Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

An Investigation of Student Experiences about Online Distance Education at Higher Education in the Covid-19 Term

Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 1, 123 - 166, 28.04.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.871254

Öz

In the study, it was aimed to discover students' experiences of online distance education during the Covid-19 pandemic. For this purpose, a mixed-method research was conducted. The sample consisted of volunteers who attended a vocational school (99 for qualitative stage and 265 for the quantitative stage). In the qualitative stage, the experiences of the students were taken by an open-ended questionnaire. In the quantitative phase, an online survey was created and applied in line with qualitative data. As a result, it was observed that the students had positive and negative experiences. The main issue that stands out from negative experiences has been problems in accessing the internet and necessary digital technologies. One of the most positive experiences was the reduction in school expenses, time saving and access to course contents and virtual courses.

Kaynakça

 • Aboagye, E., Yawson, J. A., & Appiah, K. N. (2021). COVID-19 and E-learning: The challenges of students in tertiary institutions. Social Education Research, 1-8.
 • Adnan, M., & Anwar, K. (2020). Online Learning amid the COVID-19 Pandemic: Students' Perspectives. Online Submission, 2(1), 45-51.
 • Alamri, H., Lowell, V., Watson, W., & Watson, S. L. (2020). Using personalized learning as an instructional approach to motivate learners in online higher education: Learner self-determination and intrinsic motivation. Journal of Research on Technology in Education, 52(3), 322–352.
 • Alqahtani, A. Y., & Rajkhan, A. A. (2020). E-learning critical success factors during the covid-19 pandemic: A comprehensive analysis of e-learning managerial perspectives. Education Sciences, 10(9), 216.
 • Ayvacı, H. Ş., & Bebek, G. (2016). Genel fizik-II dersinin uzaktan eğitim yazılımları ile uygulanmasına yönelik öğrenci görüşlerinin belirlenmesi. 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize. 1-6.
 • Bączek, M., Zagańczyk-Bączek, M., Szpringer, M., Jaroszyński, A., & WożakowskaKapłon, B. (2021). Students’ perception of online learning during the COVID-19 pandemic: a survey study of Polish medical students. Medicine, 100(7).
 • Bolliger, D. U. (2004). Key factors for determining student satisfaction in online courses. International Journal on E-Learning, 3(1), 61-67.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112- 142.
 • Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., Egorov, G., ... & Paskevicius, M. (2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-126.
 • Bülbül, H. İ. (1999). Öğretim amaçlı bilgisayar yazılımlarında ekran tasarımı. Milli Eğitim Dergisi, 141. 74-79. Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53.
 • Canpolat, U., & Narin-Canpolat, Z. (2020). Uzaktan eğitim bağlamında e-hazır olma kavramının irdelenmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 6(3), 79-91
 • Chiu, T. K. F. (2017). Introducing electronic textbooks as daily-use technology in schools: A top-down adoption process. British Journal of Educational Technology, 48(2), 524–537.
 • Chiu, T. K. (2021). Applying the self-determination theory (SDT) to explain student engagement in online learning during the COVID-19 pandemic. Journal of Research on Technology in Education, 1-17.
 • Creswell, J. W. (2008). Educational research planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. International Pearson Merril Prentice Hall
 • Creswell, J., & Plano Clark, V. L. (2007). Understanding mixed methods research. In J. Creswell (Ed.), Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks, CA: Sage. 1-19.
 • Çakır, H., Uluyol, Ç., & Karadeniz, Ş. (2008). Öğretim Stratejileri. H. İ. Yalın içinde, İnternet Temelli Eğitim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 65-105.
 • Duran N., Önal A., & Kurtuluş C. (2006). E-Öğrenme ve Kurumsal Eğitimde Yeni Yaklaşım Öğrenim Yönetim Sistemleri. Akademik Bilişim 2006 ve BilgiTek IV- Pamukkale Üniversitesi. Denizli.
 • Hodges, C. B., & Fowler, D. J. (2020). The COVID-19 Crisis and Faculty Members in Higher Education: From Emergency Remote Teaching to Better Teaching through Reflection. International Journal of Multidisciplinary Perspectives in Higher Education, 5(1), 118-122.
 • Horton, W. (2011). E-learning by design. John Wiley & Sons. Ilgaz, H., & Aşkar, P. (2009). Çevrimiçi uzaktan eğitim ortamında topluluk hissi ölçeği geliştirme çalışması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(1), 27-35.
 • İşman, A. (2011). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem Akademi. 716-744.
 • Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33(7), 14-26.
 • Kakasevski, G., Mihajlov, M., Arsenovski, S., & Chungurski, S. (2008). Evaluating Usability in Learning Management System Moodle, Proceedings of the 30th International Conference on Information Technology Interfaces, Hırvatistan, 613-618.
 • Karataş, S., & Üstündağ, M.T. (2008). Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı Öğrencilerinin İnternet Temelli Uzaktan Eğitim Doyumları ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 62-73.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Lassoued, Z., Alhendawi, M., & Bashitialshaaer, R. (2020). An exploratory study of the obstacles for achieving quality in distance learning during the COVID-19 pandemic. Education Sciences, 10(9), 232.
 • Lampi, J. P., Wilson, N. E., & Armstrong, S. L. (2018). Complicating Silence: A Case Study Investigation of Optimal Student Writing Ecologies. Journal of College Reading and Learning, 48(2), 85-104.
 • Liyanagunawardena, T. R., Adams, A. A., & Williams, S. A. (2013). MOOCs: A systematic study of the published literature 2008-2012. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 14(3), 202-227.
 • Mukhtar, K., Javed, K., Arooj, M., & Sethi, A. (2020). Advantages, Limitations and Recommendations for online learning during COVID-19 pandemic era. Pakistan journal of medical sciences, 36(COVID19-S4), S27.
 • Naomi, H. (2015), Student perceptions of their learning and engagement in response to the use of a continuous e-assessment in an undergraduate module. Assessment & Evaluation in Higher Education, 40(1), 1-14.
 • Naveh, G., Tubin, D., & Pliskin, N. (2010). Student LMS use and satisfaction in academic institutions: The organizational perspective. Internet and Higher Education, 13(3), 127– 133.
 • Özgöl, M., Sarıkaya, İ., & Öztürk, M. (2017). Örgün eğitimde uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin öğrenci ve öğretim elemanı değerlendirmeleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(2). 234-304.
 • Radha, R., Mahalakshmi, K., Kumar, V. S., & Saravanakumar, A. R. (2020). ELearning during lockdown of Covid-19 pandemic: A global perspective. International journal of control and automation, 13(4), 1088-1099.
 • Reeve, J. (2013). How students create motivationally supportive learning environments for themselves: The concept of agentic engagement. Journal of Educational Psychology, 105(3), 579–595.
 • Rubin, B., Fernandes, R., Avgerinou, M. D., & Moore, J. (2010). The effect of learning management systems on student and faculty outcomes. Internet and Higher Education, 13, 82-83.
 • Saldaña, J. (2016). The coding manual for qualitative researchers. Los Angeles, Calif: Sage.
 • Sezgin, S., & Fırat, M. Covid-19 pandemisinde uzaktan eğitime geçiş ve dijital uçurum tehlikesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(4), 37-54.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Tunga, Y,. & İnceoğlu, M. M. (2016). E-öğrenme ortamlarında oyunlaştırma yaklaşımı kullanımının öğrenenlerin motivasyon durumlarına katkısının incelenmesi. 10.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize. 620-625.
 • Uğur, S. (2020). Merhaba yeni dünya: Covid19 ve değişen hayatlar, uzaktan eğitim, hızlanan dijital dönüşüm ve teknolojik tekillik (editöre mektup). Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 6(2), 7-10.
 • Üstündağ, M. T. (2012). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Uyarlanmış Sosyal Etkileşim Araçlarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sosyal Bulunuşluk Algılarına Etkisi. Doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Van der Vlies, R. (2020). Digital strategies in education across OECD countries: exploring education policies on digital Technologies (No. 226) OECD Education Working Papers. https://doi.org/10.1787/19939019
 • Yamamoto, G. T., ve Altun, D. (2020). Coronavirüs ve Çevrimiçi (Online) Eğitimin Önlenemeyen Yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
 • Yıldırım, Y. (2019, 14-16 Kasım). Fatih Projesi Kapsamında Düzenlenen Uzaktan Hizmet İçi Eğitimlere Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. International Open & Distance Learning Conference. 1-11.
 • Zhong, R. (2020). The coronavirus exposes education’s digital divide. The New York Times, https://www.nytimes.com/2020/03/17/technology/china-schoolscoronavirus.html adresinden erişilmiştir.

Covid-19 Sürecinde Yükseköğretimde Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Öğrenci Deneyimlerinin İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 1, 123 - 166, 28.04.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.871254

Öz

Araştırmada, Covid-19 salgını sürecinde öğrencilerin çevrim içi uzaktan eğitime yönelik deneyimlerinin keşfedilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, karma araştırma desenlerinden “keşfedici sıralı desen” kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, nitel aşamasında, bir meslek yüksekokulunda öğrenim gören ve gönüllü katılım sağlayan 99 öğrenci oluşturmuştur. Nicel aşamada ise yine aynı evrenden gönüllü katılım sağlayan 265 öğrenci oluşturmuştur. Nitel aşamada öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik deneyimleri çevrim içi ortamda yapılandırılmamış sorulara cevaben yazılı olarak alınmış ve içerik analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda elde edilen temalar doğrultusunda çevrim içi bir anket oluşturulmuştur. Daha sonra bu anket araştırma evrenine uygulanarak nicel veriler toplanmış ve betimsel istatistikler ile analizler gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin olumlu ve olumsuz deneyimlere sahip oldukları görülmüştür. Olumsuz deneyimlerden öne çıkan en temel sorunun internet ve gerekli dijital teknolojilere erişimde sorunlar yaşanması olmuştur. Olumlu deneyimlerin başında ise okul masraflarının azalması, zamandan kazanma ve ders içeriklerine ve sanal derslere tekrar ulaşılabilmesi gelmiştir.

Kaynakça

 • Aboagye, E., Yawson, J. A., & Appiah, K. N. (2021). COVID-19 and E-learning: The challenges of students in tertiary institutions. Social Education Research, 1-8.
 • Adnan, M., & Anwar, K. (2020). Online Learning amid the COVID-19 Pandemic: Students' Perspectives. Online Submission, 2(1), 45-51.
 • Alamri, H., Lowell, V., Watson, W., & Watson, S. L. (2020). Using personalized learning as an instructional approach to motivate learners in online higher education: Learner self-determination and intrinsic motivation. Journal of Research on Technology in Education, 52(3), 322–352.
 • Alqahtani, A. Y., & Rajkhan, A. A. (2020). E-learning critical success factors during the covid-19 pandemic: A comprehensive analysis of e-learning managerial perspectives. Education Sciences, 10(9), 216.
 • Ayvacı, H. Ş., & Bebek, G. (2016). Genel fizik-II dersinin uzaktan eğitim yazılımları ile uygulanmasına yönelik öğrenci görüşlerinin belirlenmesi. 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize. 1-6.
 • Bączek, M., Zagańczyk-Bączek, M., Szpringer, M., Jaroszyński, A., & WożakowskaKapłon, B. (2021). Students’ perception of online learning during the COVID-19 pandemic: a survey study of Polish medical students. Medicine, 100(7).
 • Bolliger, D. U. (2004). Key factors for determining student satisfaction in online courses. International Journal on E-Learning, 3(1), 61-67.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112- 142.
 • Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., Egorov, G., ... & Paskevicius, M. (2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-126.
 • Bülbül, H. İ. (1999). Öğretim amaçlı bilgisayar yazılımlarında ekran tasarımı. Milli Eğitim Dergisi, 141. 74-79. Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53.
 • Canpolat, U., & Narin-Canpolat, Z. (2020). Uzaktan eğitim bağlamında e-hazır olma kavramının irdelenmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 6(3), 79-91
 • Chiu, T. K. F. (2017). Introducing electronic textbooks as daily-use technology in schools: A top-down adoption process. British Journal of Educational Technology, 48(2), 524–537.
 • Chiu, T. K. (2021). Applying the self-determination theory (SDT) to explain student engagement in online learning during the COVID-19 pandemic. Journal of Research on Technology in Education, 1-17.
 • Creswell, J. W. (2008). Educational research planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. International Pearson Merril Prentice Hall
 • Creswell, J., & Plano Clark, V. L. (2007). Understanding mixed methods research. In J. Creswell (Ed.), Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks, CA: Sage. 1-19.
 • Çakır, H., Uluyol, Ç., & Karadeniz, Ş. (2008). Öğretim Stratejileri. H. İ. Yalın içinde, İnternet Temelli Eğitim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 65-105.
 • Duran N., Önal A., & Kurtuluş C. (2006). E-Öğrenme ve Kurumsal Eğitimde Yeni Yaklaşım Öğrenim Yönetim Sistemleri. Akademik Bilişim 2006 ve BilgiTek IV- Pamukkale Üniversitesi. Denizli.
 • Hodges, C. B., & Fowler, D. J. (2020). The COVID-19 Crisis and Faculty Members in Higher Education: From Emergency Remote Teaching to Better Teaching through Reflection. International Journal of Multidisciplinary Perspectives in Higher Education, 5(1), 118-122.
 • Horton, W. (2011). E-learning by design. John Wiley & Sons. Ilgaz, H., & Aşkar, P. (2009). Çevrimiçi uzaktan eğitim ortamında topluluk hissi ölçeği geliştirme çalışması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(1), 27-35.
 • İşman, A. (2011). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem Akademi. 716-744.
 • Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33(7), 14-26.
 • Kakasevski, G., Mihajlov, M., Arsenovski, S., & Chungurski, S. (2008). Evaluating Usability in Learning Management System Moodle, Proceedings of the 30th International Conference on Information Technology Interfaces, Hırvatistan, 613-618.
 • Karataş, S., & Üstündağ, M.T. (2008). Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı Öğrencilerinin İnternet Temelli Uzaktan Eğitim Doyumları ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 62-73.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Lassoued, Z., Alhendawi, M., & Bashitialshaaer, R. (2020). An exploratory study of the obstacles for achieving quality in distance learning during the COVID-19 pandemic. Education Sciences, 10(9), 232.
 • Lampi, J. P., Wilson, N. E., & Armstrong, S. L. (2018). Complicating Silence: A Case Study Investigation of Optimal Student Writing Ecologies. Journal of College Reading and Learning, 48(2), 85-104.
 • Liyanagunawardena, T. R., Adams, A. A., & Williams, S. A. (2013). MOOCs: A systematic study of the published literature 2008-2012. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 14(3), 202-227.
 • Mukhtar, K., Javed, K., Arooj, M., & Sethi, A. (2020). Advantages, Limitations and Recommendations for online learning during COVID-19 pandemic era. Pakistan journal of medical sciences, 36(COVID19-S4), S27.
 • Naomi, H. (2015), Student perceptions of their learning and engagement in response to the use of a continuous e-assessment in an undergraduate module. Assessment & Evaluation in Higher Education, 40(1), 1-14.
 • Naveh, G., Tubin, D., & Pliskin, N. (2010). Student LMS use and satisfaction in academic institutions: The organizational perspective. Internet and Higher Education, 13(3), 127– 133.
 • Özgöl, M., Sarıkaya, İ., & Öztürk, M. (2017). Örgün eğitimde uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin öğrenci ve öğretim elemanı değerlendirmeleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(2). 234-304.
 • Radha, R., Mahalakshmi, K., Kumar, V. S., & Saravanakumar, A. R. (2020). ELearning during lockdown of Covid-19 pandemic: A global perspective. International journal of control and automation, 13(4), 1088-1099.
 • Reeve, J. (2013). How students create motivationally supportive learning environments for themselves: The concept of agentic engagement. Journal of Educational Psychology, 105(3), 579–595.
 • Rubin, B., Fernandes, R., Avgerinou, M. D., & Moore, J. (2010). The effect of learning management systems on student and faculty outcomes. Internet and Higher Education, 13, 82-83.
 • Saldaña, J. (2016). The coding manual for qualitative researchers. Los Angeles, Calif: Sage.
 • Sezgin, S., & Fırat, M. Covid-19 pandemisinde uzaktan eğitime geçiş ve dijital uçurum tehlikesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(4), 37-54.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Tunga, Y,. & İnceoğlu, M. M. (2016). E-öğrenme ortamlarında oyunlaştırma yaklaşımı kullanımının öğrenenlerin motivasyon durumlarına katkısının incelenmesi. 10.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize. 620-625.
 • Uğur, S. (2020). Merhaba yeni dünya: Covid19 ve değişen hayatlar, uzaktan eğitim, hızlanan dijital dönüşüm ve teknolojik tekillik (editöre mektup). Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 6(2), 7-10.
 • Üstündağ, M. T. (2012). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Uyarlanmış Sosyal Etkileşim Araçlarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sosyal Bulunuşluk Algılarına Etkisi. Doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Van der Vlies, R. (2020). Digital strategies in education across OECD countries: exploring education policies on digital Technologies (No. 226) OECD Education Working Papers. https://doi.org/10.1787/19939019
 • Yamamoto, G. T., ve Altun, D. (2020). Coronavirüs ve Çevrimiçi (Online) Eğitimin Önlenemeyen Yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
 • Yıldırım, Y. (2019, 14-16 Kasım). Fatih Projesi Kapsamında Düzenlenen Uzaktan Hizmet İçi Eğitimlere Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. International Open & Distance Learning Conference. 1-11.
 • Zhong, R. (2020). The coronavirus exposes education’s digital divide. The New York Times, https://www.nytimes.com/2020/03/17/technology/china-schoolscoronavirus.html adresinden erişilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hakan TEKEDERE (Sorumlu Yazar)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7856-9921
Türkiye


Sami ŞAHİN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-8025-9909
Türkiye


Hanife GÖKER
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-0396-7885
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad871254, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {42}, pages = {123 - 166}, doi = {10.17152/gefad.871254}, title = {Covid-19 Sürecinde Yükseköğretimde Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Öğrenci Deneyimlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Tekedere, Hakan and Şahin, Sami and Göker, Hanife} }
APA Tekedere, H. , Şahin, S. & Göker, H. (2022). Covid-19 Sürecinde Yükseköğretimde Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Öğrenci Deneyimlerinin İncelenmesi . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 42 (1) , 123-166 . DOI: 10.17152/gefad.871254
MLA Tekedere, H. , Şahin, S. , Göker, H. "Covid-19 Sürecinde Yükseköğretimde Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Öğrenci Deneyimlerinin İncelenmesi" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 123-166 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/69633/871254>
Chicago Tekedere, H. , Şahin, S. , Göker, H. "Covid-19 Sürecinde Yükseköğretimde Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Öğrenci Deneyimlerinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 123-166
RIS TY - JOUR T1 - Covid-19 Sürecinde Yükseköğretimde Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Öğrenci Deneyimlerinin İncelenmesi AU - Hakan Tekedere , Sami Şahin , Hanife Göker Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17152/gefad.871254 DO - 10.17152/gefad.871254 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 166 VL - 42 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.871254 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.871254 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Covid-19 Sürecinde Yükseköğretimde Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Öğrenci Deneyimlerinin İncelenmesi %A Hakan Tekedere , Sami Şahin , Hanife Göker %T Covid-19 Sürecinde Yükseköğretimde Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Öğrenci Deneyimlerinin İncelenmesi %D 2022 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 42 %N 1 %R doi: 10.17152/gefad.871254 %U 10.17152/gefad.871254
ISNAD Tekedere, Hakan , Şahin, Sami , Göker, Hanife . "Covid-19 Sürecinde Yükseköğretimde Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Öğrenci Deneyimlerinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 / 1 (Nisan 2022): 123-166 . https://doi.org/10.17152/gefad.871254
AMA Tekedere H. , Şahin S. , Göker H. Covid-19 Sürecinde Yükseköğretimde Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Öğrenci Deneyimlerinin İncelenmesi. GEFAD. 2022; 42(1): 123-166.
Vancouver Tekedere H. , Şahin S. , Göker H. Covid-19 Sürecinde Yükseköğretimde Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Öğrenci Deneyimlerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; 42(1): 123-166.
IEEE H. Tekedere , S. Şahin ve H. Göker , "Covid-19 Sürecinde Yükseköğretimde Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Öğrenci Deneyimlerinin İncelenmesi", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 42, sayı. 1, ss. 123-166, Nis. 2022, doi:10.17152/gefad.871254