Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yabancı Diller Yüksek Okullarında Eğitim Gören Öğrenciler İçin Yabancı Dil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 1, 873 - 896, 28.04.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.1014605

Öz

Bu çalışmanın amacı, yabancı diller yüksek okullarında eğitim gören öğrencilerin yabancı dil öğrenmeye yönelik tutumlarını belirlemek için bir ölçek geliştirmektir. Alan yazın taraması sonucunda 56 maddelik bir taslak ölçek hazırlanmış ve taslak ölçek Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde eğitim gören 350 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçeğe uygulanan Açımlayıcı Faktör Analizi sonuçlarına göre, ölçek 34 maddeden ve beş alt boyuttan oluşmaktadır. Elde edilen ölçek toplam varyansın %59.099’unu açıklamaktadır. Ölçeğin geneli, 1. faktör, 2. faktör, 3. faktör, 4. faktör ve 5. faktörün Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları sırasıyla 0.934, 0.883, 0.867, 0.889, 0.804 ve 0.749’dur. Yapılan analiz sonuçlarına göre geliştirilen “Yabancı Diller Yüksek Okullarında Eğitim Gören Öğrenciler İçin Yabancı Dil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği,” yabancı diller yüksek okullarında eğitim gören öğrencilerin yabancı dil öğrenmeye yönelik tutumlarını ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçektir.

Kaynakça

 • Adıyaman, A. (2019). Yabancı dil öğrenmeye yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(39), 234-248.
 • Aydoğmuş, M. ve Kurnaz, A. (2017). Ortaokul İngilizce dersi tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, 2(2), 14- 24.
 • Aydoslu, U. (2005). Öğretmen adaylarının İngilizce dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi (B.E.F. örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Balkaya, Ş. (2017). Einstellungen, vorurteile und stereotype von türkischen gymnasiasten gegenüber Deutschen und deutscher sprache (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
 • Baş, G. (2012). İlköğretim İngilizce dersine yönelik tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 4(2), 411-424.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cihanoğlu, M. O. (2008). Alternatif değerlendirme yaklaşımlarından öz ve akran değerlendirmenin işbirlikli öğrenme ortamlarında akademik başarı, tutum ve kalıcılığa etkileri (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Çetin, Ş., Budak, Y., Çetin, F. ve Arslangilay, A. S. (2019). Validity and reliability study of the attitude scale towards second foreign language learning. Journal of Language and Linguistic Studies, 15(3), 972-988.
 • Erdem, Ş. (2020). Lise öğrencilerinin Almanca dersine ilişkin tutum ve görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. London: Sage.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. ve Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw Hill.
 • Hanbay, O. (2007). Etkin öğrenme modelinin ikinci yabancı dil olarak Almancanın blişsel, edimsel ve duyuşsal öğrenilmesine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Hancı Yanar, B. (2008). Yabancı dil hazırlık eğitimi alan ve almayan Anadolu lisesi öğrencilerinin yabancı dil özyeterlik algılarının ve İngilizce dersine yönelik tutumlarının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.
 • İnal, S., Evin, İ. ve Saracaloğlu, A. S. (2000). The relation between students’ attitudes toward foreign language and foreign language achievement. Dil Dergisi, 130, 38-53.
 • Kazazoğlu, S. (2013). Türkçe ve İngilizce derslerine yönelik tutumun akademik başarıya etkisi. Eğitim ve Bilim, 38(170), 294-307.
 • Kılıç, E. (2009). Öğretmen ve yöneticilerin İngilizceye yönelik tutumlarının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Lasagabaster, D. (2013). Attitudes and motivation in bilingual education. C. A. Chapelle (Yay. haz.). The encyclopedia of applied linguistics içinde (s. 276-281). Blackwell Publishing Ltd.
 • Orakçı, Ş. (2017). Öğrenen özerkliğine dayanan öğretim etkinliklerinin 6. sınıf öğrencilerinin İngilizce başarılarına, tutumlarına, öğrenen özerkliklerine ve kalıcı öğrenmelerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Oroujlou, N. ve Vahedi, M. (2011). Motivation, attitude, and language learning. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 29, 994-1000.
 • Özcan, Y. ve Yapıcı, A. (2016). İlahiyat fakültesi öğrencilerinin Arapça dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi (Ç.Ü. ilahiyat fakültesi örneği). Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16(2), 113-142.
 • Riyanto, S., Setiyadi, A. B. ve Kadaryanto, B. (2015). The role of attitude to language learning in reading comprehension. U-JET: Unila Journal of English Teaching, 4(3), 1-15.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2012). Using multivariate statistics. Pearson.
 • Takkaç Tulgar, A. (2018). Development of a scale measuring attitudes towards English lesson: A study of reliability and validity. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 233-244.
 • Todor, E.-M. ve Degi, Z. (2016). Language attitudes, language learning experiences and individual strategies – what does school offer and what does it lack? Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, 8(2), 123-137.
 • Türk, K. (2020). Ortaöğretim öğrencilerinin ikinci yabancı dil olarak Almanca öğrenmeye yönelik tutumlarının belirlenmesi (Afyonkarahisar örneklemi) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Uçar, R. (2013). İlahiyat fakültelerinde okutulan Arapça derslerine karşı tutum ölçeği geliştirme çalışması. İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(2), 127-144.
 • Yılmaz, A. (2010). İlköğretim okulu öğrencilerinin İngilizceye yönelik tutumlarının seviye belirleme sınavı ve bazı değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Developing the Attitude towards Learning Foreign Languages Scale for Students Studying at the Schools of Foreign Languages

Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 1, 873 - 896, 28.04.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.1014605

Öz

The aim of the present study was to develop a scale which can measure the attitudes of the the students studying in school of foreign languages toward learning foreign languages. A 56-item draft scale was developed as a result of the literature review, and the draft scale was administered to 350 students who studied in the School of Foreign Languages of Gazi University in the spring term of 2020-2021 education year. According to the results of the Exploratory Factor Analysis, the scale is composed of 34 items and five sub-scales. The developed scale explains the 59.099% of the total variance. The Cronbach’s Alpha coefficients of the whole scale, the first sub-scale, the second sub-scale, the third sub-scale, the fourth sub-scale and the fifth sub-scale are 0.934, 0.883, 0.867, 0.889, 0.804, and 0.749 in order. According to the analysis results, the developed scale “the Attitude Scale for the Students Studying at the Schools of Foreign Languages” is a valid and reliable scale that can be used to measure the attitudes of the the students studying in school of foreign languages toward learning foreign languages.

Kaynakça

 • Adıyaman, A. (2019). Yabancı dil öğrenmeye yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(39), 234-248.
 • Aydoğmuş, M. ve Kurnaz, A. (2017). Ortaokul İngilizce dersi tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, 2(2), 14- 24.
 • Aydoslu, U. (2005). Öğretmen adaylarının İngilizce dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi (B.E.F. örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Balkaya, Ş. (2017). Einstellungen, vorurteile und stereotype von türkischen gymnasiasten gegenüber Deutschen und deutscher sprache (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
 • Baş, G. (2012). İlköğretim İngilizce dersine yönelik tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 4(2), 411-424.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cihanoğlu, M. O. (2008). Alternatif değerlendirme yaklaşımlarından öz ve akran değerlendirmenin işbirlikli öğrenme ortamlarında akademik başarı, tutum ve kalıcılığa etkileri (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Çetin, Ş., Budak, Y., Çetin, F. ve Arslangilay, A. S. (2019). Validity and reliability study of the attitude scale towards second foreign language learning. Journal of Language and Linguistic Studies, 15(3), 972-988.
 • Erdem, Ş. (2020). Lise öğrencilerinin Almanca dersine ilişkin tutum ve görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. London: Sage.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. ve Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw Hill.
 • Hanbay, O. (2007). Etkin öğrenme modelinin ikinci yabancı dil olarak Almancanın blişsel, edimsel ve duyuşsal öğrenilmesine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Hancı Yanar, B. (2008). Yabancı dil hazırlık eğitimi alan ve almayan Anadolu lisesi öğrencilerinin yabancı dil özyeterlik algılarının ve İngilizce dersine yönelik tutumlarının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.
 • İnal, S., Evin, İ. ve Saracaloğlu, A. S. (2000). The relation between students’ attitudes toward foreign language and foreign language achievement. Dil Dergisi, 130, 38-53.
 • Kazazoğlu, S. (2013). Türkçe ve İngilizce derslerine yönelik tutumun akademik başarıya etkisi. Eğitim ve Bilim, 38(170), 294-307.
 • Kılıç, E. (2009). Öğretmen ve yöneticilerin İngilizceye yönelik tutumlarının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Lasagabaster, D. (2013). Attitudes and motivation in bilingual education. C. A. Chapelle (Yay. haz.). The encyclopedia of applied linguistics içinde (s. 276-281). Blackwell Publishing Ltd.
 • Orakçı, Ş. (2017). Öğrenen özerkliğine dayanan öğretim etkinliklerinin 6. sınıf öğrencilerinin İngilizce başarılarına, tutumlarına, öğrenen özerkliklerine ve kalıcı öğrenmelerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Oroujlou, N. ve Vahedi, M. (2011). Motivation, attitude, and language learning. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 29, 994-1000.
 • Özcan, Y. ve Yapıcı, A. (2016). İlahiyat fakültesi öğrencilerinin Arapça dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi (Ç.Ü. ilahiyat fakültesi örneği). Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16(2), 113-142.
 • Riyanto, S., Setiyadi, A. B. ve Kadaryanto, B. (2015). The role of attitude to language learning in reading comprehension. U-JET: Unila Journal of English Teaching, 4(3), 1-15.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2012). Using multivariate statistics. Pearson.
 • Takkaç Tulgar, A. (2018). Development of a scale measuring attitudes towards English lesson: A study of reliability and validity. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 233-244.
 • Todor, E.-M. ve Degi, Z. (2016). Language attitudes, language learning experiences and individual strategies – what does school offer and what does it lack? Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, 8(2), 123-137.
 • Türk, K. (2020). Ortaöğretim öğrencilerinin ikinci yabancı dil olarak Almanca öğrenmeye yönelik tutumlarının belirlenmesi (Afyonkarahisar örneklemi) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Uçar, R. (2013). İlahiyat fakültelerinde okutulan Arapça derslerine karşı tutum ölçeği geliştirme çalışması. İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(2), 127-144.
 • Yılmaz, A. (2010). İlköğretim okulu öğrencilerinin İngilizceye yönelik tutumlarının seviye belirleme sınavı ve bazı değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Celal Turgut KOÇ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-6881-732X
Türkiye


Ahmet Erdost YASTIBAŞ (Sorumlu Yazar)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1886-7951
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad1014605, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {42}, pages = {873 - 896}, doi = {10.17152/gefad.1014605}, title = {Yabancı Diller Yüksek Okullarında Eğitim Gören Öğrenciler İçin Yabancı Dil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {Koç, Celal Turgut and Yastıbaş, Ahmet Erdost} }
APA Koç, C. T. & Yastıbaş, A. E. (2022). Yabancı Diller Yüksek Okullarında Eğitim Gören Öğrenciler İçin Yabancı Dil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 42 (1) , 873-896 . DOI: 10.17152/gefad.1014605
MLA Koç, C. T. , Yastıbaş, A. E. "Yabancı Diller Yüksek Okullarında Eğitim Gören Öğrenciler İçin Yabancı Dil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 873-896 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/69633/1014605>
Chicago Koç, C. T. , Yastıbaş, A. E. "Yabancı Diller Yüksek Okullarında Eğitim Gören Öğrenciler İçin Yabancı Dil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 873-896
RIS TY - JOUR T1 - Yabancı Diller Yüksek Okullarında Eğitim Gören Öğrenciler İçin Yabancı Dil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi AU - Celal Turgut Koç , Ahmet Erdost Yastıbaş Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17152/gefad.1014605 DO - 10.17152/gefad.1014605 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 873 EP - 896 VL - 42 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.1014605 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.1014605 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Yabancı Diller Yüksek Okullarında Eğitim Gören Öğrenciler İçin Yabancı Dil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi %A Celal Turgut Koç , Ahmet Erdost Yastıbaş %T Yabancı Diller Yüksek Okullarında Eğitim Gören Öğrenciler İçin Yabancı Dil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi %D 2022 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 42 %N 1 %R doi: 10.17152/gefad.1014605 %U 10.17152/gefad.1014605
ISNAD Koç, Celal Turgut , Yastıbaş, Ahmet Erdost . "Yabancı Diller Yüksek Okullarında Eğitim Gören Öğrenciler İçin Yabancı Dil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 / 1 (Nisan 2022): 873-896 . https://doi.org/10.17152/gefad.1014605
AMA Koç C. T. , Yastıbaş A. E. Yabancı Diller Yüksek Okullarında Eğitim Gören Öğrenciler İçin Yabancı Dil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. GEFAD. 2022; 42(1): 873-896.
Vancouver Koç C. T. , Yastıbaş A. E. Yabancı Diller Yüksek Okullarında Eğitim Gören Öğrenciler İçin Yabancı Dil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; 42(1): 873-896.
IEEE C. T. Koç ve A. E. Yastıbaş , "Yabancı Diller Yüksek Okullarında Eğitim Gören Öğrenciler İçin Yabancı Dil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 42, sayı. 1, ss. 873-896, Nis. 2022, doi:10.17152/gefad.1014605