Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Öz Yeterlik Algılarının ve E-Öğrenmeye Yönelik Tutum Düzeylerinin İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 1, 239 - 272, 28.04.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.942359

Öz

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algılarının ve e-öğrenmeye yönelik tutum düzeylerinin üzerinde etkisi olan farklı değişkenleri incelemek ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu bağlamda, çalışmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2020-2021 eğitim öğretim yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesinde eğitim gören 314 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analiz edilebilmesi için katılımcılardan elde edilen veriler SPSS 24 programı ile işlenmiştir. Araştırmada, katılımcıların “bilgisayar öz yeterlik” algılarının ve “e-öğrenmeye yönelik tutum” düzeylerinin “yeterli” seviyede olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca araştırma sonucunda katılımcıların “bilgisayar öz yeterlik” algılarının ve “e-öğrenmeye yönelik tutum” düzeylerinin cinsiyetlerine, sınıf düzeylerine, bireysel bilgisayara sahip olma durumuna ve günlük internette zaman geçirme durumuna göre anlamlı olarak farklılaştığı bulunmuştur. Diğer bir sonuca göre katılımcıların “bilgisayar öz yeterlik” ve “e-öğrenmeye yönelik tutum” düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve katılımcıların bilgisayar öz yeterlik algılarının, e-öğrenmeye yönelik tutum düzeylerini anlamlı olarak yordadığı bulunmuştur.

Kaynakça

 • Adıyaman, M. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algılarının ve bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Alenezi, A. R., Abdul Karim, A. M., & Veloo, A. (2010). An empirical ınvestigation into the role of enjoyment, computer anxiety, computer self-efficacy and internet experience in ınfluencing the students’ ıntention to use e-learning: a case study from saudi arabian governmental universities. The Turkish Online Journal ofEducational Technology, 9(4), 22-34
 • Aşkar, P., & Umay, A. (2001). Perceived computer self-efficacy of the students in the elementary mathematics teaching programme. Hacettepe University Journal of Education, 21, 1-8.
 • Atagün, G. (2019). BÖTE öğretmen adaylarının yaşamboyu öğrenme eğilimleri ile bilgisayar özyeterlik inançları ve bilgisayara karşı tutumları arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Awofala, A. O. A., Akinoso, S. O., & Fatade, A. O. (2017). Attitudes towards computer and computer self-efficacy as predictors of pre-service mathematics teachers’ computer anxiety. Acta Didactica Napocensia, 10(2), 91- 108.
 • Baki, R., Aktepe, A., & Birgören, B. (2019). Kullanıcı tipi, bölge, kültür, refah ve gelişmişlik seviyelerine göre kullanıcıların e-öğrenme kabulünü etkileyen faktörlerin analizi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(2), 2214-2242.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: a social cognitive theory. NJ: Prentice-Hall.
 • Berkant, H. G. (2013). Ögretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumlarının ve özyeterlik algılarının ve bilgisayar destekli eğitim yapmaya yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi, 1(3), 11-22.
 • Beyazgül, G. (2019). Öğretmen adaylarının ve öğretim elemanlarının eğitimde teknoloji kullanımı ve e-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluklarının incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Biçer, H., & Korucu, A. T. (2020). E-öğrenmeye yönelik tutum ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 10(1), 237-256.
 • Bircan, M. A., & Zabun, E. (2021). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar ve internet kullanımı özyeterlilik algıları ile çevrimiçi öğrenmeye hazırbulunuşluluk düzeyleri. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 4(3), 292-298.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum (13. Baskı). Ankara: Pegem.
 • Can, Ş. (2010). Attitudes of pre-service teachers from the department of elementary education towards the effects of materials use on learning, The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 9(2), 46-54.
 • Compeau, D. R., & Higgins C. A. (1995). computer self efficacy: Development of a measure and an ınitial test. MIS Quarterly, 19(2), 189-211.
 • Çeliköz, N., Bulut, S., & Çeliköz, M. (2018). Sınıf öğretmenlerinin bilgisayarla ilgili öz yeterlilik algıları. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(1), 15-24.
 • Çetin, B. (2008). Marmara üniversitesi sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayarla ilgili özyeterlik algılarının incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 101-114.
 • Çetin, Y. & Mirasyedioğlu, Ş. (2019). Teknoloji destekli probleme dayalı öğretim uygulamalarının matematik başarısına etkisi. Journal of Computer and Education Research, 7(13), 13-34.
 • Çitil, S. G. (2019). Öğretmenlerin akıllı tahta kullanımına ilişkin kaygı düzeyi ile bilgisayar öz yeterlik algı düzeylerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Malatya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Demir, K. (2008). Transformational leadership and collective efficacy: The moderating roles of collaborative culture and teachers’ self-efficacy. Eurasian Journal of Educational Research 33, 93-112.
 • Demir, M. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin e-öğrenme araçlarını kabul düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Demir, O. (2015a). Okul Öncesi öğretmenlerin bilişim teknolojilerini kullanma durumları ve bunun öğretime etkisi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 466-479.
 • Demir, Ö. (2015b). Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının e-öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerinin incelenmesi: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Dikmen, M., & Çağlar, A. (2017). Öğretmen adaylarının bilgisayar kullanımına ilişkin öz-yeterlik algısı ile siber zorbalık duyarlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(31), 261-277.
 • Doğan, M. (2014). Meslek lisesi 9. sınıf öğrencilerinin bilgisayar öz yeterlilik algılarının incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Doğan, M., İrioğlu, Z., Serin, F. G., & Yüzerler, S. (2010, Eylül). İlköğretim matematik öğretmenlerinin materyal ve teknoloji kullanımına ilişkin tutumları. Sözel Bildiri, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir.
 • Engin, A. O., Tösten, R. & Kaya, M. D. (2010). Bilgisayar destekli eğitim. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 69-80.
 • Eroğlu, M., & Özbek, R. (2018). The investigation of the relationship between attitudes towards e-learning and self-directed learning with technology of secondary school students. International Online Journal of Educational Sciences, 10(5), 297-314.
 • Etlioğlu, M., & Tekin, M. (2020). Elektronik öğrenmede öğrenci tutum ve akademik başarı arasındaki ilişkide öğrenci merak ve kaygısının aracılık rolü. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (43), 34-48.
 • Gong, M., Xu, Y., & Yu, Y. (2004). An enhanced technology acceptance model for web-based learning. Journal of Information Systems Education, 15(4), 365-374.
 • Gökal, H., Sönmez, A., & Ercan, O. (2020). Fen bilgisi öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik öz yeterlik düzeyi ile bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Folklor/Edebiyat, 25(97), 47-63.
 • Göldağ, B. (2017). Öğrencilerinin öğrenme stilleri ile bilgisayar kaygısı ve bilgisayar öz-yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. TÜBAV Bilim Dergisi, 10(3), 39-52.
 • Green, B. G., Salkind, N. J., & Akey, T. M. (2000). Using SPSS for windows: Analyzing and understanding data. NJ: Prentice Hall.
 • Gülbahar, Y. (2017). E-öğrenme. Ankara: Pegem Akademi
 • Haznedar, Ö. (2012). Üniversite öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerinin ve e-öğrenmeye yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Hsia, J. W., Chang, C. C., & Tseng, A. H. (2014). Effects of individuals' locus of control and computer self-efficacy on their e-learning acceptance in high-tech companies. Behaviour & Information Technology, 33(1), 51-64.
 • İpek, C., & Acuner, H. Y. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar öz-yeterlilik inançları ve eğitim teknolojilerine yönelik tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 23-40.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel
 • Kabataş, S. (2019). Öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık algılarının yaşam boyu öğrenme tutumları ve e-öğrenmeye hazır bulunuşluğu açısından değerlendirilmesi. (Yayınlanmaış yüksek lisans tezi). Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın Üniversitesi, Bartın.
 • Karsten, R., & Roth, M. R. (1998). The relationship of computer experience and computer self-efficacy to performance in introductory computer literacy courses. Journal of Research on Technology Education, 31(1), 14-24.
 • Kisanga, D. (2016). Determinants of teachers’ attitudes towards e-learning in tanzanian higher learning ınstitutions. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 17(5), 109-125.
 • Klein, P. S., Nir-Gal, O., & Darom, E. (2000). The use of computers in kindergarten, with or without adult mediation; effects on children's cognitive performance and behavior. Computers in Human Behavior, 16(6), 591-608.
 • Korkut, E., & Akkoyunlu, B. (2008). Yabancı dil öğretmen adaylarının bilgi ve bilgisayar okuryazarlık öz-yeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 178-188.
 • Lehmann, K., & Chamberlın, L. (2009). Making the move to elearning putting your course online. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers Inc.
 • Liaw, S. S., & Huang, H. M. (2011, Eylül). A study of investigating learners attitudes toward e-learning. Sözel Bildiri, 5th International Conference on Distance Learning and Education, Singapore.
 • Olcay, A., Döş, B., Sürme, M., & Düzgün, M. (2018). Turizm eğitimi alan öğrencilerin elektronik öğrenmeye hazır bulunuşluklarını belirlemeye yönelik bir çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(2), 427-438.
 • Ozan, C., & Taşgın, A. (2017). Öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartlarına yönelik öz yeterliklerinin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 236-253.
 • Öztürk, E. (2013). Öğretmen adaylarının bilgisayar kaygısı ve bilgisayar özyeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 275-286.
 • Öztürk, A., Tezel, A., Bora, C., & Arslan, N. (2018). Hemşirelik öğrencilerinin bilgisayar öz-yeterlik algılarının değerlendirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 21(4), 249-255.
 • Pala, K. (2018). Mesleki turizm eğitiminde öğrencilerin eöğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Pınar, İ., Selçuk, A. G., & Dağ, B. (2014). Meslek yüksekokullarının e-öğrenme modeline geçişinde dikkate alınması gereken iki kavram: öğrencilerin bilgisayar özyeterlilikleri ve e-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşlukları. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi, 2(3), 50-60.
 • Piaget, J. (2007). Çocukta dil ve düşünme (The Language And Thought Of The Child), (Çeviren: S, E, Siyavuşgil). Ankara: Palme Yayıncılık
 • Polat, K., & Karakuş, F. (2020). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime yönelik tutum ve öz yeterlik algılarının incelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 9(2), 579-592. doi: 10.30703/cije.632437
 • Saracaloğlu, A. S., Dinçer, B., & Dedebali, N. C. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının internet ve teknolojiye yönelik tutumları ile bilgisayar özyeterlik algılarının incelenmesi. Journal of International Social Research, 10(51), 824-832.
 • Saygıner, Ş. (2016). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlilik düzeyleri ile teknolojiye yönelik algıları arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(34), 298- 312.
 • Söylemez, N. H., & Oral, B. (2013). Öğretmen adaylarının bilgisayara ilişkin özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 44-60.
 • Şentürk, C. (2016). Öğretmenlerin e-öğrenmeye yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Journal of International Social Research, 9(43), 1501- 1511.
 • Thongsri, N., Shen, L., & Bao, Y. (2020). ınvestigating academic major differences in perception of computer self-efficacy and intention toward e-learning adoption in china. Innovations in Education and Teaching International, 57(5), 577-589.
 • Van Der Rhee, B., Verma, R., Plaschka, G. R., & Kickul, J. R. (2007). Technology readiness, learning goals, and elearning: searching for synergy. Decision Sciences Journal of Innovative Education, 5(1), 127-149.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin yayıncılık.
 • Yılmaz, M., Üredi, L., & Akbaşlı, S. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar yeterlilik düzeylerinin ve eğitimde teknoloji kullanımına yönelik algılarının belirlenmesi. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 1(1), 105-121.
 • Yılmaz, M., & Üredi, L. (2020). İlkokul öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin bilgisayar yeterliliklerinin değerlendirilmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(32), 4723-4742.
 • Yılmaz, R., Sezer, B., & Yurdugül, H. (2019). Üniversite öğrencilerinin e-öğrenmeye hazır bulunuşluklarının incelenmesi: Bartın üniversitesi örneği. Ege Eğitim Dergisi, 20(1), 180-195. doi: 10.12984/egeefd.424614

Analysis of Teacher Candidates 'Perceptions of Computer Self-Efficiency And Attitudes Towards E-Learning

Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 1, 239 - 272, 28.04.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.942359

Öz

The aim of this study is to examine the different variables that have an effect on the computer selfefficacy perceptions and their attitudes towards e-learning and to determine the relationship between these concepts. In this context, the relational survey method was used in the study. The participants of the study consist of 314 students studying at Sivas Cumhuriyet University Faculty of Education in the 2020-2021 academic year. In order to analyze, , the data obtained from the participants were processed with the SPSS 24 program. In the study, it was concluded that the "computer self-efficacy" perceptions and "attitude towards learning e" levels of the participants were at a "sufficient" level. In addition, as a result of the research, it was found that the "computer self-efficacy" perceptions and "attitudes towards e-learning" of participants differed significantly according to their gender, class level, having a individual computer and spending time on the internet daily. According to another result, it was found that there was a significant relationship between the 'levels of "computer self-efficacy" and "attitude towards e-learning" levels of participants and the participants’ computer self-efficacy perceptions significantly predicted their level of attitude towards e-learning.

Kaynakça

 • Adıyaman, M. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algılarının ve bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Alenezi, A. R., Abdul Karim, A. M., & Veloo, A. (2010). An empirical ınvestigation into the role of enjoyment, computer anxiety, computer self-efficacy and internet experience in ınfluencing the students’ ıntention to use e-learning: a case study from saudi arabian governmental universities. The Turkish Online Journal ofEducational Technology, 9(4), 22-34
 • Aşkar, P., & Umay, A. (2001). Perceived computer self-efficacy of the students in the elementary mathematics teaching programme. Hacettepe University Journal of Education, 21, 1-8.
 • Atagün, G. (2019). BÖTE öğretmen adaylarının yaşamboyu öğrenme eğilimleri ile bilgisayar özyeterlik inançları ve bilgisayara karşı tutumları arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Awofala, A. O. A., Akinoso, S. O., & Fatade, A. O. (2017). Attitudes towards computer and computer self-efficacy as predictors of pre-service mathematics teachers’ computer anxiety. Acta Didactica Napocensia, 10(2), 91- 108.
 • Baki, R., Aktepe, A., & Birgören, B. (2019). Kullanıcı tipi, bölge, kültür, refah ve gelişmişlik seviyelerine göre kullanıcıların e-öğrenme kabulünü etkileyen faktörlerin analizi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(2), 2214-2242.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: a social cognitive theory. NJ: Prentice-Hall.
 • Berkant, H. G. (2013). Ögretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumlarının ve özyeterlik algılarının ve bilgisayar destekli eğitim yapmaya yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi, 1(3), 11-22.
 • Beyazgül, G. (2019). Öğretmen adaylarının ve öğretim elemanlarının eğitimde teknoloji kullanımı ve e-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluklarının incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Biçer, H., & Korucu, A. T. (2020). E-öğrenmeye yönelik tutum ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 10(1), 237-256.
 • Bircan, M. A., & Zabun, E. (2021). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar ve internet kullanımı özyeterlilik algıları ile çevrimiçi öğrenmeye hazırbulunuşluluk düzeyleri. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 4(3), 292-298.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum (13. Baskı). Ankara: Pegem.
 • Can, Ş. (2010). Attitudes of pre-service teachers from the department of elementary education towards the effects of materials use on learning, The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 9(2), 46-54.
 • Compeau, D. R., & Higgins C. A. (1995). computer self efficacy: Development of a measure and an ınitial test. MIS Quarterly, 19(2), 189-211.
 • Çeliköz, N., Bulut, S., & Çeliköz, M. (2018). Sınıf öğretmenlerinin bilgisayarla ilgili öz yeterlilik algıları. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(1), 15-24.
 • Çetin, B. (2008). Marmara üniversitesi sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayarla ilgili özyeterlik algılarının incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 101-114.
 • Çetin, Y. & Mirasyedioğlu, Ş. (2019). Teknoloji destekli probleme dayalı öğretim uygulamalarının matematik başarısına etkisi. Journal of Computer and Education Research, 7(13), 13-34.
 • Çitil, S. G. (2019). Öğretmenlerin akıllı tahta kullanımına ilişkin kaygı düzeyi ile bilgisayar öz yeterlik algı düzeylerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Malatya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Demir, K. (2008). Transformational leadership and collective efficacy: The moderating roles of collaborative culture and teachers’ self-efficacy. Eurasian Journal of Educational Research 33, 93-112.
 • Demir, M. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin e-öğrenme araçlarını kabul düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Demir, O. (2015a). Okul Öncesi öğretmenlerin bilişim teknolojilerini kullanma durumları ve bunun öğretime etkisi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 466-479.
 • Demir, Ö. (2015b). Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının e-öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerinin incelenmesi: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Dikmen, M., & Çağlar, A. (2017). Öğretmen adaylarının bilgisayar kullanımına ilişkin öz-yeterlik algısı ile siber zorbalık duyarlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(31), 261-277.
 • Doğan, M. (2014). Meslek lisesi 9. sınıf öğrencilerinin bilgisayar öz yeterlilik algılarının incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Doğan, M., İrioğlu, Z., Serin, F. G., & Yüzerler, S. (2010, Eylül). İlköğretim matematik öğretmenlerinin materyal ve teknoloji kullanımına ilişkin tutumları. Sözel Bildiri, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir.
 • Engin, A. O., Tösten, R. & Kaya, M. D. (2010). Bilgisayar destekli eğitim. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 69-80.
 • Eroğlu, M., & Özbek, R. (2018). The investigation of the relationship between attitudes towards e-learning and self-directed learning with technology of secondary school students. International Online Journal of Educational Sciences, 10(5), 297-314.
 • Etlioğlu, M., & Tekin, M. (2020). Elektronik öğrenmede öğrenci tutum ve akademik başarı arasındaki ilişkide öğrenci merak ve kaygısının aracılık rolü. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (43), 34-48.
 • Gong, M., Xu, Y., & Yu, Y. (2004). An enhanced technology acceptance model for web-based learning. Journal of Information Systems Education, 15(4), 365-374.
 • Gökal, H., Sönmez, A., & Ercan, O. (2020). Fen bilgisi öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik öz yeterlik düzeyi ile bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Folklor/Edebiyat, 25(97), 47-63.
 • Göldağ, B. (2017). Öğrencilerinin öğrenme stilleri ile bilgisayar kaygısı ve bilgisayar öz-yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. TÜBAV Bilim Dergisi, 10(3), 39-52.
 • Green, B. G., Salkind, N. J., & Akey, T. M. (2000). Using SPSS for windows: Analyzing and understanding data. NJ: Prentice Hall.
 • Gülbahar, Y. (2017). E-öğrenme. Ankara: Pegem Akademi
 • Haznedar, Ö. (2012). Üniversite öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerinin ve e-öğrenmeye yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Hsia, J. W., Chang, C. C., & Tseng, A. H. (2014). Effects of individuals' locus of control and computer self-efficacy on their e-learning acceptance in high-tech companies. Behaviour & Information Technology, 33(1), 51-64.
 • İpek, C., & Acuner, H. Y. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar öz-yeterlilik inançları ve eğitim teknolojilerine yönelik tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 23-40.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel
 • Kabataş, S. (2019). Öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık algılarının yaşam boyu öğrenme tutumları ve e-öğrenmeye hazır bulunuşluğu açısından değerlendirilmesi. (Yayınlanmaış yüksek lisans tezi). Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın Üniversitesi, Bartın.
 • Karsten, R., & Roth, M. R. (1998). The relationship of computer experience and computer self-efficacy to performance in introductory computer literacy courses. Journal of Research on Technology Education, 31(1), 14-24.
 • Kisanga, D. (2016). Determinants of teachers’ attitudes towards e-learning in tanzanian higher learning ınstitutions. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 17(5), 109-125.
 • Klein, P. S., Nir-Gal, O., & Darom, E. (2000). The use of computers in kindergarten, with or without adult mediation; effects on children's cognitive performance and behavior. Computers in Human Behavior, 16(6), 591-608.
 • Korkut, E., & Akkoyunlu, B. (2008). Yabancı dil öğretmen adaylarının bilgi ve bilgisayar okuryazarlık öz-yeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 178-188.
 • Lehmann, K., & Chamberlın, L. (2009). Making the move to elearning putting your course online. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers Inc.
 • Liaw, S. S., & Huang, H. M. (2011, Eylül). A study of investigating learners attitudes toward e-learning. Sözel Bildiri, 5th International Conference on Distance Learning and Education, Singapore.
 • Olcay, A., Döş, B., Sürme, M., & Düzgün, M. (2018). Turizm eğitimi alan öğrencilerin elektronik öğrenmeye hazır bulunuşluklarını belirlemeye yönelik bir çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(2), 427-438.
 • Ozan, C., & Taşgın, A. (2017). Öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartlarına yönelik öz yeterliklerinin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 236-253.
 • Öztürk, E. (2013). Öğretmen adaylarının bilgisayar kaygısı ve bilgisayar özyeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 275-286.
 • Öztürk, A., Tezel, A., Bora, C., & Arslan, N. (2018). Hemşirelik öğrencilerinin bilgisayar öz-yeterlik algılarının değerlendirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 21(4), 249-255.
 • Pala, K. (2018). Mesleki turizm eğitiminde öğrencilerin eöğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Pınar, İ., Selçuk, A. G., & Dağ, B. (2014). Meslek yüksekokullarının e-öğrenme modeline geçişinde dikkate alınması gereken iki kavram: öğrencilerin bilgisayar özyeterlilikleri ve e-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşlukları. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi, 2(3), 50-60.
 • Piaget, J. (2007). Çocukta dil ve düşünme (The Language And Thought Of The Child), (Çeviren: S, E, Siyavuşgil). Ankara: Palme Yayıncılık
 • Polat, K., & Karakuş, F. (2020). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime yönelik tutum ve öz yeterlik algılarının incelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 9(2), 579-592. doi: 10.30703/cije.632437
 • Saracaloğlu, A. S., Dinçer, B., & Dedebali, N. C. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının internet ve teknolojiye yönelik tutumları ile bilgisayar özyeterlik algılarının incelenmesi. Journal of International Social Research, 10(51), 824-832.
 • Saygıner, Ş. (2016). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlilik düzeyleri ile teknolojiye yönelik algıları arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(34), 298- 312.
 • Söylemez, N. H., & Oral, B. (2013). Öğretmen adaylarının bilgisayara ilişkin özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 44-60.
 • Şentürk, C. (2016). Öğretmenlerin e-öğrenmeye yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Journal of International Social Research, 9(43), 1501- 1511.
 • Thongsri, N., Shen, L., & Bao, Y. (2020). ınvestigating academic major differences in perception of computer self-efficacy and intention toward e-learning adoption in china. Innovations in Education and Teaching International, 57(5), 577-589.
 • Van Der Rhee, B., Verma, R., Plaschka, G. R., & Kickul, J. R. (2007). Technology readiness, learning goals, and elearning: searching for synergy. Decision Sciences Journal of Innovative Education, 5(1), 127-149.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin yayıncılık.
 • Yılmaz, M., Üredi, L., & Akbaşlı, S. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar yeterlilik düzeylerinin ve eğitimde teknoloji kullanımına yönelik algılarının belirlenmesi. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 1(1), 105-121.
 • Yılmaz, M., & Üredi, L. (2020). İlkokul öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin bilgisayar yeterliliklerinin değerlendirilmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(32), 4723-4742.
 • Yılmaz, R., Sezer, B., & Yurdugül, H. (2019). Üniversite öğrencilerinin e-öğrenmeye hazır bulunuşluklarının incelenmesi: Bartın üniversitesi örneği. Ege Eğitim Dergisi, 20(1), 180-195. doi: 10.12984/egeefd.424614

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Yaşar KILIÇ (Sorumlu Yazar)
Eğitim
0000-0002-8675-5126
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad942359, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {42}, pages = {239 - 272}, doi = {10.17152/gefad.942359}, title = {Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Öz Yeterlik Algılarının ve E-Öğrenmeye Yönelik Tutum Düzeylerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Kılıç, Mehmet Yaşar} }
APA Kılıç, M. Y. (2022). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Öz Yeterlik Algılarının ve E-Öğrenmeye Yönelik Tutum Düzeylerinin İncelenmesi . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 42 (1) , 239-272 . DOI: 10.17152/gefad.942359
MLA Kılıç, M. Y. "Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Öz Yeterlik Algılarının ve E-Öğrenmeye Yönelik Tutum Düzeylerinin İncelenmesi" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 239-272 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/69633/942359>
Chicago Kılıç, M. Y. "Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Öz Yeterlik Algılarının ve E-Öğrenmeye Yönelik Tutum Düzeylerinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 239-272
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Öz Yeterlik Algılarının ve E-Öğrenmeye Yönelik Tutum Düzeylerinin İncelenmesi AU - Mehmet Yaşar Kılıç Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17152/gefad.942359 DO - 10.17152/gefad.942359 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 239 EP - 272 VL - 42 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.942359 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.942359 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Öz Yeterlik Algılarının ve E-Öğrenmeye Yönelik Tutum Düzeylerinin İncelenmesi %A Mehmet Yaşar Kılıç %T Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Öz Yeterlik Algılarının ve E-Öğrenmeye Yönelik Tutum Düzeylerinin İncelenmesi %D 2022 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 42 %N 1 %R doi: 10.17152/gefad.942359 %U 10.17152/gefad.942359
ISNAD Kılıç, Mehmet Yaşar . "Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Öz Yeterlik Algılarının ve E-Öğrenmeye Yönelik Tutum Düzeylerinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 / 1 (Nisan 2022): 239-272 . https://doi.org/10.17152/gefad.942359
AMA Kılıç M. Y. Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Öz Yeterlik Algılarının ve E-Öğrenmeye Yönelik Tutum Düzeylerinin İncelenmesi. GEFAD. 2022; 42(1): 239-272.
Vancouver Kılıç M. Y. Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Öz Yeterlik Algılarının ve E-Öğrenmeye Yönelik Tutum Düzeylerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; 42(1): 239-272.
IEEE M. Y. Kılıç , "Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Öz Yeterlik Algılarının ve E-Öğrenmeye Yönelik Tutum Düzeylerinin İncelenmesi", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 42, sayı. 1, ss. 239-272, Nis. 2022, doi:10.17152/gefad.942359