen hakemlere 15 gün değerlendirme süresi tanınır. Bu süre zorunluluk halinde 5 gün daha uzatılabilir. Bu süre sonunda değerlendirmesini tamamlamayan veya değerlendirme raporunu yüklemeyen hakemlerin görevi sonlandırılır ve yeni hakemler belirlenir.
4. Hakemler kendilerine gönderilen yazıları; orijinallik, metodoloji, literatüre katkı, bulguların sunumu ve sonuçların desteklenmesi ve daha önce yapılan çalışmalardan yararlanma açısından değerlendirirler. Hakemler makaleyi kabul edebilir, reddedebilir veya yazar (lar)dan biçime ve/veya öze yönelik düzeltme yapmalarını isteyebilirler.
5. Hakemlerin düzeltilmesini istediği çalışmalar için yazar(lar)a 15 gün süre tanınır. Bu süre içerisinde gereken düzeltmeler yapılarak dergi sistemine yüklenmelidir. Yazar(lar)a tanınan bu sürenin aşılması durumunda çalışmanın süreci sonlandırılır.
6. Düzeltilmiş metin, gerek görülmesi halinde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Hakemler değişiklikleri inceleyerek 15 gün içerisinde kararını editöre bildirir.

III. AŞAMA: Karar Aşaması

1. Hakemler tarafından olumlu görüş bildirilerek yayımlanma aşamasına gelen tüm makaleler için son değerlendirme, editör tarafından yapılır.

2. Editör 15 gün içerisinde gerekli incelemeyi yaparak kararını verir. “Yayıma uygundur” kararı verilen makaleler yayım sırasına alınır. 


IV. AŞAMA: Yayına Hazırlama

1. Yayına hazırlık sürecinde aday makalenin ön düzenlemesi mizanpaj editörü tarafından yapılır.
2. Mizanpajı yapılan aday makale, yazarların yayınlanmadan önce son okuma yapması için yazarlara yönlendirilir. Bu süreçte yazarlardan şekil açısından bazı düzenlemeler ve varsa eksiklikleri tamamlamaları istenebilir.
3. Yazarların son okuması tamamlandıktan sonra aday makale, derginin en erken sayısında yayınlanmak üzere atanır.


21030

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda dört kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Gazi Journal of Physical Education and Sports Sciences is a scientific and peer-reviewed journal published quarterly.