Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve Covid-19 Pandemisindeki Dönüşümü

Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 1, 201 - 238, 28.04.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.951245

Öz

Çağımızın rekabetçi koşullarında özel sektör kuruluşlarının, insan kaynaklarının bilgi ve becerilerini sürekli olarak yenilemeleri ve güncel tutmaları kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu çalışmada özel sektör kuruluşlarının, çalışanlarına yönelik olarak düzenledikleri eğitim faaliyetlerinin bütüncül ve kapsamlı bir biçimde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji, araştırma yöntemi olarak da görüşme yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar farklı alanlarda faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarına yönelik olarak eğitim faaliyetleri düzenleyen 11 eğitmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Yapılan görüşmeler sonucu elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular 5 ana ve 16 alt kategoride gruplandırılmıştır. Araştırmanın bulguları özel sektör kuruluşlarındaki eğitim faaliyetlerinde; ihtiyaç analizi, planlama ve uygulama, bütçeleme ve ölçme-değerlendirme süreçleri açısından önemli sorunlar yaşandığını göstermektedir. Ayrıca dikkat çekici bir sonuç olarak da genellikle eğitmenlerin yetişkin eğitimine yönelik ilke ve yaklaşımların farkında olmadan eğitim faaliyetlerini ve süreçlerini yürütmeleridir. Son olarak da belirtilmelidir ki Covid-19 pandemisi sebebiyle eğitmenler gittikçe zorunlu hâle gelmeye başlayan uzaktan eğitim uygulamalarının avantajları olabileceğini belirtmekle birlikte belirsizlikten kaynaklı önemli kaygılar da taşımaktadırlar. Ayrıca uzaktan öğretimle ilgili önemli ölçüde devlet desteği beklentisi de bulunmaktadır.

Kaynakça

 • Acarbay, C. (2016). Havacılık hizmetiçi eğitiminde uzaktan eğitim. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 148-161 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/34011/376536
 • Akbaş-Tuna, A., Türkmendağ, Z. (2020). Covid-19 Pandemi Döneminde Uzaktan Çalışma Uygulamaları ve Çalışma Motivasyonunu Etkileyen Faktörler, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (3), 3246-3260. https://doi.org/10.20491/isarder.2020.1037
 • Altaş, B. ve Çevik, M. (2014). Amasya’daki Sektörlerin İhtiyaç Analizleri Doğrultusunda Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Öğrencileri İçin Kariyer Planlaması Önerileri. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), Ağustos, 83-100 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejovoc/issue/5386/73034
 • Arıkboğa, Ü. (2020). Belediyelerde Hizmet İçi Eğitim ve Belediye Birliklerinin Rolü. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12 (1), 55-68. Retrieved from http://aksarayiibd.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/53774/640641
 • Arslan-Dişli, G. (2019). Beyaz Et Sektöründe Faaliyet Gösteren Örgütlerin Yetişkin Eğitimleri Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Arslan, S, Mirici, İ, Öz, H. (2019). In-Service Training Needs of Efl Teachers in Non-Formal Education Settings. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (42), 223-244 . DOI: 10.21497/sefad.675203
 • Ay, F. ve Şahan, G. (2018). Aile Eğitimi Kurslarının Yetişkin Eğitimi Bağlamında Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (1), 66-86. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/36870/420932
 • Aydın, İ. (2021). Hizmet İçi Eğitim El Kitabı (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayımcılık.
 • Ayvacı, H., Bakırcı, H. ve Yıldız, M. (2014). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri ve Beklentileri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 357-383. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/1731/21228
 • Bayraktaroğlu, S. (2011). İnsan Kaynakları Yönetimi. Sakarya: Sakarya Yayıncılık
 • Bernardi, L., Germani, P., Del Zotto, G., Scotton, G., & de Manzini, N. (2020). Impact of COVID-19 pandemic on general surgery training program: An Italian experience. American journal of surgery, 220(5), 1361–1363. https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2020.06.010
 • Boeren, E., Roumell, E. A., & Roessger, K. M. (2020). COVID-19 and the Future of Adult Education: An Editorial. Adult Education Quarterly, 70(3), 201–204. https://doi.org/10.1177/0741713620925029
 • Boydak-Özan, M. ve Dikici, A. (2001). Hizmet içi eğitim programlarının etkililiğinin değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 225-240. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/19629
 • Bümen, N. T. (2005). Öğretmenlerin yeni ilköğretim 1-5. sınıf programlarıyla ilgili görüşleri ve programı uygulamaya hazırlayıcı bir hizmet içi eğitim çalışması örneği. Ege Eğitim Dergisi, 6(2), 21-57.
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6 (2), 11-53. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/55662/761354
 • Christensen, L.B., Johnson, R. B., Turner, L.A. (2015). Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz (Çeviren: Özgan ve M. Kalman). Anı Yayıncılık. (Orijinal çalışmanın yayın tarihi, 2014).
 • Creswell, J.W. (2017). Eğitim Araştırmaları (Çev. Avcu, A.). Edam Yayınları. (Orijinal çalışmanın yayın tarihi, 2012).
 • Creswell, J.W. (2021). Nitel Araştırma Yöntemleri (Çev. Bacanak, A.). Siyasal Kitabevi. (Orijinal çalışmanın yayın tarihi, 2013).
 • Dam, H. (2003). Yetişkinlere Göre Yetişkin Din Eğitimi. Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (4), 31-54. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded/issue/29196/312579
 • Ejakait, J.E. (2016). Effects of Training Needs Assessment on Employee Performance in the Postal Corporation of Kenya, Bungoma County. Research on humanities and social sciences, 6, 140-145.
 • Essossomo, S.M. (2013). The English language teaching enterprise in the Postcolonial Cameroon: A focus on the framework of needs analysis. Basic Research Journal of Education Research and Review, 2(9), 124-133.
 • Ferreira, R. R., & Abbad, G. (2013). Training needs assessement: Where we are and where we should go. Brazilian Administration Review, 10(1), 77–99.
 • Gökçe, N., & Yıldız, A. (2018). Türkiye’de okuma-yazma bilmeyen kadınlar ve okuma-yazma kurslarına katılmama nedenleri: “Ne edeyim okumayı, hayatım mı değişecek?”. Kastamonu Education Journal, 26(6), 2151-2161
 • ILO (2020). COVID-19 Ortamında ve Sonrasında Uzaktan Çalışma Uygulama Kılavuzu. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/publication/wcms_759299.pdf adresinden 25.4.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Karadağ, Ö. ve Baş, B. (2019). Türkçe ve Türk Kültürü Dersine Dair İhtiyaç Analizi. Sakarya University Journal of Education, 9 (3) , 434-454 . DOI: 10.19126/suje.644826
 • Karasu, N., Aykut, Ç. Ve Yılmaz, B. (2014). Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 15 (01), 41-56 . DOI: 10.1501/Ozlegt_0000000191
 • Karabacak, S. & Kaygın, H. (2018). Uluslararası Yetişkin Becerileri Araştırmasına (PIAAC) Yönelik Halk Eğitimi Merkezlerinde Görev Yapan Eğitimcilerin Görüşleri. Turkish Studies Educational Sciences, 13(11), 745-762.
 • Kaygın, H. (2020). Androgoji. Miser, R. (Ed.), Yaşamboyu öğrenme ve yetişkin eğitimi (s.163-177) içinde. Ankara. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Keskin, M, & Özer, Kaya, D. (2020). COVID-19 Sürecinde Öğrencilerin Web Tabanlı Uzaktan Eğitime Yönelik Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 5(2), 59-67.
 • Kiracı, M., Şenol, M., Kıran, T. ve Candar, S. (2018). Çanakkale Bağcılığının Mevcut Durumu, Gelişimi ve Üreticilerin Eğitim İhtiyaç Analizi. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 77-84. DOI: 10.33202/comuagri.503823
 • Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A (2015). Yetişkin Eğitimi. (O. Gündüz, Çev.). İstanbul: Kaknüs Yayıncılık.
 • Kop, S. (2003). Fen bilgisi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bazı ihtiyaçların giderilmesine yönelik rehber materyallerin geliştirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). KTÜ, Trabzon.
 • Kövccses,V. G., Lampert,B., Pongrácz, A. & Lörincz, I. (2020). "University Lecturers' Distance Learning Experiences Gained during the COVID-19 Pandemic Period,". 11th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), 2020, pp. 000325-000330, doi: 10.1109/CogInfoCom50765.2020.9237890.
 • Ludwikowska, K. (2018). The effectiveness of training needs analysis and its relation to employee efficiency, in: Zeszyty naukowe politechniki poznanskiej, Vol. 77, pp. 179–193.
 • Maglen, L., Hopkins, S. & Burke, G. (2001). Training for Productivity: an exploration of a method for demonstrating the relationship between training expenditure by firms and their levels of productivity, NCVER, Adelaide. https://ncver.edu.au/__data/assets/file/0017/7280/training-for-productivity-542.pdf adresinden 11.6.2021 tarihinde alınmıştır.
 • Mahmud, K.T., Wahid, I.S. & Arif I. (2019). Impact of training needs assessment on the performance of employees: Evidence from Bangladesh. Cogent Social Sciences. 5: 1705627.https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23311886.2019.1705627?needAccess=true adresinden 10.2.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Mazhisham, P. H., Khalid, M. Y., Nazli, N. N. N. N., Manap, R., & Hussain, N. H. M. (2019). Identification of Training Needs Assessment in Organizational Context. International Journal of Modern Trends in Social Science, 1(5), 20-30.
 • Miser, R. (Ed.). (2020). Yaşamboyu öğrenme ve yetişkin eğitimi. Ankara. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Noe, R. A. (2020). İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve Geliştirilmesi. (C. Çetin, Çev.). İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • OECD, (2021). Adult Learning and COVID-19: How much informal and non-formal learning are workers missing? https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1069_1069729-q3oh9e4dsm&title=Adult-Learning-and-COVID-19-How-much-informal-and-non-formal-learning-are-workers-missing&_ga=2.102219073.1752861817.1623401762-369001854.1622304755 adresinden 28.4.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Oghenero, O, Uhunmwangho, E, Yarhere, E, Okpara, O. (2021). Poultry Farmers’ Training Needs Analysis in Edo State, Nigeria. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 31 (1), 216-227. DOI: 10.29133/yyutbd.718609
 • Owens, P. L. (2006). One More Reason Not to Cut Your Training Budget: The Relationship between Training and Organizational Outcomes. Public Personnel Management, 35(2), 163–172. https://doi.org/10.1177/009102600603500205
 • Öztürk, H. (2021). Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Sürecinde Uyumlarının İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (57), 74-97. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/60050/808846
 • Öztürk, M. ve Sancak, S. (2007). Hizmet içi Eğitim Uygulamalarının Çalışma Hayatına Etkileri. Journal of Yasar University, 2(7), 761-794.
 • Patton, M.Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri (Çev. Güzel, E. ve Demircioğlu, H.). Pegem Yayınları. (Orijinal çalışmanın yayın tarihi, 2001).
 • Robbins, S.P. & Judge, T.A. (2020). Örgütsel Davranışın Temelleri. (Çev. Özgen, A. E.). Nobel Yayınları. (Orijinal çalışmanın yayın tarihi, 2017).
 • Sabuncuoğlu, Z. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi. Bursa: Ezgi Kitapevi Yayıncılık
 • Sanger, P., & Pavlova, I. (2016). Applying Andragogy to Promote Active Learning in Adult Education in Russia. Int. J. Eng. Pedagog., 6, 41-44. https://pdfs.semanticscholar.org/652d/e9580c86d6bbb55acc8d9365e9a7b9899a35.pdf?_ga=2.136624944.1498032228.1623413625-721414865.1622196779 adresinden 11.6.2021 tarihinde alınmıştır.
 • Sarıtaş, E. & Barutçu, S. (2020). Öğretimde dijital dönüşüm ve öğrencilerin çevrimiçi öğrenmeye hazır bulunuşluğu: Pandemi döneminde Pamukkale Üniversitesi öğrencileri üzerinde bir araştırma. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 11(1), 5-22
 • Sayan, H. (2020). COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, 11 (42), 100-122 . DOI: 10.5824/ajite.2020.03.004.x
 • Selimoğlu, E. ve Biçen-Yılmaz, H. (2009). Hizmet İçi Eğtimin Kurum ve Çalışanlar Üzeirne Etkileri. PARADOKS, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 5(1). Retrieved from https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423910954.pdf.
 • Smith, M. (2013, Ocak 23). How are the cuts affecting training? The Guardian Gazetesi. https://www.theguardian.com/public-leaders-network/2012/jan/23/how-cuts-affecting-training adresinden erişilmiştir.
 • Sunyoto, S., Situmorang, R., & Solihatin, E. (2020). The Importance of Training Need Assessment on Competency-Based Training of Technical Guidance of Energy Auditor in Cement Industry. JETL (Journal of Education, Teaching and Learning), 5(1), 127-136. doi:http://dx.doi.org/10.26737/jetl.v5i1.1097.
 • Pelit, E. ve Şen, H. (2016). Turizm İşletmelerinde Hizmetiçi Eğitim Sorunları ve Çözümünde İnsan Kaynakları Yönetimi Biriminin Rolü Kavramsal Bir Değerlendirme . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, (43), 0-0. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46655/584932
 • Şimşek, Z. (2007). İnsan Kaynaklarında Eğitim Yönetiminin Yeri Ve Önemi Ve Bir Uygulama (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Uslu, A., Kutukız, D., & Çeken, H. (2013). Otel İşletmelerinde Çalışan Personelin Aldığı Hizmet İçi Eğitimin Verimlilğe Etkisi. Verimlilik Dergisi, 2, 101-116
 • Ünlü, Ş. ve Gözütok, F.D. (2018). Eleştirel Düşünmeyi Destekleyen Öğretmen Eğitimi Programı İhtiyaç Analizi. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 51 (3) , 169-192 . DOI: 10.30964/auebfd.389603
 • Ünlühisarcıklı, Ö. (2020). Yetişkinlerin gelişim özellikleri ve öğrenmeye etkisi. Miser, R. (Ed.), Yaşamboyu öğrenme ve yetişkin eğitimi (s.27-40) içinde. Ankara. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Weidner, T. G. & Henning, J. M. (2004). Development of Standards and Criteria for the Selection, Training, and Evaluation of Athletic Training Approved Clinical Instructors. Journal Of Athletic Training, 39(4), 335-343
 • World Health Organization. WHO statement on cases of COVID-19 surpassing 100,000. [Accessed March 8 2020]. Available at: https://www.who.int/news-room/detail/07-03-2020-who-statement-on-cases-of-covid-19-surpassing-100-000 .
 • Yayla, D. (2020). Türk Yetişkin Eğitimi Sisteminin Değerlendirilmesi. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Yayınları. https://www.meb.gov.tr/earged/earged/Yetiskin_Egitimi.pdf adresinden 11.4.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (10. Baskıdan Tıpkı 11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.

Evaluation of Training Activities Organized for Private Sector Employees and Their Transformation in Covid-19 Pandemic

Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 1, 201 - 238, 28.04.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.951245

Öz

In the competitive conditions of our age, it is an inevitable necessity for private sector organizations to constantly renew and keep up-to-date the knowledge and skills of their human resources. In this study, it is aimed to evaluate the training activities organized by private sector organizations for their employees. In the study, phenomenology, one of the qualitative research designs, and the interview method as the research method were used. The participants consisted of 11 trainers who organized training activities for private sector organizations operating in different fields. The data of the research were collected by semi-structured interview method. The data were analyzed by content analysis method. The findings, which were grouped into 5 main and 16 sub-categories, show that there are important problems in terms of needs analysis, planning and implementation, budgeting and measurement-evaluation processes. In addition, trainers often carry out educational activities and processes without being aware of principles and approaches of adult education. Finally, it should be noted that due to Covid-19 pandemic, instructors state that distance education applications, which are becoming increasingly mandatory, may have advantages, but they also have important concerns due to uncertainty. There is also a significant expectation of government support for distance education.

Kaynakça

 • Acarbay, C. (2016). Havacılık hizmetiçi eğitiminde uzaktan eğitim. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 148-161 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/34011/376536
 • Akbaş-Tuna, A., Türkmendağ, Z. (2020). Covid-19 Pandemi Döneminde Uzaktan Çalışma Uygulamaları ve Çalışma Motivasyonunu Etkileyen Faktörler, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (3), 3246-3260. https://doi.org/10.20491/isarder.2020.1037
 • Altaş, B. ve Çevik, M. (2014). Amasya’daki Sektörlerin İhtiyaç Analizleri Doğrultusunda Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Öğrencileri İçin Kariyer Planlaması Önerileri. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), Ağustos, 83-100 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejovoc/issue/5386/73034
 • Arıkboğa, Ü. (2020). Belediyelerde Hizmet İçi Eğitim ve Belediye Birliklerinin Rolü. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12 (1), 55-68. Retrieved from http://aksarayiibd.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/53774/640641
 • Arslan-Dişli, G. (2019). Beyaz Et Sektöründe Faaliyet Gösteren Örgütlerin Yetişkin Eğitimleri Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Arslan, S, Mirici, İ, Öz, H. (2019). In-Service Training Needs of Efl Teachers in Non-Formal Education Settings. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (42), 223-244 . DOI: 10.21497/sefad.675203
 • Ay, F. ve Şahan, G. (2018). Aile Eğitimi Kurslarının Yetişkin Eğitimi Bağlamında Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (1), 66-86. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/36870/420932
 • Aydın, İ. (2021). Hizmet İçi Eğitim El Kitabı (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayımcılık.
 • Ayvacı, H., Bakırcı, H. ve Yıldız, M. (2014). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri ve Beklentileri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 357-383. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/1731/21228
 • Bayraktaroğlu, S. (2011). İnsan Kaynakları Yönetimi. Sakarya: Sakarya Yayıncılık
 • Bernardi, L., Germani, P., Del Zotto, G., Scotton, G., & de Manzini, N. (2020). Impact of COVID-19 pandemic on general surgery training program: An Italian experience. American journal of surgery, 220(5), 1361–1363. https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2020.06.010
 • Boeren, E., Roumell, E. A., & Roessger, K. M. (2020). COVID-19 and the Future of Adult Education: An Editorial. Adult Education Quarterly, 70(3), 201–204. https://doi.org/10.1177/0741713620925029
 • Boydak-Özan, M. ve Dikici, A. (2001). Hizmet içi eğitim programlarının etkililiğinin değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 225-240. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/19629
 • Bümen, N. T. (2005). Öğretmenlerin yeni ilköğretim 1-5. sınıf programlarıyla ilgili görüşleri ve programı uygulamaya hazırlayıcı bir hizmet içi eğitim çalışması örneği. Ege Eğitim Dergisi, 6(2), 21-57.
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6 (2), 11-53. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/55662/761354
 • Christensen, L.B., Johnson, R. B., Turner, L.A. (2015). Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz (Çeviren: Özgan ve M. Kalman). Anı Yayıncılık. (Orijinal çalışmanın yayın tarihi, 2014).
 • Creswell, J.W. (2017). Eğitim Araştırmaları (Çev. Avcu, A.). Edam Yayınları. (Orijinal çalışmanın yayın tarihi, 2012).
 • Creswell, J.W. (2021). Nitel Araştırma Yöntemleri (Çev. Bacanak, A.). Siyasal Kitabevi. (Orijinal çalışmanın yayın tarihi, 2013).
 • Dam, H. (2003). Yetişkinlere Göre Yetişkin Din Eğitimi. Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (4), 31-54. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded/issue/29196/312579
 • Ejakait, J.E. (2016). Effects of Training Needs Assessment on Employee Performance in the Postal Corporation of Kenya, Bungoma County. Research on humanities and social sciences, 6, 140-145.
 • Essossomo, S.M. (2013). The English language teaching enterprise in the Postcolonial Cameroon: A focus on the framework of needs analysis. Basic Research Journal of Education Research and Review, 2(9), 124-133.
 • Ferreira, R. R., & Abbad, G. (2013). Training needs assessement: Where we are and where we should go. Brazilian Administration Review, 10(1), 77–99.
 • Gökçe, N., & Yıldız, A. (2018). Türkiye’de okuma-yazma bilmeyen kadınlar ve okuma-yazma kurslarına katılmama nedenleri: “Ne edeyim okumayı, hayatım mı değişecek?”. Kastamonu Education Journal, 26(6), 2151-2161
 • ILO (2020). COVID-19 Ortamında ve Sonrasında Uzaktan Çalışma Uygulama Kılavuzu. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/publication/wcms_759299.pdf adresinden 25.4.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Karadağ, Ö. ve Baş, B. (2019). Türkçe ve Türk Kültürü Dersine Dair İhtiyaç Analizi. Sakarya University Journal of Education, 9 (3) , 434-454 . DOI: 10.19126/suje.644826
 • Karasu, N., Aykut, Ç. Ve Yılmaz, B. (2014). Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 15 (01), 41-56 . DOI: 10.1501/Ozlegt_0000000191
 • Karabacak, S. & Kaygın, H. (2018). Uluslararası Yetişkin Becerileri Araştırmasına (PIAAC) Yönelik Halk Eğitimi Merkezlerinde Görev Yapan Eğitimcilerin Görüşleri. Turkish Studies Educational Sciences, 13(11), 745-762.
 • Kaygın, H. (2020). Androgoji. Miser, R. (Ed.), Yaşamboyu öğrenme ve yetişkin eğitimi (s.163-177) içinde. Ankara. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Keskin, M, & Özer, Kaya, D. (2020). COVID-19 Sürecinde Öğrencilerin Web Tabanlı Uzaktan Eğitime Yönelik Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 5(2), 59-67.
 • Kiracı, M., Şenol, M., Kıran, T. ve Candar, S. (2018). Çanakkale Bağcılığının Mevcut Durumu, Gelişimi ve Üreticilerin Eğitim İhtiyaç Analizi. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 77-84. DOI: 10.33202/comuagri.503823
 • Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A (2015). Yetişkin Eğitimi. (O. Gündüz, Çev.). İstanbul: Kaknüs Yayıncılık.
 • Kop, S. (2003). Fen bilgisi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bazı ihtiyaçların giderilmesine yönelik rehber materyallerin geliştirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). KTÜ, Trabzon.
 • Kövccses,V. G., Lampert,B., Pongrácz, A. & Lörincz, I. (2020). "University Lecturers' Distance Learning Experiences Gained during the COVID-19 Pandemic Period,". 11th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), 2020, pp. 000325-000330, doi: 10.1109/CogInfoCom50765.2020.9237890.
 • Ludwikowska, K. (2018). The effectiveness of training needs analysis and its relation to employee efficiency, in: Zeszyty naukowe politechniki poznanskiej, Vol. 77, pp. 179–193.
 • Maglen, L., Hopkins, S. & Burke, G. (2001). Training for Productivity: an exploration of a method for demonstrating the relationship between training expenditure by firms and their levels of productivity, NCVER, Adelaide. https://ncver.edu.au/__data/assets/file/0017/7280/training-for-productivity-542.pdf adresinden 11.6.2021 tarihinde alınmıştır.
 • Mahmud, K.T., Wahid, I.S. & Arif I. (2019). Impact of training needs assessment on the performance of employees: Evidence from Bangladesh. Cogent Social Sciences. 5: 1705627.https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23311886.2019.1705627?needAccess=true adresinden 10.2.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Mazhisham, P. H., Khalid, M. Y., Nazli, N. N. N. N., Manap, R., & Hussain, N. H. M. (2019). Identification of Training Needs Assessment in Organizational Context. International Journal of Modern Trends in Social Science, 1(5), 20-30.
 • Miser, R. (Ed.). (2020). Yaşamboyu öğrenme ve yetişkin eğitimi. Ankara. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Noe, R. A. (2020). İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve Geliştirilmesi. (C. Çetin, Çev.). İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • OECD, (2021). Adult Learning and COVID-19: How much informal and non-formal learning are workers missing? https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1069_1069729-q3oh9e4dsm&title=Adult-Learning-and-COVID-19-How-much-informal-and-non-formal-learning-are-workers-missing&_ga=2.102219073.1752861817.1623401762-369001854.1622304755 adresinden 28.4.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Oghenero, O, Uhunmwangho, E, Yarhere, E, Okpara, O. (2021). Poultry Farmers’ Training Needs Analysis in Edo State, Nigeria. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 31 (1), 216-227. DOI: 10.29133/yyutbd.718609
 • Owens, P. L. (2006). One More Reason Not to Cut Your Training Budget: The Relationship between Training and Organizational Outcomes. Public Personnel Management, 35(2), 163–172. https://doi.org/10.1177/009102600603500205
 • Öztürk, H. (2021). Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Sürecinde Uyumlarının İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (57), 74-97. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/60050/808846
 • Öztürk, M. ve Sancak, S. (2007). Hizmet içi Eğitim Uygulamalarının Çalışma Hayatına Etkileri. Journal of Yasar University, 2(7), 761-794.
 • Patton, M.Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri (Çev. Güzel, E. ve Demircioğlu, H.). Pegem Yayınları. (Orijinal çalışmanın yayın tarihi, 2001).
 • Robbins, S.P. & Judge, T.A. (2020). Örgütsel Davranışın Temelleri. (Çev. Özgen, A. E.). Nobel Yayınları. (Orijinal çalışmanın yayın tarihi, 2017).
 • Sabuncuoğlu, Z. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi. Bursa: Ezgi Kitapevi Yayıncılık
 • Sanger, P., & Pavlova, I. (2016). Applying Andragogy to Promote Active Learning in Adult Education in Russia. Int. J. Eng. Pedagog., 6, 41-44. https://pdfs.semanticscholar.org/652d/e9580c86d6bbb55acc8d9365e9a7b9899a35.pdf?_ga=2.136624944.1498032228.1623413625-721414865.1622196779 adresinden 11.6.2021 tarihinde alınmıştır.
 • Sarıtaş, E. & Barutçu, S. (2020). Öğretimde dijital dönüşüm ve öğrencilerin çevrimiçi öğrenmeye hazır bulunuşluğu: Pandemi döneminde Pamukkale Üniversitesi öğrencileri üzerinde bir araştırma. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 11(1), 5-22
 • Sayan, H. (2020). COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, 11 (42), 100-122 . DOI: 10.5824/ajite.2020.03.004.x
 • Selimoğlu, E. ve Biçen-Yılmaz, H. (2009). Hizmet İçi Eğtimin Kurum ve Çalışanlar Üzeirne Etkileri. PARADOKS, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 5(1). Retrieved from https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423910954.pdf.
 • Smith, M. (2013, Ocak 23). How are the cuts affecting training? The Guardian Gazetesi. https://www.theguardian.com/public-leaders-network/2012/jan/23/how-cuts-affecting-training adresinden erişilmiştir.
 • Sunyoto, S., Situmorang, R., & Solihatin, E. (2020). The Importance of Training Need Assessment on Competency-Based Training of Technical Guidance of Energy Auditor in Cement Industry. JETL (Journal of Education, Teaching and Learning), 5(1), 127-136. doi:http://dx.doi.org/10.26737/jetl.v5i1.1097.
 • Pelit, E. ve Şen, H. (2016). Turizm İşletmelerinde Hizmetiçi Eğitim Sorunları ve Çözümünde İnsan Kaynakları Yönetimi Biriminin Rolü Kavramsal Bir Değerlendirme . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, (43), 0-0. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46655/584932
 • Şimşek, Z. (2007). İnsan Kaynaklarında Eğitim Yönetiminin Yeri Ve Önemi Ve Bir Uygulama (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Uslu, A., Kutukız, D., & Çeken, H. (2013). Otel İşletmelerinde Çalışan Personelin Aldığı Hizmet İçi Eğitimin Verimlilğe Etkisi. Verimlilik Dergisi, 2, 101-116
 • Ünlü, Ş. ve Gözütok, F.D. (2018). Eleştirel Düşünmeyi Destekleyen Öğretmen Eğitimi Programı İhtiyaç Analizi. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 51 (3) , 169-192 . DOI: 10.30964/auebfd.389603
 • Ünlühisarcıklı, Ö. (2020). Yetişkinlerin gelişim özellikleri ve öğrenmeye etkisi. Miser, R. (Ed.), Yaşamboyu öğrenme ve yetişkin eğitimi (s.27-40) içinde. Ankara. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Weidner, T. G. & Henning, J. M. (2004). Development of Standards and Criteria for the Selection, Training, and Evaluation of Athletic Training Approved Clinical Instructors. Journal Of Athletic Training, 39(4), 335-343
 • World Health Organization. WHO statement on cases of COVID-19 surpassing 100,000. [Accessed March 8 2020]. Available at: https://www.who.int/news-room/detail/07-03-2020-who-statement-on-cases-of-covid-19-surpassing-100-000 .
 • Yayla, D. (2020). Türk Yetişkin Eğitimi Sisteminin Değerlendirilmesi. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Yayınları. https://www.meb.gov.tr/earged/earged/Yetiskin_Egitimi.pdf adresinden 11.4.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (10. Baskıdan Tıpkı 11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Merve TUNCA
Bizimhesap A.Ş
0000-0002-7675-0743
Türkiye


Murat BÜLBÜL (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-1415-0881
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad951245, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {42}, pages = {201 - 238}, doi = {10.17152/gefad.951245}, title = {Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve Covid-19 Pandemisindeki Dönüşümü}, key = {cite}, author = {Tunca, Merve and Bülbül, Murat} }
APA Tunca, M. & Bülbül, M. (2022). Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve Covid-19 Pandemisindeki Dönüşümü . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 42 (1) , 201-238 . DOI: 10.17152/gefad.951245
MLA Tunca, M. , Bülbül, M. "Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve Covid-19 Pandemisindeki Dönüşümü" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 201-238 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/69633/951245>
Chicago Tunca, M. , Bülbül, M. "Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve Covid-19 Pandemisindeki Dönüşümü". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 201-238
RIS TY - JOUR T1 - Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve Covid-19 Pandemisindeki Dönüşümü AU - Merve Tunca , Murat Bülbül Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17152/gefad.951245 DO - 10.17152/gefad.951245 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 201 EP - 238 VL - 42 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.951245 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.951245 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve Covid-19 Pandemisindeki Dönüşümü %A Merve Tunca , Murat Bülbül %T Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve Covid-19 Pandemisindeki Dönüşümü %D 2022 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 42 %N 1 %R doi: 10.17152/gefad.951245 %U 10.17152/gefad.951245
ISNAD Tunca, Merve , Bülbül, Murat . "Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve Covid-19 Pandemisindeki Dönüşümü". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 / 1 (Nisan 2022): 201-238 . https://doi.org/10.17152/gefad.951245
AMA Tunca M. , Bülbül M. Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve Covid-19 Pandemisindeki Dönüşümü. GEFAD. 2022; 42(1): 201-238.
Vancouver Tunca M. , Bülbül M. Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve Covid-19 Pandemisindeki Dönüşümü. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; 42(1): 201-238.
IEEE M. Tunca ve M. Bülbül , "Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve Covid-19 Pandemisindeki Dönüşümü", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 42, sayı. 1, ss. 201-238, Nis. 2022, doi:10.17152/gefad.951245