Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

5-6 Yaş Çocuklarının Davranışsal Öz Düzenleme ve Duygu Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 41, Sayı 3, 1993 - 2029, 30.12.2021
https://doi.org/10.17152/gefad.925176

Öz

Bu araştırma, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş çocukların davranışsal öz düzenleme becerileri ile duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma betimsel ve korelasyonel desende planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırmaya Malatya İli Merkez ilçelerinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ilköğretim okullarının anasınıflarına ve bağımsız anaokullarına devam eden 428 çocuk katılmıştır. Çocukların seçiminde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmış ve kolay ulaşılabilirlik ilkesinden yararlanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis H Testi ve Spearman Korelasyon Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda davranışsal öz düzenleme becerileri ile duygu düzenleme becerileri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu, çocukların davranışsal öz düzenleme ve duygu düzenleme becerilerinin çocuğun okula devam süresine ve anne öğrenim düzeyine göre istatiksel açıdan anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır. Elde edilen bulgulara dayanılarak önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Akawi, R. L. (2011). An investigation into the relationship between self-regulation skills and academic readiness in Head Start children. Doctoral dissertation, University at Albany. Department of Educational Psychology and Methodology.
 • Akbaba, G. (2017). Beş ve altı yaş çocuklarının duygu düzenlemesinde çocuk mizacıyla anne davranışları arasındaki etkileşimin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Aktaş, F. (2019). Yaratıcı drama etkinliklerinin 60-72 aylık çocukların duygu düzenleme becerilerine etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Aktürk, B. (2016). Oyun tabanlı psikoeğitim programının boşanmış aileye sahip okul öncesi çocukların duygu düzenleme beceri düzeylerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Melikşah Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kayseri.
 • Alisinanoğlu, F. (2003). Çocukların denetim odağı ile algıladıkları anne tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 97-108. https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/26133/275262 sayfasından erişilmiştir.
 • Ardila, A., Rosselli, M., Matute, E., ve Guajardo, S. (2005). The influence of the parents’ educational level on the development of executive functions. Developmental Neuropsychology, 28(1), 539-560. doi.org/10.1207/s15326942dn2801_5
 • Argun, Y. (2005). Anne baba ve öğretmenlerin öğrenilmiş güçlülüğü ile okulöncesi çocukların davranışsal - duygusal güçlülüğü ve kendilik algısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Arslan Özkılıç, S. (2021). Okul öncesi dönem çocuklarının anneleriyle olan ilişkileri ve annelerin çocuğa yönelik ilgisi ile duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Astarlar, F. (2019). Okul öncesi eğitime devam eden 4-6 yaş çocuklarının öz-düzenleme becerilerinin izlenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Batum, P., ve Yagmurlu, B. (2007). What counts in externalizing behaviors? The contributions of emotion and behavior regulation. Current Psychology: Developmental Learning Personality Social, 25(4), 272-294. doi.org/10.1007/BF02915236
 • Baykul, Y., ve Güzeller, C. O. (2014). Sosyal bilimler için istatistik: SPSS uygulamalı (2. Baskı). Ankara: Pegem.
 • Becker, D. R., Miao, A., Duncan, R., ve McClelland, M. M. (2014). Behavioral self-regulation and executive function both predict visuomotor skills and early academic achievement. Early Childhood Research Quarterly,29(4), 411-424. doi.org/10.1016/j.ecresq.2014.04.014
 • Bell, M. A., ve Deater-Deckard, K. (2007). Biological systems and the development of self-regulation: Integrating behavior, genetics, and psychophysiology. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 28(5), 409-420. doi.org/10.1097/dbp.0b013e3181131fc7
 • Berk, L. E., Mann, T. D., ve Ogan, A. T. (2006). Make-believe play: wellspring for development of self-regulation. play= learning: how play motivates and enhances Children's Cognitive and Social-Emotional Growth, 74. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.728.6244
 • Bilge, Y., ve Sezgin, E. (2020). Anne ve çocuk duygu düzenleme arasındaki ilişkide annenin kişilik özelliklerinin ve bağlanma stillerinin aracı rolü. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 21(3). doi: 10.5455/apd.65836
 • Bodrova, E., ve Leong, D. J. (2017). Zihin araçları: erken çocukluk eğitiminde Vygotsky yaklaşımı. (Çev Ed: G. Haktanır). Ankara: Anı.
 • Bozkurt Yükçü, Ş. (2017). Bağımsız anaokullarına devam eden çocukların duygu düzenleme ve sosyal problem çözme becerileri ile ebeveynlerinin duygusal okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bozkurt Yükçü, Ş., ve Demircioğlu, H. (2017). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Duygu Düzenleme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (44), 442-466. doi.org/10.21764/maeuefd.336085
 • Bronson, M. B. (2019). Erken çocuklukta öz-düzenleme doğası ve gelişimi. (E. Sezgin ve M. Kır Yiğit, Çev.). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Burak, H. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin duygu düzenleme stratejileri ile çocukların duygularına vermeyi tercih ettikleri tepkiler arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, S. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabi istatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Ç. E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Cadima, J., Gamelas, A. M., McClelland, M., ve Peixoto, C. (2015). Associations between early family risk, children’s behavioral regulation, and academic achievement in Portugal. Early Education and Development, 26(5-6), 708-728. doi.org/10.1080/10409289.2015.1005729
 • Calkins, S. D., ve Fox, N. A. (2002). Self-regulatory processes in early personality development: A multilevel approach to the study of childhood social withdrawal and aggression. Development and psychopathology, 14(3), 477-498. doi:10.1017.s095457940200305x
 • Campos, J. J., Campos, R. G., ve Barrett, K. C. (1989). Emergent themes in the study of emotional development and emotion regulation. Developmental psychology, 25(3), 394-402. doi/10.1037/0012-1649.25.3.394
 • Carlson, S. M., ve Wang, T. S. (2007). Inhibitory control and emotion regulation in preschool children. Cognitive Development, 22(4), 489-510. doi.org/10.1016/j.cogdev.2007.08.002
 • Chen, F. (2015). Parents' perezhivanie supports children's development of emotion regulation: a holistic view. Early child development and care, 185(6), 851-867. doi.org/10.1080/03004430.2014.961445
 • Cole, P. M., Dennis, T. A., Smith‐Simon, K. E., ve Cohen, L. H. (2008). Preschoolers' emotion regulation strategy understanding: Relations with emotion socialization and child self‐regulation. Social Development, 18(2), 324-352. doi.org/10.1111/j.1467-9507.2008.00503.x
 • Dereli, E. (2016). Prediction of Emotional Understanding and Emotion Regulation Skills of 4-5 Age Group Children with Parent-Child Relations. Journal of Education and Practice, 7(21), 42-54. https://eric.ed.gov/?id=EJ1109436 sayfasından erişilmiştir.
 • Eisenberg, N., Fabes, R. A., Karbon, M., Murphy, B. C., Wosinski, M., Polazzi, L., ... ve Juhnke, C. (1996). The relations of children's dispositional prosocial behavior to emotionality, regulation, and social functioning. Child development, 67(3), 974-992. doi.org/10.1111/j.1467-8624.1996.tb01777.x
 • Erel, S. (2016). Okul öncesi dönemdeki çocuklarda bakış açısı alma becerileri, duygu düzenleme ve ahlak gelişiminin davranış sorunları ile ilişkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ersan, C. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarının saldırganlık düzeylerinin duygu ifade etme ve duygu düzenleme açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Ertürk Kara, H. G. (2017). Çocukların davranışsal becerilerinin erken akademik becerilerini yordamadaki rolü. Journal of International Social Research, 10(49), 432-441. doi.org/10.17719/jisr.2017.1595
 • Fabes, R. A., Leonard S. A., Kupanoff K., ve Martin C. L. (2001). Parental Coping with Children’s Negative Emotions: Relations with Children’s Emotional and Social Responding. Child Development, 72, 907–920. doi.org/10.1111/1467-8624.00323
 • Fırat, B. (2020). Annelerin duygu düzenleme güçlükleri ve erişkin bağlanma stillerine göre 48-72 aylık çocukların duygu düzenleme becerilerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
 • Garner, P. W., ve Spears, F. M. (2000). Emotion regulation in low‐income preschoolers. Social Development, 9(2), 246-264. doi.org/10.1111/1467-9507.00122
 • Gelgör, F. Z. (2016). Anne, baba ve çocuk tarafından algılanan ebeveyn kabul-red ve kontrolünün çocuğun duygu düzenleme becerisi ile ilişkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Goodman, W. B., Crouter, A. C., Lanza, S. T., Cox, M. J. ve Vernon‐Feagans, L. (2011). Paternal work stress and latent profiles of father–infant parenting quality. Journal of Marriage and Family, 73(3), 588-604. doi.org/10.1111/j.1741-3737.2011.00826.x
 • Gökşen, E. (2019). Okul öncesi dönemdeki çocukların duygu düzenleme becerileri ile mizaç özellikleri ve ebeveyn tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Karabük.
 • Graziano, P. A., Reavis, R. D., Keane, S. P., ve Calkins, S. D. (2007). The role of emotion regulation in children's early academic success. Journal of school psychology, 45(1), 3-19. doi.org/10.1016/j.jsp.2006.09.002
 • Gross, J. J. (1999). Emotion regulation: Past, present, future. Cognition & emotion,13(5), 551-573. doi.org/10.1080/026999399379186
 • Gülgez, Ö. (2018). İlkokul çocuklarında duygu düzenleme ile sosyal yeterlilik ilişkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • Hamre, B. K., ve Pianta, R. C. (2005). Can instructional and emotional support in the first‐grade classroom make a difference for children at risk of school failure?. Child development, 76(5), 949-967. doi.org/10.1111/j.1467-8624.2005.00889.x
 • Hanish, L. D., Eisenberg, N., Fabes, R. A., Spinrad, T. L., Ryan, P., ve Schmidt, S. (2004). The expression and regulation of negative emotions: Risk factors for young children's peer victimization. Development and psychopathology, 16(2), 335-353. doi: 10.10170s0954579404044542
 • Kandır, A., ve Alpan, Y. (2008). Okul öncesi dönemde sosyal-duygusal gelişime anne-baba davranışlarının etkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 14(14), 33-38. doi:10.21560/spcd.50742
 • Kehoe, K. F., McGinty, A. S., Williford, A. P., & Whittaker, J. V. (2021). Behavioral Self-Regulation as a Protective Factor for Children at Risk of Reading Failure: Predicting First-Grade Reading from Kindergarten Entry Assessment (KEA) Data. Early Education and Development, 1-22. doi 10.1080/10409289.2020.1857540
 • Kayhan Aktürk, Ş. (2015). Okul öncesi dönem çocuklarında duygu düzenleme becerileri ile akran ilişkilerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Koole, S. L. (2009). The psychology of emotion regulation: An integrative review. Cognition and emotion, 23(1), 4-41. doi.org/10.1080/02699930802619031
 • Kopp, C. B. (1982). Antecedents of self-regulation: a developmental perspective. Developmental psychology, 18(2), 199-214. doi/10.1037/0012-1649.18.2.199
 • Köse, Z. (2019). Ebeveynlerin duygu sosyalleştirme becerileri ile okul öncesi çocukların duygu düzenleme ve sosyal yetkinlik becerileri arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Kurt, Ş.H. (2020). Okul öncesi eğitim alan çocukların öz-düzenleme gelişiminin öğretmen ve okul öncesi eğitimle ilişkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Mehmetoğlu Yontar, B. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin bireysel değerleri ile okul öncesi çocuklarının duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Montroy, J.J. Bowles, P. P., Skibbe, L. L., ve Foster, T. D. (2014). Social skills and problem behaviors as mediators of the relationship between behavioral self-regulation and academic achievement, Early Childhood Research Quarterly,29, 298–309. doi.org/10.1016/j.ecresq.2014.03.002
 • Onchwari, G., ve Keengwe, J. (2011). Examining the relationship of children’s behavior to emotion regulation ability. Early Childhood Education Journal, 39(4), 279-284. doi.org/10.1007/s10643-011-0466-9
 • Orhan Taşkoyan, T. (2020). 48-72 aylık çocukların davranışsal öz düzenleme becerileri ile sosyal değer kazanımlarının incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özdemir, R. (2019). 3-6 Yaş arası çocukların duygu düzenlemesi, anksiyete düzeyleri ve tercih ettikleri oyun davranışlarının incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Özkan, S. (2019). Okul öncesi dönemdeki çocukların duygu düzenleme becerileri ile ebeveynlerinin sosyal sorun çözme ve çocuklarının olumsuz duygularıyla başetme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özkür, F. (2019). Embedded öğrenme temelli hareket eğitim programının 5 yaş grubu çocukların görsel-motor koordinasyon ve davranışsal öz-düzenleme gelişimlerine etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özyürek, A., ve Tezel Şahin, F. (2005). 5-6 yaş grubunda çocuğu olan ebeveynlerin tutumlarının incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25( 2), 19-34. http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/pub/issue/6756/90845 adresinden erişilmiştir.
 • Sakız, G. (2014). Öz düzenleme öğrenmeden öğretime öz düzenleme davranışlarının gelişimi, stratejiler ve öneriler. Ankara: Nobel. Schmitt, S.A., Mccelland, M. M., Tominey, S. L., ve Acock, A. C. (2015). Strengthening school readiness for Head Start children: Evaluation of a self-regulation intervention. Early Childhood Research Quarterly, 30(A), 20–31. doi/10.1016/j.ecresq.2014.08.001
 • Seçer, Z. (2017). Sosyal olarak yetkin okul öncesi çocukların duygu düzenlemeleri ile annelerinin duygu sosyalleştirme davranışları arasındaki ilişkiler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4), 1435-1452. https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/30766/332488 adresinden erişilmiştir.
 • Seçer, Z., Çeliköz, N., ve Yaşa, S. (2008). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların annelerinin ebeveynliğe yönelik tutumları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19), 413-428. http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/view/425 adresinden erişilmiştir.
 • Sektnan, M., McClelland, M. M., Acock, A., ve Morrison, F. J. (2010). Relations between early family risk, children's behavioral regulation, and academic achievement. Early Childhood Research Quarterly, 25(4), 464-479. doi.org/10.1016/j.ecresq.2010.02.005
 • Sezgin, E. (2016). Çocukların davranışsal öz düzenleme becerilerine oyun temelli eğitimin etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sezgin, E., ve Demiriz, S. (2016a). “Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam eden 36 72 aylık çocukların öz düzenleme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi,” Presented at the İBAD Konferansında sunulmuştur, Madrid. https://www.researchgate.net/publication/328772626 adresinden erişilmiştir.
 • Sezgin, E., ve Demiriz, S. (2016b). Çocuk davranış değerlendirme ölçeği'nin (ÇODDÖ) Türkçe'ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 12(2), 702-718. doi.org/10.1080/03004430.2017.1369972
 • Sezgin, E. Y., Ulus, L., ve Şahin, İ. (2019). 4-6 yaş çocuklarının davranış düzenleme becerileri ile ses bilgisel farkındalık, görsel eşleştirme ve yazı yazma öncesi becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Sakarya Unıversıty Journal Of Educatıon, 9(1), 107-128. doi: 10.19126/suje.463610
 • Shields, A. ve Cicchetti, D. (1997). Emotion regulation among school-age children: the development and validation of a new criterion Q-sort scale. Developmental psychology, 33(6), 906. doi/10.1037/0012-1649.33.6.906
 • Sille, A. (2016). Annenin duygusal sosyalizasyonu ile 48- 72 aylık çocukların duygu düzenleme becerisi arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Smith-Donald, R., Raver, C. C., Hayes, T., ve Richardson, B. (2007). Preliminary construct and concurrent validity of the Preschool Self-regulation Assessment (PSRA) for field-based research. Early Childhood Research Quarterly, 22(2), 173-187. doi:10.1016/j.ecresq.2007.01.002
 • Son, S. H., Lee, K., ve Sung, M. (2013). Links between preschoolers’ behavioral regulation and school readiness skills: The role of child gender. Early Education & Development, 24(4), 468–490. doi.org/10.1080/10409289.2012.675548
 • Southam-Gerow, M. A. (2014). Çocuklarda ve ergenlerde duygusal düzenleme. (M. Şahin ve M. Artıran, Çev.). Ankara: Nobel.
 • Şahin, G., ve Arı, R. (2016). Okul öncesi çocukların yürütücü işlevleri ve duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(6), 1-9. doi.org/10.16991/INESJOURNAL.183
 • Şahin, K. (2019). Okul öncesi dönem çocukların duygu düzenleme becerileri ile davranış sorunları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Şepitci, M. (2018). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş çocuklarının öz düzenleme becerilerinin okul uyumu ile ilişkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tekin, H. H. (2017). Adölesan gebelerde çocukluk çağı istismarı, duygu düzenleme ve evlilik doyumu. (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Temiz, A. (2019). Okul öncesi dönemde davranışsal öz-düzenleme becerilerinin çocuğa ve aileye ilişkin değişkenler ile ebeveyn tutumları açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Üniversitesi, Ankara.
 • Thompson, R. A. (2009). Doing what doesn’t come naturally. Zero to Three Journal, 30(2), 3339. https://eric.ed.gov/?id=EJ915174 adresinden erişilmiştir.
 • Uğur Ulusoy, R. (2018). Okul öncesi dönem çocukları için duygu düzenleme becerilerine yönelik hazırlanan aile katılımlı eğitim programının etkililiğinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Karabük.
 • Üredi, L., ve Ulum, H. (2017). Çocuklarda duygu ayarlayabilme yetisinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Pegem Atıf İndeksi, 463-472. doi: 10.14527/9786053188407.30
 • Von Salisch, M., Haenel, M., ve Denham, S. A. (2015). Self-regulation, language skills, and emotion knowledge in young children from Northern Germany. Early Education and Development, 26(5-6), 792-806. doi.org/10.1080/10409289.2015.994465
 • Von Suchodoletz, A., Gestsdottir, S., Wanless, S. B., McClelland, M. M., Birgisdottir, F., Gunzenhauser, C., ve Ragnarsdottir, H. (2013). Behavioral self-regulation and relations to emergent academic skills among children in Germany and Iceland. Early Childhood Research Quarterly, 28(1), 62–73. doi.org/10.1016/j.ecresq.2012.05.003
 • Wanless, S. B., McClelland, M. M., Acock, A. C., Chen, F. M., ve Chen, J. L. (2011). Behavioral regulation and early academic achievement in Taiwan. Early Education & Development,22(1), 1-28. doi.org/10.1080/10409280903493306
 • Wanless, S.B., McClelland, M.M., Lan, X., Son, S-H., Cameron, C.E., Morrison, F.J., Chen, FM., Chen, J-L., Li, S., Lee, K., ve Sung, M. (2013). Gender differences in behavioral regulation in four societies: The United States, Taiwan, South Korea, and China. Early Childhood Research Quarterly, 28(3), 621–633. doi.org/10.1016/j.ecresq.2013.04.002
 • Yağmurlu, B., ve Altan, O. (2010). Maternal socialization and child temperament as predictors of emotion regulation in Turkish preschoolers. Infant and Child Development: An International Journal of Research and Practice, 19(3), 275-296. doi.org/10.1002/icd.646
 • Yaman, B. (2018). Ebeveyn tutumlarının çocukların mizaç özellikleri ve duygu düzenleme becerileri üzerindeki rolü. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yaşar, D. (2019). Okul öncesi dönem çocuklarında sembolik oyun, duygu düzenleme becerileri ve yönetici işlevler ilişkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özlem VARDİ (Sorumlu Yazar)
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HAKKARİ
0000-0003-0270-7790
Turks and Caicos Islands


Serap DEMİRİZ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-3369-5753
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 41, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad925176, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {41}, pages = {1993 - 2029}, doi = {10.17152/gefad.925176}, title = {5-6 Yaş Çocuklarının Davranışsal Öz Düzenleme ve Duygu Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Vardi, Özlem and Demiriz, Serap} }
APA Vardi, Ö. & Demiriz, S. (2021). 5-6 Yaş Çocuklarının Davranışsal Öz Düzenleme ve Duygu Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 41 (3) , 1993-2029 . DOI: 10.17152/gefad.925176
MLA Vardi, Ö. , Demiriz, S. "5-6 Yaş Çocuklarının Davranışsal Öz Düzenleme ve Duygu Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (2021 ): 1993-2029 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/67470/925176>
Chicago Vardi, Ö. , Demiriz, S. "5-6 Yaş Çocuklarının Davranışsal Öz Düzenleme ve Duygu Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (2021 ): 1993-2029
RIS TY - JOUR T1 - 5-6 Yaş Çocuklarının Davranışsal Öz Düzenleme ve Duygu Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Özlem Vardi , Serap Demiriz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17152/gefad.925176 DO - 10.17152/gefad.925176 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1993 EP - 2029 VL - 41 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.925176 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.925176 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 5-6 Yaş Çocuklarının Davranışsal Öz Düzenleme ve Duygu Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Özlem Vardi , Serap Demiriz %T 5-6 Yaş Çocuklarının Davranışsal Öz Düzenleme ve Duygu Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2021 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 41 %N 3 %R doi: 10.17152/gefad.925176 %U 10.17152/gefad.925176
ISNAD Vardi, Özlem , Demiriz, Serap . "5-6 Yaş Çocuklarının Davranışsal Öz Düzenleme ve Duygu Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 / 3 (Aralık 2021): 1993-2029 . https://doi.org/10.17152/gefad.925176
AMA Vardi Ö. , Demiriz S. 5-6 Yaş Çocuklarının Davranışsal Öz Düzenleme ve Duygu Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. GEFAD. 2021; 41(3): 1993-2029.
Vancouver Vardi Ö. , Demiriz S. 5-6 Yaş Çocuklarının Davranışsal Öz Düzenleme ve Duygu Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 41(3): 1993-2029.
IEEE Ö. Vardi ve S. Demiriz , "5-6 Yaş Çocuklarının Davranışsal Öz Düzenleme ve Duygu Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 41, sayı. 3, ss. 1993-2029, Ara. 2021, doi:10.17152/gefad.925176