Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkiye’de 2010-2020 Yılları Arasında Yapılan Flüt Konulu Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: İçerik Analizi

Yıl 2021, Cilt 41, Sayı 3, 2153 - 2187, 30.12.2021

Öz

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 2010-2020 yılları arasında yapılmış olan, flüt konulu lisansüstü tezlerin incelenmesidir. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemi ile 89 adet lisansüstü tez seçilerek, içerik analizi yapılmıştır. Tezler türüne, üniversitelere, enstitülere, konu alanına, araştırma yöntemine, veri toplama araçlarına, örneklem düzeyine ve veri analiz yöntemine göre dağılımları analiz edilerek, araştırma eğilimleri betimlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen verilerin gösteriminde, yüzde, frekans değerleri verilmiş, tablo ve grafikler kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, yapılmış olan tezlerin çoğunluğunun yüksek lisans tezlerinden oluştuğu, en çok tezin Gazi Üniversitesinde yapıldığı, tezlerde araştırma yöntemi olarak en çok nicel yöntemin tercih edildiği, veri toplama aracı olarak doküman incelemesi kullanıldığı, örneklem sayısı 1-30 aralığında çalışmaların daha fazla olduğu, veri analiz yöntemi olarak en çok nicel yöntemin tercih edildiği gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Allan, D. (2008). A Content Analysis of Music Placement in Prime-Time Television Advertising. Journal of Advertising Research, 48(3), 404-417. DOI: https://doi.org/10.2501/S0021849908080434
 • Alyörük, G. (2016). Türkiye’de Gitar Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler: Bir Bibliyografya Çalışması. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(35), 55-79. DOI: 10.31795/baunsobed.645333
 • Aubrey, J. S., & Frisby, C. M. (2011). Sexual Objectification in Music Videos: A Content Analysis Comparing Gender and Genre. Mass Communication and Society,14(4), 475-501. DOI: https://doi.org/10.1080/15205436.2010.513468
 • Babacan, E., & Uzmen, Y. (2016). Müzik Eğitiminde Okul Öncesi Dönemi Kapsayan Çalışmaların İncelenmesi: İçerik Analizi Çalışması. III. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, 8-10 Nisan, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi.
 • Baxter, R. L., Riemer, C., Landini, A., Leslie, L., & Singletary, M. W. (2009). A Content Analysis of Music Videos. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 29(3), 333-340. DOI: https://doi.org/10.1080/08838158509386589
 • Buckles, M. K. (2003). A Structured Content Analysis of Five Contemporary Etude Books for The Violin. Doctoral Dissertations, Louisiana State University, United States of America.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri (25. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, Ü. K., & Yılmaz, B. (2019). Türkiye’de Müzik Terapi Konusunda Oluşturulmuş Bilimsel Yayınların İncelenmesi. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 12(27), 794-812. DOI: 10.12981/mahder.574009
 • Canbay, A., & Nacakcı, Z. (2011). Mektupla Keman Öğretim Uygulamasına Yönelik İçerik Analizi . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(21), 134-152. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/19394/205989
 • Cavitt, M. E. (2006). A Content Analysıs of Doctoral Research in Begınnıng Band Educatıon, 1958-2004. Journal of Band Research; Troy, 42(1), 42-58. Retrieved March 1, 2021, from https://search.proquest.com/docview/216235674?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true
 • Codding, P. A. (1987). A Content Analysis of the Journal of Music Therapy, 1977–85. Journal of Music Therapy, 24(4), 195-202. DOI: https://doi.org/10.1093/jmt/24.4.195
 • Collins, N. (2012). Influence in Early Electronıc Dance Musıc: An Audıo Content Analysıs Investıgatıon. 13th International Society for Music Information Retrievel Conference (ISMIR). Retrieved March 1, 2021, from https://ismir2012.ismir.net/event/papers/001_ISMIR_2012.pdf
 • Conrad, K., Dixon, T. L., & Zhang, Y. (2009). Controversial Rap Themes, Gender Portrayals and Skin Tone Distortion: A Content Analysis of Rap Music Videos. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 53(1), 134-156. DOI: https://doi.org/10.1080/08838150802643795
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma Deseni, Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları (3. Baskı). Çeviri Editörü: Selçuk Beşir Demir, Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çakıroğlu. İ., & Öztosun Çaydere, Ö. (2016). Milli Kütüphanede Bulunan Müzik Konulu Kitaplarla İlgili Bibliyografya Çalışması (1994-2011). Online Journal Of Music Sciences, 1(1), 1-27.
 • Çelik, P., Sarı, M. M., & Yıldırım Doğru, S. S. (2015). Türkiye’de ve Avrupa’da 2000-2013 Yılları Arasında Özel Gereksinimli Çocuklarla İlgili Yapılmış Olan Müzik Eğitimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Evaluatıon of Music Education Activities of Children with Special Needs in Turkey and Europe Between 2000-2013. Ines Journal, 2(2), 10-28. DOI: 10.16991/INESJOURNAL.11
 • Çeşit, C. (2015). Türkiye’de Viyola Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. International Journal of Social Science, (38), 445-462. DOI: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3035
 • Demirbatır, R. E. (2001). Müzik Alanı Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Tez Bibliyografyası. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIV(1), 123-141.
 • DuRant, R. H., Rome, E. S., Rich, M., Allred, E., Emans, S. J. & Woods, E. R. (1997). Tobacco and Alcohol Use Behaviors Portrayed In Music Videos: A Content Analysis. American Journal of Public Health, (87), 1131-1135. DOI: https://doi.org/10.2105/AJPH.87.7.1131
 • Ece, A. S. (2006). Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Müzik Makaleleri (Bir Bibliyografya Denemesi, 2000-2006). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(15), 45-81.
 • Ercan, H., & Yıldırım Orhan, Ş. (2016). Türkiye’de Yapılmış Müzik Konferanslarının İncelenmesi: Müzed İpek Yolu Konferansları Örneği. Fine Arts, 11(4), 181-199. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsafine/issue/24575/260201
 • Ertek Babaç, E., & Köse, H. S. (2018). Türkiye’de 2011-2018 Yılları Arasında Koro Alanında Yapılmış Olan Lisansüstü Tezlerin Bazı Parametreler Bakımından İncelenmesi. Online Journal of Music Sciences, 3(1), 32-55. DOI: 
http://dx.doi.org/10.31811/ojomus.430359
 • Feyzi, A., & Tekin, C. (2019). Geleneksel Türk Müziğine İlişkin Yapılan Lisansüstü Çalışmalara Dair Bir Analiz Çalışması. 3. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu-ISOEVA, 10-13 Ekim, İstanbul.
 • Gençel Ataman, Ö. (2009). Ülkemizde Flüt ve Flüt Eğitimi Alanlarında Yapılan Lisansüstü Tezler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 341-352.
 • Gençel Ataman, Ö. (2019). Müzik Öğretmenliği Bilim Dallarında Yapılan Flüt İle İlgili Lisansüstü Tezlerde Araştırma Eğilimleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(41) , 113-132. DOI: 10.31795/baunsobed.581255
 • Gregory, D. (2002). Four Decades of Music Therapy Behavioral Research Designs: A Content Analysis of Journal of Music Therapy Articles. Journal of Music Therapy, 39(1), 56-71. DOI: https://doi.org/10.1093/jmt/39.1.56
 • İnal, İ. & Zahal, O. (2020). Piyano Alanında Yayımlanan Ulusal Tez ve Makaleler Üzerine Bir İçerik Analizi Çalışması (1987-2020). VI. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, 30-31 Ekim, Alanya.
 • Kantorski, V. J., & Stegman, S. F. (2006). A Content Analysis of Qualitative Research Dissertations in Music Education, 1998-2002. Bulletin of the Council for Research in Music Education, (168), 63-73. Retrieved March 1, 2021, from http://www.jstor.org/stable/40319461
 • Kaptanoğlu, E. & Çanakçı, P. (2015). Türkiye’de Vokal Müzikte Piyano Eşlik Alanında Yapılmış Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Tezleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(55), 198-206.
 • Karadağ, E. (2009). Eğitim Bilimleri Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Tematik Açıdan İncelemesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 75-87.
 • Karkın, A. M. (2013). Müzik Bilimleri Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(2), 143-149. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iujad/issue/8721/108888
 • Kösreli, S. (2020). Türkiye’de Ses Eğitimi Alanında Yazılmış Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İnceleme. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(5), 3651-3668. DOI: 10.15869/itobiad.708104
 • Kurtaslan, H. & Yağışan, N. (2011). Çağdaş Türk Flüt Eserlerinin Flüt Eğitiminde Kullanım Durumu. e-Journal of New World Sciences Academy Fine Arts (NWSA),6(1), 114-128. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/282104
 • Küçükoğlu, A. & Ozan, C. (2013). Sınıf Öğretmenliği Alanındaki Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İçerik Analizi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4(12), 27-47.
 • Küçükosmanoğlu, H. O. (2016). Klasik Gitar Alanı İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İçerik Analizi Çalışması. III. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, 8-10 Nisan, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi.
 • Martin, K. D., Scheirer, E. D. & Vercoe, B. L. (1998). Music Content Analysis through Models of Audition. ACM Multimedia ’98 Workshop on Content Processing of Music for Multimedia Applications, Bristol UK, 12 Sept.
 • McBrearty, A. (2010). Content Analysis of Selected Experts’ Flute Pedagogy Texts and Comparison with Common Flute Method Books for Beginners. Doctoral Thesis, Department of Music Education Eastman School of Music, University of Rochester, New York.
 • Miksza, P., & Johnson, E. (2012). Theoretical Frameworks Applied in Music Education Research: A Content Analysis of the Journal of Research in Music Education, 1979 to 2009. Bulletin of the Council for Research in Music Education, (193), 7–30. DOI: doi:10.5406/bulcouresmusedu.193.0007
 • Mishra, J., Day, K., Littles, D., & Vandewalker, E. (2011). A Content Analysis of Introductory Courses in Music Education at NASM-Accredited Colleges and Universities. Bulletin of the Council for Research in Music Education, (190), 7-19. DOI:10.5406/bulcouresmusedu.190.0007
 • Neuman, W. L. (2020). Toplumsal Araştırma Yöntemleri Cilt 2. Çeviren: Özlem Akkaya, Ankara: Tarcan.
 • Ogunrinade, D. O. A. (2013) Content Analysis of Music Curriculum for The Nigeria Certificate in Education (NCE), Muziki, 10(1), 80-93. DOI: 10.1080/18125980.2013.852746
 • Onuk, Ö. (2003). Çağdaş Türk Flüt Müziği Dağarcığı. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, 30-31 Ekim, 345-351, Malatya: İnönü Üniversitesi. Retrieved from http://www.muzikegitimcileri.net/bilimsel/bildiri/O-Onuk.html
 • Orman, E. K. & Price, H. E. (2007). Content Analysis of Four National Music Organizations' Conferences. Journal of Research in Music Education, 55(2), 148-161. DOI: https://doi.org/10.1177/002242940705500205
 • Öztutgan, Z. (2016). Türkiye’de Gitar Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Analizi ve Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 684-708. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyuefd/issue/25853/272565
 • Ömür, Ö. & Gültek, B. (2011). Türkiye’de 2000-2010 Yılları Arasında Piyano Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi. e-Journal of New World Sciences Academy Fine Arts (NWSA), 6(4), 463-471.
 • Preissler, P., Kordovan, S., Ullrich, A., Bokemeyer, C., & Oechsle, K. (2016). Favored Subjects and Psychosocial Needs in Music Therapy in Terminally Ill Cancer Patients: A Content Analysis. BMC Palliative Care, (15)48, 2-9. DOI: 10.1186/s12904-016-0122-7
 • Sağer, T. (2005). Müzik Öğretmenliği Bilim Dallarında Çalışılan Lisansüstü Tezlerin Enstitü Farklılıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (17), 243-245. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268399
 • Silveria, J. M. & Diaz, F. M. (2014). Student Teaching in Music: A Content Analysis of Research Journals in Music Education. Journal of Music Teacher Education, 23(2), 92-104. DOI: 10.1177/1057083713487215
 • Sonsel, Ö. B. (2018). Türkiye’de Viyola Alanında Yazılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (47), 340-359. DOI: 10.21764/maeuefd.403244
 • Soycan, M. & Babacan, E. (2019). Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma İle İlgili Geliştirilmiş Ölçme Araçlarının İncelenmesi: İçerik Analizi Çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(69), 343-353. DOI: 10.17755/esosder.409006
 • Sundell, K. (2012). Comprehensive Musicianship and Beginner Piano Method Books: A Content Analysis. Master’s Degree, Department of Music Faculty of Arts University of Ottawa, Canada.
 • Tebiş, C., & Okay, H. H. (2013). Türkiye’de Müzik Sanatı ve Eğitiminde Keman ve Viyola Konulu Lisansüstü Tezlerin Konu ve Yöntem Olarak İncelenmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 2(2), 11-20.
 • Toptaş, B. (2013). Uluslararası Sanat Müziği Bestecileri Üzerine Yapılan Lisansüstü Çalışmalar. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 74-89. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/musbed/issue/23292/248566
 • Toptaş, B., & Güler, E. (2016). İlk ve Orta Öğretim Müzik Kitaplarında Türk Halk Müziği Eserlerinin İçerik Analizi/Primary and Secondary Educatıon Musıc Books In Turkısh Folk Music Content Analysis of Works. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 2(1), 1-20. DOI: 10.22252/ijca.259356
 • Tuna, A. (2017). Müzik Bibliyografyası Bağlamında 2000-2017 Yılları Arasında Yapılmış Lisansüstü Tezler ve Yöntemleri. EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi, (11), 125-133.
 • Uçan, A. (2005). Müzik Eğitimi, Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar ve Türkiye’deki Durum (3.Basım). Ankara: Evrensel Müzikevi.
 • Urhal, N., & Can, Ü. K. (2018). Türkiye’de Yayınlanmış Çello, Piyano, Keman, Viyola ve Flüt Nota Kitaplarının İncelenmesi. Online Journal of Music Sciences, 3(1), 56-89. DOI: 10.31811/ojomus.436905
 • Weitzer, R., & Kubrin, C. E. (2009). Misogyny in Rap Music A Content Analysis of Prevalence and Meanings. Men and Masculinities, 12(1), 3-29. DOI: 10.1177/1097184X08327696
 • Yapalı, Y. (2015). Ülkemizde Flüt ve Flüt Eğitimi Alanlarında Yapılan Lisansüstü Tezlerinin İncelenmesi (1987/2014), Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Yarbrough, C. (1984). A Content Analysis of the Journal of Research in Music Education, 1953–1983. Journal of Research Music Education, 32(4), 213-222. DOI: https://doi.org/10.2307/3344920
 • Yazdani, A., Kappeler, K., & Ebrahimi, T. (2011). Affective Content Analysis of Music Video Clips, Proceedings of the 1st International ACM Workshop on Music Information Retrieval with User-Centered and Multimodal Strategies, 7-12, November. DOI: https://doi.org/10.1145/2072529.2072532
 • Yıldırım Orhan, Ş. (2012). Türkiye’de Viyolonsel Alanında Yapılmış Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlilik Tezleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 701-716. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/806973 adresinden erişilmiştir.
 • Yıldırım Orhan, Ş. & Tunca, B. E. (2014). Türkiye’de Oda Müziği Alanında Yapılmış Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Tezleri. Folklor/Edebiyat, 20(80), 207-219.
 • Yükrük, S., & Akarsu, S. (2015). İlkokul (1-4) Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Değerler Bakımından İncelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4(4). DOI: 10.7884/teke.564
 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (2020). https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=21510&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5 adresinden erişilmiştir.
 • Zahal, O. (2010). Türkiye’de Müzik Alanında Yayımlanan Bilimsel Makalelere İlişkin Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Zhang, Y., Dixon, T. L., & Conrad, K. (2010). Female Body Image as a Function of Themes in Rap Music Videos: A Content Analysis. Sex Roles, (62), 787-797. DOI: 10.1007/s11199-009-9656-y

Analysis of Flute Related Graduate Thesis Published In Turkey Between 2010 and 2020: Content Analysis

Yıl 2021, Cilt 41, Sayı 3, 2153 - 2187, 30.12.2021

Öz

Kaynakça

 • Allan, D. (2008). A Content Analysis of Music Placement in Prime-Time Television Advertising. Journal of Advertising Research, 48(3), 404-417. DOI: https://doi.org/10.2501/S0021849908080434
 • Alyörük, G. (2016). Türkiye’de Gitar Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler: Bir Bibliyografya Çalışması. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(35), 55-79. DOI: 10.31795/baunsobed.645333
 • Aubrey, J. S., & Frisby, C. M. (2011). Sexual Objectification in Music Videos: A Content Analysis Comparing Gender and Genre. Mass Communication and Society,14(4), 475-501. DOI: https://doi.org/10.1080/15205436.2010.513468
 • Babacan, E., & Uzmen, Y. (2016). Müzik Eğitiminde Okul Öncesi Dönemi Kapsayan Çalışmaların İncelenmesi: İçerik Analizi Çalışması. III. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, 8-10 Nisan, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi.
 • Baxter, R. L., Riemer, C., Landini, A., Leslie, L., & Singletary, M. W. (2009). A Content Analysis of Music Videos. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 29(3), 333-340. DOI: https://doi.org/10.1080/08838158509386589
 • Buckles, M. K. (2003). A Structured Content Analysis of Five Contemporary Etude Books for The Violin. Doctoral Dissertations, Louisiana State University, United States of America.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri (25. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, Ü. K., & Yılmaz, B. (2019). Türkiye’de Müzik Terapi Konusunda Oluşturulmuş Bilimsel Yayınların İncelenmesi. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 12(27), 794-812. DOI: 10.12981/mahder.574009
 • Canbay, A., & Nacakcı, Z. (2011). Mektupla Keman Öğretim Uygulamasına Yönelik İçerik Analizi . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(21), 134-152. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/19394/205989
 • Cavitt, M. E. (2006). A Content Analysıs of Doctoral Research in Begınnıng Band Educatıon, 1958-2004. Journal of Band Research; Troy, 42(1), 42-58. Retrieved March 1, 2021, from https://search.proquest.com/docview/216235674?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true
 • Codding, P. A. (1987). A Content Analysis of the Journal of Music Therapy, 1977–85. Journal of Music Therapy, 24(4), 195-202. DOI: https://doi.org/10.1093/jmt/24.4.195
 • Collins, N. (2012). Influence in Early Electronıc Dance Musıc: An Audıo Content Analysıs Investıgatıon. 13th International Society for Music Information Retrievel Conference (ISMIR). Retrieved March 1, 2021, from https://ismir2012.ismir.net/event/papers/001_ISMIR_2012.pdf
 • Conrad, K., Dixon, T. L., & Zhang, Y. (2009). Controversial Rap Themes, Gender Portrayals and Skin Tone Distortion: A Content Analysis of Rap Music Videos. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 53(1), 134-156. DOI: https://doi.org/10.1080/08838150802643795
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma Deseni, Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları (3. Baskı). Çeviri Editörü: Selçuk Beşir Demir, Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çakıroğlu. İ., & Öztosun Çaydere, Ö. (2016). Milli Kütüphanede Bulunan Müzik Konulu Kitaplarla İlgili Bibliyografya Çalışması (1994-2011). Online Journal Of Music Sciences, 1(1), 1-27.
 • Çelik, P., Sarı, M. M., & Yıldırım Doğru, S. S. (2015). Türkiye’de ve Avrupa’da 2000-2013 Yılları Arasında Özel Gereksinimli Çocuklarla İlgili Yapılmış Olan Müzik Eğitimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Evaluatıon of Music Education Activities of Children with Special Needs in Turkey and Europe Between 2000-2013. Ines Journal, 2(2), 10-28. DOI: 10.16991/INESJOURNAL.11
 • Çeşit, C. (2015). Türkiye’de Viyola Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. International Journal of Social Science, (38), 445-462. DOI: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3035
 • Demirbatır, R. E. (2001). Müzik Alanı Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Tez Bibliyografyası. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIV(1), 123-141.
 • DuRant, R. H., Rome, E. S., Rich, M., Allred, E., Emans, S. J. & Woods, E. R. (1997). Tobacco and Alcohol Use Behaviors Portrayed In Music Videos: A Content Analysis. American Journal of Public Health, (87), 1131-1135. DOI: https://doi.org/10.2105/AJPH.87.7.1131
 • Ece, A. S. (2006). Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Müzik Makaleleri (Bir Bibliyografya Denemesi, 2000-2006). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(15), 45-81.
 • Ercan, H., & Yıldırım Orhan, Ş. (2016). Türkiye’de Yapılmış Müzik Konferanslarının İncelenmesi: Müzed İpek Yolu Konferansları Örneği. Fine Arts, 11(4), 181-199. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsafine/issue/24575/260201
 • Ertek Babaç, E., & Köse, H. S. (2018). Türkiye’de 2011-2018 Yılları Arasında Koro Alanında Yapılmış Olan Lisansüstü Tezlerin Bazı Parametreler Bakımından İncelenmesi. Online Journal of Music Sciences, 3(1), 32-55. DOI: 
http://dx.doi.org/10.31811/ojomus.430359
 • Feyzi, A., & Tekin, C. (2019). Geleneksel Türk Müziğine İlişkin Yapılan Lisansüstü Çalışmalara Dair Bir Analiz Çalışması. 3. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu-ISOEVA, 10-13 Ekim, İstanbul.
 • Gençel Ataman, Ö. (2009). Ülkemizde Flüt ve Flüt Eğitimi Alanlarında Yapılan Lisansüstü Tezler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 341-352.
 • Gençel Ataman, Ö. (2019). Müzik Öğretmenliği Bilim Dallarında Yapılan Flüt İle İlgili Lisansüstü Tezlerde Araştırma Eğilimleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(41) , 113-132. DOI: 10.31795/baunsobed.581255
 • Gregory, D. (2002). Four Decades of Music Therapy Behavioral Research Designs: A Content Analysis of Journal of Music Therapy Articles. Journal of Music Therapy, 39(1), 56-71. DOI: https://doi.org/10.1093/jmt/39.1.56
 • İnal, İ. & Zahal, O. (2020). Piyano Alanında Yayımlanan Ulusal Tez ve Makaleler Üzerine Bir İçerik Analizi Çalışması (1987-2020). VI. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, 30-31 Ekim, Alanya.
 • Kantorski, V. J., & Stegman, S. F. (2006). A Content Analysis of Qualitative Research Dissertations in Music Education, 1998-2002. Bulletin of the Council for Research in Music Education, (168), 63-73. Retrieved March 1, 2021, from http://www.jstor.org/stable/40319461
 • Kaptanoğlu, E. & Çanakçı, P. (2015). Türkiye’de Vokal Müzikte Piyano Eşlik Alanında Yapılmış Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Tezleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(55), 198-206.
 • Karadağ, E. (2009). Eğitim Bilimleri Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Tematik Açıdan İncelemesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 75-87.
 • Karkın, A. M. (2013). Müzik Bilimleri Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(2), 143-149. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iujad/issue/8721/108888
 • Kösreli, S. (2020). Türkiye’de Ses Eğitimi Alanında Yazılmış Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İnceleme. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(5), 3651-3668. DOI: 10.15869/itobiad.708104
 • Kurtaslan, H. & Yağışan, N. (2011). Çağdaş Türk Flüt Eserlerinin Flüt Eğitiminde Kullanım Durumu. e-Journal of New World Sciences Academy Fine Arts (NWSA),6(1), 114-128. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/282104
 • Küçükoğlu, A. & Ozan, C. (2013). Sınıf Öğretmenliği Alanındaki Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İçerik Analizi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4(12), 27-47.
 • Küçükosmanoğlu, H. O. (2016). Klasik Gitar Alanı İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İçerik Analizi Çalışması. III. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, 8-10 Nisan, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi.
 • Martin, K. D., Scheirer, E. D. & Vercoe, B. L. (1998). Music Content Analysis through Models of Audition. ACM Multimedia ’98 Workshop on Content Processing of Music for Multimedia Applications, Bristol UK, 12 Sept.
 • McBrearty, A. (2010). Content Analysis of Selected Experts’ Flute Pedagogy Texts and Comparison with Common Flute Method Books for Beginners. Doctoral Thesis, Department of Music Education Eastman School of Music, University of Rochester, New York.
 • Miksza, P., & Johnson, E. (2012). Theoretical Frameworks Applied in Music Education Research: A Content Analysis of the Journal of Research in Music Education, 1979 to 2009. Bulletin of the Council for Research in Music Education, (193), 7–30. DOI: doi:10.5406/bulcouresmusedu.193.0007
 • Mishra, J., Day, K., Littles, D., & Vandewalker, E. (2011). A Content Analysis of Introductory Courses in Music Education at NASM-Accredited Colleges and Universities. Bulletin of the Council for Research in Music Education, (190), 7-19. DOI:10.5406/bulcouresmusedu.190.0007
 • Neuman, W. L. (2020). Toplumsal Araştırma Yöntemleri Cilt 2. Çeviren: Özlem Akkaya, Ankara: Tarcan.
 • Ogunrinade, D. O. A. (2013) Content Analysis of Music Curriculum for The Nigeria Certificate in Education (NCE), Muziki, 10(1), 80-93. DOI: 10.1080/18125980.2013.852746
 • Onuk, Ö. (2003). Çağdaş Türk Flüt Müziği Dağarcığı. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, 30-31 Ekim, 345-351, Malatya: İnönü Üniversitesi. Retrieved from http://www.muzikegitimcileri.net/bilimsel/bildiri/O-Onuk.html
 • Orman, E. K. & Price, H. E. (2007). Content Analysis of Four National Music Organizations' Conferences. Journal of Research in Music Education, 55(2), 148-161. DOI: https://doi.org/10.1177/002242940705500205
 • Öztutgan, Z. (2016). Türkiye’de Gitar Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Analizi ve Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 684-708. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyuefd/issue/25853/272565
 • Ömür, Ö. & Gültek, B. (2011). Türkiye’de 2000-2010 Yılları Arasında Piyano Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi. e-Journal of New World Sciences Academy Fine Arts (NWSA), 6(4), 463-471.
 • Preissler, P., Kordovan, S., Ullrich, A., Bokemeyer, C., & Oechsle, K. (2016). Favored Subjects and Psychosocial Needs in Music Therapy in Terminally Ill Cancer Patients: A Content Analysis. BMC Palliative Care, (15)48, 2-9. DOI: 10.1186/s12904-016-0122-7
 • Sağer, T. (2005). Müzik Öğretmenliği Bilim Dallarında Çalışılan Lisansüstü Tezlerin Enstitü Farklılıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (17), 243-245. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268399
 • Silveria, J. M. & Diaz, F. M. (2014). Student Teaching in Music: A Content Analysis of Research Journals in Music Education. Journal of Music Teacher Education, 23(2), 92-104. DOI: 10.1177/1057083713487215
 • Sonsel, Ö. B. (2018). Türkiye’de Viyola Alanında Yazılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (47), 340-359. DOI: 10.21764/maeuefd.403244
 • Soycan, M. & Babacan, E. (2019). Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma İle İlgili Geliştirilmiş Ölçme Araçlarının İncelenmesi: İçerik Analizi Çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(69), 343-353. DOI: 10.17755/esosder.409006
 • Sundell, K. (2012). Comprehensive Musicianship and Beginner Piano Method Books: A Content Analysis. Master’s Degree, Department of Music Faculty of Arts University of Ottawa, Canada.
 • Tebiş, C., & Okay, H. H. (2013). Türkiye’de Müzik Sanatı ve Eğitiminde Keman ve Viyola Konulu Lisansüstü Tezlerin Konu ve Yöntem Olarak İncelenmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 2(2), 11-20.
 • Toptaş, B. (2013). Uluslararası Sanat Müziği Bestecileri Üzerine Yapılan Lisansüstü Çalışmalar. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 74-89. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/musbed/issue/23292/248566
 • Toptaş, B., & Güler, E. (2016). İlk ve Orta Öğretim Müzik Kitaplarında Türk Halk Müziği Eserlerinin İçerik Analizi/Primary and Secondary Educatıon Musıc Books In Turkısh Folk Music Content Analysis of Works. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 2(1), 1-20. DOI: 10.22252/ijca.259356
 • Tuna, A. (2017). Müzik Bibliyografyası Bağlamında 2000-2017 Yılları Arasında Yapılmış Lisansüstü Tezler ve Yöntemleri. EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi, (11), 125-133.
 • Uçan, A. (2005). Müzik Eğitimi, Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar ve Türkiye’deki Durum (3.Basım). Ankara: Evrensel Müzikevi.
 • Urhal, N., & Can, Ü. K. (2018). Türkiye’de Yayınlanmış Çello, Piyano, Keman, Viyola ve Flüt Nota Kitaplarının İncelenmesi. Online Journal of Music Sciences, 3(1), 56-89. DOI: 10.31811/ojomus.436905
 • Weitzer, R., & Kubrin, C. E. (2009). Misogyny in Rap Music A Content Analysis of Prevalence and Meanings. Men and Masculinities, 12(1), 3-29. DOI: 10.1177/1097184X08327696
 • Yapalı, Y. (2015). Ülkemizde Flüt ve Flüt Eğitimi Alanlarında Yapılan Lisansüstü Tezlerinin İncelenmesi (1987/2014), Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Yarbrough, C. (1984). A Content Analysis of the Journal of Research in Music Education, 1953–1983. Journal of Research Music Education, 32(4), 213-222. DOI: https://doi.org/10.2307/3344920
 • Yazdani, A., Kappeler, K., & Ebrahimi, T. (2011). Affective Content Analysis of Music Video Clips, Proceedings of the 1st International ACM Workshop on Music Information Retrieval with User-Centered and Multimodal Strategies, 7-12, November. DOI: https://doi.org/10.1145/2072529.2072532
 • Yıldırım Orhan, Ş. (2012). Türkiye’de Viyolonsel Alanında Yapılmış Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlilik Tezleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 701-716. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/806973 adresinden erişilmiştir.
 • Yıldırım Orhan, Ş. & Tunca, B. E. (2014). Türkiye’de Oda Müziği Alanında Yapılmış Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Tezleri. Folklor/Edebiyat, 20(80), 207-219.
 • Yükrük, S., & Akarsu, S. (2015). İlkokul (1-4) Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Değerler Bakımından İncelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4(4). DOI: 10.7884/teke.564
 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (2020). https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=21510&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5 adresinden erişilmiştir.
 • Zahal, O. (2010). Türkiye’de Müzik Alanında Yayımlanan Bilimsel Makalelere İlişkin Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Zhang, Y., Dixon, T. L., & Conrad, K. (2010). Female Body Image as a Function of Themes in Rap Music Videos: A Content Analysis. Sex Roles, (62), 787-797. DOI: 10.1007/s11199-009-9656-y

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Merve SOYCAN (Sorumlu Yazar)
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
0000-0003-2008-0311
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 41, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad897852, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {41}, pages = {2153 - 2187}, doi = {}, title = {Türkiye’de 2010-2020 Yılları Arasında Yapılan Flüt Konulu Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: İçerik Analizi}, key = {cite}, author = {Soycan, Merve} }
APA Soycan, M. (2021). Türkiye’de 2010-2020 Yılları Arasında Yapılan Flüt Konulu Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: İçerik Analizi . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 41 (3) , 2153-2187 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/67470/897852
MLA Soycan, M. "Türkiye’de 2010-2020 Yılları Arasında Yapılan Flüt Konulu Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: İçerik Analizi" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (2021 ): 2153-2187 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/67470/897852>
Chicago Soycan, M. "Türkiye’de 2010-2020 Yılları Arasında Yapılan Flüt Konulu Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: İçerik Analizi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (2021 ): 2153-2187
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de 2010-2020 Yılları Arasında Yapılan Flüt Konulu Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: İçerik Analizi AU - Merve Soycan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2153 EP - 2187 VL - 41 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Türkiye’de 2010-2020 Yılları Arasında Yapılan Flüt Konulu Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: İçerik Analizi %A Merve Soycan %T Türkiye’de 2010-2020 Yılları Arasında Yapılan Flüt Konulu Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: İçerik Analizi %D 2021 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 41 %N 3 %R %U
ISNAD Soycan, Merve . "Türkiye’de 2010-2020 Yılları Arasında Yapılan Flüt Konulu Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: İçerik Analizi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 / 3 (Aralık 2021): 2153-2187 .
AMA Soycan M. Türkiye’de 2010-2020 Yılları Arasında Yapılan Flüt Konulu Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: İçerik Analizi. GEFAD. 2021; 41(3): 2153-2187.
Vancouver Soycan M. Türkiye’de 2010-2020 Yılları Arasında Yapılan Flüt Konulu Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: İçerik Analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 41(3): 2153-2187.
IEEE M. Soycan , "Türkiye’de 2010-2020 Yılları Arasında Yapılan Flüt Konulu Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: İçerik Analizi", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 41, sayı. 3, ss. 2153-2187, Ara. 2021