Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yabancı Dil Sınıflarında Yazınsal Metinlerin Okunmasına Göstergebilimsel Bir Yaklaşım

Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 1, 521 - 539, 28.04.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.961999

Öz

Göstergebilimsel okuma yabancı dil sınıflarında yazınsal (edebi) metinlerin okunması için geliştirilen üç aşamalı bir süreci içine alan yaklaşımdır. Birbiri ardına gelen aşamalar; (1) metin içinde kalarak anlamı elde etme, (2) metin üzerine çıkarak derin anlamı yakalama ve (3) eleştiri için metne karşı okuma şeklindedir. Çalışma için gerekli veriyi toplama amacıyla ilgili alanda çok geniş bir araştırma yapılmış ve yaklaşımın sınıf içi uygulaması, uygun bir şekilde yerine getirilmiştir. Katılımcılar, İngilizce düzeyleri orta üstü olan Polis Akademisi son sınıf öğrencileri arasından seçilerek kontrol ve deney grubu oluşturulmuştur. Katılımcılar, kendi alanlarında İngilizce kullanarak çalışmaya hazır memurlar olmak için nitelikli öğrencilerden, çalışma için özel olarak seçilmiş ve tamamı çalışmaya dâhil edilmiştir. Tezin iddia ettiği okuma aşamalarının örtüşme düzeyleri hakkında sağlıklı bir sonuca varabilmek için elde edilen veriler t-testi ile analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Sonuçlar hem anlama hem de yorum sorularının her birinin aldığı frekansı gösterecek şekilde tablolar hâlinde düzenlenmiştir. Her iki grubun anlama sorularına verdikleri cevaplar karşılaştırıldığında aralarında istatiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu gözlemlenmiştir. Yine söz konusu grupların yorum sorularına verdikleri cevaplar karşılaştırıldığında, aralarında hayli yüksek oranda istatiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür. Ortaya çıkan farklar tezin iddia ettiği varsayımı doğrulamış ve göstergebilimsel okuma yaklaşımının İngilizcenin yabancı dil olarak öğretildiği ortamlarda yazınsal (edebi) metinlerin okunmasına uygun olduğu kanıtlanmıştır.

Kaynakça

 • Barthes, R. (1994). Elements of semiology. New York: Hill & Wang.
 • Beaugrande, R. & Dressler, W. U. (1981). Introduction to text linguistics. London: Longman.
 • Blass, R. (1990). Relevance relations in discourse. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Brown, G. & Yule, G. (1985). Discourse analysis. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Clarke, D.S. (1987). Principles of semiotics. London: Routledge & Kegan Paul.
 • Collie, J. & Slater, S. (1987). Literature in the language classroom. Cambridge: Cambridge University Press. Cook, G. (1989). Discourse. Hon Kong: Oxford University Press.
 • Derrida, J. (1986). Structure, sign and play. In H. Adams & L. Searle (Eds.), Critical theory since 1965 (pp.79-136). Tallahassee: Florida State University Press.
 • De Saussure , F. (1986). Course in general linguistics. In H. Adams & L. Searle (Eds.), Critical theory since 1965 (pp.645-656). Tallahassee: Florida State University Press.
 • Eco, U. (1979). A theory of semiotics. Bloomington: Indiana University Press.
 • Erton, İ. (2006). Semiotic nature of language teaching methods in foreign language teaching and learning. Journal of Language and Linguistic Studies, 2 (1), 73-86.
 • Granhund, N. (1985). Stating objectives for classroom. New York: MacMillan.
 • Grundy, P. (1995). Doing pragmatics. London: Edward Arnold.
 • Hartley, A. (1982). Linguistics for language learners. London: MacMillan Press Ltd.
 • Hawkes, T. (1992). Structuralism and semiotics. London: Routledge.
 • Husain, N., Dj, M., & Musrifah, M. (2020). Semiotic analysis to the cultural content in the EFL text book. International Journal of Research on English Teaching and Applied Linguistics, 1(2), 67-82. doi:10.30863/v1i2.1230
 • Huttenlocher, J. (1978). Language and thought. In G. Miller (Ed.), Psychology and communication. Washington D.C.: USIA.
 • Kim, K. L. (1996) Caged in our own signs: A book about semiotics. Norwood: Ablex Publishing Corporation.
 • Kroeber A. L. & Kluckhohn, C. (1952). Culture, a critical review of concepts of definitions. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kumral, N. (2006). Incorporating semiotic communication into EFL reading classes. Education and Science, 31 (141), 21-31.
 • Kumral, N. (2013). Semiotic analysis of textual communication in Snow by Julia Alvarez. Journal Language and Linguistic Studies, 9(2), 31-44. Retrieved from http://www.jlls.org/vol9no2/31-44.pdf.
 • Kurtul, K. (2013). Cellat ve Ağlayan Yüz adlı hikayenin göstergebilimsel açıdan incelenmesi. Journal of Language and Linguistic Studies, 9(1), 81-94. Retrieved from http://www.jlls.org/vol9no1/81-94.pdf.
 • Lado, R. (1961). Linguistics across cultures. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
 • Levinson, S. (1983). Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Miller, G. A. (1978). Psychology and communication. In G. Miller (Ed.), Psychology and communication. Washington D.C.: USIA.
 • Nabifar, N. & Baghermousavi, M. S. (2015). Social semiotics evaluation of English One by gender. Studies in English Language and Education, 2(2), 74-86.
 • Nasr, R. T. (1983). The essentials of linguistic science. London: Longman.
 • Peirce, C. S. (1986). Letters to Lady Welby. In H. Adams & L. Searle (Eds.), Critical theory since 1965 (pp.637-644). Tallahassee: Florida State University Press.
 • Salkie, R. (1995). Text and discourse analysis. London: Routledge.
 • Schiffren, D. (1994). Approaches to discourse. Oxford: Blackwell.
 • Scholes, R. (1982). Semiotics and interpretation. New York: Yale University Press.
 • Sert, O. (2006). Semiotic approach and its contributions to language learning and teaching. Hacettepe University Journal of Education, 32, 106-114.
 • Sless, D. (1986). In search of semiotics. London: Croom Helm.
 • Şenel, M. (2007). The semiotic approach and language teaching and learning. Journal of Language and Linguistic Studies, 3(1), 117-132. Retrieved from http://www.jlls.org/vol3no1/117-132.
 • Van Dijk, T. (1981). Studies in the pragmatics of discourse. Paris: Mouton.
 • Valdes, J. M. (1996). Culture bound. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Wardhaugh, R. (1988). An introduction to sociolinguistics. Oxford: Basil Blackwell. Yule, G. (1997). Pragmatics. Oxford: Oxford University Press

A Semiotic Approach to the Reading of Literary Texts in EFL Classes* **

Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 1, 521 - 539, 28.04.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.961999

Öz

Semiotic reading is a process approach developed in three steps to the reading of literary texts in language classes. The consecutive steps are said to be (1) reading within the text for the sense, (2) reading upon the text for the value and (3) reading against the text for the critique. In order to collect the data needed for the study a vast reading of the literature in the field concerned has been done and in class application of the approach has been administered accordingly. A control group and an experimental group were formed of the 4th grade students of the Police Academy, who were all upper intermediate in their study of English as a foreign language. Since the participants were the cadets qualified enough to be officers ready to work in their field using English, they were all considered eligible, and therefore they were selected exclusively for the study. The data were analyzed and interpreted to come up with a sound conclusion to see to what extent the thesis statement of the study and the results reached overlapped. T-test was used and the results were displayed in tables indicating the frequency each item of both comprehension questions and interpretations questions received. When the answers both of the groups gave to the comprehension questions were compared, it was observed that there was a statistically significant difference between the groups. However, when the answers both of the groups gave to the interpretation questions were compared, it was realized that there was a highly significant difference between the groups concerned. The differences that appeared indicated that the hypothesis of the thesis was correct and that semiotic reading approach was applicable to the reading of literary texts in EFL settings has been proven.

Kaynakça

 • Barthes, R. (1994). Elements of semiology. New York: Hill & Wang.
 • Beaugrande, R. & Dressler, W. U. (1981). Introduction to text linguistics. London: Longman.
 • Blass, R. (1990). Relevance relations in discourse. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Brown, G. & Yule, G. (1985). Discourse analysis. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Clarke, D.S. (1987). Principles of semiotics. London: Routledge & Kegan Paul.
 • Collie, J. & Slater, S. (1987). Literature in the language classroom. Cambridge: Cambridge University Press. Cook, G. (1989). Discourse. Hon Kong: Oxford University Press.
 • Derrida, J. (1986). Structure, sign and play. In H. Adams & L. Searle (Eds.), Critical theory since 1965 (pp.79-136). Tallahassee: Florida State University Press.
 • De Saussure , F. (1986). Course in general linguistics. In H. Adams & L. Searle (Eds.), Critical theory since 1965 (pp.645-656). Tallahassee: Florida State University Press.
 • Eco, U. (1979). A theory of semiotics. Bloomington: Indiana University Press.
 • Erton, İ. (2006). Semiotic nature of language teaching methods in foreign language teaching and learning. Journal of Language and Linguistic Studies, 2 (1), 73-86.
 • Granhund, N. (1985). Stating objectives for classroom. New York: MacMillan.
 • Grundy, P. (1995). Doing pragmatics. London: Edward Arnold.
 • Hartley, A. (1982). Linguistics for language learners. London: MacMillan Press Ltd.
 • Hawkes, T. (1992). Structuralism and semiotics. London: Routledge.
 • Husain, N., Dj, M., & Musrifah, M. (2020). Semiotic analysis to the cultural content in the EFL text book. International Journal of Research on English Teaching and Applied Linguistics, 1(2), 67-82. doi:10.30863/v1i2.1230
 • Huttenlocher, J. (1978). Language and thought. In G. Miller (Ed.), Psychology and communication. Washington D.C.: USIA.
 • Kim, K. L. (1996) Caged in our own signs: A book about semiotics. Norwood: Ablex Publishing Corporation.
 • Kroeber A. L. & Kluckhohn, C. (1952). Culture, a critical review of concepts of definitions. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kumral, N. (2006). Incorporating semiotic communication into EFL reading classes. Education and Science, 31 (141), 21-31.
 • Kumral, N. (2013). Semiotic analysis of textual communication in Snow by Julia Alvarez. Journal Language and Linguistic Studies, 9(2), 31-44. Retrieved from http://www.jlls.org/vol9no2/31-44.pdf.
 • Kurtul, K. (2013). Cellat ve Ağlayan Yüz adlı hikayenin göstergebilimsel açıdan incelenmesi. Journal of Language and Linguistic Studies, 9(1), 81-94. Retrieved from http://www.jlls.org/vol9no1/81-94.pdf.
 • Lado, R. (1961). Linguistics across cultures. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
 • Levinson, S. (1983). Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Miller, G. A. (1978). Psychology and communication. In G. Miller (Ed.), Psychology and communication. Washington D.C.: USIA.
 • Nabifar, N. & Baghermousavi, M. S. (2015). Social semiotics evaluation of English One by gender. Studies in English Language and Education, 2(2), 74-86.
 • Nasr, R. T. (1983). The essentials of linguistic science. London: Longman.
 • Peirce, C. S. (1986). Letters to Lady Welby. In H. Adams & L. Searle (Eds.), Critical theory since 1965 (pp.637-644). Tallahassee: Florida State University Press.
 • Salkie, R. (1995). Text and discourse analysis. London: Routledge.
 • Schiffren, D. (1994). Approaches to discourse. Oxford: Blackwell.
 • Scholes, R. (1982). Semiotics and interpretation. New York: Yale University Press.
 • Sert, O. (2006). Semiotic approach and its contributions to language learning and teaching. Hacettepe University Journal of Education, 32, 106-114.
 • Sless, D. (1986). In search of semiotics. London: Croom Helm.
 • Şenel, M. (2007). The semiotic approach and language teaching and learning. Journal of Language and Linguistic Studies, 3(1), 117-132. Retrieved from http://www.jlls.org/vol3no1/117-132.
 • Van Dijk, T. (1981). Studies in the pragmatics of discourse. Paris: Mouton.
 • Valdes, J. M. (1996). Culture bound. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Wardhaugh, R. (1988). An introduction to sociolinguistics. Oxford: Basil Blackwell. Yule, G. (1997). Pragmatics. Oxford: Oxford University Press

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Necat KUMRAL (Sorumlu Yazar)
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2857-8424
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad961999, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {42}, pages = {521 - 539}, doi = {10.17152/gefad.961999}, title = {A Semiotic Approach to the Reading of Literary Texts in EFL Classes* **}, key = {cite}, author = {Kumral, Necat} }
APA Kumral, N. (2022). A Semiotic Approach to the Reading of Literary Texts in EFL Classes* ** . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 42 (1) , 521-539 . DOI: 10.17152/gefad.961999
MLA Kumral, N. "A Semiotic Approach to the Reading of Literary Texts in EFL Classes* **" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 521-539 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/69633/961999>
Chicago Kumral, N. "A Semiotic Approach to the Reading of Literary Texts in EFL Classes* **". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 521-539
RIS TY - JOUR T1 - A Semiotic Approach to the Reading of Literary Texts in EFL Classes* ** AU - Necat Kumral Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17152/gefad.961999 DO - 10.17152/gefad.961999 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 521 EP - 539 VL - 42 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.961999 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.961999 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi A Semiotic Approach to the Reading of Literary Texts in EFL Classes* ** %A Necat Kumral %T A Semiotic Approach to the Reading of Literary Texts in EFL Classes* ** %D 2022 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 42 %N 1 %R doi: 10.17152/gefad.961999 %U 10.17152/gefad.961999
ISNAD Kumral, Necat . "A Semiotic Approach to the Reading of Literary Texts in EFL Classes* **". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 / 1 (Nisan 2022): 521-539 . https://doi.org/10.17152/gefad.961999
AMA Kumral N. A Semiotic Approach to the Reading of Literary Texts in EFL Classes* **. GEFAD. 2022; 42(1): 521-539.
Vancouver Kumral N. A Semiotic Approach to the Reading of Literary Texts in EFL Classes* **. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; 42(1): 521-539.
IEEE N. Kumral , "A Semiotic Approach to the Reading of Literary Texts in EFL Classes* **", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 42, sayı. 1, ss. 521-539, Nis. 2022, doi:10.17152/gefad.961999