Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretmenlerin Mesleki Yaşamda Yalnızlık Konusundaki Görüşleri: Karma Yöntem Araştırması

Yıl 2021, Cilt: 7 Sayı: 1, 1 - 19, 30.03.2021

Öz

Bu araştırmada, öğretmenlerin yalnızlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi ve yalnızlık olgusuna ilişkin görüşleri ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri bir arada kullanılmış, Nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Öğretmenlerin yalnızlık düzeyleri bazı değişkenlere göre değişip değişmediğini belirlemek için nicel ve aynı zamanda öğretmenlerin neden yalnız hissettiğini ortaya koymak için de nitel yöntemden yararlanılmıştır. Araştırmanın nitel çalışma grubunu Sivas ilinde 10 öğretmen oluşturmaktadır. Nicel araştırma yönteminde 308 öğretmene UCLA yalnızlık ölçeği uygulanmış ve öğretmenlerin yalnızlık düzeyleri incelenmiştir. Nicel veriler, frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri ile bağımsız t testi ve tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiştir. Nitel veriler üzerinde ise içerik analizi yapılmıştır. Bu veriler ya da açıklamalar, bulgulara özgü durumlardır; sonuçlara ilişkin değildir. öğretmenlerin orta düzeyde kendilerini yalnız hissettiklerini ortaya koymuştur. Öğretmenlerin yalnızlık düzeyleri, cinsiyete göre farklılık oluştururken, öğretim dalı, kıdem ve gelir düzeyi gibi diğer değişkenlere göre anlamlı farklılık içermemektedir. Öğretmenlerin çoğu, zayıf sosyal ilişkileri nedeniyle yalnızlık yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Sonuç olarak, okul etkinlikleri, toplantılar, geziler, projeler vb. okul müdürleri tarafından önerildiği gibi organize edilebilir ve öğretmenlerin yalnızlıkları azaltılabilir. Ayrıca öğretmenlerin farklı bir arkadaş grubunda zaman geçirmeleri de önerilebilir. Öğretmenlerin kendilerini iyi hissetmelerine yardımcı olmak için hobiler ve aktivitelere yer verilebilir. Genel anlamda öğretmenlerin okul içerisinde yalnızlık çektiği ve erkek öğretmenlerin bayan öğretmenlere göre daha yalnız oldukları ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin yalnızlık düzeylerinde hizmet süresi, branş ve gelir düzeylerine ait değişkenlerde yalnızlıklarında herhangi farklılık görülmemiştir.

Kaynakça

 • Adamson, B., & Axmith, M. (2003). The CEO disconnect: Finding consistency between personal values and the demands of leadership. Ivey Business Journal, May/June, 1-6.
 • Allison, D. (1997). Assessing stress among public school principals in British Columbia. Psychological Reports, 80, 1103-1114.
 • Balandin, S., Berg, N., & Waller, A. (2006). Assessing the loneliness of older people with cerebral palsy. Disability and Rehabilitation, 28(8), 469-479.
 • Bell, R.A., Roloff, M.E., Van Camp, K., & Karol, S.H. (1990). Is it lonely at the top? Career success and personal relationships. Journal of Communication, 40(1), 9-23.
 • Cacioppo, J. T., Hughes, M. E., Waite, L. J., Hawkley, L. C., & Thisted, R. A. (2006). Loneliness as a specific risk factor for depressive symptoms: cross-sectional and longitudinal analyses. Psychology and Aging, 21(1), 140-151.
 • Cacioppo, J.T., & Patrick, W. (2008). Loneliness: Human nature and the need for social connection. New York: W.W. Norton.
 • Chan, S.H. & Qiu, H.H. (2011). Loneliness, job satisfaction, and organizational commitment of migrant workers: Empirical evidence from China. The International Journal of Human Resource Management, 22(5), 1109-1127.
 • Christensen, L. B., Johnson, B., & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri: Desen ve analiz. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Second Edition. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Creswell, J. W. (2013). Araştırma deseni. (Çev. Ed. S. B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2015). Pesquisa de métodos mistos: Série métodos de pesquisa. Penso Editora.
 • Cubitt, S. & Burt, C. (2002). Leadership style, loneliness and occupational stress in New Zealand primary school principals. New Zealand Journal of Educational Studies, 37(2), 159-169.
 • Demir, A. (1989). UCLA yalnızlık ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliği. Türk Psikoloji Dergisi, 7(23), 14–18
 • Demirbaş, B. (2014). İş yerinde yalnizliğin işten ayrilma niyetine etkisinin belirlenmesine yönelik bir uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik.
 • Demirbaş, B., & Haşit, G. (2016). İş yerinde yalnızlık ve işten ayrılma niyetine etkisi: Akademisyenler üzerine bir uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 137-158.
 • Ernst, J., & Cacioppo, J. (1998). Lonely hearts: Psychological perspectives on loneliness. Applied & Preventative Psychology, 8, 1-22.
 • Flanders, J. P. (1982). A general systems approach to loneliness. In L. A. Peplau and D. Perlman (eds.). Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy. (pp. 166–182). New York: John Wiley and Sons.
 • Frankel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research in education (8th Ed). USA: McGraw-Hill Companies.
 • Gaikwad, S., & Brantley, P. (1992). Teacher isolation—loneliness in the classroom. Journal of Adventist Education, 54, 14-17.
 • Gumbert, D., & Boyd, D. (1984). The loneliness of the small business owner. Harvard Business Review, 62(6), 33-38.
 • Hawkley, L. C., & Cacioppo, J. T. (2010). Loneliness matters: a theoretical and empirical review of consequences and mechanisms. Annals of Behavioral Medicine, 40(2), 218-227.
 • Izgar, H. (2009). Okul yöneticilerinde yalnızlık ve depresyon üzerine bir inceleme. Educational Sciences: Theory & Practice, 9(1), 231-258.
 • Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33(7), 14-26.
 • Kaiser, J. S. (1981). Motivation deprivation: No reason to stay. Journal of Teacher Education, 32(5), 41-43.
 • Kaplan, M. S. (2011). Öğretmenlerin iş yerinde yalnızlık duygularının okullardaki örgütsel güven düzeyi ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Karaduman, M. (2013). İş yaşamında yalnızlık algısının örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilişkisi ve öğretmenler üzerinde bir uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Karnick, P. M. (2005). Feeling lonely: Theoretical perspectives. Nursing Science Quarterly, 18(1), 7-12.
 • Kuzel, A.J. (1992). Sampling in qualitative inquiry. B.F. Crabtree, W.L. Miller (Eds.), Doing qualitative research, CA: Sage, Newbury Park.
 • Lam, L. W., & Lau, D. C. (2012). Feeling lonely at work: investigating the consequences of unsatisfactory workplace relationships. The International Journal of Human Resource Management, 23(20), 4265-4282.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: A sourcebook. Beverly Hills: Sage Publications.
 • Mutlu, B. (2008). İstanbul ortaöğretim okullarında okul kültürü ve öğretmenlerin örgütsel sosyalleşmeleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Onwuegbuzie, A. J., & Johnson, R. B. (2004, April). Validity issues in mixed methods research. American Educational Research Association, San Dieg.
 • Ozcelik, H., & Barsade, S. G. (2018). No employee an ısland: workplace lonelıness and job performance. Academy of Management Journal, https://doi.org/10.5465/amj.2015.1066
 • Page, R. M., & Cole, G. E. (1991). Demographic predictors of self-reported loneliness in adults. Psychological Reports, 68(3), 939-945.
 • Peplau, LA, Perlman, D. (1982). Perspectives on loneliness. LA Peplau, D Perlman (Eds.), Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy. (pp.1-18), New York: John Wiley & Sons,
 • Reinking, K., & Bell, R. A. (1991). Relationships among loneliness, communication competence, and career success in a state bureaucracy: A field study of the ‘lonely at the top’maxim. Communication Quarterly, 39(4), 358-373.
 • Ren, H., Chen, YP., & Zhang, L. (2010). Feel lonely at work: Social loneliness, work strains and performance. American Psychology Association Annual Conference, San Diego, California.
 • Rokach, A. (2014). Loneliness of the marginalized. Open Journal of Depression, 3(04), 147-153.
 • Rubenstein, C., & Shaver, P. (1982). The experience of loneliness. In L. Peplau, & D. Perlman (Eds.), Loneliness: A source book of current theory, research and therapy (pp. 206-223). New York: John Wiley & Sons.
 • Russell, D., Peplau, L., & Cutrona, C. (1980). The revised UCLA loneliness scale: Concurrent and discriminant validity evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 39(3), 472-480.
 • Russell, D., Peplau, L., & Ferguson, M. (1978). Developing a measure of loneliness. Journal of Personality Assessment, 42(3), 290-294.
 • Sermat, V. (1980). Some situational and personality correlates of loneliness. In J. Hartog, J. Audy, & Y. Cohen (Eds.), The anatomy of loneliness (ss. 305-318). New York: International Universities Press.
 • Silman, F., & Dogan, T. (2013). Social intelligence as a predictor of loneliness in the workplace. The Spanish journal of psychology, 16(36), 1-6. doi:10.1017/sjp.2013.21
 • Simon, J.L., & P. Burstein. (1985). Some principles of measurement. New York: Random House.
 • Steptoe, A., & Kivimäki, M. (2012). Stress and cardiovascular disease. Nature Reviews Cardiology, 9(6), 360.
 • Steptoe, A., Owen, N., Kunz-Ebrecht, S. R., & Brydon, L. (2004). Loneliness and neuroendocrine, cardiovascular, and inflammatory stress responses in middle-aged men and women. Psychoneuroendocrinology, 29(5), 593-611.
 • Weiss, R. S. (1973). Loneliness: The experience of emotional and social isolation. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Wiseman, H., Guttfreund, D. G., & Lurie, I. (1995). Gender differences in loneliness and depression of university students seeking counselling. British Journal of Guidance & Counselling, 23(2), 231-243.
 • Wright, S. L. (2005). Loneliness in the workplace. Unpublished Doctoral Dissertation, Christchurch University of Canterbury, New Zealand.
 • Wright, S.L. (2012). Is it lonely at the top? An empirical study of managers’ and nonmanagers’ loneliness in organizations. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 146(1-2), 47-60.
 • Wright S.L., Burt C.D.B., & Strongman K.T. (2006) Loneliness in the workplace: Construct Definition and Scale Development, New Zealand Journal of Psychology, 35(2), 59-68.
 • Xiaoming, T. (2010). Loneliness: A psychological turning point in the reconstruction of the urban order in China. Social Sciences in China, 31(4), 147-164.
 • Yılmaz, E., & Altınok, V. (2009). Okul yöneticilerinin yalnızlık ve yaşam doyum düzeylerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(59), 451-469.
 • Yılmaz, E., & Aslan, H. (2013). Öğretmenlerin iş yerinde yalnızlıkları ve yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3), 59-69.
 • Zoba, A. (2000). İlköğretim okullarında varolan örgütsel değerlerle öğretmenlerin sosyalleşmesi arasındaki ilişki: Ankara İli Çankaya İlçesi örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Teachers' Views Regarding Loneliness in Professional Life: A Mixed Methods Study

Yıl 2021, Cilt: 7 Sayı: 1, 1 - 19, 30.03.2021

Öz

This study aims to shed light on teachers' loneliness levels at work with the reasons and consequences of loneliness according to teacher opinions. In this research, qualitative and quantitative research methods are used together and semi-structured interview form, which is one of the qualitative research techniques, is also used. The quantitative method is used to determine whether teachers' loneliness levels vary according to some variables, and also qualitative method is used to reveal why teachers feel lonely. The qualitative study group of the research consists of 10 teachers from Sivas province. In the quantitative research method, UCLA loneliness scale has been applied to 308 teachers and the loneliness levels of these teachers have been examined. Quantitative data have been evaluated with frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation values, independent t-test and one-way analysis of variance. Content analysis is performed on qualitative data. These data or statements are specific to the findings; it is not related to the results. It is revealed that teachers felt lonely at a moderate level. Teachers' loneliness levels make a difference according to gender, while there is no significant difference according to other variables such as education branch, seniority and income level. Most of the teachers state that they are lonely due to their weak social relationships. As a result, school events, meetings, trips, projects etc. can be organized as suggested by school principals and teachers' loneliness can be reduced. It may also be suggested that teachers spend time in a different group of friends. Hobbies and activities can be included to help teachers feel good. In general, it has been revealed that teachers are lonely in the school and male teachers are even more lonely than female teachers. There was no difference in loneliness of teachers in variables related to service time, branch and income levels in loneliness levels.

Kaynakça

 • Adamson, B., & Axmith, M. (2003). The CEO disconnect: Finding consistency between personal values and the demands of leadership. Ivey Business Journal, May/June, 1-6.
 • Allison, D. (1997). Assessing stress among public school principals in British Columbia. Psychological Reports, 80, 1103-1114.
 • Balandin, S., Berg, N., & Waller, A. (2006). Assessing the loneliness of older people with cerebral palsy. Disability and Rehabilitation, 28(8), 469-479.
 • Bell, R.A., Roloff, M.E., Van Camp, K., & Karol, S.H. (1990). Is it lonely at the top? Career success and personal relationships. Journal of Communication, 40(1), 9-23.
 • Cacioppo, J. T., Hughes, M. E., Waite, L. J., Hawkley, L. C., & Thisted, R. A. (2006). Loneliness as a specific risk factor for depressive symptoms: cross-sectional and longitudinal analyses. Psychology and Aging, 21(1), 140-151.
 • Cacioppo, J.T., & Patrick, W. (2008). Loneliness: Human nature and the need for social connection. New York: W.W. Norton.
 • Chan, S.H. & Qiu, H.H. (2011). Loneliness, job satisfaction, and organizational commitment of migrant workers: Empirical evidence from China. The International Journal of Human Resource Management, 22(5), 1109-1127.
 • Christensen, L. B., Johnson, B., & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri: Desen ve analiz. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Second Edition. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Creswell, J. W. (2013). Araştırma deseni. (Çev. Ed. S. B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2015). Pesquisa de métodos mistos: Série métodos de pesquisa. Penso Editora.
 • Cubitt, S. & Burt, C. (2002). Leadership style, loneliness and occupational stress in New Zealand primary school principals. New Zealand Journal of Educational Studies, 37(2), 159-169.
 • Demir, A. (1989). UCLA yalnızlık ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliği. Türk Psikoloji Dergisi, 7(23), 14–18
 • Demirbaş, B. (2014). İş yerinde yalnizliğin işten ayrilma niyetine etkisinin belirlenmesine yönelik bir uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik.
 • Demirbaş, B., & Haşit, G. (2016). İş yerinde yalnızlık ve işten ayrılma niyetine etkisi: Akademisyenler üzerine bir uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 137-158.
 • Ernst, J., & Cacioppo, J. (1998). Lonely hearts: Psychological perspectives on loneliness. Applied & Preventative Psychology, 8, 1-22.
 • Flanders, J. P. (1982). A general systems approach to loneliness. In L. A. Peplau and D. Perlman (eds.). Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy. (pp. 166–182). New York: John Wiley and Sons.
 • Frankel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research in education (8th Ed). USA: McGraw-Hill Companies.
 • Gaikwad, S., & Brantley, P. (1992). Teacher isolation—loneliness in the classroom. Journal of Adventist Education, 54, 14-17.
 • Gumbert, D., & Boyd, D. (1984). The loneliness of the small business owner. Harvard Business Review, 62(6), 33-38.
 • Hawkley, L. C., & Cacioppo, J. T. (2010). Loneliness matters: a theoretical and empirical review of consequences and mechanisms. Annals of Behavioral Medicine, 40(2), 218-227.
 • Izgar, H. (2009). Okul yöneticilerinde yalnızlık ve depresyon üzerine bir inceleme. Educational Sciences: Theory & Practice, 9(1), 231-258.
 • Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33(7), 14-26.
 • Kaiser, J. S. (1981). Motivation deprivation: No reason to stay. Journal of Teacher Education, 32(5), 41-43.
 • Kaplan, M. S. (2011). Öğretmenlerin iş yerinde yalnızlık duygularının okullardaki örgütsel güven düzeyi ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Karaduman, M. (2013). İş yaşamında yalnızlık algısının örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilişkisi ve öğretmenler üzerinde bir uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Karnick, P. M. (2005). Feeling lonely: Theoretical perspectives. Nursing Science Quarterly, 18(1), 7-12.
 • Kuzel, A.J. (1992). Sampling in qualitative inquiry. B.F. Crabtree, W.L. Miller (Eds.), Doing qualitative research, CA: Sage, Newbury Park.
 • Lam, L. W., & Lau, D. C. (2012). Feeling lonely at work: investigating the consequences of unsatisfactory workplace relationships. The International Journal of Human Resource Management, 23(20), 4265-4282.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: A sourcebook. Beverly Hills: Sage Publications.
 • Mutlu, B. (2008). İstanbul ortaöğretim okullarında okul kültürü ve öğretmenlerin örgütsel sosyalleşmeleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Onwuegbuzie, A. J., & Johnson, R. B. (2004, April). Validity issues in mixed methods research. American Educational Research Association, San Dieg.
 • Ozcelik, H., & Barsade, S. G. (2018). No employee an ısland: workplace lonelıness and job performance. Academy of Management Journal, https://doi.org/10.5465/amj.2015.1066
 • Page, R. M., & Cole, G. E. (1991). Demographic predictors of self-reported loneliness in adults. Psychological Reports, 68(3), 939-945.
 • Peplau, LA, Perlman, D. (1982). Perspectives on loneliness. LA Peplau, D Perlman (Eds.), Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy. (pp.1-18), New York: John Wiley & Sons,
 • Reinking, K., & Bell, R. A. (1991). Relationships among loneliness, communication competence, and career success in a state bureaucracy: A field study of the ‘lonely at the top’maxim. Communication Quarterly, 39(4), 358-373.
 • Ren, H., Chen, YP., & Zhang, L. (2010). Feel lonely at work: Social loneliness, work strains and performance. American Psychology Association Annual Conference, San Diego, California.
 • Rokach, A. (2014). Loneliness of the marginalized. Open Journal of Depression, 3(04), 147-153.
 • Rubenstein, C., & Shaver, P. (1982). The experience of loneliness. In L. Peplau, & D. Perlman (Eds.), Loneliness: A source book of current theory, research and therapy (pp. 206-223). New York: John Wiley & Sons.
 • Russell, D., Peplau, L., & Cutrona, C. (1980). The revised UCLA loneliness scale: Concurrent and discriminant validity evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 39(3), 472-480.
 • Russell, D., Peplau, L., & Ferguson, M. (1978). Developing a measure of loneliness. Journal of Personality Assessment, 42(3), 290-294.
 • Sermat, V. (1980). Some situational and personality correlates of loneliness. In J. Hartog, J. Audy, & Y. Cohen (Eds.), The anatomy of loneliness (ss. 305-318). New York: International Universities Press.
 • Silman, F., & Dogan, T. (2013). Social intelligence as a predictor of loneliness in the workplace. The Spanish journal of psychology, 16(36), 1-6. doi:10.1017/sjp.2013.21
 • Simon, J.L., & P. Burstein. (1985). Some principles of measurement. New York: Random House.
 • Steptoe, A., & Kivimäki, M. (2012). Stress and cardiovascular disease. Nature Reviews Cardiology, 9(6), 360.
 • Steptoe, A., Owen, N., Kunz-Ebrecht, S. R., & Brydon, L. (2004). Loneliness and neuroendocrine, cardiovascular, and inflammatory stress responses in middle-aged men and women. Psychoneuroendocrinology, 29(5), 593-611.
 • Weiss, R. S. (1973). Loneliness: The experience of emotional and social isolation. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Wiseman, H., Guttfreund, D. G., & Lurie, I. (1995). Gender differences in loneliness and depression of university students seeking counselling. British Journal of Guidance & Counselling, 23(2), 231-243.
 • Wright, S. L. (2005). Loneliness in the workplace. Unpublished Doctoral Dissertation, Christchurch University of Canterbury, New Zealand.
 • Wright, S.L. (2012). Is it lonely at the top? An empirical study of managers’ and nonmanagers’ loneliness in organizations. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 146(1-2), 47-60.
 • Wright S.L., Burt C.D.B., & Strongman K.T. (2006) Loneliness in the workplace: Construct Definition and Scale Development, New Zealand Journal of Psychology, 35(2), 59-68.
 • Xiaoming, T. (2010). Loneliness: A psychological turning point in the reconstruction of the urban order in China. Social Sciences in China, 31(4), 147-164.
 • Yılmaz, E., & Altınok, V. (2009). Okul yöneticilerinin yalnızlık ve yaşam doyum düzeylerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(59), 451-469.
 • Yılmaz, E., & Aslan, H. (2013). Öğretmenlerin iş yerinde yalnızlıkları ve yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3), 59-69.
 • Zoba, A. (2000). İlköğretim okullarında varolan örgütsel değerlerle öğretmenlerin sosyalleşmesi arasındaki ilişki: Ankara İli Çankaya İlçesi örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
Toplam 55 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi Çalışmaları
Yazarlar

Celal Teyyar Ugurlu 0000-0002-7933-9327

İzzet Kaplan 0000-0001-6685-9692

Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2021
Gönderilme Tarihi 15 Nisan 2020
Kabul Tarihi 21 Mart 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Ugurlu, C. T., & Kaplan, İ. (2021). Teachers’ Views Regarding Loneliness in Professional Life: A Mixed Methods Study. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 1-19.