Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Analysis of Middle School Students Reading Abilities and Problem Solving Abilities

Yıl 2021, Cilt 41, Sayı 2, 1203 - 1225, 26.08.2021
https://doi.org/10.17152/gefad.836544

Öz

This study aims to examine the relationships between middle-school students' reading ability and their problem-solving skills. The research was carried out with 1595 middle-school students studying in 5th, 6th, 7th, and 8th grades in a middle school in a Central Anatolia Region province. The data collection tools were middle-school reading ability scale developed by Tok, Küçük, and Kırmacı (2015), and the problem-solving inventory (PSI) for elementary school children developed by Serin and Saygılı (2010). The research model was survey model, one of the quantitative research methods. Descriptive statistics, the Mann-Whitney U test, correlational analysis, and Kruskal Wallis analysis was used. The Cronbach Alpha value of the middle-school reading ability scale was found to be 0.863. The Cronbach Alpha reliability coefficient for the problem-solving inventory (PSI) for elementary school children was found to be 0.555. As a result of the study, there was no statistically significant mean difference between female and male middle-school students’ problem-solving abilities and reading abilities. There was a positive relationship between middle-school students reading ability and problem-solving skills. Reading abilities and problem-solving abilities differed according to grade levels.

Kaynakça

 • Akyol, H. (2018). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Arslan, A. (2013). Okuma becerisi ile ilgili makalelerde cinsiyet değişkeni (Reading skills articles on gender variable). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2(2), 251-265.
 • Baykul, Y. & Fidan, N. (1994). İlköğretimde temel öğrenme ihtiyaçlarının karşılanması. Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakltesi Dergisi, 10(10), 7-20.
 • Bursal, M. (2017). SPSS ile temel veri analizi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, A. (2016). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, A., Deniz, E., & Çeçen, M. (2016). Ortaokul öğrencilerinin okuma tutumları (Reading attitudes of middle school students). International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(3), 645-660.
 • Cohen, J., & Cohen, P. (1983). Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences. New Jersey: Lavvrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Demirel, Ö. (2007). Yabancı dil öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirtaş, H., & Dönmez, B. (2008). Secondary school teachers’ perceptions about their problem solving abilities. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 9(16), 177-198.
 • Dreher, M. (2002). Motivating teachers to read. (Teaching Ideas). The Reading Teacher, 56(4), 338-344.
 • Guthrie, J. T., & Wigfield, A. (1999). How motivation fits into a science of reading. Scientific Studies of Reading, 3(3), 199-205.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Güney, S. (1998). Davranış bilimleri ve yönetim psikolojisi terimler sözlüğü. Ankara: Ocak Yayınları.
 • Hughes, H., & Rodge, P. (2007). The leisure reading habits of urban adolescents. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 51(1), 22-33.
 • İnan, G. (2015). Ortaokul öğretmenlerinin problem çözme becerileri ve duygusal zeka ilişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi.
 • Kalaycı, Ş. (2014). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayıncılık.
 • Karakılıç, S. & Arslan, S. (2019). Kitap okumanın öğrencilerin matematik başarısı ve problem çözme becerisi üzerine etkisi (The impact of book reading on students’ problem solving skills and their mathematics success). Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 10(2), 456-475.
 • Karakuş, İ. (2005). Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı öğretimi. Ankara: Can Reklam Basın Yayın.
 • Karatay, H. (2014). Okuma eğitimi kuram ve uygulama. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kavcar, C. & Oğuzkan, F. (1998). Türkçe öğretimi. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Marshall, J. (1994). Ana dili ve yazım öğretimi. (C. Kübebi, Çev.) İstanbul: Çağdaş Yayınları.
 • Nakip, M. & Yaraş, E. (2016). SPSS uygulamala pazarlamada araştırma teknikleri. Ankara: Seçkin Akademik ve Mesleki Yayınlar.
 • NCTM. (1988). NCTM curriculum and evaluation standards for school mathematics: responses from the research community. Journal for Research in Mathematics Education, 19(4), 338-344.
 • Özsoy, G., Kuruyer, H., & Çakıroğlu, A. (2015). Evaluation of students’ mathematical problem solving skills in relation to their reading levels. International Electronic Journal of Elementary Education, 8(1), 113-132.
 • Pallant, J. (2016). SPSS survival manual (Çev. S. Balcı, B. Ahi). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Polya, G. (2017). Nasıl çözmeli? matematiksel yönteme yeni bir bakış. (Çev. B. S. Soyer). Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.
 • Robson, C. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri gerçek dünya araştırmaları (Çev. Ş. Çınkır, N. Demirkasımoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Samuels, S., & Farstrup, A. E. (2006). What research has to say about fluency instruction. Newark: International Reading Association.
 • Serin, O., Serin, N., & Saygılı, G. (2010). İlköğretim düzeyindeki çocuklar için problem çözme envanteri'nin (ÇPÇE) geliştirilmesi (Developing problem solving inventory for children at the level of primary education (PSIC)). İlköğretim Online, 9(2), 446-458.
 • Tok, M., Küçük, B., & Kırmacı, M. (2015). Ortaokul kitap okuma alışkanlığı ölçeği: geçerlik güvenirlik çalışması (Secondary school reading habit scale: validity and reliability study). Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(2), 694-716.
 • Umay, A. (2002). Öteki matematik (The Other mathematics). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 275-281.
 • Ünalan, Ş. (2006). Türkçe öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yılmaz, M. (2008). Kelime tekrar tekniğinin akıcı okuma becerilerini geliştirmeye etkisi (The effect of word drill technique on improving fluently reading of skills). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 323-350.

Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı ve Problem Çözme Becerisinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 41, Sayı 2, 1203 - 1225, 26.08.2021
https://doi.org/10.17152/gefad.836544

Öz

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin okuma alışkanlıkları düzeyi ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırma İç Anadolu Bölgesi’ndeki bir ildeki ortaokulda 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrenim gören toplam 1595 ortaokul öğrencisi ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı Tok, Küçük ve Kırmacı (2015) tarafından geliştirilen ortaokul kitap okuma alışkanlığı ölçeği ile Serin ve Saygılı (2010) tarafından geliştirilen ilköğretim düzeyindeki çocuklar için problem çözme envanteri (ÇPÇE) kullanılmıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline uygun olarak geliştirilmiştir. Betimsel istatistik, Mann-Whitney U, korelasyon analizi ve Kruskal Wallis testi yapılmıştır. Bu araştırma için ortaokul öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı ölçeği Cronbach Alpha değeri 0,863 olarak, ilköğretim düzeyindeki çocuklar için problem çözme envanteri (ÇPÇE) Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,555 olarak bulunmuştur. Araştırmada sonucunda ortaokula devam eden kız ve erkek öğrencilerin okuma alışkanlıkları ve problem çözme becerilerinin ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Ortaokul öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı ve problem çözme becerisi arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu bulunmuştur. Sınıf seviyelerinde okuma alışkanlığı ve problem çözme becerisi ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir fark oluşturmaktadır.

Kaynakça

 • Akyol, H. (2018). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Arslan, A. (2013). Okuma becerisi ile ilgili makalelerde cinsiyet değişkeni (Reading skills articles on gender variable). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2(2), 251-265.
 • Baykul, Y. & Fidan, N. (1994). İlköğretimde temel öğrenme ihtiyaçlarının karşılanması. Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakltesi Dergisi, 10(10), 7-20.
 • Bursal, M. (2017). SPSS ile temel veri analizi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, A. (2016). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, A., Deniz, E., & Çeçen, M. (2016). Ortaokul öğrencilerinin okuma tutumları (Reading attitudes of middle school students). International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(3), 645-660.
 • Cohen, J., & Cohen, P. (1983). Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences. New Jersey: Lavvrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Demirel, Ö. (2007). Yabancı dil öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirtaş, H., & Dönmez, B. (2008). Secondary school teachers’ perceptions about their problem solving abilities. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 9(16), 177-198.
 • Dreher, M. (2002). Motivating teachers to read. (Teaching Ideas). The Reading Teacher, 56(4), 338-344.
 • Guthrie, J. T., & Wigfield, A. (1999). How motivation fits into a science of reading. Scientific Studies of Reading, 3(3), 199-205.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Güney, S. (1998). Davranış bilimleri ve yönetim psikolojisi terimler sözlüğü. Ankara: Ocak Yayınları.
 • Hughes, H., & Rodge, P. (2007). The leisure reading habits of urban adolescents. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 51(1), 22-33.
 • İnan, G. (2015). Ortaokul öğretmenlerinin problem çözme becerileri ve duygusal zeka ilişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi.
 • Kalaycı, Ş. (2014). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayıncılık.
 • Karakılıç, S. & Arslan, S. (2019). Kitap okumanın öğrencilerin matematik başarısı ve problem çözme becerisi üzerine etkisi (The impact of book reading on students’ problem solving skills and their mathematics success). Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 10(2), 456-475.
 • Karakuş, İ. (2005). Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı öğretimi. Ankara: Can Reklam Basın Yayın.
 • Karatay, H. (2014). Okuma eğitimi kuram ve uygulama. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kavcar, C. & Oğuzkan, F. (1998). Türkçe öğretimi. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Marshall, J. (1994). Ana dili ve yazım öğretimi. (C. Kübebi, Çev.) İstanbul: Çağdaş Yayınları.
 • Nakip, M. & Yaraş, E. (2016). SPSS uygulamala pazarlamada araştırma teknikleri. Ankara: Seçkin Akademik ve Mesleki Yayınlar.
 • NCTM. (1988). NCTM curriculum and evaluation standards for school mathematics: responses from the research community. Journal for Research in Mathematics Education, 19(4), 338-344.
 • Özsoy, G., Kuruyer, H., & Çakıroğlu, A. (2015). Evaluation of students’ mathematical problem solving skills in relation to their reading levels. International Electronic Journal of Elementary Education, 8(1), 113-132.
 • Pallant, J. (2016). SPSS survival manual (Çev. S. Balcı, B. Ahi). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Polya, G. (2017). Nasıl çözmeli? matematiksel yönteme yeni bir bakış. (Çev. B. S. Soyer). Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.
 • Robson, C. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri gerçek dünya araştırmaları (Çev. Ş. Çınkır, N. Demirkasımoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Samuels, S., & Farstrup, A. E. (2006). What research has to say about fluency instruction. Newark: International Reading Association.
 • Serin, O., Serin, N., & Saygılı, G. (2010). İlköğretim düzeyindeki çocuklar için problem çözme envanteri'nin (ÇPÇE) geliştirilmesi (Developing problem solving inventory for children at the level of primary education (PSIC)). İlköğretim Online, 9(2), 446-458.
 • Tok, M., Küçük, B., & Kırmacı, M. (2015). Ortaokul kitap okuma alışkanlığı ölçeği: geçerlik güvenirlik çalışması (Secondary school reading habit scale: validity and reliability study). Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(2), 694-716.
 • Umay, A. (2002). Öteki matematik (The Other mathematics). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 275-281.
 • Ünalan, Ş. (2006). Türkçe öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yılmaz, M. (2008). Kelime tekrar tekniğinin akıcı okuma becerilerini geliştirmeye etkisi (The effect of word drill technique on improving fluently reading of skills). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 323-350.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sevim SEVGİ (Sorumlu Yazar)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-6611-5543
Türkiye


Mustafa KARAKAYA
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-9263-3213
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 41, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad836544, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {41}, pages = {1203 - 1225}, doi = {10.17152/gefad.836544}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı ve Problem Çözme Becerisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Sevgi, Sevim and Karakaya, Mustafa} }
APA Sevgi, S. & Karakaya, M. (2021). Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı ve Problem Çözme Becerisinin İncelenmesi . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 41 (2) , 1203-1225 . DOI: 10.17152/gefad.836544
MLA Sevgi, S. , Karakaya, M. "Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı ve Problem Çözme Becerisinin İncelenmesi" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (2021 ): 1203-1225 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/64632/836544>
Chicago Sevgi, S. , Karakaya, M. "Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı ve Problem Çözme Becerisinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (2021 ): 1203-1225
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı ve Problem Çözme Becerisinin İncelenmesi AU - Sevim Sevgi , Mustafa Karakaya Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17152/gefad.836544 DO - 10.17152/gefad.836544 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1203 EP - 1225 VL - 41 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.836544 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.836544 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı ve Problem Çözme Becerisinin İncelenmesi %A Sevim Sevgi , Mustafa Karakaya %T Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı ve Problem Çözme Becerisinin İncelenmesi %D 2021 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 41 %N 2 %R doi: 10.17152/gefad.836544 %U 10.17152/gefad.836544
ISNAD Sevgi, Sevim , Karakaya, Mustafa . "Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı ve Problem Çözme Becerisinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 / 2 (Ağustos 2021): 1203-1225 . https://doi.org/10.17152/gefad.836544
AMA Sevgi S. , Karakaya M. Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı ve Problem Çözme Becerisinin İncelenmesi. GEFAD. 2021; 41(2): 1203-1225.
Vancouver Sevgi S. , Karakaya M. Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı ve Problem Çözme Becerisinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 41(2): 1203-1225.
IEEE S. Sevgi ve M. Karakaya , "Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı ve Problem Çözme Becerisinin İncelenmesi", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 41, sayı. 2, ss. 1203-1225, Ağu. 2021, doi:10.17152/gefad.836544