Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yabancı Dil Öğretiminde Drama Etkinliklerinin Konuşma Becerisi Üzerine Etkisi

Yıl 2022, Cilt: 42 Sayı: 1, 845 - 871, 28.04.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.925803

Öz

Yabancı dil öğretiminde konuşma becerisi öğrencilerin kazanması gereken dört temel beceriden bir tanesidir. Bu çalışmada drama etkinliklerinin konuşma becerisi üzerine etkisi incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda hem nicel hem de nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı karma yöntem tercih edilmiştir. Çalışma İç Anadolu Bölgesinde bir devlet okulunda 6. sınıfta öğrenim gören ders dışı etkinlikler kapsamında İngilizce drama egzersiz programına katlan 9 öğrenci ile yürütülmüştür. Drama etkinliklerinden önce çalışma grubuna öntest; etkinlikler sonunda da sontest olarak performans testi uygulanmıştır. Çalışma süresince öğrencilerle 3 ayrı drama etkinliği gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler tarafından sergilenen drama performansları 3 farklı öğretmen tarafından performans rubriği ile değerlendirilmiştir. Drama etkinlikleri sonunda öğrencilerle görüşmeler yapılarak öğrencilerin süreçle ilgili görüşleri alınmıştır. Öğrencilerin performans testinden elde edilen sonuçlar SPSS 22.00 programı ile analiz edilmiş, performans rubriğinden elde ettikleri puanlar tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Son olarak öğrencilerle yapılan görüşmelerden elde edilen verilerin içerik analizi yapılmış ve böylelikle nicel veriler ile nitel verilerle birlikte yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerden drama etkinliklerinin öğrencilerin konuşma becerisini olumlu etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Adıgüzel, Ö. (2014). Eğitimde yaratıcı drama (5. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Ayna, D. (2021). 8.sınıf İngilizce dersi okuma becerisinin geliştirilmesinde yaratıcı dramanın kullanımı. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Samsun.
 • Balaban, H. A. (2019). İngilizce konuşma becerilerini geliştirmede yaratıcı drama: bir eylem araştırması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Başören, M. T. (2015). Drama öğretim tekniğinin yabancı dil kelime öğretimine ve öğrencilerin kelime öğrenmeye yönelik tutumlarına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Belhan, E. D. (2014). The use of drama activities to increase student motivation towards speaking English. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Bergil, A. S. (2010). İngilizce öğretiminde konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik alternatif bir teknik: yaratıcı drama. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • Büyüköztük, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (22. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Demircioğlu, Ş. ve İspir Akkuş, A. (2016). İngilizce sözcük gruplarının öğretilmesinde yaratıcı drama yönteminin etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 11(1), 105-116.
 • Demirel, Ö. (1999). İlköğretim okullarında yabancı dil öğretimi (2. Baskı). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Frankel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education (6th ed.). New York: McGraw-Hill.
 • İkinci, Ü. (2019). Teaching English through drama and drama techniques in ESL classrooms. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kılıç, Ş. ve Tuncel M. (2009). Yaratıcı dramanın İngilizce konuşmaya ve tutuma etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 9(2), 55-80.
 • McCaslin, N. (1999). Creative drama in the classroom and beyond (2nd ed.). New York: Longman Publishing.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Beverly Hills: Sage.
 • Publications Özbay, F. (2003). Türkiye’de yabancı dil öğretiminin tarihi geçmişi ve Türkiye’nin günümüzdeki yabancı dil politikası.http://www.onlinearabic.net/sizden_gelenler_dosya/8043444.doc adresinden erişilmiştir.
 • Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi 1. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Paksoy, E. (2008). The effects of process drama on enhancement of self-esteem and oral skills in English language classroom. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Pesen, S. (2016). Using drama and music portfolio as an alternative assessment for developing ELT learners’ speaking skills. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enntitüsü, Ankara.
 • Richards, J. C. & Rodgers, T. S. (2001). Approaches and methods in language teaching (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Sirisrimangkorn, L. & Suwanthep, J. (2013). The effects of integrated drama-based role play and student teams achievement division (stad) on students’ speaking skills and affective involvement. Suranaree University of Technology, Thailand, Scenario, 2013(2),62-76.
 • Soyer, S. (2016). Yabancı dil öğretim yöntemi olarak yaratıcı drama ve etkileri. International Journal of Contemporary Educational Studies, 2(1), 146-152.
 • Turgut, M. (2019). The effects of teaching through drama on English speaking anxiety of 6th grade students. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.

The Effect of Drama Activities on Speaking Skills in Foreign Language Teaching

Yıl 2022, Cilt: 42 Sayı: 1, 845 - 871, 28.04.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.925803

Öz

Speaking skill is one of the four basic skills that students must acquire in foreign language teaching. In this study, the effect of drama activities on speaking skill was searched. For this purpose, the mixed method was preferred, in which both quantitative and qualitative research methods were used. The study was conducted with 9 sixth grade students who attended the English drama program within the scope of extracurricular activities in a public school in Central Anatolia Region. Performance test was applied to the study group as a pretest before the drama activities, and as a posttest after the drama activities. Throughout the study, three drama activities were held. Drama performances of students were evaluated with a performance rubric by three different teachers. After the drama activities, the students were interviewed and their opinions about the process were determined. The results of performance test were analysed with SPSS 22.00 program and the scores obtained from the performance rubric were interpreted in a table. Finally, the content analysis of the data obtained from the interview form was made and quantitative data were interpreted along with qualitative data. It was concluded that drama activities positively affect students' speaking skill according to the results.

Kaynakça

 • Adıgüzel, Ö. (2014). Eğitimde yaratıcı drama (5. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Ayna, D. (2021). 8.sınıf İngilizce dersi okuma becerisinin geliştirilmesinde yaratıcı dramanın kullanımı. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Samsun.
 • Balaban, H. A. (2019). İngilizce konuşma becerilerini geliştirmede yaratıcı drama: bir eylem araştırması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Başören, M. T. (2015). Drama öğretim tekniğinin yabancı dil kelime öğretimine ve öğrencilerin kelime öğrenmeye yönelik tutumlarına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Belhan, E. D. (2014). The use of drama activities to increase student motivation towards speaking English. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Bergil, A. S. (2010). İngilizce öğretiminde konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik alternatif bir teknik: yaratıcı drama. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • Büyüköztük, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (22. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Demircioğlu, Ş. ve İspir Akkuş, A. (2016). İngilizce sözcük gruplarının öğretilmesinde yaratıcı drama yönteminin etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 11(1), 105-116.
 • Demirel, Ö. (1999). İlköğretim okullarında yabancı dil öğretimi (2. Baskı). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Frankel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education (6th ed.). New York: McGraw-Hill.
 • İkinci, Ü. (2019). Teaching English through drama and drama techniques in ESL classrooms. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kılıç, Ş. ve Tuncel M. (2009). Yaratıcı dramanın İngilizce konuşmaya ve tutuma etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 9(2), 55-80.
 • McCaslin, N. (1999). Creative drama in the classroom and beyond (2nd ed.). New York: Longman Publishing.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Beverly Hills: Sage.
 • Publications Özbay, F. (2003). Türkiye’de yabancı dil öğretiminin tarihi geçmişi ve Türkiye’nin günümüzdeki yabancı dil politikası.http://www.onlinearabic.net/sizden_gelenler_dosya/8043444.doc adresinden erişilmiştir.
 • Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi 1. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Paksoy, E. (2008). The effects of process drama on enhancement of self-esteem and oral skills in English language classroom. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Pesen, S. (2016). Using drama and music portfolio as an alternative assessment for developing ELT learners’ speaking skills. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enntitüsü, Ankara.
 • Richards, J. C. & Rodgers, T. S. (2001). Approaches and methods in language teaching (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Sirisrimangkorn, L. & Suwanthep, J. (2013). The effects of integrated drama-based role play and student teams achievement division (stad) on students’ speaking skills and affective involvement. Suranaree University of Technology, Thailand, Scenario, 2013(2),62-76.
 • Soyer, S. (2016). Yabancı dil öğretim yöntemi olarak yaratıcı drama ve etkileri. International Journal of Contemporary Educational Studies, 2(1), 146-152.
 • Turgut, M. (2019). The effects of teaching through drama on English speaking anxiety of 6th grade students. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat ÇOKYAMAN
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (DR)
0000-0002-9682-5036
Türkiye


Hacı Ömer BEYDOĞAN
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-2957-4767
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 42 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad925803, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {42}, number = {1}, pages = {845 - 871}, doi = {10.17152/gefad.925803}, title = {Yabancı Dil Öğretiminde Drama Etkinliklerinin Konuşma Becerisi Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Çokyaman, Murat and Beydoğan, Hacı Ömer} }
APA Çokyaman, M. & Beydoğan, H. Ö. (2022). Yabancı Dil Öğretiminde Drama Etkinliklerinin Konuşma Becerisi Üzerine Etkisi . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 42 (1) , 845-871 . DOI: 10.17152/gefad.925803
MLA Çokyaman, M. , Beydoğan, H. Ö. "Yabancı Dil Öğretiminde Drama Etkinliklerinin Konuşma Becerisi Üzerine Etkisi" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 845-871 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/69633/925803>
Chicago Çokyaman, M. , Beydoğan, H. Ö. "Yabancı Dil Öğretiminde Drama Etkinliklerinin Konuşma Becerisi Üzerine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 845-871
RIS TY - JOUR T1 - Yabancı Dil Öğretiminde Drama Etkinliklerinin Konuşma Becerisi Üzerine Etkisi AU - MuratÇokyaman, Hacı ÖmerBeydoğan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17152/gefad.925803 DO - 10.17152/gefad.925803 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 845 EP - 871 VL - 42 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.925803 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.925803 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Yabancı Dil Öğretiminde Drama Etkinliklerinin Konuşma Becerisi Üzerine Etkisi %A Murat Çokyaman , Hacı Ömer Beydoğan %T Yabancı Dil Öğretiminde Drama Etkinliklerinin Konuşma Becerisi Üzerine Etkisi %D 2022 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 42 %N 1 %R doi: 10.17152/gefad.925803 %U 10.17152/gefad.925803
ISNAD Çokyaman, Murat , Beydoğan, Hacı Ömer . "Yabancı Dil Öğretiminde Drama Etkinliklerinin Konuşma Becerisi Üzerine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 / 1 (Nisan 2022): 845-871 . https://doi.org/10.17152/gefad.925803
AMA Çokyaman M. , Beydoğan H. Ö. Yabancı Dil Öğretiminde Drama Etkinliklerinin Konuşma Becerisi Üzerine Etkisi. GEFAD. 2022; 42(1): 845-871.
Vancouver Çokyaman M. , Beydoğan H. Ö. Yabancı Dil Öğretiminde Drama Etkinliklerinin Konuşma Becerisi Üzerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; 42(1): 845-871.
IEEE M. Çokyaman ve H. Ö. Beydoğan , "Yabancı Dil Öğretiminde Drama Etkinliklerinin Konuşma Becerisi Üzerine Etkisi", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 42, sayı. 1, ss. 845-871, Nis. 2022, doi:10.17152/gefad.925803