Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Fen Lisesi Öğrencilerinin Demografik Özellikleri ve Tercih Ettikleri Müzik Türlerine Göre Okula Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 41, Sayı 2, 1227 - 1246, 26.08.2021
https://doi.org/10.17152/gefad.714361

Öz

Bu çalışmanın amacı, fen lisesi öğrencilerinin demografik özellikleri ve tercih ettikleri müzik türlerine göre okula yönelik tutumlarının farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Çalışma; ilişkisel tarama modelinde olup Niğde ilindeki bir fen lisesinden 334 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak; demografik bilgi formu ve okula yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Veri analizinde; toplanan verilerin parametrik test koşullarını sağlamadığı incelenerek işlemler yapılmıştır. Cinsiyet açısından öğrencilerin okula yönelik tutumlarında farklılaşmadığı bulunmuştur. Sınıf düzeyi açısından okula yönelik tutum puanları incelendiğinde dokuzuncu sınıf öğrencilerin, on birinci ve on ikinci sınıf öğrencilere göre yüksek puan ortalamasına sahip olduğu görülmüştür. Öğrencilerin baskın olarak tercih ettikleri müzik türlerine göre okula yönelik tutumlarında da anlamlı farklılık bulgusu elde edilmiştir. Hangi gruplar arasında farklılık olduğunu bulmak amacıyla gerçekleştirilen analiz sonucunda; metal Müzik tercihinde bulunan öğrencilerin, Türk Halk Müzik-Arabesk/Fantezi Müzik-Pop Müzik-Rap Müzik-Tasavvuf Müzik tercihinde bulunan öğrencilere göre daha düşük okula yönelik tutum puanına sahip olduğu, Rock Müzik tercihinde bulunan öğrencilerin, Türk Halk Müzik-Pop Müzik türlerini tercih eden öğrencilere göre daha düşük okula yönelik tutum puanına sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Alanyazın, elde edilen bulgular ve sınırlılıklar çerçevesinde sonuçlar değerlendirilmiştir.

Kaynakça

 • Adıgüzel, A., ve Karadaş, H. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin okula ilişkin tutumlarının devamsızlık ve okul başarıları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 49-66. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/146230 adresinden erişilmiştir.
 • Ainley, J. (1994). Multiple indicators of high school effectiveness. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED372101.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Alıcı, D. (2013). Okula yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 38(168), 318-331. http://eb.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/1808/598 adresinden erişilmiştir.
 • Artemiz, B. (2009). Ergenlerin farklı müzik türlerine ilişkin ilgileri ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Başaran, S.T. ve Yıldırım, K. (2017). Anne ve babaların okul anılarının çocuklarının okula karşı tutum ve akademik başarılarına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 331-351. https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/kuresel-okul-anilari-olcegi-toad_0.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Bozkurt, S., (2015). Ortaokul öğrencilerinin duygu durumlarına göre dinledikleri müzik türlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (23. baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Çoban, A. (2005). Müzikterapi. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Gülcemal, E. (2019). Okula yönelik tutum ve okul algısının öğrencilerin okulu kırma davranışı ile ilişkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Güven, E. (2017). Güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri ile dinledikleri müzik türü arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 16(3), 1247-1261. doi: 10.17051/ilkonline.2017.330254
 • Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2016). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage publications.
 • Karasar, N. (2017). Bilimsel araştırma yöntemi (32. Basım). İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Koç, A. (2019). Ergenlerin sahip oldukları değerler ile okula yönelik tutumları ve okul tükenmişlik düzeyleri arasındaki yordayıcı ilişkiler. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • North, A. C., Desborough, L., & Skarstein, L. (2005). Musical preference, deviance, and attitudes towards celebrities. Personality and Individual Differences, 38, 1903-1914. doi:10.1016/j.paid.2004.11.016.
 • Ögel, K., Ermağan E., Eke, C.Y. ve Taner, S. (2007). Madde deneyen ve denemeyen ergenlerde sosyal aktivitelere katılım: İstanbul Örneklemi, Journal Of Dependence, 8 (1), 18-23. http://www.ogelk.net/Dosyadepo/sosyalaktivite.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Pişkin, B. (2005). Öğrencilerin okula yönelik tutumlarını etkileyen etmenler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Shah, Visal & Shah, Anand, (June, 2018). Relationship between student perception of school worthiness and demographic factors. Frontiers in Education, 3(45),1 5. doi: 10.3389/feduc.2018.0004.
 • Scheel, K. R. & Westefeld, J.S. (1999). Heavy metal music and adolescent suicidality: An empirical investigation, adolescence. Summer, 34(134), 253-273. https://www.researchgate.net/profile/Karen_Scheel/publication/12805239_Heavy_metal_music_and_adolescent_suicidality_An_empirical_investigation/links/552d7ff50cf21acb092176ba.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Sezer, F. (2011). Öfke ve psikolojik belirtiler üzerine müziğin etkisi. Uluslararası insan bilimleri dergisi, 8(1), 1472-1493. https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/1732/732 adresinden erşilmiştir.
 • Sözbilir, M., Akıllı, M. ve Ozan, C. (Haziran, 2010). Yusufeli'de Öğrencilerin Okula Karşı Tutumları. 10-12 Haziran 2010 Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu, Yusufeli Belediyesi, Yusufeli. 25/08/2019 tarihinde https://www.academia.edu/245272/Yusufelide_%C3%B6%C4%9Frencilerin_okula_kar%C5%9F%C4%B1_tutumlar%C4%B1 adresinden indirilmiştir.
 • Uluçay, T. (2018). Lise öğrencilerinin dinledikleri müzik türlerinin şiddet eğilimlerine etkisi. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 41,135-153. doi: 10.32547/ataunigsed.450424
 • Williams, M. (2008). Violins over violence: mentoring at-risk youth with music education. W. Sharer (Ed.) In Pirate papers: a collection of student writing from English 1200 (3rd ed.) (92-69). East Carolina: Thomas Harriot Collage of Arts and Science Department of English Press.
 • Yağışan, N. (2013). Üniversite öğrencilerinin müzik tercihleri ve saldırganlıkla ilişkisi. Sanat Eğitimi Dergisi, 1 (2), 96-113. doi: 10.7816/sed-01-02-07.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Oğuz KOÇ (Sorumlu Yazar)
Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi
0000-0002-8656-6069
Türkiye


İdil EKİNAY
Niğde Fen Lisesi
0000-0002-5973-9489
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 41, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad714361, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {41}, pages = {1227 - 1246}, doi = {10.17152/gefad.714361}, title = {Fen Lisesi Öğrencilerinin Demografik Özellikleri ve Tercih Ettikleri Müzik Türlerine Göre Okula Yönelik Tutumlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Koç, Oğuz and Ekinay, İdil} }
APA Koç, O. & Ekinay, İ. (2021). Fen Lisesi Öğrencilerinin Demografik Özellikleri ve Tercih Ettikleri Müzik Türlerine Göre Okula Yönelik Tutumlarının İncelenmesi . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 41 (2) , 1227-1246 . DOI: 10.17152/gefad.714361
MLA Koç, O. , Ekinay, İ. "Fen Lisesi Öğrencilerinin Demografik Özellikleri ve Tercih Ettikleri Müzik Türlerine Göre Okula Yönelik Tutumlarının İncelenmesi" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (2021 ): 1227-1246 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/64632/714361>
Chicago Koç, O. , Ekinay, İ. "Fen Lisesi Öğrencilerinin Demografik Özellikleri ve Tercih Ettikleri Müzik Türlerine Göre Okula Yönelik Tutumlarının İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (2021 ): 1227-1246
RIS TY - JOUR T1 - Fen Lisesi Öğrencilerinin Demografik Özellikleri ve Tercih Ettikleri Müzik Türlerine Göre Okula Yönelik Tutumlarının İncelenmesi AU - Oğuz Koç , İdil Ekinay Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17152/gefad.714361 DO - 10.17152/gefad.714361 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1227 EP - 1246 VL - 41 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.714361 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.714361 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Fen Lisesi Öğrencilerinin Demografik Özellikleri ve Tercih Ettikleri Müzik Türlerine Göre Okula Yönelik Tutumlarının İncelenmesi %A Oğuz Koç , İdil Ekinay %T Fen Lisesi Öğrencilerinin Demografik Özellikleri ve Tercih Ettikleri Müzik Türlerine Göre Okula Yönelik Tutumlarının İncelenmesi %D 2021 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 41 %N 2 %R doi: 10.17152/gefad.714361 %U 10.17152/gefad.714361
ISNAD Koç, Oğuz , Ekinay, İdil . "Fen Lisesi Öğrencilerinin Demografik Özellikleri ve Tercih Ettikleri Müzik Türlerine Göre Okula Yönelik Tutumlarının İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 / 2 (Ağustos 2021): 1227-1246 . https://doi.org/10.17152/gefad.714361
AMA Koç O. , Ekinay İ. Fen Lisesi Öğrencilerinin Demografik Özellikleri ve Tercih Ettikleri Müzik Türlerine Göre Okula Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. GEFAD. 2021; 41(2): 1227-1246.
Vancouver Koç O. , Ekinay İ. Fen Lisesi Öğrencilerinin Demografik Özellikleri ve Tercih Ettikleri Müzik Türlerine Göre Okula Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 41(2): 1227-1246.
IEEE O. Koç ve İ. Ekinay , "Fen Lisesi Öğrencilerinin Demografik Özellikleri ve Tercih Ettikleri Müzik Türlerine Göre Okula Yönelik Tutumlarının İncelenmesi", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 41, sayı. 2, ss. 1227-1246, Ağu. 2021, doi:10.17152/gefad.714361