Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkiye ve KKTC’deki Üniversitelerin Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programlarına Yönelik Bir Durum İncelemesi*

Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 1, 621 - 668, 28.04.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.956448

Öz

Giderek karmaşıklaşan dünyada her gün daha çok önem kazanan rehberlik ve psikolojik danışma (RPD ) hizmetleri başta eğitim alanı olmak üzere birçok alanda insan yaşamının önemli bir parçası haline gelmiştir. Kendini gerçekleştirebilen, mutlu ve üretken bireylerin yetişebilmesi ve her yönden gelişebilmesi için alanında hem kuramsal olarak hem de uygulamada iyi yetişmiş psikolojik danışmanlara ihtiyaç vardır. Bu çalışma ile Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) devlet ve vakıf üniversitelerindeki RPD lisans programlarının var olan durumlarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu temel amaç doğrultusunda YÖK’e bağlı devlet ve vakıf üniversitelerinin RPD lisans programlarındaki, 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 eğitim-öğretim yıllarına ait akademisyen sayılarının ve unvan dağılımlarının, Türkiye Cumhuriyeti ve yabancı uyruklu yerleşen, toplam ve mezun olan öğrenci sayılarının, cinsiyete göre dağılımlarının, girişteki taban ve tavan puanlarının ve Türkiye Cumhuriyeti uyruklu mezun öğrencilerin KPSS-3 başarı ortalamalarının nasıl olduğu sorularına cevap aranmıştır. Araştırma nitel bir araştırma olup, model olarak bütüncül çoklu durum deseni kullanılmıştır. 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait veriler toplanmış oluşturulan tablolara işlenmiş ve sonrasında elde edilen veriler yorumlanarak anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda her yıl üniversitelerin RPD lisans programlarına kayıt yaptıran toplam öğrenci ve kadın öğrenci sayısının arttığı, akademik personel sayısının üniversitelere göre farklılaştığı, yıllar itibarıyla üniversitelerin taban puanları ile KPSS-3 başarı puanları arasındaki ranjın (farklılığın) ise oldukça geniş olduğu ve çok fazla değiştiği bulgularına ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Bilgin, M. (2000). Psikolojik danışma ve rehberlik eğitiminde çağdaşlaşma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(6).
 • Büyüköztürk ve diğerleri. (2013), Bilimsel araştırma yöntemleri, s:80-81, Pegem Akademi, Ankara.
 • Deniz, M. E., &Erözkan, A. (2017). Psikolojik danışma ve rehberlik. Pegem Akademi, Ankara.
 • Doğan, S.(1996).Türkiye de psikolojik danışma ve rehberlik alanında meslek kimliğinin gelişimi ve bazı sorunlar, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi,2(7).
 • Doğan, S. (2000). Türkiye’de psikolojik danışma ve rehberliğin durumu ve geleceğe ilişkin yönelimler. Eğitim ve Bilim, 25(118).
 • Doğan, S. (2000). The historical development of counselling in Turkey.International Journal for the Advancement of Counselling, 22, 57-67.
 • Girgin, G. (2014). Çağdaş eğitim sistemlerinde öğrenci kişilik hizmetleri ve rehberlik. Kaya, A. (Ed.), Psikolojik danışma ve rehberlik (s.1-33 ) içinde. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Halmatov, S. (2014). Türkiye’de psikolojik danışma ve rehberliğin gelişim süreci (Doctoral Dissertation). Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi.
 • Kepçeoğlu, M. (2010). Psikolojik danışma ve rehberlik. Alkım Yayınevi, İstanbul.
 • Korkut-Owen, F. (2007). Psikolojik danışma alanında meslekleşme ve psikolojik danışman eğitimi: ABD, Avrupa birliği ülkeleri ve Türkiye’deki durum. Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik: Meslekleşme Sürecinde İlerlemeler (Developing counseling and guidance: Progress in professionalism), 1, 95-122.
 • Korkut-Owen, F. And Yerin Güneri, O. (2019). Counseling in Turkey, (Editors, T.H. Hohenshil, N.E. Amundson and S.E. Niles). Counseling Around the World: An International Handbook (pp. 293-302), ACA Publication.
 • Kuzgun, Y. (2008). Rehberlik ve psikolojik danışma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Özgüven, İ. E. (1986). Eğitimde psikolojik hizmetlerin sunulmasında yararlanılacak uzman elemanların yetiştirilmesi ve sorunlar. Basılı bildiri, Türk Eğitim Derneği X. Eğitim Toplantısı: Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve
 • Sorunlar, Ankara. Özgüven, E. (1990). Ülkemizde psikolojik danışma ve rehberlik faaliyetlerinin dünü ve bugünü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1(1), 4-15.
 • Özoğlu, S. Ç. (1986). Eğitim sistemimizde psikolojik hizmetlere genel bir bakış, Türk Eğitim Derneği Toplantısı, Ankara.
 • Stockton, R. and Yerin Güneri, O. 2011. Counseling in turkey: An evolving field. Journal of Counseling and Development, 89(1); 98-104. Tan, H. (1992). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Tan, H., & Baloglu, M. (2013). Psikolojik danışma ve rehberlik teori ve uygulama. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Ültanır, E. (2005). Türkiye’de psikolojik danışma ve rehberlik mesleği ve psikolojik danışman eğitimi [The psychological counseling and guidance as a profession and training of counselor in Turkey]. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 1(1), 102-111.
 • Yeşilyaprak, B. (2006). Eğitimde rehberlik hizmetleri gelişimsel yaklaşım (14. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yıldırım & Şimşek (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yurtal, F. D. (2014), Psikolojik danışma ve rehberlikte; başlıca hizmet türleri. Kaya, A. (Ed.), Psikolojik Danışma ve Rehberlik (s. 35-53) içinde. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yükseköğretim Program Atlası. (2015, 2016, 2017). Erişim adresi: https://yokatlas.yok.gov.tr/

A Case Study on Guidance and Psychological Counseling Undergraduate Programs in Universities in Turkey and Turkish Republic of Northern Cyprus

Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 1, 621 - 668, 28.04.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.956448

Öz

Psychological counseling and guidance (PCG) services which are becoming more and more important in a gradually complexifying world, have become a part of human life in most areas, especially education. In order to raise happy and productive individuals who can realize themselves and enable them to develop in all aspects, there is a need for psychological counselors who are highly trained in their field both in theory and practice. This study aimed to reveal the present condition of PCG undergraduate programs in state and foundation universities in Turkey and Turkish Republic of Northern Cyprus(TRNC). In line with this main purpose, the study sought an answer to the questions concerning the number and title distribution of academicians in PCG undergraduate programs in state and foundation universities affiliated with the Council of Higher Education (CHE) related to the 2014-2015, 2015-2016 and 2016-2017 academic years, the number of Turkish and foreign-national students settled in universities, the total number of students and the number of graduate students, the distribution of students according to sex, the base and ceiling grades of students at the entrance and the mean PPSE-3 success grade of graduate Turkish Republic-national students. The study used an integrated multiple case design as research model. The data related to the years 2015, 2016 and 2017 was collected and processed into the tables created and then the data acquired was tried to be interpreted. As a result, the study found that there is an increase in the number of students enrolling in PCG undergraduate programs of universities every year and in the number of female students, the number of academic staff varies according to universities and the difference between the base grades andPPSE-3 success grades of universities by years is too wide and varies too much.

Kaynakça

 • Bilgin, M. (2000). Psikolojik danışma ve rehberlik eğitiminde çağdaşlaşma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(6).
 • Büyüköztürk ve diğerleri. (2013), Bilimsel araştırma yöntemleri, s:80-81, Pegem Akademi, Ankara.
 • Deniz, M. E., &Erözkan, A. (2017). Psikolojik danışma ve rehberlik. Pegem Akademi, Ankara.
 • Doğan, S.(1996).Türkiye de psikolojik danışma ve rehberlik alanında meslek kimliğinin gelişimi ve bazı sorunlar, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi,2(7).
 • Doğan, S. (2000). Türkiye’de psikolojik danışma ve rehberliğin durumu ve geleceğe ilişkin yönelimler. Eğitim ve Bilim, 25(118).
 • Doğan, S. (2000). The historical development of counselling in Turkey.International Journal for the Advancement of Counselling, 22, 57-67.
 • Girgin, G. (2014). Çağdaş eğitim sistemlerinde öğrenci kişilik hizmetleri ve rehberlik. Kaya, A. (Ed.), Psikolojik danışma ve rehberlik (s.1-33 ) içinde. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Halmatov, S. (2014). Türkiye’de psikolojik danışma ve rehberliğin gelişim süreci (Doctoral Dissertation). Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi.
 • Kepçeoğlu, M. (2010). Psikolojik danışma ve rehberlik. Alkım Yayınevi, İstanbul.
 • Korkut-Owen, F. (2007). Psikolojik danışma alanında meslekleşme ve psikolojik danışman eğitimi: ABD, Avrupa birliği ülkeleri ve Türkiye’deki durum. Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik: Meslekleşme Sürecinde İlerlemeler (Developing counseling and guidance: Progress in professionalism), 1, 95-122.
 • Korkut-Owen, F. And Yerin Güneri, O. (2019). Counseling in Turkey, (Editors, T.H. Hohenshil, N.E. Amundson and S.E. Niles). Counseling Around the World: An International Handbook (pp. 293-302), ACA Publication.
 • Kuzgun, Y. (2008). Rehberlik ve psikolojik danışma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Özgüven, İ. E. (1986). Eğitimde psikolojik hizmetlerin sunulmasında yararlanılacak uzman elemanların yetiştirilmesi ve sorunlar. Basılı bildiri, Türk Eğitim Derneği X. Eğitim Toplantısı: Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve
 • Sorunlar, Ankara. Özgüven, E. (1990). Ülkemizde psikolojik danışma ve rehberlik faaliyetlerinin dünü ve bugünü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1(1), 4-15.
 • Özoğlu, S. Ç. (1986). Eğitim sistemimizde psikolojik hizmetlere genel bir bakış, Türk Eğitim Derneği Toplantısı, Ankara.
 • Stockton, R. and Yerin Güneri, O. 2011. Counseling in turkey: An evolving field. Journal of Counseling and Development, 89(1); 98-104. Tan, H. (1992). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Tan, H., & Baloglu, M. (2013). Psikolojik danışma ve rehberlik teori ve uygulama. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Ültanır, E. (2005). Türkiye’de psikolojik danışma ve rehberlik mesleği ve psikolojik danışman eğitimi [The psychological counseling and guidance as a profession and training of counselor in Turkey]. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 1(1), 102-111.
 • Yeşilyaprak, B. (2006). Eğitimde rehberlik hizmetleri gelişimsel yaklaşım (14. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yıldırım & Şimşek (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yurtal, F. D. (2014), Psikolojik danışma ve rehberlikte; başlıca hizmet türleri. Kaya, A. (Ed.), Psikolojik Danışma ve Rehberlik (s. 35-53) içinde. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yükseköğretim Program Atlası. (2015, 2016, 2017). Erişim adresi: https://yokatlas.yok.gov.tr/

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zihni KOÇ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-2800-5068
Türkiye


Hatice ŞINGIR (Sorumlu Yazar)
Gazi Üniversitesi
0000-0002-1316-5977
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad956448, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {42}, pages = {621 - 668}, doi = {10.17152/gefad.956448}, title = {Türkiye ve KKTC’deki Üniversitelerin Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programlarına Yönelik Bir Durum İncelemesi*}, key = {cite}, author = {Koç, Zihni and Şıngır, Hatice} }
APA Koç, Z. & Şıngır, H. (2022). Türkiye ve KKTC’deki Üniversitelerin Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programlarına Yönelik Bir Durum İncelemesi* . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 42 (1) , 621-668 . DOI: 10.17152/gefad.956448
MLA Koç, Z. , Şıngır, H. "Türkiye ve KKTC’deki Üniversitelerin Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programlarına Yönelik Bir Durum İncelemesi*" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 621-668 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/69633/956448>
Chicago Koç, Z. , Şıngır, H. "Türkiye ve KKTC’deki Üniversitelerin Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programlarına Yönelik Bir Durum İncelemesi*". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 621-668
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye ve KKTC’deki Üniversitelerin Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programlarına Yönelik Bir Durum İncelemesi* AU - Zihni Koç , Hatice Şıngır Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17152/gefad.956448 DO - 10.17152/gefad.956448 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 621 EP - 668 VL - 42 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.956448 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.956448 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Türkiye ve KKTC’deki Üniversitelerin Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programlarına Yönelik Bir Durum İncelemesi* %A Zihni Koç , Hatice Şıngır %T Türkiye ve KKTC’deki Üniversitelerin Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programlarına Yönelik Bir Durum İncelemesi* %D 2022 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 42 %N 1 %R doi: 10.17152/gefad.956448 %U 10.17152/gefad.956448
ISNAD Koç, Zihni , Şıngır, Hatice . "Türkiye ve KKTC’deki Üniversitelerin Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programlarına Yönelik Bir Durum İncelemesi*". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 / 1 (Nisan 2022): 621-668 . https://doi.org/10.17152/gefad.956448
AMA Koç Z. , Şıngır H. Türkiye ve KKTC’deki Üniversitelerin Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programlarına Yönelik Bir Durum İncelemesi*. GEFAD. 2022; 42(1): 621-668.
Vancouver Koç Z. , Şıngır H. Türkiye ve KKTC’deki Üniversitelerin Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programlarına Yönelik Bir Durum İncelemesi*. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; 42(1): 621-668.
IEEE Z. Koç ve H. Şıngır , "Türkiye ve KKTC’deki Üniversitelerin Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programlarına Yönelik Bir Durum İncelemesi*", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 42, sayı. 1, ss. 621-668, Nis. 2022, doi:10.17152/gefad.956448