Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Lise Tarih Ders Kitaplarında Tarihi Şahsiyetler

Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 1, 921 - 956, 28.04.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.925359

Öz

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim tarih ders kitaplarında tarihi şahsiyetlerin yerini değerlendirmektir. Ders kitaplarında sunulan tarihi şahsiyetleri incelemek için doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde okutulan tarih (9-11. sınıflar) ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (12. sınıf) ders kitapları oluşturmaktadır. İçerik analizi yöntemiyle tarihi şahsiyetlerin ünitelere ve tanındıkları alanlara göre dağılımları incelenmiştir. Beş ve üzeri frekansa sahip tarihi şahsiyetler, tanındıkları alanlara göre devlet adamları (liderler), bilim ve kültür insanları ve dini şahsiyetler olmak üzere üç kategoriye ayrılmıştır. Araştırma sonucunda, tarih ders kitaplarında tarihi şahsiyet olarak 9. sınıf ders kitabında en çok Hz. Muhammed’e, 10. sınıf ders kitabında Fatih Sultan Mehmet’e, 11. sınıf ders kitabında II. Abdülhamid’e ve 12. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabında Mustafa Kemal Atatürk’e yer verildiği tespit edilmiştir. Ayrıca tüm ders kitaplarında en fazla tarihi şahsiyetin devlet adamları (liderler) kategorisinde bulunduğu görülmüştür. Bunların yanında yabancı ve kadın tarihi şahsiyetlere oldukça az vurgu yapılmıştır.

Kaynakça

 • Akbaba, B. (2019). İnkılap tarihi öğretiminde biyografiler. M. Safran (Ed.), Tarih nasıl öğretilir (3. Baskı), içinde (ss. 355-359). İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.
 • Ayaz, K. M. (2020). Sosyal bilgiler dersinde tarihi şahsiyetlerin rolüne ilişkin öğretmen görüşleri, Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Bektaş, A. E. (2019). Sosyal bilgiler ders kitaplarında kullanılan biyografilerin incelenmesi, Yüksek lisans tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Bektaş, K. (2020). Sosyal bilgiler öğretiminde tarihî şahsiyetlerin ele alınışına ilişkin sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri, Yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Çalışkan, H. ve Öntaş, T. (Ed.) (2020). Değerlerimizle değerliyiz: Biyografilerle değerler eğitimi etkinlik kitabı (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çevik, A., Koç, G. ve Şerbetçi, K. (2020). 12. sınıf Türkiye cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı. Ankara: Özgün Matbaacılık.
 • Demircioğlu, İ. H. (2006). Lise öğrencilerinin tarih dersinin amaçlarına yönelik görüşleri, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 153-162. Demircioğlu, İ. H. (2009). Tarih öğretmenlerinin tarihsel düşünme becerilerine yönelik görüşleri, Milli Eğitim Dergisi, 39(184), 228-239.
 • Deniz, Ç. (2011). İlköğretim II. kademe sosyal bilgiler ders kitaplarında tarihi şahsiyetlere yaklaşım tarzı, Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Dönmez, C. ve Yazıcı, K. (2013). Türkiye cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük ders kitaplarında tarihi karakterlerin kullanımını etkileyen faktörler, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(3), 243 - 265.
 • Faiz, M. ve Karasu-Avcı, E. (2019). Tarihi kahramanların değerler eğitiminde rol model olarak kullanılmasına ilişkin ortaokul öğrencilerinin algıları, YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 694-724. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2019.138.
 • Gülersoy, A. E. (2013). İdeal ders kitabı arayışında sosyal bilgiler ders kitaplarının bazı özellikler açısından incelenmesi, International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 2(1), 8-26.
 • Elban, M. (2018). Tarih düşüncesinde ve eğitiminde kahramanların/büyük adamların rolü, Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, 11(22), 98-116. http://dx.doi.org/10.12981/motif.459.
 • Fields, N. & Hook, C. (2006). The hun: Scourge of god AD 375-565 (Vol. 111). Oxford: Osprey Publishing.
 • Karabağ, G. (2020). Tarih eğitimi ve ders kitabı kullanımı, İ. H. Demircioğlu ve İ. Turan (Ed.), Tarih öğretiminde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (5. Baskı), içinde (ss. 65-101). Ankara: Pegem Akademi.
 • Karagözoğlu, N. (2018). Sosyal bilgiler dersinde vatanseverlik değerinin kazandırılmasında kadın kahramanların yaşam öykülerinin kullanılması, International Journal of Field Education, 4(2), 97-110. https://doi.org/10.32570/ijofe.477068.
 • Karakuş, N. ve Çoksever, P. (2019). Değerler eğitiminde rol model olarak kadın kahramanlar, Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 10(20), 46-62.
 • Kaymakcı, S. ve Er, H. (2013). Sosyal bilgiler öğretim programı ve ders kitaplarında biyografinin kullanımı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 198-224.
 • Kılıç, Ü. (2010). Kerbala vakası (tarihi süreç). A. Yıldız (Ed.), Çeşitli yönleriyle Kerbela (tarih bilimleri, I. Cilt), içinde (ss. 15-48). Sivas: Asitan Yayıncılık Ltd. Şti.
 • Kınal, F. (1983). Eski Mezopotamya tarihi (No. 337). Ankara: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Basımevi. Kütükoğlu, M. S. (1998). Tarih araştırmalarında usul (9. Baskı). İstanbul: Kubbealtı Neşriyat.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018a). Ortaöğretim tarih dersi öğretim programı (9, 10 ve 11. Sınıflar). Ankara: TTKB.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018b) Ortaöğretim T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programı. Ankara: TTKB Akademi.
 • Oruç, Ş. (2019). Tarih öğretiminde biyografiler, M. Safran (Ed.), Tarih nasıl öğretilir (3. Baskı), içinde (ss. 360-366). İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.
 • Osmanoğlu, A. E. ve Cantemur, H. (2020). Sosyal bilgiler ders kitaplarında şahsiyetler, Ekev Akademi Dergisi, 82, 1-22.
 • Öcal, A., Polat, R. ve Arı, G. (2012). Sosyal bilgiler ve T.C. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi ders kitaplarındaki karakterlere ilişkin öğrenci görüşleri. Dünya’daki Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2(1), 82-88.
 • Özçelik, İ. (2014). Tarih ve metodolojisi (5. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Safran, M., Donmez, C., Yazici, K. & Ciftci, B. (2016). Investigation of historical characters in republic of Turkey revolution history and Kemalism course books (1993-2012), International Education Studies, 9(8), 60-65.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2017). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri (5. Baskı).Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şimşek, A. ve Çakmakçı, E. (2019). Cumhuriyet dönemi ilkokul tarih ders kitaplarında milli mücadele, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 30, 189-227.
 • Tokcan, H. ve Kolyiğit, E. (2017). Türk tarihinde yer alan önemli kadın şahsiyetler hakkında öğrenci bilgi düzeyleri, Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 1, 31-41.
 • Tokdemir, A. M. (2017). Tarih eğitimi ve değerler. İ. H. Demircioğlu ve E. Demircioğlu. (Ed.), Türkiye'de tarih eğitimi araştırmaları el kitabı (1. Baskı). içinde (ss. 325-339). Ankara: Pegem Akademi.
 • Topçuoğlu, Z. (2019). Sosyal bilgiler ders kitaplarındaki tarihi şahsiyetlerin araştırılması. Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Tutar, H. ve Erdem, A. T. (2020). Örnekleriyle bilimsel araştırma yöntemleri ve spss uygulamaları (1. Baskı). Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • Unat, Y. (2019). Bilim tarihi ve Türkiye’de astronomi tarihi çalışmaları, Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 47, 201-222.
 • Yüksel, E., Kapar, M. A., Bağcı, Ö., Bildik, F., Şahin, K., Şafak, L., Ardıç, M. ve Yıldız, S. (2020a). Tarih 9 ders kitabı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Yüksel, E., Kapar, M. A., Bildik, F., Şahin, K., Şafak, L., Ardıç, M., Bağcı, Ö. ve Yıldız, S. (2020b). Tarih 10 ders kitabı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Yüksel, E., Kapar, M. A., Bağcı, Ö., Bildik, F., Şahin, K., Şafak, L., Ardıç, M., Yıldız, S. ve Ardıç, Y. (2020c). Tarih 11 ders kitabı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Historical Figures in High School History Textbooks

Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 1, 921 - 956, 28.04.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.925359

Öz

The present study aims to investigate the place of historical figures in high school history textbooks. The document analysis method was used to analyze the historical figures mentioned in the textbooks. The sample consisted of the history (9-11th grades) and Turkish Republic Revolution History and Kemalism (12th grade) textbooks used in the 2020-2021 academic year.The distribution of historical figures and their roles were evaluated by using the content analysis method. Historical figures with five or more frequencies were divided into three categories as statesmen (leaders), persons of science and culture, and religious figures, based on the areas for which they are known. The study found that the most mentioned historical figure was Prophet Mohammed in the ninth-grade history textbook, Fatih Sultan Mehmed in the tenth-grade history textbook, Abdülhamid II in the eleventh-grade history textbook, and Mustafa Kemal Atatürk in the twelfth-grade Turkish Republic Revolution History and Kemalism textbook. In addition, it was found that most of the mentioned historical figures were in the "statesmen (leaders)" category in all the textbooks. Besides, little emphasis was placed on foreign or female historical figures.

Kaynakça

 • Akbaba, B. (2019). İnkılap tarihi öğretiminde biyografiler. M. Safran (Ed.), Tarih nasıl öğretilir (3. Baskı), içinde (ss. 355-359). İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.
 • Ayaz, K. M. (2020). Sosyal bilgiler dersinde tarihi şahsiyetlerin rolüne ilişkin öğretmen görüşleri, Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Bektaş, A. E. (2019). Sosyal bilgiler ders kitaplarında kullanılan biyografilerin incelenmesi, Yüksek lisans tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Bektaş, K. (2020). Sosyal bilgiler öğretiminde tarihî şahsiyetlerin ele alınışına ilişkin sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri, Yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Çalışkan, H. ve Öntaş, T. (Ed.) (2020). Değerlerimizle değerliyiz: Biyografilerle değerler eğitimi etkinlik kitabı (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çevik, A., Koç, G. ve Şerbetçi, K. (2020). 12. sınıf Türkiye cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı. Ankara: Özgün Matbaacılık.
 • Demircioğlu, İ. H. (2006). Lise öğrencilerinin tarih dersinin amaçlarına yönelik görüşleri, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 153-162. Demircioğlu, İ. H. (2009). Tarih öğretmenlerinin tarihsel düşünme becerilerine yönelik görüşleri, Milli Eğitim Dergisi, 39(184), 228-239.
 • Deniz, Ç. (2011). İlköğretim II. kademe sosyal bilgiler ders kitaplarında tarihi şahsiyetlere yaklaşım tarzı, Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Dönmez, C. ve Yazıcı, K. (2013). Türkiye cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük ders kitaplarında tarihi karakterlerin kullanımını etkileyen faktörler, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(3), 243 - 265.
 • Faiz, M. ve Karasu-Avcı, E. (2019). Tarihi kahramanların değerler eğitiminde rol model olarak kullanılmasına ilişkin ortaokul öğrencilerinin algıları, YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 694-724. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2019.138.
 • Gülersoy, A. E. (2013). İdeal ders kitabı arayışında sosyal bilgiler ders kitaplarının bazı özellikler açısından incelenmesi, International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 2(1), 8-26.
 • Elban, M. (2018). Tarih düşüncesinde ve eğitiminde kahramanların/büyük adamların rolü, Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, 11(22), 98-116. http://dx.doi.org/10.12981/motif.459.
 • Fields, N. & Hook, C. (2006). The hun: Scourge of god AD 375-565 (Vol. 111). Oxford: Osprey Publishing.
 • Karabağ, G. (2020). Tarih eğitimi ve ders kitabı kullanımı, İ. H. Demircioğlu ve İ. Turan (Ed.), Tarih öğretiminde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (5. Baskı), içinde (ss. 65-101). Ankara: Pegem Akademi.
 • Karagözoğlu, N. (2018). Sosyal bilgiler dersinde vatanseverlik değerinin kazandırılmasında kadın kahramanların yaşam öykülerinin kullanılması, International Journal of Field Education, 4(2), 97-110. https://doi.org/10.32570/ijofe.477068.
 • Karakuş, N. ve Çoksever, P. (2019). Değerler eğitiminde rol model olarak kadın kahramanlar, Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 10(20), 46-62.
 • Kaymakcı, S. ve Er, H. (2013). Sosyal bilgiler öğretim programı ve ders kitaplarında biyografinin kullanımı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 198-224.
 • Kılıç, Ü. (2010). Kerbala vakası (tarihi süreç). A. Yıldız (Ed.), Çeşitli yönleriyle Kerbela (tarih bilimleri, I. Cilt), içinde (ss. 15-48). Sivas: Asitan Yayıncılık Ltd. Şti.
 • Kınal, F. (1983). Eski Mezopotamya tarihi (No. 337). Ankara: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Basımevi. Kütükoğlu, M. S. (1998). Tarih araştırmalarında usul (9. Baskı). İstanbul: Kubbealtı Neşriyat.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018a). Ortaöğretim tarih dersi öğretim programı (9, 10 ve 11. Sınıflar). Ankara: TTKB.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018b) Ortaöğretim T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programı. Ankara: TTKB Akademi.
 • Oruç, Ş. (2019). Tarih öğretiminde biyografiler, M. Safran (Ed.), Tarih nasıl öğretilir (3. Baskı), içinde (ss. 360-366). İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.
 • Osmanoğlu, A. E. ve Cantemur, H. (2020). Sosyal bilgiler ders kitaplarında şahsiyetler, Ekev Akademi Dergisi, 82, 1-22.
 • Öcal, A., Polat, R. ve Arı, G. (2012). Sosyal bilgiler ve T.C. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi ders kitaplarındaki karakterlere ilişkin öğrenci görüşleri. Dünya’daki Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2(1), 82-88.
 • Özçelik, İ. (2014). Tarih ve metodolojisi (5. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Safran, M., Donmez, C., Yazici, K. & Ciftci, B. (2016). Investigation of historical characters in republic of Turkey revolution history and Kemalism course books (1993-2012), International Education Studies, 9(8), 60-65.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2017). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri (5. Baskı).Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şimşek, A. ve Çakmakçı, E. (2019). Cumhuriyet dönemi ilkokul tarih ders kitaplarında milli mücadele, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 30, 189-227.
 • Tokcan, H. ve Kolyiğit, E. (2017). Türk tarihinde yer alan önemli kadın şahsiyetler hakkında öğrenci bilgi düzeyleri, Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 1, 31-41.
 • Tokdemir, A. M. (2017). Tarih eğitimi ve değerler. İ. H. Demircioğlu ve E. Demircioğlu. (Ed.), Türkiye'de tarih eğitimi araştırmaları el kitabı (1. Baskı). içinde (ss. 325-339). Ankara: Pegem Akademi.
 • Topçuoğlu, Z. (2019). Sosyal bilgiler ders kitaplarındaki tarihi şahsiyetlerin araştırılması. Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Tutar, H. ve Erdem, A. T. (2020). Örnekleriyle bilimsel araştırma yöntemleri ve spss uygulamaları (1. Baskı). Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • Unat, Y. (2019). Bilim tarihi ve Türkiye’de astronomi tarihi çalışmaları, Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 47, 201-222.
 • Yüksel, E., Kapar, M. A., Bağcı, Ö., Bildik, F., Şahin, K., Şafak, L., Ardıç, M. ve Yıldız, S. (2020a). Tarih 9 ders kitabı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Yüksel, E., Kapar, M. A., Bildik, F., Şahin, K., Şafak, L., Ardıç, M., Bağcı, Ö. ve Yıldız, S. (2020b). Tarih 10 ders kitabı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Yüksel, E., Kapar, M. A., Bağcı, Ö., Bildik, F., Şahin, K., Şafak, L., Ardıç, M., Yıldız, S. ve Ardıç, Y. (2020c). Tarih 11 ders kitabı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İlker DERE (Sorumlu Yazar)
Necmettin Erbakan Üniversitesi
0000-0003-0993-7812
Türkiye


Ahmet Burak ÜLKER
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0003-2372-8849
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad925359, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {42}, pages = {921 - 956}, doi = {10.17152/gefad.925359}, title = {Lise Tarih Ders Kitaplarında Tarihi Şahsiyetler}, key = {cite}, author = {Dere, İlker and Ülker, Ahmet Burak} }
APA Dere, İ. & Ülker, A. B. (2022). Lise Tarih Ders Kitaplarında Tarihi Şahsiyetler . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 42 (1) , 921-956 . DOI: 10.17152/gefad.925359
MLA Dere, İ. , Ülker, A. B. "Lise Tarih Ders Kitaplarında Tarihi Şahsiyetler" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 921-956 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/69633/925359>
Chicago Dere, İ. , Ülker, A. B. "Lise Tarih Ders Kitaplarında Tarihi Şahsiyetler". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 921-956
RIS TY - JOUR T1 - Lise Tarih Ders Kitaplarında Tarihi Şahsiyetler AU - İlker Dere , Ahmet Burak Ülker Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17152/gefad.925359 DO - 10.17152/gefad.925359 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 921 EP - 956 VL - 42 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.925359 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.925359 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Lise Tarih Ders Kitaplarında Tarihi Şahsiyetler %A İlker Dere , Ahmet Burak Ülker %T Lise Tarih Ders Kitaplarında Tarihi Şahsiyetler %D 2022 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 42 %N 1 %R doi: 10.17152/gefad.925359 %U 10.17152/gefad.925359
ISNAD Dere, İlker , Ülker, Ahmet Burak . "Lise Tarih Ders Kitaplarında Tarihi Şahsiyetler". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 / 1 (Nisan 2022): 921-956 . https://doi.org/10.17152/gefad.925359
AMA Dere İ. , Ülker A. B. Lise Tarih Ders Kitaplarında Tarihi Şahsiyetler. GEFAD. 2022; 42(1): 921-956.
Vancouver Dere İ. , Ülker A. B. Lise Tarih Ders Kitaplarında Tarihi Şahsiyetler. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; 42(1): 921-956.
IEEE İ. Dere ve A. B. Ülker , "Lise Tarih Ders Kitaplarında Tarihi Şahsiyetler", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 42, sayı. 1, ss. 921-956, Nis. 2022, doi:10.17152/gefad.925359