Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitim: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sürece İlişkin Görüşleri

Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 2, 1371 - 1408, 29.08.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.1120321

Öz

Araştırmanın amacı, Covid-19 pandemi sürecinde okul öncesi öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırma, nitel desende tasarlanmıştır ve nitel araştırma desenlerinden görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir ve Denizli il merkezinde görev yapan 28 okul öncesi öğretmeni ile görüşülmüştür. Veriler öğretmenlerle internet ortamda yapılan görüşmeler sonucunda toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşlerini Değerlendirme Formu" kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi ve betimsel istatistik yapılmıştır. Araştırma sonucunda 6 farklı tema ve 22 kategori yer almaktadır. Birinci temada uzaktan eğitimin tanımına ilişkin olumlu, olumsuz ve karşılaştırmalı kategoriler şeklinde tanımlar yapılırken ikinci temada uzaktan eğitim sürecinde kullanılan iletişim araçları senkron ve asenkron şeklinde kategorileştirilmiştir. Üçüncü temada öğretmenlerin bu süreçte çocukların dikkatini çekmek için etkileşim odaklı, sözel anlatım odaklı ve aile katılımı odaklı ve diğer türde etkinlere yer verdikleri görülmüştür. Dördüncü temada uzaktan eğitim sürecinin olumlu yönleri olarak teknoloji, çocuk, öğretmen ve aile açısından kategoriler yer alırken; beşinci tema olan uzaktan eğitim sürecinin olumsuz yönleri olarak teknoloji, öğretmen, çocuk, aile ve mekân açısından kategoriler yer almaktadır. Son olarak altıncı temada ise uzaktan eğitim sürecine ilişkin öneriler yer almaktadır. Bu temada sistem, ebeveyn, öğretmen desteği ve diğer türde önerilere yer verilmiştir.

Kaynakça

 • Akay, C. (2013). Ortaokul Öğrencilerinin Yaparak-Yaşayarak ÖğrenmeTemelli TÜBİTAK 4004 Bilim Okulu Projesi Sonrası Bilim Kavramına Yönelik Görüşleri. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 9(2), 326-338.
 • Akkaş Baysal, E., Ocak, G., & Ocak, İ. (2020). Covid-19 Salgını Sürecinde Okul Öncesi Çocuklarının Eba ve Diğer Uzaktan Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Ebeveyn Görüşleri. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 6(2), 185-214. doi:10.47615/issej.835211
 • Aktan Acar, E., Erbaş, Y., H., & Eryaman, M., Y. . (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(4), 31-54. doi:10.51948/auad.979726
 • Alshawish, E., Qadous, S., & Yamani, M. A. (2020). Experience of Palestinian women after hysterectomy using a descriptive phenomenological study. The Open Nursing Journal, 14(1), 74-79. doi:10.2174/1874434602014010074
 • Amiti, F. (2020). Synchronous and asynchronous E-learning. European Journal of Open Education and E-Learning Studies, 5(2), 60-70. doi:10.46827/ejoe.v5i2.3313
 • Aral, N., Fındık, E., Öz, S., Karataş, B. K., Güneş, L. C., & Kadan, G. (2021). Covid 19 pandemi sürecinde okul öncesi dönemde uzaktan eğitim: deneysel bir çalışma. Turkish Studies - Education, 16(2), 1105-1124. doi:10.47423/TurkishStudies.49289
 • Aral, N., & Kadan, G. (2021). Pandemi sürecinde okul öncesi öğretmenlerinin yaşadıkları problemlerin incelenmesi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 99-114.
 • Arat, T., & Bakan, Ö. (2011). Uzaktan Eğitim ve Uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14(1-2), 363 - 374.
 • Bakioğlu, B., & Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109-129. doi:10.7827/TurkishStudies.43502
 • Balaman, F., & Hanbay Tiryaki, S. (2021). Corona Virüs (Covid-19) Nedeniyle Mecburi Yürütülen Uzaktan Eğitim Hakkında Öğretmen Görüşleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(1), 52-84. doi:10.15869/itobiad.769798
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Carrillo, C., & Flores, M. A. (2020). COVID-19 and teacher education: a literature review of online teaching and learning practices. European Journal of Teacher Education, 43(4), 466-487. doi:10.1080/02619768.2020.1821184
 • Colaizzi, P. F. (1978). Psychological research as a phenomenologist views it. In R. S. Valle & M. King (Eds.), Existential-Phenomenological Alternatives for Psychology (pp. 48-71). New York: Oxford University Press.
 • Creswell, J. W. (2016). Araştırma deseni (S. B. Demir, Trans.). Ankara: Eğiten Kitap Yayınları.
 • Çalışkan, Ö., & Özbay, F. (2015). 12-14 yaş aralığındaki ilköğretim öğrencilerinde teknoloji kullanımı eksenli yabancılaşma ve anne baba tutumları: Düzce ili örneği. Journal of International Social Research, 8(39), 441–458.
 • Çardak, Ç. S. (2012). Harmanlanmış öğrenme sürecinde öğrencilerin etkileşimlerinin ve öğrenme düzeylerinin incelenmesi. (Doctoral Thesis), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Darling-Hammond, L., & Hyler, M. E. (2020). Preparing educators for the time of COVID … and beyond. European Journal of Teacher Education, 43(4), 457-465. doi:10.1080/02619768.2020.1816961
 • Dayal, H. C., & Tiko, L. (2020). When are we going to have the real school? A case study of early childhood education and care teachers’ experiences surrounding education during the COVID-19 pandemic. 45(4), 336-347. doi:10.1177/1836939120966085
 • Demir, F., & Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 273-292. doi:10.37669/milliegitim.775620
 • Demir, S., & Kale, M. (2020). Öğretmen görüşlerine göre, Covid-19 küresel salgını döneminde gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi. Turkish Studies, 15(8), 3445-3470. doi:10.7827/TurkishStudies.44492
 • Destriani, L., Bangsa, M. S., & Annisa, S. H. (2021). Remote Class Activities Conducted During Covid-19 Pandemic in Cianjur. Paper presented at the International Conference on Education of Suryakancana.
 • Duman, S. N. (2020). Salgın Döneminde Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 95-112. doi:10.37669/milliegitim.768887
 • Emin, K., & Elaldı, Ş. (2021). Covid-19 Pandemi Döneminde Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim Süreci Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Paper presented at the International Congress Of Eurasian Social Sciences-5, Online.
 • Erbil, D. G., Demir, E., & Erbil, B. A. (2021). Pandemi sürecinde uzaktan eğitime yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. Turkish Studies - Education, 16(3), 1473-1493. doi:10.47423/TurkishStudies.49745
 • Erfidan, A. (2019). Derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesiyle ilgili öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri: Balıkesir Üniversitesi örneği. (Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir Universitesi, Balıkesir.
 • Gündoğdu, S. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde uyguladıkları aile katılım çalışmalarının incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(35), 1849 - 1874. doi:10.26466/opus.827530
 • Han, F., Demirbilek, N., & Demirtaş, H. (2021). Okul yöneticisi ve öğretmenlerin koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde yürütülen uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Cumhuriyet International Journal of Education, 10(3), 1168-1193. doi:10.30703/cije.819946
 • Hartatik, S., & Fulka Bia’yuni, A. (2020). The teaching and learning practice performed by pre-school teachers during COVID 19 outbreak. Journey: Journal of English Language and Pedagogy, 3(2), 89-94. doi:10.33503/journey.v3i2.1016
 • Holyoak, D. L., Fife, S. T., & Hertlein, K. M. (2021). Clients’ perceptions of marriage and family therapists’ way-of-being: a phenomenological analysis. 47(1), 85-103. doi:10.1111/jmft.12469
 • James, W. B., & Gardner, D. L. (1995). Learning styles: Implications for distance learning. New Directions for Adult Continuing Education, 1995, 19-31. doi:DOI:10.1002/ACE.36719956705
 • King, F. B., Young, M. F., Drivere-Richmond, K., & Schrader, P. G. (2001). Defining Distance Learning and Distance Education. AACE Review (formerly AACE Journal), 9(1), 1-14.
 • Kurnaz, A., Kaynar, H., Barışık, C. Ş., & Doğrukök, B. (2020). Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 293-322. doi:10.37669/milliegitim.787959
 • Lim, F. P. (2017). An Analysis of Synchronous and Asynchronous Communication Tools in e-Learning. Advanced Science and Technology Letters, 143, 230-234. doi:10.14257/astl.2017.143.46
 • Marek, M. W., Chew, C. S., & Wu, W. V. (2021). Teacher Experiences in Converting Classes to Distance Learning in the COVID-19 Pandemic. International Journal of Distance Education Technologies (IJDET), 19(1), 89-109. doi:10.4018/IJDET.20210101.oa3
 • Marpaung, F. K., Pratama, T., Marlie, R., & Liefandy, N. (2021). Effect of Perceptions of Benefits, Perceptions of Ease and Attitudes of Behavior on Consumer Interests in Using the Shopee Online Shopping Site. International Journal of Research and Review, 8(3), 580-584.
 • Mengi, A., & Alpdoğan, Y. (2020). Covid-19 salgini sürecinde özel eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 413-437. doi:10.37669/milliegitim.776226
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber (S. Turan, Trans.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook, 2nd ed. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc.
 • Morrow, R., Rodriguez, A., & King, N. (2015). Colaizzi’s descriptive phenomenological method. The Psychologist, 28(8), 643-644.
 • Offir, B., Lev, Y., & Bezalel, R. (2008). Surface and deep learning processes in distance education: Synchronous versus asynchronous systems. Computers & Education, 51(3), 1172–1183. doi:10.1016/j.compedu.2007.10.009
 • Rai, U. S., & Basnet, H. B. (2021). The Perception of the Teachers Towards Virtual Class and Obstacles During Covid-19 Lockdown Phase. Journal of Research and Development, 4(3), 43-58. doi:10.3126/jrdn.v4i3.39956
 • Rebeiro, G., Foster, K., Hercelinskyj, G., & Evans, A. (2021). Enablers of the interpersonal relationship between registered nurses and students on clinical placement: A phenomenological study. Nurse Education in Practice, 57, 1-6. doi:10.1016/j.nepr.2021.103253
 • Saavedra, J. (2020). Educational challenges and opportunities of the Coronavirus (COVID-19) pandemic. Retrieved from https://blogs.worldbank.org/education/educational-challenges-andopportunities-covid-19-pandemic
 • Salman Yıkmış, M. (2020). Nitel Araştırmalarda E-Görüşme Tekniği. Trakya University Journal of Social Science, 22(1), 183-197. doi:DOI: 10.26468/trakyasobed.556296
 • Sarı, T., & Nayır, F. (2020). Pandemi dönemi eğitim: sorunlar ve fırsatlar Turkish Studies, 15(4), 959-975. doi:10.7827/TurkishStudies.44335
 • Seaman, C. H. (1987). Research methods: principles, practice and theory for nursing. California: Alppelton and Lange.
 • Seggie, N., & Bayyurt, Y. (2017). Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tinashe, S., & Tinashe, Z. (2020). Qualitative study on the positive implications of the COVID-19 lockdown in Zimbabwe: A parent’s perspective. Global Journal of Psychology Research: New Trends and Issues, 10(2), 96-107. doi:10.18844/gjpr.v10i2.4788
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9 ed.). Ankara: SeçkinYayıncılık.
 • Yürek, E. (2021). Okul Öncesi Eğitimde Uzaktan Eğitimin Uygulanabilirliğine Yönelik Okul Öncesi Öğretmenlerinin ve Alandaki Akademisyenlerin Görüşlerinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi,

Distance Education in the Covid-19 Pandemic: Preschool Teachers' Views on the Process

Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 2, 1371 - 1408, 29.08.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.1120321

Öz

The aim of the research is to examine the views of preschool teachers on distance education during the Covid-19 pandemic. The research was designed in a qualitative design and the interview method, one of the qualitative research designs, was used. The study group of the research was determined according to the criterion sampling method, which is one of the purposive sampling methods, and 28 preschool teachers working in Denizli city center were interviewed. The data were collected as a result of the interviews made with the teachers on the internet. As a data collection tool in the research, "Preschool Teachers' Views of Distance Education Evaluation Form" was used. Content analysis and descriptive statistics were used in the analysis of the data. There are 6 different themes and 22 categories as a result of the research. In the first theme, positive, negative and comparative comparisons regarding the definition of distance education were used. While definitions were made as categories, in the second theme, the communication tools used in the distance education process were categorized as synchronous and asynchronous. In the third theme, it was seen that the teachers included interaction-oriented verbal expression-oriented, family participation-oriented and other types of activities to attract the attention of the children in this process. While the fourth theme includes categories in terms of technology, children, teachers and families as the positive aspects of the distance education process, the fifth theme includes categories in terms of technology, teachers, children, families and space as the negative aspects of the distance education process. Finally, the sixth theme includes suggestions regarding the distance education process. This theme includes system, parent, teacher support and other types of suggestions.

Kaynakça

 • Akay, C. (2013). Ortaokul Öğrencilerinin Yaparak-Yaşayarak ÖğrenmeTemelli TÜBİTAK 4004 Bilim Okulu Projesi Sonrası Bilim Kavramına Yönelik Görüşleri. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 9(2), 326-338.
 • Akkaş Baysal, E., Ocak, G., & Ocak, İ. (2020). Covid-19 Salgını Sürecinde Okul Öncesi Çocuklarının Eba ve Diğer Uzaktan Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Ebeveyn Görüşleri. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 6(2), 185-214. doi:10.47615/issej.835211
 • Aktan Acar, E., Erbaş, Y., H., & Eryaman, M., Y. . (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(4), 31-54. doi:10.51948/auad.979726
 • Alshawish, E., Qadous, S., & Yamani, M. A. (2020). Experience of Palestinian women after hysterectomy using a descriptive phenomenological study. The Open Nursing Journal, 14(1), 74-79. doi:10.2174/1874434602014010074
 • Amiti, F. (2020). Synchronous and asynchronous E-learning. European Journal of Open Education and E-Learning Studies, 5(2), 60-70. doi:10.46827/ejoe.v5i2.3313
 • Aral, N., Fındık, E., Öz, S., Karataş, B. K., Güneş, L. C., & Kadan, G. (2021). Covid 19 pandemi sürecinde okul öncesi dönemde uzaktan eğitim: deneysel bir çalışma. Turkish Studies - Education, 16(2), 1105-1124. doi:10.47423/TurkishStudies.49289
 • Aral, N., & Kadan, G. (2021). Pandemi sürecinde okul öncesi öğretmenlerinin yaşadıkları problemlerin incelenmesi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 99-114.
 • Arat, T., & Bakan, Ö. (2011). Uzaktan Eğitim ve Uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14(1-2), 363 - 374.
 • Bakioğlu, B., & Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109-129. doi:10.7827/TurkishStudies.43502
 • Balaman, F., & Hanbay Tiryaki, S. (2021). Corona Virüs (Covid-19) Nedeniyle Mecburi Yürütülen Uzaktan Eğitim Hakkında Öğretmen Görüşleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(1), 52-84. doi:10.15869/itobiad.769798
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Carrillo, C., & Flores, M. A. (2020). COVID-19 and teacher education: a literature review of online teaching and learning practices. European Journal of Teacher Education, 43(4), 466-487. doi:10.1080/02619768.2020.1821184
 • Colaizzi, P. F. (1978). Psychological research as a phenomenologist views it. In R. S. Valle & M. King (Eds.), Existential-Phenomenological Alternatives for Psychology (pp. 48-71). New York: Oxford University Press.
 • Creswell, J. W. (2016). Araştırma deseni (S. B. Demir, Trans.). Ankara: Eğiten Kitap Yayınları.
 • Çalışkan, Ö., & Özbay, F. (2015). 12-14 yaş aralığındaki ilköğretim öğrencilerinde teknoloji kullanımı eksenli yabancılaşma ve anne baba tutumları: Düzce ili örneği. Journal of International Social Research, 8(39), 441–458.
 • Çardak, Ç. S. (2012). Harmanlanmış öğrenme sürecinde öğrencilerin etkileşimlerinin ve öğrenme düzeylerinin incelenmesi. (Doctoral Thesis), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Darling-Hammond, L., & Hyler, M. E. (2020). Preparing educators for the time of COVID … and beyond. European Journal of Teacher Education, 43(4), 457-465. doi:10.1080/02619768.2020.1816961
 • Dayal, H. C., & Tiko, L. (2020). When are we going to have the real school? A case study of early childhood education and care teachers’ experiences surrounding education during the COVID-19 pandemic. 45(4), 336-347. doi:10.1177/1836939120966085
 • Demir, F., & Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 273-292. doi:10.37669/milliegitim.775620
 • Demir, S., & Kale, M. (2020). Öğretmen görüşlerine göre, Covid-19 küresel salgını döneminde gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi. Turkish Studies, 15(8), 3445-3470. doi:10.7827/TurkishStudies.44492
 • Destriani, L., Bangsa, M. S., & Annisa, S. H. (2021). Remote Class Activities Conducted During Covid-19 Pandemic in Cianjur. Paper presented at the International Conference on Education of Suryakancana.
 • Duman, S. N. (2020). Salgın Döneminde Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 95-112. doi:10.37669/milliegitim.768887
 • Emin, K., & Elaldı, Ş. (2021). Covid-19 Pandemi Döneminde Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim Süreci Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Paper presented at the International Congress Of Eurasian Social Sciences-5, Online.
 • Erbil, D. G., Demir, E., & Erbil, B. A. (2021). Pandemi sürecinde uzaktan eğitime yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. Turkish Studies - Education, 16(3), 1473-1493. doi:10.47423/TurkishStudies.49745
 • Erfidan, A. (2019). Derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesiyle ilgili öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri: Balıkesir Üniversitesi örneği. (Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir Universitesi, Balıkesir.
 • Gündoğdu, S. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde uyguladıkları aile katılım çalışmalarının incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(35), 1849 - 1874. doi:10.26466/opus.827530
 • Han, F., Demirbilek, N., & Demirtaş, H. (2021). Okul yöneticisi ve öğretmenlerin koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde yürütülen uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Cumhuriyet International Journal of Education, 10(3), 1168-1193. doi:10.30703/cije.819946
 • Hartatik, S., & Fulka Bia’yuni, A. (2020). The teaching and learning practice performed by pre-school teachers during COVID 19 outbreak. Journey: Journal of English Language and Pedagogy, 3(2), 89-94. doi:10.33503/journey.v3i2.1016
 • Holyoak, D. L., Fife, S. T., & Hertlein, K. M. (2021). Clients’ perceptions of marriage and family therapists’ way-of-being: a phenomenological analysis. 47(1), 85-103. doi:10.1111/jmft.12469
 • James, W. B., & Gardner, D. L. (1995). Learning styles: Implications for distance learning. New Directions for Adult Continuing Education, 1995, 19-31. doi:DOI:10.1002/ACE.36719956705
 • King, F. B., Young, M. F., Drivere-Richmond, K., & Schrader, P. G. (2001). Defining Distance Learning and Distance Education. AACE Review (formerly AACE Journal), 9(1), 1-14.
 • Kurnaz, A., Kaynar, H., Barışık, C. Ş., & Doğrukök, B. (2020). Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 293-322. doi:10.37669/milliegitim.787959
 • Lim, F. P. (2017). An Analysis of Synchronous and Asynchronous Communication Tools in e-Learning. Advanced Science and Technology Letters, 143, 230-234. doi:10.14257/astl.2017.143.46
 • Marek, M. W., Chew, C. S., & Wu, W. V. (2021). Teacher Experiences in Converting Classes to Distance Learning in the COVID-19 Pandemic. International Journal of Distance Education Technologies (IJDET), 19(1), 89-109. doi:10.4018/IJDET.20210101.oa3
 • Marpaung, F. K., Pratama, T., Marlie, R., & Liefandy, N. (2021). Effect of Perceptions of Benefits, Perceptions of Ease and Attitudes of Behavior on Consumer Interests in Using the Shopee Online Shopping Site. International Journal of Research and Review, 8(3), 580-584.
 • Mengi, A., & Alpdoğan, Y. (2020). Covid-19 salgini sürecinde özel eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 413-437. doi:10.37669/milliegitim.776226
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber (S. Turan, Trans.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook, 2nd ed. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc.
 • Morrow, R., Rodriguez, A., & King, N. (2015). Colaizzi’s descriptive phenomenological method. The Psychologist, 28(8), 643-644.
 • Offir, B., Lev, Y., & Bezalel, R. (2008). Surface and deep learning processes in distance education: Synchronous versus asynchronous systems. Computers & Education, 51(3), 1172–1183. doi:10.1016/j.compedu.2007.10.009
 • Rai, U. S., & Basnet, H. B. (2021). The Perception of the Teachers Towards Virtual Class and Obstacles During Covid-19 Lockdown Phase. Journal of Research and Development, 4(3), 43-58. doi:10.3126/jrdn.v4i3.39956
 • Rebeiro, G., Foster, K., Hercelinskyj, G., & Evans, A. (2021). Enablers of the interpersonal relationship between registered nurses and students on clinical placement: A phenomenological study. Nurse Education in Practice, 57, 1-6. doi:10.1016/j.nepr.2021.103253
 • Saavedra, J. (2020). Educational challenges and opportunities of the Coronavirus (COVID-19) pandemic. Retrieved from https://blogs.worldbank.org/education/educational-challenges-andopportunities-covid-19-pandemic
 • Salman Yıkmış, M. (2020). Nitel Araştırmalarda E-Görüşme Tekniği. Trakya University Journal of Social Science, 22(1), 183-197. doi:DOI: 10.26468/trakyasobed.556296
 • Sarı, T., & Nayır, F. (2020). Pandemi dönemi eğitim: sorunlar ve fırsatlar Turkish Studies, 15(4), 959-975. doi:10.7827/TurkishStudies.44335
 • Seaman, C. H. (1987). Research methods: principles, practice and theory for nursing. California: Alppelton and Lange.
 • Seggie, N., & Bayyurt, Y. (2017). Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tinashe, S., & Tinashe, Z. (2020). Qualitative study on the positive implications of the COVID-19 lockdown in Zimbabwe: A parent’s perspective. Global Journal of Psychology Research: New Trends and Issues, 10(2), 96-107. doi:10.18844/gjpr.v10i2.4788
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9 ed.). Ankara: SeçkinYayıncılık.
 • Yürek, E. (2021). Okul Öncesi Eğitimde Uzaktan Eğitimin Uygulanabilirliğine Yönelik Okul Öncesi Öğretmenlerinin ve Alandaki Akademisyenlerin Görüşlerinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi,

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Elçin YAZICI> (Sorumlu Yazar)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6679-4793
Türkiye


Elçin YAZICI>
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6679-4793
Türkiye


Hasan Kağan KESKİN>
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5495-1747
Türkiye


Yücel GELİŞLİ>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2816-3621
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad1120321, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {42}, number = {2}, pages = {1371 - 1408}, doi = {10.17152/gefad.1120321}, title = {Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitim: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sürece İlişkin Görüşleri}, key = {cite}, author = {Yazıcı, Elçin and Keskin, Hasan Kağan and Gelişli, Yücel} }
APA Yazıcı, E. , Yazıcı, E. , Keskin, H. K. & Gelişli, Y. (2022). Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitim: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sürece İlişkin Görüşleri . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 42 (2) , 1371-1408 . DOI: 10.17152/gefad.1120321
MLA Yazıcı, E. , Yazıcı, E. , Keskin, H. K. , Gelişli, Y. "Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitim: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sürece İlişkin Görüşleri" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 1371-1408 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/72357/1120321>
Chicago Yazıcı, E. , Yazıcı, E. , Keskin, H. K. , Gelişli, Y. "Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitim: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sürece İlişkin Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 1371-1408
RIS TY - JOUR T1 - Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitim: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sürece İlişkin Görüşleri AU - ElçinYazıcı, ElçinYazıcı, Hasan KağanKeskin, YücelGelişli Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17152/gefad.1120321 DO - 10.17152/gefad.1120321 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1371 EP - 1408 VL - 42 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.1120321 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.1120321 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitim: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sürece İlişkin Görüşleri %A Elçin Yazıcı , Elçin Yazıcı , Hasan Kağan Keskin , Yücel Gelişli %T Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitim: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sürece İlişkin Görüşleri %D 2022 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 42 %N 2 %R doi: 10.17152/gefad.1120321 %U 10.17152/gefad.1120321
ISNAD Yazıcı, Elçin , Yazıcı, Elçin , Keskin, Hasan Kağan , Gelişli, Yücel . "Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitim: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sürece İlişkin Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 / 2 (Ağustos 2022): 1371-1408 . https://doi.org/10.17152/gefad.1120321
AMA Yazıcı E. , Yazıcı E. , Keskin H. K. , Gelişli Y. Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitim: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sürece İlişkin Görüşleri. GEFAD. 2022; 42(2): 1371-1408.
Vancouver Yazıcı E. , Yazıcı E. , Keskin H. K. , Gelişli Y. Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitim: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sürece İlişkin Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; 42(2): 1371-1408.
IEEE E. Yazıcı , E. Yazıcı , H. K. Keskin ve Y. Gelişli , "Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitim: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sürece İlişkin Görüşleri", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 42, sayı. 2, ss. 1371-1408, Ağu. 2022, doi:10.17152/gefad.1120321