Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Investigation of Prospective Social Studies 'Teacher's Perceptions about the Today's World Problems

Yıl 2021, Cilt: 7 Sayı: 1, 59 - 79, 30.03.2021

Öz

This research was carried out to examine perceptions of the prospective social studies teachers on today's world problems. In line with this main purpose, it has been carried out to determine today's world problems that are important for prospective social studies teachers, their opinions about these problems, and their solution suggestions. The study group of this research consists of 23 prospective social studies teachers studying in an education faculty in Turkey in the 2017-2018 academic year. The study was designed as qualitative research; it was carried out by using a descriptive survey model. Within the study's scope, "Perception of Today's World Problems Interview Form" was used as a data collection tool. The obtained data were analyzed by the descriptive analysis method. Participants in the study are indicated by codes (K-1) according to the order. The study found out that prospective social studies teachers follow current news and use social media applications intensively as a news source. As a result of the analyses made, the social studies teacher candidates who participated in the research discussed today's world problems; They define them as problems that arise in the political, social, cultural, and economic areas worldwide. In light of the data obtained from social studies teacher candidates' opinions, global warming is the first among the current world problems that the participants consider most important. Besides, it has been found that human activities take the first place in participant views on the causes of today's world problems. As a result of the study, the prospective social studies teachers stated that people should be aware of today's world problems as a solution. They have listed the awareness-raising activities as training for today's world problems, organizing conferences, and preparing posters. Based on the study results, it is suggested that by carrying out a similar study on different study groups, it is possible to increase the solution suggestions for these problems by listing the reasons for today's problems

Kaynakça

 • Alazzi, K. (2011). Teachers perceptions and conceptions of global Education: A study of Jordanian secondary social studies teachers. The Journal of Multiculturalism in Education, 7, 1-19.
 • Angry, R. (1992). Developing and implementing a model for ımproving global awareness in the secondary school with collaborative learning groups through the aid of a multimedia approach. Published doctoral dissertation, University of Nova, Miami.
 • Arıkan, R. (2011). Araştırma yöntem ve teknikleri. (2. Baskı). Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Avcı, D. E., Demirekin, M., Hare, O., Özlü, S., & Özkan, İ. (2013). 8. sınıf öğrencilerinin çevre sorunları algısının farklı tekniklerle incelenmesi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 1(2), 50-66.
 • Babich, C. (1986). Global education attitudes and practices of Iowa home economicsteachers. Unpublished Master's Thesis, Iowa State University, Iowa.
 • Balcı, A, (2001). Sosyal bilimlerde araştırma, yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Baykal, H., & Baykal, T. (2008). Küreselleşen dünya’da çevre sorunları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 1-17.
 • Baylan, E. (2009). Doğaya ilişkin inançlar, kültür ve çevre sorunları arasındaki ilişkilerin kuramsal bağlamda irdelenmesi. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 1(2), 67-74. https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000015.
 • Bell, D. R. (2004). Creating green citizens? Political liberalism and environmental education. Journal of Philosophy of Education, 38(1), 37-55.
 • Bourn, D. & Hunt, F. (2011). Global dimension in secondary schools development. Education Research Centre, Research Paper No.1.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (17. Baskı). Pegem Yayınları.
 • Cogan, J., Torney-Purta, J., & Anderson, D. (1988). Knowledge and attitudes towardglobal issues: Students in Japan and the United States. Comparative Education Review, 32(3), 282-297.
 • Çavdar, S. S. (2006). Increasing EFL teachers' awareness on global issues in ELT classroom. Unpublished Master's Thesis, Çukurova University, Adana.
 • Decker, D. K. (1995). Increasing student awareness of global and future issues through asecondary level mini-course. Published Doctoral Dissertation, University of NovaSoutheastern.
 • Deniş, H., & Genç, H. (2007). Çevre bilimi dersi alan ve almayan sınıf öğretmenliği öğrencilerinin çevreye ilişkin tutumları ve çevre bilimi dersindeki başarılarının karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(13), 20-26.
 • Doğanay, H., & Altaş, N. T. (2013). Doğal kaynaklar (3. Baskı). PegemA Yayıncılık.
 • Edge, K., Khamsi, K., & Bourn, D. (2009). Exploring the global dimension in secondary schools. (Final research report), Institute of Education University of London, London.
 • Global Education Programme of the North-South Centre of the Council of Europe (2008). Global education guidelines. A Hand book for Educators to Understand and Implement Global Education, Concepts and Methodologies on Global Education for Educators and Policy Makers.
 • Hashizaki, Y., & Kawaguchi, H. (2012). Japanese student teachers' perceptions about teaching global issues. In P. Cunningham & N. Fretwell (Ed.) Creating Communities: Local, National And Global, (pp. 58-71). London: CiCe.
 • Işık Mercan, S., & Sarı, İ. (2019). Günümüz dünya sorunları dersini alan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bu derse ve günümüz dünya sorunlarına bakışı. Tarih Okulu Dergisi, 12(XL), 171-197. https://doi.org/10.14225/Joh1636
 • Kahyaoğlu M., & Kaya, M. F. (2012). Öğretmen adaylarının çevre kirliliğine ve çevreyle ilgili sivil toplum örgütlerine yönelik görüşleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(1), 91-107. http://ebad-jesr.com/ adresinden 07 Ocak 2018 tarihinde edinilmiştir.
 • Kan, A. Ü. (2012). Sosyal bilgiler dersinde bireysel ve grupla zihin haritası oluşturmanın öğrenci başarısına, kalıcılığına ve öğrenmedeki duyuşsal özelliklere etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Karatekin, K., & Aksoy. B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(1), 1423-1438. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2858.
 • Kaymakcı, S. (2012). Global education in the Turkish social studies teacher training programme. Croatian Journal of Education, 14(4), 817-854.
 • Kılıçaslan, M. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin küresel iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisine ilişkin görüşleri. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(1), 25-29.
 • Kılıçoğlu, G., Karakuş, U., & Öztürk, T. (2012). Günümüz dünya sorunlarına yönelik tutum ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies - International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(4), 2209-2224.
 • Meydan, A., Doğu, S., & Dinç, M. (2009). Öğretmen adaylarının çevre sorunları konusundaki farkındalık ve duyarlılıkları. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 153-168.
 • Mori, I. (2009). Teachers' attitudes to global learning. An Ipsos MORI Research Study on behalf of DEA. Ipsos MORI Social Research Institute, UK and Ireland. http://www.dea.org.uk/ adresinden 21 Kasım 2019 tarihinde edinilmiştir.
 • Morrow, C. B., & Williams, S. К. (1989). Global education perspectives and practices of home economics teachers. Journal of Vocational Home Economics Education, 7(2),28-36.
 • Mumaw, R. C. & Pestle R. (1993). Global education attitudes and practices of home economics teacher in Florida and Oregon. 11(1), 1-17. http://www.natefacs.org/Pages/v11no1/11-1-1%20%20Mumaw.pdf adresinden 30 Kasım 2019 tarihinde edinilmiştir.
 • Özey, R. (2001). Günümüz dünya sorunları. İstanbul: Aktif Yayınevi.
 • Özgen, N. (2012). Günümüz dünya sorunları. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Özmen, F. (2015). Öğretmen adaylarının zihin haritalarında günümüz dünya sorunları. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Seyhan, H., & Çamurcu, H. (Ed.). (2013). Günümüz dünya sorunları. Lisans Yayıncılık.
 • Sever, D. (2013). Türkiye ve İngiltere’deki fen bilimleri alanında öğrenim gören öğretmen adaylarının küresel ısınmaya yönelik düşünceleri. İlköğretim Online, 12(4), 1212-1221. http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 25 Kasım 2019 tarihinde edinilmiştir.
 • Şeyihoğlu, A., Sever, R., & Özmen, F. (2018). Sosyal bilgiler ve coğrafya öğretmen adaylarının zihin haritalarında günümüz dünya sorunları. Marmara Coğrafya Dergisi, 37, 1-15. https://doi.org/10.14781/mcd.386035
 • Yavaş, H. (2011). Türkiye’de siyasi partilerin küresel çevre sorunlarına yaklaşımları. Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(1), 199-214.
 • Yazıcı, H., & Arıbaş, K. (Ed.). (2011). Günümüz dünya sorunları. Pegem Akademi.
 • Yazıcı, Ö. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumları. Turkish Studies - International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(6), 807-823.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, F., & Gültekin, M. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının çevre sorunları bağlamında öğrenim gördükleri programa ilişkin görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 120-132.
 • Yürüdür, E. (2011). Küreselleşme ve ekonomik sorunlar. H. Yazıcı & K. Arıbaş (Ed.) içinde, Günümüz Dünya Sorunları (s. 83-103). Ankara: Pegem Akademi.

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Günümüz Dünya Sorunlarına İlişkin Algılarının İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt: 7 Sayı: 1, 59 - 79, 30.03.2021

Öz

Bu araştırma, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının günümüz dünya sorunlarına ilişkin algılarının incelenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. Bu temel amaç çerçevesinde sosyal bilgiler öğretmen adaylarının önemli gördükleri günümüz dünya sorunları, bu sorunların nedenlerine yönelik görüşleri ve sorunlara yönelik çözüm önerileri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Türkiye’deki bir üniversitenin eğitim fakültesinde öğrenim gören 23 sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmuştur. Nitel bir araştırma olarak tasarlanan araştırma; betimsel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak “Günümüz Dünya Sorunları Algısı Görüşme Formu” kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma kapsamına dâhil edilen katılımcılar sıralamaya göre kodlarla (K-1) belirtilmiştir. Araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının güncel haberleri takip ettikleri ve haber kaynağı olarak da sosyal medya uygulamalarını yoğun olarak kullandıkları belirlenmiştir. Yapılan analizler neticesinde araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmen adayları günümüz dünya sorunlarını; dünya üzerinde siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda ortaya çıkan sorunlar olarak tanımlamaktadırlar. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri üzerinden elde edilen veriler ışığında katılımcıların önemli gördükleri günümüz dünya sorunlarından ilk sırayı küresel ısınma almaktadır. Ayrıca günümüz dünya sorunlarının nedenlerine yönelik katılımcı görüşlerinde ilk sırada insan faaliyetlerinin yer aldığı belirlenmiştir. Araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adayları günümüz dünya sorunlarına yönelik çözüm önerisi olarak insanların bilinçlendirilmesi gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir. Öğretmen adayları bilinçlendirmeye yönelik çalışmaları da günümüz dünya sorunlarına yönelik eğitim verilmesi, konferanslar düzenlenmesi ve afişler hazırlanması şeklinde sıralamışlardır. Araştırma sonuçları üzerinden, benzer bir çalışmanın farklı araştırma grupları üzerine gerçekleştirilmesi ile günümüz dünya sorunlarının nedenleri sıralanarak bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin artırılmasının sağlanabileceği önerilmektedir.

Kaynakça

 • Alazzi, K. (2011). Teachers perceptions and conceptions of global Education: A study of Jordanian secondary social studies teachers. The Journal of Multiculturalism in Education, 7, 1-19.
 • Angry, R. (1992). Developing and implementing a model for ımproving global awareness in the secondary school with collaborative learning groups through the aid of a multimedia approach. Published doctoral dissertation, University of Nova, Miami.
 • Arıkan, R. (2011). Araştırma yöntem ve teknikleri. (2. Baskı). Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Avcı, D. E., Demirekin, M., Hare, O., Özlü, S., & Özkan, İ. (2013). 8. sınıf öğrencilerinin çevre sorunları algısının farklı tekniklerle incelenmesi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 1(2), 50-66.
 • Babich, C. (1986). Global education attitudes and practices of Iowa home economicsteachers. Unpublished Master's Thesis, Iowa State University, Iowa.
 • Balcı, A, (2001). Sosyal bilimlerde araştırma, yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Baykal, H., & Baykal, T. (2008). Küreselleşen dünya’da çevre sorunları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 1-17.
 • Baylan, E. (2009). Doğaya ilişkin inançlar, kültür ve çevre sorunları arasındaki ilişkilerin kuramsal bağlamda irdelenmesi. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 1(2), 67-74. https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000015.
 • Bell, D. R. (2004). Creating green citizens? Political liberalism and environmental education. Journal of Philosophy of Education, 38(1), 37-55.
 • Bourn, D. & Hunt, F. (2011). Global dimension in secondary schools development. Education Research Centre, Research Paper No.1.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (17. Baskı). Pegem Yayınları.
 • Cogan, J., Torney-Purta, J., & Anderson, D. (1988). Knowledge and attitudes towardglobal issues: Students in Japan and the United States. Comparative Education Review, 32(3), 282-297.
 • Çavdar, S. S. (2006). Increasing EFL teachers' awareness on global issues in ELT classroom. Unpublished Master's Thesis, Çukurova University, Adana.
 • Decker, D. K. (1995). Increasing student awareness of global and future issues through asecondary level mini-course. Published Doctoral Dissertation, University of NovaSoutheastern.
 • Deniş, H., & Genç, H. (2007). Çevre bilimi dersi alan ve almayan sınıf öğretmenliği öğrencilerinin çevreye ilişkin tutumları ve çevre bilimi dersindeki başarılarının karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(13), 20-26.
 • Doğanay, H., & Altaş, N. T. (2013). Doğal kaynaklar (3. Baskı). PegemA Yayıncılık.
 • Edge, K., Khamsi, K., & Bourn, D. (2009). Exploring the global dimension in secondary schools. (Final research report), Institute of Education University of London, London.
 • Global Education Programme of the North-South Centre of the Council of Europe (2008). Global education guidelines. A Hand book for Educators to Understand and Implement Global Education, Concepts and Methodologies on Global Education for Educators and Policy Makers.
 • Hashizaki, Y., & Kawaguchi, H. (2012). Japanese student teachers' perceptions about teaching global issues. In P. Cunningham & N. Fretwell (Ed.) Creating Communities: Local, National And Global, (pp. 58-71). London: CiCe.
 • Işık Mercan, S., & Sarı, İ. (2019). Günümüz dünya sorunları dersini alan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bu derse ve günümüz dünya sorunlarına bakışı. Tarih Okulu Dergisi, 12(XL), 171-197. https://doi.org/10.14225/Joh1636
 • Kahyaoğlu M., & Kaya, M. F. (2012). Öğretmen adaylarının çevre kirliliğine ve çevreyle ilgili sivil toplum örgütlerine yönelik görüşleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(1), 91-107. http://ebad-jesr.com/ adresinden 07 Ocak 2018 tarihinde edinilmiştir.
 • Kan, A. Ü. (2012). Sosyal bilgiler dersinde bireysel ve grupla zihin haritası oluşturmanın öğrenci başarısına, kalıcılığına ve öğrenmedeki duyuşsal özelliklere etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Karatekin, K., & Aksoy. B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(1), 1423-1438. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2858.
 • Kaymakcı, S. (2012). Global education in the Turkish social studies teacher training programme. Croatian Journal of Education, 14(4), 817-854.
 • Kılıçaslan, M. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin küresel iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisine ilişkin görüşleri. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(1), 25-29.
 • Kılıçoğlu, G., Karakuş, U., & Öztürk, T. (2012). Günümüz dünya sorunlarına yönelik tutum ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies - International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(4), 2209-2224.
 • Meydan, A., Doğu, S., & Dinç, M. (2009). Öğretmen adaylarının çevre sorunları konusundaki farkındalık ve duyarlılıkları. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 153-168.
 • Mori, I. (2009). Teachers' attitudes to global learning. An Ipsos MORI Research Study on behalf of DEA. Ipsos MORI Social Research Institute, UK and Ireland. http://www.dea.org.uk/ adresinden 21 Kasım 2019 tarihinde edinilmiştir.
 • Morrow, C. B., & Williams, S. К. (1989). Global education perspectives and practices of home economics teachers. Journal of Vocational Home Economics Education, 7(2),28-36.
 • Mumaw, R. C. & Pestle R. (1993). Global education attitudes and practices of home economics teacher in Florida and Oregon. 11(1), 1-17. http://www.natefacs.org/Pages/v11no1/11-1-1%20%20Mumaw.pdf adresinden 30 Kasım 2019 tarihinde edinilmiştir.
 • Özey, R. (2001). Günümüz dünya sorunları. İstanbul: Aktif Yayınevi.
 • Özgen, N. (2012). Günümüz dünya sorunları. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Özmen, F. (2015). Öğretmen adaylarının zihin haritalarında günümüz dünya sorunları. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Seyhan, H., & Çamurcu, H. (Ed.). (2013). Günümüz dünya sorunları. Lisans Yayıncılık.
 • Sever, D. (2013). Türkiye ve İngiltere’deki fen bilimleri alanında öğrenim gören öğretmen adaylarının küresel ısınmaya yönelik düşünceleri. İlköğretim Online, 12(4), 1212-1221. http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 25 Kasım 2019 tarihinde edinilmiştir.
 • Şeyihoğlu, A., Sever, R., & Özmen, F. (2018). Sosyal bilgiler ve coğrafya öğretmen adaylarının zihin haritalarında günümüz dünya sorunları. Marmara Coğrafya Dergisi, 37, 1-15. https://doi.org/10.14781/mcd.386035
 • Yavaş, H. (2011). Türkiye’de siyasi partilerin küresel çevre sorunlarına yaklaşımları. Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(1), 199-214.
 • Yazıcı, H., & Arıbaş, K. (Ed.). (2011). Günümüz dünya sorunları. Pegem Akademi.
 • Yazıcı, Ö. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumları. Turkish Studies - International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(6), 807-823.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, F., & Gültekin, M. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının çevre sorunları bağlamında öğrenim gördükleri programa ilişkin görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 120-132.
 • Yürüdür, E. (2011). Küreselleşme ve ekonomik sorunlar. H. Yazıcı & K. Arıbaş (Ed.) içinde, Günümüz Dünya Sorunları (s. 83-103). Ankara: Pegem Akademi.
Toplam 42 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi Çalışmaları
Yazarlar

Mehmet Uymaz 0000-0001-8445-6627

Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2021
Gönderilme Tarihi 16 Aralık 2020
Kabul Tarihi 13 Mart 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Uymaz, M. (2021). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Günümüz Dünya Sorunlarına İlişkin Algılarının İncelenmesi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 59-79.