Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlkokula Kayıt Yaşına Göre Okuma Hızlarının İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt 5, 219 - 230, 14.10.2019

Öz

Okuma, yazılı kelimeleri duyu organlarımızla algılayarak, ön bilgilerimizi kullanarak anlamlandırma ve yorumlama süreçlerini içeren zihinsel bir etkinliktir. Bu araştırmanın amacı, ilkokula zorunlu kayıt döneminde başlayan öğrencilerle, zorunlu kayıt döneminden önce başlayan öğrencileri okuma hızı yönünden karşılaştırmaktır. 1. sınıfa devam eden öğrencileri okuma yönünden inceleyen bir çalışma yapılmadığından literatürdeki mevcut boşluğun doldurulması hedeflenmiştir. Nicel araştırma yaklaşımının benimsendiği araştırmanın yöntemi tarama (survey) modeli olarak belirlenmiştir. Araştırmanın evrenini Trabzon ilindeki ilkokul birinci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise Yomra ilçesinde bir devlet ilkokulundaki 224 birinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; ilkokula kaydı sağlık raporu ile ertelenebilir olan öğrenciler zorunlu kayıt yaşındaki öğrencilerden 6 kelime daha az okuyarak dakikada % 26,02 daha az kelime okurken, ilkokula kaydı veli dilekçesiyle ertelenebilir olan öğrenciler zorunlu kayıt yaşındaki öğrencilerden 7 kelime daha az okuyarak dakikada % 31,54 daha az kelime okumaktadırlar. Genel itibarıyla 72 ayın altındaki öğrenciler, 72 ay ve üzerindeki öğrencilere göre dakikada % 27,13 daha az kelime okumaktadırlar. 

Kaynakça

 • Aktaş, Ş. ve Gündüz, O. (2009).Yazılı ve sözlü anlatım kompozisyon sanatı (11. baskı). Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Akyıldız, S. (2006).Uygulamalı ilkokuma yazma öğretimi (3. baskı). Trabzon: Üçyol Kültür Merkezi.
 • Akyol, H. (2006a). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Akyol, H. (2006b). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi (5. baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Babayiğit, Ö. (2018). İlkokul öğrencilerinin kelime uzunluğuna göre okuma hızlarının incelenmesi.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46, 409-427.
 • Bakkaloğlu, M. (2017). Tarih öğretmenlerinin tarih haritalarının kullanımına yönelik bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi: Adana örneği. (Yayınlanmamış yükseklisans tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Çepni, S. (2010).Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (5. baskı). Trabzon: Yazar.
 • Erden, G., Kurdoğlu, F. Ve Uslu, R. (2002). İlköğretim okuluna devam eden Türk çocuklarının sınıf düzeylerine göre okuma hızı ve yazım hataları normlarının geliştirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 13(1), 5-13.
 • Ekiz, D. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri (7. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2008).How to design and evaluate research in education (7. edition). London: McGraw-Hill Higher Education.
 • Gönen, M. (2007).Öğretim boyunca okuma alışkanlığı. Okuma Kültürü Ve Okullarda Uygulama Sorunları Toplantısı içinde (s. 59-99). Ankara: MEB Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Güneş, F. (2000).Uygulamalı okuma – yazma öğretimi. Ankara: Ocak Yayınları.
 • Gürcan, H. İ. (1999). Okuma alışkanlığı ile kitap yayımcılığının kültürel iletişim ve teknolojisine bağlı sorunları karşısında Türkiye koşulları temelinde bir model önerisi.Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Hudson, R. F., Lane, H. B. and Pullen, P. C. (2005). Reading fluency assessment and instruction: What, why, and how? International Reading Association, 58(8), 702-714.
 • İmrak, M. (2006).Meşhurların kitap okuma alışkanlıkları “etkili okuma teknikleri”. İstanbul: Çıra Yayınları.
 • Keskin, H. K. (2012). Akıcı okuma yöntemlerinin okuma becerileri üzerindeki etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Köksal, K. (2001). Okuma yazmanın öğretimi (2. baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2011). Etkin ve hızlı okuma.Ankara: Yazar.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). Türkçe dersi öğretim programı. Ankara: Yazar.
 • Özdemir, E. (1983). Okuma sanatı. Nasıl okumalı neler okumalı. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Özdemir, Y. (2017). Okumadan önce, okuma esnasında, okumadan sonra düşün stratejisinin okuduğunu anlama becerisine etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • URL-1, www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5c0d1a3e7de750.46977105 Okumak.9 Aralık 2018.
 • URL-2, mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1703.pdf Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.13 Aralık 2018.
 • URL-3, https://www.adeda.com.tr/HANGI-SINIFLARDA-OKUMA-HIZI-NASIL-OLMALIDIR,DP-47.html Okuma Hızı. 14 Aralık 2018.
 • URL-4, https:// ogretmensitemiz.com/eğitim/ilkokullarda-okuma-hizi-nasil-olmali-h328.htmlOkuma Hızı. 14 Aralık 2018.
 • URL-5, https://irisreading.com/what-is-the-avrrage-reading-speed/What Is the Average Reading Speed. 14 Aralık 2018.
 • URL-6, https://forbes.com/sites/brettnelson/2012/06/04/do-you-read-fast-enough-to-be-successful/#19e08062462e Do You Read Fast Enough To Be Successful. 14 Aralık 2018.
 • URL-7, www.mpsaz.org/tl_support/secondary/read_sec/sec_intra/files/optimal-reading-rates.pdf Optimal Reading Rates.14 Aralık 2018.

Yıl 2019, Cilt 5, 219 - 230, 14.10.2019

Öz

Kaynakça

 • Aktaş, Ş. ve Gündüz, O. (2009).Yazılı ve sözlü anlatım kompozisyon sanatı (11. baskı). Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Akyıldız, S. (2006).Uygulamalı ilkokuma yazma öğretimi (3. baskı). Trabzon: Üçyol Kültür Merkezi.
 • Akyol, H. (2006a). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Akyol, H. (2006b). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi (5. baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Babayiğit, Ö. (2018). İlkokul öğrencilerinin kelime uzunluğuna göre okuma hızlarının incelenmesi.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46, 409-427.
 • Bakkaloğlu, M. (2017). Tarih öğretmenlerinin tarih haritalarının kullanımına yönelik bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi: Adana örneği. (Yayınlanmamış yükseklisans tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Çepni, S. (2010).Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (5. baskı). Trabzon: Yazar.
 • Erden, G., Kurdoğlu, F. Ve Uslu, R. (2002). İlköğretim okuluna devam eden Türk çocuklarının sınıf düzeylerine göre okuma hızı ve yazım hataları normlarının geliştirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 13(1), 5-13.
 • Ekiz, D. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri (7. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2008).How to design and evaluate research in education (7. edition). London: McGraw-Hill Higher Education.
 • Gönen, M. (2007).Öğretim boyunca okuma alışkanlığı. Okuma Kültürü Ve Okullarda Uygulama Sorunları Toplantısı içinde (s. 59-99). Ankara: MEB Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Güneş, F. (2000).Uygulamalı okuma – yazma öğretimi. Ankara: Ocak Yayınları.
 • Gürcan, H. İ. (1999). Okuma alışkanlığı ile kitap yayımcılığının kültürel iletişim ve teknolojisine bağlı sorunları karşısında Türkiye koşulları temelinde bir model önerisi.Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Hudson, R. F., Lane, H. B. and Pullen, P. C. (2005). Reading fluency assessment and instruction: What, why, and how? International Reading Association, 58(8), 702-714.
 • İmrak, M. (2006).Meşhurların kitap okuma alışkanlıkları “etkili okuma teknikleri”. İstanbul: Çıra Yayınları.
 • Keskin, H. K. (2012). Akıcı okuma yöntemlerinin okuma becerileri üzerindeki etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Köksal, K. (2001). Okuma yazmanın öğretimi (2. baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2011). Etkin ve hızlı okuma.Ankara: Yazar.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). Türkçe dersi öğretim programı. Ankara: Yazar.
 • Özdemir, E. (1983). Okuma sanatı. Nasıl okumalı neler okumalı. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Özdemir, Y. (2017). Okumadan önce, okuma esnasında, okumadan sonra düşün stratejisinin okuduğunu anlama becerisine etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • URL-1, www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5c0d1a3e7de750.46977105 Okumak.9 Aralık 2018.
 • URL-2, mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1703.pdf Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.13 Aralık 2018.
 • URL-3, https://www.adeda.com.tr/HANGI-SINIFLARDA-OKUMA-HIZI-NASIL-OLMALIDIR,DP-47.html Okuma Hızı. 14 Aralık 2018.
 • URL-4, https:// ogretmensitemiz.com/eğitim/ilkokullarda-okuma-hizi-nasil-olmali-h328.htmlOkuma Hızı. 14 Aralık 2018.
 • URL-5, https://irisreading.com/what-is-the-avrrage-reading-speed/What Is the Average Reading Speed. 14 Aralık 2018.
 • URL-6, https://forbes.com/sites/brettnelson/2012/06/04/do-you-read-fast-enough-to-be-successful/#19e08062462e Do You Read Fast Enough To Be Successful. 14 Aralık 2018.
 • URL-7, www.mpsaz.org/tl_support/secondary/read_sec/sec_intra/files/optimal-reading-rates.pdf Optimal Reading Rates.14 Aralık 2018.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi 2019 Ekim
Bölüm Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi Çalışmaları
Yazarlar

Durmuş EKİZ> (Sorumlu Yazar)
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0558-8144
Türkiye


Miraç BAKKALOĞLU> (Sorumlu Yazar)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-2944-3529
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 14 Ekim 2019
Gönderilme Tarihi 28 Haziran 2019
Kabul Tarihi 5 Ağustos 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 5, Sayı

Kaynak Göster

APA Ekiz, D. & Bakkaloğlu, M. (2019). İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlkokula Kayıt Yaşına Göre Okuma Hızlarının İncelenmesi . Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi , Cilt: 5 Sayı: Özel Sayı , 219-230 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gebd/issue/49407/583523