Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenenlerin Ödevlere ilişkin Memnuniyetlerinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 41, Sayı 3, 1525 - 1552, 30.12.2021

Öz

Bu araştırmanın amacı, açık ve uzaktan öğrenmede öğrenenlerin ödevlere ilişkin memnuniyetlerinin incelenmesidir. Bu amaçla Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nde 2017-2018 öğretim yılından itibaren öğrenenlerin değerlendirilmesinin tamamen ödevlerle gerçekleştirildiği Edebî Metin İncelemeleri, Felsefi Araştırma ve Yazı, Sosyolojide Araştırma ve Uygulamalar ve Tarih İncelemeleri derslerini alan 486 öğrenen araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelinde, nicel ve tekil desende tasarlanmıştır. Araştırmada veriler çevrim içi olarak uygulanan bir ölçme aracı ile toplanmıştır. Uygulanan ölçme aracının güvenirlik katsayısı 0.84 olarak hesaplanmıştır. Yapı geçerliliğini test etmek için yapılan faktör analizi sonucuna göre Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)= 0.82 ve Bartlett testi χ2= 1944.141; p= 0.000 bulunmuştur. Araştırmada temel bileşenler analizi ile ölçme aracının faktör yapısı belirlenmiş, tek faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Bu yapı “öğrenenlerin ödevlere ilişkin memnuniyeti” şeklinde adlandırılmıştır. Faktör yük değerlerinin .685 ve üzerinde olduğu görülmüştür. Tek faktöre ilişkin varyans oranı %59.254’tür. Öğrenenlerin memnuniyetleri yaş, cinsiyet ve aldıkları ders değişkenleri açısından incelenmiştir. Elde edilen bulgular, öğrenenlerin memnuniyetlerinin yaş ve alınan ders değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaştığını göstermiştir. Genel olarak öğrenenlerin ödevlerden memnun oldukları görülmüştür.

Kaynakça

 • Akhter, N ve Ali, A. (2016). Analysis of Assignments’ Assessment for Distance Learners in Single Vs Dual Mode Institutions. Bulletin of Education and Research 38 (2) 15-35.
 • Aksu Dünya, B., Şahin, M. D., & Aybek, E. C. (2021). Yükseköğretimde uzaktan ölçme ve değerlendirme deneyimleri: Türkiye’den üç devlet üniversitesi örneği. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 232-244.
 • Ali, M., Mehmood, T., & Mahmood, Z. (2011). Role of assignment work in distance and non-formal mode of education. IJONTE, 2 (1), 78–90.
 • Bayazit, İ., Aksoy, Y., & Kırnap, M. (2011). Öğretmenlerin Matematiksel Modelleri Anlama Ve Model Oluşturma Yeterlilikleri. NWSA: Education Sciences, 6(4), 2495-2516.
 • Baykul Y., Gelbal S., & Kelecioğlu H. (2001). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: MEB yayınları
 • Buttner E. H., & Black, A. N. (2014). Assessment of the effectiveness of an online learning system in ımproving student test performance. Journal of Education for Business, 89(5), 248- 256.
 • Büyüköztürk, Ş.(2016). Bilimsel araştırma yöntemleri.(22.bas.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara.
 • Cabı, E. (2016). Uzaktan Eğitimde E-Değerlendirme Üzerine Öğrenci Algıları. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 6 (1) 94-101.
 • Çelik-Eren, D., Korkmaz, M., Öz-Yıldırım, Ö., & Aydın-Avci, İ. (2021). Covid-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Karşı Tutum ve Memnuniyet Düzeyleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 24(2) 246-254. DOI: 10.17049/ataunihem.862820
 • Duman, S.N. (2020). Salgın Döneminde Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1) 95-112. https://doi.org/10.37669/milliegitim.768887
 • Earl, K. (2013). Student views on short-text assignment formats in fully online courses. Distance Education, 34 (2), 161–174, doi.org/10.1080/01587919. 2013.793639.
 • Eyitayo, O. (2013). Using adult learning principles as a framework for learning ICT skills needed for research projects. Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice, 12(1), 73-89.
 • Gibbs, G. & Simpson, C. (2005). Conditions under which assessment supports students’ learning. Learning and Teaching in Higher Education, 1, 3-31.
 • Ferrara, L. A., & Butcher, K. R. (2012). Exploring students’ perceived needs and ideas about feedback in online learning environments. International Journal of Cyber Behavior, Psychology, and Learning, 2, 48–70. doi:10.4018/ijcbpl.2012040104
 • Gibbs, G., & Simpson, C. (2005). Conditions under which assessment supports students’ learning. Learning and Teaching in Higher Education, 1, 3-31.
 • Güler, C. (2017). Açık ve uzaktan öğrenmede bireysel farklılık olarak yaş. AUAd, 3(3),125-145.
 • Gündüz, A., Aydemir, M., & Karaman, S. (2018). Eş-Zamanlı Sanal Sınıf Ortamındaki Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Sosyal Bulunuşluk Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 8(2), 83-95.
 • Jumani, N. B., Rahman, F., Iqbal, A., & Chisti, S. H. (2011). Factors to improve written assignments in Pakistan. Asian Journal of Distance Education, 9(1), 4-13.
 • Jung, I. (2012). Asian Learners’ Perception of Quality in Distance Education and Gender Differences. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 13(2), 1–25. https://doi.org/10.19173/irrodl.v13i2.1159
 • Kan, A. (2017). Ödev ve projeler. Hakan Atılgan (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme içinde (s. 234-258), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karasar, Niyazi. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım, 11. Baskı. Ankara.
 • Kofou, I. (2019). A pilot study on conditions under which assessment of and feedback on written assignments affect learning. Research Papers in Language Teaching and Learning, 10 (1) 117-133.
 • Kutlu, H., Doğan, C. D., & Karakaya, İ. (2009). Öğrenci Başarısının Belirlenmesi Performansa ve Portfolyoya Dayalı Durum Belirleme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Macdonald, J. (2004). Developing competent e-learners: The role of assessment. Assessment & Evaluation in Higher Education, 29 (2), 215−226.
 • Marley, J. L. (2007). Gender Differences and Distance Education: Major Research Findings and Implications for LIS Education. Journal of Education for Library and Information Science, 48(1), 13–20. http://www.jstor.org/stable/40324317
 • Martell, K., & Calderon, T. (2005). Assessment of student learning in business schools: What it is, where we are, and where we need to go next. In K. Martell & T. Calderon, Assessment of student learning in business schools: Best practices each step of the way (Vol. 1, No. 1, pp. 1-22). Tallahassee, Florida: Association for Institutional Research.
 • Moskal, B. M., & Leydens, J. A. (2000). Scoring Rubric Development: Validity and Reliability. Practical Assessment, Research & Evaluation. 7 (10).
 • Orlich, D., Harder, R., Callahan, R., & Gibson, H. (2004) Teaching strategies: A guide to better instruction. New York:Houghton Mifflin.
 • Pandey, S. & Parveez, M. (2006). Monitoring learner support services. In S. Garg, V. Venkaiah, C. Puranik & S. Panda (Eds.). Four Decades of Distance Education in India. Mumbai: Viva Books Pvt. Ltd.
 • Schulze, S. (2009). Teaching Research Methods in a Distance Education Context: Concerns and Challenges. South African Journal of Higher Education, 23(5), 992-1008. Retrieved October 20, 2020 from https://www.learntechlib.org/p/51149/.
 • Şahin, V., & İnce, Z. (2019). Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Ödev Destekli Öğretim Üzerine Görüşleri. Trakya Eğitim Dergisi, 9(4), 696-707. DOI: 10.24315/tred.518571
 • Taplin, M. (2000). Problems experienced by female istance education students of IGNOU: Why do some consider dropping out while others decide to stay? Indian Journal of Open Learning, 9(2), 191–210.
 • Tuncel, G. (2011). Sosyal Bilgiler Dersinde Rubriklerin Etkili Kullanımı. Marmara Coğrafya Dergisi, 23,213-233.
 • Tüzün, F., & Yörük-Toraman, N. (2021). Pandemi döneminde uzaktan eğitim memnuniyetini etkileyen faktörler. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilgiler Fakültesi Dergisi, 14(3), 822–845. http://doi.org/10.25287/ohuiibf.780189.
 • Uzoğlu, M. (2017). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 9(16) , 335-351. Retrieved from https://dergipark. org.tr/en/pub/ksbd/issue/31387/343531
 • Wegmann, S.J., & McCauley, J.K. (2007). Can you hear us now? Stances towards interaction and rapport. online education for lifelong learning. Ed: Yukiko Inoue. Information Science Publishing. p. 29-50.
 • Yıldız, E. (2020). Çevrimiçi öğrenme ortamlarında uzaktan eğitim öğrencilerinin topluluk hissine etki eden faktörlerin incelenmesi. Egitimde Nitel Araştırmalar Dergisi-Journal of Qualitative Research in Education, 8(1), 180-205. doi:10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.9m

Yıl 2021, Cilt 41, Sayı 3, 1525 - 1552, 30.12.2021

Öz

Kaynakça

 • Akhter, N ve Ali, A. (2016). Analysis of Assignments’ Assessment for Distance Learners in Single Vs Dual Mode Institutions. Bulletin of Education and Research 38 (2) 15-35.
 • Aksu Dünya, B., Şahin, M. D., & Aybek, E. C. (2021). Yükseköğretimde uzaktan ölçme ve değerlendirme deneyimleri: Türkiye’den üç devlet üniversitesi örneği. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 232-244.
 • Ali, M., Mehmood, T., & Mahmood, Z. (2011). Role of assignment work in distance and non-formal mode of education. IJONTE, 2 (1), 78–90.
 • Bayazit, İ., Aksoy, Y., & Kırnap, M. (2011). Öğretmenlerin Matematiksel Modelleri Anlama Ve Model Oluşturma Yeterlilikleri. NWSA: Education Sciences, 6(4), 2495-2516.
 • Baykul Y., Gelbal S., & Kelecioğlu H. (2001). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: MEB yayınları
 • Buttner E. H., & Black, A. N. (2014). Assessment of the effectiveness of an online learning system in ımproving student test performance. Journal of Education for Business, 89(5), 248- 256.
 • Büyüköztürk, Ş.(2016). Bilimsel araştırma yöntemleri.(22.bas.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara.
 • Cabı, E. (2016). Uzaktan Eğitimde E-Değerlendirme Üzerine Öğrenci Algıları. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 6 (1) 94-101.
 • Çelik-Eren, D., Korkmaz, M., Öz-Yıldırım, Ö., & Aydın-Avci, İ. (2021). Covid-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Karşı Tutum ve Memnuniyet Düzeyleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 24(2) 246-254. DOI: 10.17049/ataunihem.862820
 • Duman, S.N. (2020). Salgın Döneminde Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1) 95-112. https://doi.org/10.37669/milliegitim.768887
 • Earl, K. (2013). Student views on short-text assignment formats in fully online courses. Distance Education, 34 (2), 161–174, doi.org/10.1080/01587919. 2013.793639.
 • Eyitayo, O. (2013). Using adult learning principles as a framework for learning ICT skills needed for research projects. Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice, 12(1), 73-89.
 • Gibbs, G. & Simpson, C. (2005). Conditions under which assessment supports students’ learning. Learning and Teaching in Higher Education, 1, 3-31.
 • Ferrara, L. A., & Butcher, K. R. (2012). Exploring students’ perceived needs and ideas about feedback in online learning environments. International Journal of Cyber Behavior, Psychology, and Learning, 2, 48–70. doi:10.4018/ijcbpl.2012040104
 • Gibbs, G., & Simpson, C. (2005). Conditions under which assessment supports students’ learning. Learning and Teaching in Higher Education, 1, 3-31.
 • Güler, C. (2017). Açık ve uzaktan öğrenmede bireysel farklılık olarak yaş. AUAd, 3(3),125-145.
 • Gündüz, A., Aydemir, M., & Karaman, S. (2018). Eş-Zamanlı Sanal Sınıf Ortamındaki Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Sosyal Bulunuşluk Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 8(2), 83-95.
 • Jumani, N. B., Rahman, F., Iqbal, A., & Chisti, S. H. (2011). Factors to improve written assignments in Pakistan. Asian Journal of Distance Education, 9(1), 4-13.
 • Jung, I. (2012). Asian Learners’ Perception of Quality in Distance Education and Gender Differences. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 13(2), 1–25. https://doi.org/10.19173/irrodl.v13i2.1159
 • Kan, A. (2017). Ödev ve projeler. Hakan Atılgan (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme içinde (s. 234-258), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karasar, Niyazi. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım, 11. Baskı. Ankara.
 • Kofou, I. (2019). A pilot study on conditions under which assessment of and feedback on written assignments affect learning. Research Papers in Language Teaching and Learning, 10 (1) 117-133.
 • Kutlu, H., Doğan, C. D., & Karakaya, İ. (2009). Öğrenci Başarısının Belirlenmesi Performansa ve Portfolyoya Dayalı Durum Belirleme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Macdonald, J. (2004). Developing competent e-learners: The role of assessment. Assessment & Evaluation in Higher Education, 29 (2), 215−226.
 • Marley, J. L. (2007). Gender Differences and Distance Education: Major Research Findings and Implications for LIS Education. Journal of Education for Library and Information Science, 48(1), 13–20. http://www.jstor.org/stable/40324317
 • Martell, K., & Calderon, T. (2005). Assessment of student learning in business schools: What it is, where we are, and where we need to go next. In K. Martell & T. Calderon, Assessment of student learning in business schools: Best practices each step of the way (Vol. 1, No. 1, pp. 1-22). Tallahassee, Florida: Association for Institutional Research.
 • Moskal, B. M., & Leydens, J. A. (2000). Scoring Rubric Development: Validity and Reliability. Practical Assessment, Research & Evaluation. 7 (10).
 • Orlich, D., Harder, R., Callahan, R., & Gibson, H. (2004) Teaching strategies: A guide to better instruction. New York:Houghton Mifflin.
 • Pandey, S. & Parveez, M. (2006). Monitoring learner support services. In S. Garg, V. Venkaiah, C. Puranik & S. Panda (Eds.). Four Decades of Distance Education in India. Mumbai: Viva Books Pvt. Ltd.
 • Schulze, S. (2009). Teaching Research Methods in a Distance Education Context: Concerns and Challenges. South African Journal of Higher Education, 23(5), 992-1008. Retrieved October 20, 2020 from https://www.learntechlib.org/p/51149/.
 • Şahin, V., & İnce, Z. (2019). Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Ödev Destekli Öğretim Üzerine Görüşleri. Trakya Eğitim Dergisi, 9(4), 696-707. DOI: 10.24315/tred.518571
 • Taplin, M. (2000). Problems experienced by female istance education students of IGNOU: Why do some consider dropping out while others decide to stay? Indian Journal of Open Learning, 9(2), 191–210.
 • Tuncel, G. (2011). Sosyal Bilgiler Dersinde Rubriklerin Etkili Kullanımı. Marmara Coğrafya Dergisi, 23,213-233.
 • Tüzün, F., & Yörük-Toraman, N. (2021). Pandemi döneminde uzaktan eğitim memnuniyetini etkileyen faktörler. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilgiler Fakültesi Dergisi, 14(3), 822–845. http://doi.org/10.25287/ohuiibf.780189.
 • Uzoğlu, M. (2017). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 9(16) , 335-351. Retrieved from https://dergipark. org.tr/en/pub/ksbd/issue/31387/343531
 • Wegmann, S.J., & McCauley, J.K. (2007). Can you hear us now? Stances towards interaction and rapport. online education for lifelong learning. Ed: Yukiko Inoue. Information Science Publishing. p. 29-50.
 • Yıldız, E. (2020). Çevrimiçi öğrenme ortamlarında uzaktan eğitim öğrencilerinin topluluk hissine etki eden faktörlerin incelenmesi. Egitimde Nitel Araştırmalar Dergisi-Journal of Qualitative Research in Education, 8(1), 180-205. doi:10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.9m

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali İhsan İBİLEME Bu kişi benim
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4705-3973
Türkiye


Belgin BOZ YUKSEKDAG (Sorumlu Yazar)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2862-3544
Türkiye


Nejdet KARADAĞ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9826-1297
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 41, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad860508, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {41}, pages = {1525 - 1552}, doi = {}, title = {Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenenlerin Ödevlere ilişkin Memnuniyetlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {İbileme, Ali İhsan and Boz Yuksekdag, Belgin and Karadağ, Nejdet} }
APA İbileme, A. İ. , Boz Yuksekdag, B. & Karadağ, N. (2021). Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenenlerin Ödevlere ilişkin Memnuniyetlerinin İncelenmesi . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 41 (3) , 1525-1552 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/67470/860508
MLA İbileme, A. İ. , Boz Yuksekdag, B. , Karadağ, N. "Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenenlerin Ödevlere ilişkin Memnuniyetlerinin İncelenmesi" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (2021 ): 1525-1552 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/67470/860508>
Chicago İbileme, A. İ. , Boz Yuksekdag, B. , Karadağ, N. "Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenenlerin Ödevlere ilişkin Memnuniyetlerinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (2021 ): 1525-1552
RIS TY - JOUR T1 - Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenenlerin Ödevlere ilişkin Memnuniyetlerinin İncelenmesi AU - Ali İhsan İbileme , Belgin Boz Yuksekdag , Nejdet Karadağ Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1525 EP - 1552 VL - 41 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenenlerin Ödevlere ilişkin Memnuniyetlerinin İncelenmesi %A Ali İhsan İbileme , Belgin Boz Yuksekdag , Nejdet Karadağ %T Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenenlerin Ödevlere ilişkin Memnuniyetlerinin İncelenmesi %D 2021 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 41 %N 3 %R %U
ISNAD İbileme, Ali İhsan , Boz Yuksekdag, Belgin , Karadağ, Nejdet . "Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenenlerin Ödevlere ilişkin Memnuniyetlerinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 / 3 (Aralık 2021): 1525-1552 .
AMA İbileme A. İ. , Boz Yuksekdag B. , Karadağ N. Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenenlerin Ödevlere ilişkin Memnuniyetlerinin İncelenmesi. GEFAD. 2021; 41(3): 1525-1552.
Vancouver İbileme A. İ. , Boz Yuksekdag B. , Karadağ N. Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenenlerin Ödevlere ilişkin Memnuniyetlerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 41(3): 1525-1552.
IEEE A. İ. İbileme , B. Boz Yuksekdag ve N. Karadağ , "Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenenlerin Ödevlere ilişkin Memnuniyetlerinin İncelenmesi", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 41, sayı. 3, ss. 1525-1552, Ara. 2021