Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Madde Tepki Kuramında Eşitleme Hatalarının Belirlenmesinde Kullanılan Delta ve Bootstrap Yöntemlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi*

Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 2, 1053 - 1081, 29.08.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.913241

Öz

Alan yazın incelendiğinde test eşitleme ve faydaları ile ilgili birçok çalışmanın olduğu görülmektedir. Ancak test eşitlemelerin faydalarının yanı sıra sınırlılıkları da vardır. Bunlardan en bilineninin eşitleme hataları olduğu söylenebilir. Bu araştırmada TIMMS 2015 4. sınıf matematik verisi kullanılarak bootstrap ve delta yöntemleri ile elde edilen Madde Tepki Kuramı gözlenen ve gerçek puan eşitleme hatalarının farklı örneklem büyüklükleri ve ölçek dönüştürme yöntemlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma bir yöntemin daha kapsamlı ve farklı değişkenler açısından incelenmesi yönüyle betimsel bir çalışmadır. Çalışmada birey yetenek düzeylerinin yakın olması amaçlanarak, TIMMS başarı ölçeğinin orta noktasının (500) üstünde ve altında yer alan ülkelerin (Avusturalya, Kanada, İtalya, İspanya, Hırvatistan, Slovak Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Türkiye ve Gürcistan) verisi içinden rastgele olarak seçilmiş 500, 1000 ve 3000 kişilik örneklemler kullanılmıştır. TIMMS 2015 sınavında kullanılan 14 kitapçık türünden hangisinin kullanılacağının belirlenmesi amacıyla Madde Tepki Kuramı varsayımları incelenmiş ve kitapçıklar arasından model uyum indekslerinin hepsinin kabul edilebilir düzeyde olduğu kitapçık çifti seçilmiştir. Yapılan analizler sonucunda genel olarak her iki yöntemde de en düşük hata değerlerinin Stocking Lord yönteminde elde edildiği ve delta yöntemiyle elde edilen hataların tüm örneklem büyüklüğünde bootstrap yönteminde elde edilen hatalardan yüksek olduğu bulunmuştur.

Kaynakça

 • Aksekioğlu, B. (2017). Madde tepki kuramına dayalı test eşitleme yöntemlerinin karşılaştırılması: PISA 2012 fen testi örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Mersin. Retrieved from http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/3143.
 • Angoff, W. H. (1971). Scales, norms and equivalent scores. In R. L. Thorndike (Ed.), Educational measurement (pp. 508-600). Washington: American Council on Education.
 • Akın-Arıkan, Ç. (2017). Kernel eşitleme ve madde tepki kuramına dayalı eşitleme yöntemlerinin karşılaştırılması, (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üni&rsitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara. Retrieved from http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/3902
 • Baker, F.B., & Al-Karni, A. (1991). A Comparison of Two Procedures for Computing IRT Equating Coefficients. Journal of Educational Measurement, 28 (2), 147- 162, DOI: 10.1111/j.1745-3984.1991.tb00350.x
 • Battauz, M. (2013). IRT test equating in complex linkage plans. Psychometrika, 78(3), 464–480. DOI:10.1007/s11336- 012-9316-y
 • Battauz, M. (2015). equateIRT: An R package for IRT test equating. Journal of Statistical Software, 68(1), 1-22. Retrieved from https://www.jstatsoft.org/article/view/v068i07
 • Bozdağ, S., & Kan, A. (2010). Şans başarısının test eşitlemeye etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39), 91-108. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hunefd/issue/7799/102166
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (23. Baskı). Ankara: Pegem Akademik Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K. E., Akgün, E. Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Byrne, B. M. (2013). Structural equation modeling with Mplus: Basic concepts, applications, and programming. routledge. DOI: 10.4324/9780203807644
 • Cook, L. L., & Eignor, D. R. (1991). IRT equating methods. Educational Measurement: Issues and Practice, 10 (3), 37–45, DOI: 10.1111/j.17453992.1991.tb00207.x
 • Çağlak,S. (2015). The use of a Meta-Analysıs Technıque in Equatıng and Its Comparıson wıth Several Small Sample Equatıng Methods. Doktora Tezi, Florida Universitesi,USA.Retrieved from https://www.proquest.com/docview/1759157142?pqorigsite= gscholar&fromopenview=true
 • Demir, S., & Güler, N. (2014). Study of test equating on the common item nonequivalent group design Ortak maddeli denk olmayan gruplar desenine ilişkin test eşitleme çalışması. Journal of Human Sciences, 11(2), 190-208. Retrieved from https://www.jhumansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/2870
 • Demirus, K. B., & Gelbal, S. (2016). Ortak maddelerin değişen madde fonksiyonu gösterip göstermemesi durumunda test eşitlemeye etkisinin farklı yöntemlerle incelenmesi. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 7(1), 182-201. DOI: 10.21031/epod.56218
 • Efron, B., & Tibshirani, R. J. (1994). An introduction to the bootstrap. CRC press.
 • Embretson, S. E. V., & Reise, S. P. (2000). Item response theory for psychologists. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Felan, G. D. (2002). Test equating: Mean, linear, equipercentile and item response theory. Paper presented at the annual meeting of the Southwest Educational Research Association (Austin, TX, February 14-16, 2002).
 • Gök,B. (2012). Denk olmayan gruplarda ortak madde deseni kullanılarak madde tepki kuramına dayalı eşitleme yöntemlerinin karşılaştırılması (Yayımlanmamış Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Retrieved from http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/1767/c8ab915b-7862-4913-a87f-4195e382ef66.pdf?sequence=1
 • Gök, B. , & Kelecioğlu, H. (2014). Denk olmayan gruplarda ortak madde deseni kullanılarak madde tepki kuramına dayalı eşitleme yöntemlerinin karşılaştırılması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 120-136. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mersinefd/issue/17393/181786?publisher=mersin?publisher=mersin?publisher=mersin?publisher=mersin
 • Gül, E., Gül, Ç. D., Bökeoğlu, Ö. Ç., & Özkan, M. (2017). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Matematik Alt Testi Asıl Sınav Ve Mazeret Sınavlarının Madde Tepki Kuramına Göre Eşitlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 1900-1915. DOI: 10.17240/aibuefd.2017.17.32772-363973
 • Hambleton, R. K., Swaminathan, H. & Rogers, H. J. (1991). Fundamentals of Item Response Theory. USA: Sage.
 • Hanson, B. A., & Beguin, A. A. (2002). Obtaining a common scale for item response theory item parameters using seperate versus concurrent estimation in the common-item equating design. Applied Psychological Measurement, 26 (3), 3- 24. DOI: 10.1177%2F0146621602026001001
 • Kilmen, S. (2010). Madde tepki kuramına dayalı test eşitleme yöntemlerinden kestirilen eşitleme hatalarının örneklem büyüklüğü ve yetenek dağılımına göre karşılaştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Retrieved from https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12575/34147
 • Kim, S., & Kolen, M. J. (2007). Effects on scale linking of different definitions of criterion functions for the IRT characteristic curve methods. Journal of Educational and Behavioral Statistics, 32(4), 371-397. DOI: 10.3102/1076998607302632
 • Kolen, M. J. (1988). Traditional Equating Methodology. Educational Measurement: Issues and Practice, 7 (4), 29-36. DOI: 10.1111/j.1745-3992.1988.tb00843.x
 • Kolen, M. J., & Brennan, R. L. (2004). Test equating, scalling and linking (SecondEdition). USA: Springer.
 • Li, D., Jiang, Y., & von Davier, A. A. (2012). The Accuracy and Consistency of a Series of IRT True Score Equatings. Journal of Educational Measurement, 49(2), 167–189. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/41653582
 • Livingstone, S. A. (2004). Equating test scores (Without IRT). Educational Testing Service. Retrieved from https://www.ets.org/Media/Research/pdf/LIVINGSTON.pdf
 • Lord, F. M. (1980). Applications of Item Response Theory to Practical Testing Problems. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Loyd, B. H., & Hoover, H. D. (1980). Vertical equating using the rasch model. Journal of Educational Measurement, 17(3), 179–193. DOI:10.1111/j.1745- 3984.1980.tb00825.x
 • MEB (2011). TIMSS 2007 ulusal matematik ve fen raporu 8. Sınıflar. Ankara: Hermes. Retrieved from https://timss.meb.gov.tr/www/raporlar/icerik/3
 • Michaelides, M. P. (2003). Effects of common-item selection on the accuracy of item response theory test equating with nonequivalent groups. Stanford University. Retrieved from https://www.proquest.com/docview/305304806?pq - origsite=gscholar&fromopenview=true
 • Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (2010). 1998–2010 Mplus user‘s guide. Muthén and Muthén, 39-49. Retrieved from https://www.statmodel.com/download/usersguide/MplusUserGuideVer_8.pdf
 • Ogasawara, H. (2001). Standard Errors of Item Response Theory Equating/Linking by Response Function Methods. Applied Psychological Measurement, 25 (1), 53– 67. DOI: 10.1177%2F01466216010251004
 • Öztürk, N., & Anıl, D. (2012). Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı puanlarının eşitlenmesi üzerine bir çalışma. Eğitim ve Bilim, 37(165). Retrieved from http://eb.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/1141
 • Popham, W.J. (1999). "Why standardized tests don't measure educational quality". Educational Leadership. 56 (6): 8–15.
 • Patton, J. M., Cheng, Y., Yuan, K. H., & Diao, Q. (2014). Bootstrap standard errors for maximum likelihood ability estimates when item parameters are unknown. Educational and Psychological Measurement, 74(4), 697–712. DOI: 10.1177/0013164413511083
 • Revelle, W. (2012). Procedures for psychological, psychometric, and personality research. Acesso em, 9. Retrieved from https://cran.rproject. org/web/packages/psych/psych.pdf
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-offit measures. Methods of psychological research online, 8(2), 23-74. Retrieved from-http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download doi=10.1.1.509.4258&rep=rep1 &type=pdf
 • Tekin, H. (2009). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı.
 • Tsai, T. H., Hanson, B. A., Kolen, M. J., & Forsyth, A. R. A. (2001). A comparison of bootstrap standard errors of IRT equating methods for the common-item nonequivalent groups design. Applied Measurement in Education, 14(1), 17–30. DOI:10.1207/S15324818AME1401_03
 • Turgut, M. F. , & Baykul, Y. (2012). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (Dördüncü Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Uyar, Ş., Aksekioğlu, B., & Öztürk Gübeş, N. (2020). Comparison of Different Scale Linking Methods in PISA 2012 Mathematics Literacy Test. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46, 121-148. Retrieved from https://acikerisim.mehmetakif.edu.tr/xmlui/handle/11672/3258.
 • Velhelst, N. D. (2004). Reference Supplemented to The Preliminary Pilot Version of The Manuel for Relating Language Examinations to the Common European Framework Of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, Section G: Item Response Theory. DGIV/EDU/LANG (2004) 13, Council of Europe Language Policy Division, Strasbourg.
 • Way, W. D., & Tang, K. L. (1991). A Comparison of Four Logistic Model Equating Methods. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL.
 • Zeng, L. (1991). Standard Errors of Linear Equating for the Single-Group Design. Retrieved from https://www.act.org/content/dam/act/unsecured/documents/ACT_RR91-04.pdf
 • Zhang, Z. (2020). Estimating standard errors of IRT true score equating coefficients using imputed item parameters. The Journal of Experimental Education, 1-23. DOI: 10.1080/00220973.2020.1751579

Investigation of Delta and Bootstrap Methods for Calculating Error of Test Equation in IRT in Terms of Some Variables

Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 2, 1053 - 1081, 29.08.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.913241

Öz

After investigation of the literature, it can be seen that there are lots of studies about test equating and its benefits. However, besides its good sides, it has some limitations, and it can be said that the most known one of them is test equating error. In this study, it is aimed the examination of Item Response Theory observed and true score equating errors, obtained using TIMMS 2015 4th Grade math data by bootstrap and delta methods, according to different sample sizes and scale transformation methods. The study is a descriptive research in terms of investigating one method in a more detailed way, and according to different variables. It is used randomly chosen 500, 1000, and 3000 sized samples from the countries (Australia, Canada, Italia, Spain, Croatia, Slovak republic, New Zealand, Turkey, and Georgia) above and below center point (500) of TIMMS success scale. To determine which one would be used among 14 types of TIMMS 2015 booklets, it was controlled Item Response Theory assumptions, and it was chosen the pair of booklets, having all acceptable model fit indices. As results of the analysis, it was observed that for both methods, scale transformation method, having smallest equating errors, was Stocking Lord, and that for all sample sizes, errors estimated by bootstrap method were smaller than one by delta.

Kaynakça

 • Aksekioğlu, B. (2017). Madde tepki kuramına dayalı test eşitleme yöntemlerinin karşılaştırılması: PISA 2012 fen testi örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Mersin. Retrieved from http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/3143.
 • Angoff, W. H. (1971). Scales, norms and equivalent scores. In R. L. Thorndike (Ed.), Educational measurement (pp. 508-600). Washington: American Council on Education.
 • Akın-Arıkan, Ç. (2017). Kernel eşitleme ve madde tepki kuramına dayalı eşitleme yöntemlerinin karşılaştırılması, (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üni&rsitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara. Retrieved from http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/3902
 • Baker, F.B., & Al-Karni, A. (1991). A Comparison of Two Procedures for Computing IRT Equating Coefficients. Journal of Educational Measurement, 28 (2), 147- 162, DOI: 10.1111/j.1745-3984.1991.tb00350.x
 • Battauz, M. (2013). IRT test equating in complex linkage plans. Psychometrika, 78(3), 464–480. DOI:10.1007/s11336- 012-9316-y
 • Battauz, M. (2015). equateIRT: An R package for IRT test equating. Journal of Statistical Software, 68(1), 1-22. Retrieved from https://www.jstatsoft.org/article/view/v068i07
 • Bozdağ, S., & Kan, A. (2010). Şans başarısının test eşitlemeye etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39), 91-108. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hunefd/issue/7799/102166
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (23. Baskı). Ankara: Pegem Akademik Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K. E., Akgün, E. Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Byrne, B. M. (2013). Structural equation modeling with Mplus: Basic concepts, applications, and programming. routledge. DOI: 10.4324/9780203807644
 • Cook, L. L., & Eignor, D. R. (1991). IRT equating methods. Educational Measurement: Issues and Practice, 10 (3), 37–45, DOI: 10.1111/j.17453992.1991.tb00207.x
 • Çağlak,S. (2015). The use of a Meta-Analysıs Technıque in Equatıng and Its Comparıson wıth Several Small Sample Equatıng Methods. Doktora Tezi, Florida Universitesi,USA.Retrieved from https://www.proquest.com/docview/1759157142?pqorigsite= gscholar&fromopenview=true
 • Demir, S., & Güler, N. (2014). Study of test equating on the common item nonequivalent group design Ortak maddeli denk olmayan gruplar desenine ilişkin test eşitleme çalışması. Journal of Human Sciences, 11(2), 190-208. Retrieved from https://www.jhumansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/2870
 • Demirus, K. B., & Gelbal, S. (2016). Ortak maddelerin değişen madde fonksiyonu gösterip göstermemesi durumunda test eşitlemeye etkisinin farklı yöntemlerle incelenmesi. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 7(1), 182-201. DOI: 10.21031/epod.56218
 • Efron, B., & Tibshirani, R. J. (1994). An introduction to the bootstrap. CRC press.
 • Embretson, S. E. V., & Reise, S. P. (2000). Item response theory for psychologists. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Felan, G. D. (2002). Test equating: Mean, linear, equipercentile and item response theory. Paper presented at the annual meeting of the Southwest Educational Research Association (Austin, TX, February 14-16, 2002).
 • Gök,B. (2012). Denk olmayan gruplarda ortak madde deseni kullanılarak madde tepki kuramına dayalı eşitleme yöntemlerinin karşılaştırılması (Yayımlanmamış Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Retrieved from http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/1767/c8ab915b-7862-4913-a87f-4195e382ef66.pdf?sequence=1
 • Gök, B. , & Kelecioğlu, H. (2014). Denk olmayan gruplarda ortak madde deseni kullanılarak madde tepki kuramına dayalı eşitleme yöntemlerinin karşılaştırılması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 120-136. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mersinefd/issue/17393/181786?publisher=mersin?publisher=mersin?publisher=mersin?publisher=mersin
 • Gül, E., Gül, Ç. D., Bökeoğlu, Ö. Ç., & Özkan, M. (2017). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Matematik Alt Testi Asıl Sınav Ve Mazeret Sınavlarının Madde Tepki Kuramına Göre Eşitlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 1900-1915. DOI: 10.17240/aibuefd.2017.17.32772-363973
 • Hambleton, R. K., Swaminathan, H. & Rogers, H. J. (1991). Fundamentals of Item Response Theory. USA: Sage.
 • Hanson, B. A., & Beguin, A. A. (2002). Obtaining a common scale for item response theory item parameters using seperate versus concurrent estimation in the common-item equating design. Applied Psychological Measurement, 26 (3), 3- 24. DOI: 10.1177%2F0146621602026001001
 • Kilmen, S. (2010). Madde tepki kuramına dayalı test eşitleme yöntemlerinden kestirilen eşitleme hatalarının örneklem büyüklüğü ve yetenek dağılımına göre karşılaştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Retrieved from https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12575/34147
 • Kim, S., & Kolen, M. J. (2007). Effects on scale linking of different definitions of criterion functions for the IRT characteristic curve methods. Journal of Educational and Behavioral Statistics, 32(4), 371-397. DOI: 10.3102/1076998607302632
 • Kolen, M. J. (1988). Traditional Equating Methodology. Educational Measurement: Issues and Practice, 7 (4), 29-36. DOI: 10.1111/j.1745-3992.1988.tb00843.x
 • Kolen, M. J., & Brennan, R. L. (2004). Test equating, scalling and linking (SecondEdition). USA: Springer.
 • Li, D., Jiang, Y., & von Davier, A. A. (2012). The Accuracy and Consistency of a Series of IRT True Score Equatings. Journal of Educational Measurement, 49(2), 167–189. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/41653582
 • Livingstone, S. A. (2004). Equating test scores (Without IRT). Educational Testing Service. Retrieved from https://www.ets.org/Media/Research/pdf/LIVINGSTON.pdf
 • Lord, F. M. (1980). Applications of Item Response Theory to Practical Testing Problems. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Loyd, B. H., & Hoover, H. D. (1980). Vertical equating using the rasch model. Journal of Educational Measurement, 17(3), 179–193. DOI:10.1111/j.1745- 3984.1980.tb00825.x
 • MEB (2011). TIMSS 2007 ulusal matematik ve fen raporu 8. Sınıflar. Ankara: Hermes. Retrieved from https://timss.meb.gov.tr/www/raporlar/icerik/3
 • Michaelides, M. P. (2003). Effects of common-item selection on the accuracy of item response theory test equating with nonequivalent groups. Stanford University. Retrieved from https://www.proquest.com/docview/305304806?pq - origsite=gscholar&fromopenview=true
 • Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (2010). 1998–2010 Mplus user‘s guide. Muthén and Muthén, 39-49. Retrieved from https://www.statmodel.com/download/usersguide/MplusUserGuideVer_8.pdf
 • Ogasawara, H. (2001). Standard Errors of Item Response Theory Equating/Linking by Response Function Methods. Applied Psychological Measurement, 25 (1), 53– 67. DOI: 10.1177%2F01466216010251004
 • Öztürk, N., & Anıl, D. (2012). Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı puanlarının eşitlenmesi üzerine bir çalışma. Eğitim ve Bilim, 37(165). Retrieved from http://eb.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/1141
 • Popham, W.J. (1999). "Why standardized tests don't measure educational quality". Educational Leadership. 56 (6): 8–15.
 • Patton, J. M., Cheng, Y., Yuan, K. H., & Diao, Q. (2014). Bootstrap standard errors for maximum likelihood ability estimates when item parameters are unknown. Educational and Psychological Measurement, 74(4), 697–712. DOI: 10.1177/0013164413511083
 • Revelle, W. (2012). Procedures for psychological, psychometric, and personality research. Acesso em, 9. Retrieved from https://cran.rproject. org/web/packages/psych/psych.pdf
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-offit measures. Methods of psychological research online, 8(2), 23-74. Retrieved from-http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download doi=10.1.1.509.4258&rep=rep1 &type=pdf
 • Tekin, H. (2009). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı.
 • Tsai, T. H., Hanson, B. A., Kolen, M. J., & Forsyth, A. R. A. (2001). A comparison of bootstrap standard errors of IRT equating methods for the common-item nonequivalent groups design. Applied Measurement in Education, 14(1), 17–30. DOI:10.1207/S15324818AME1401_03
 • Turgut, M. F. , & Baykul, Y. (2012). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (Dördüncü Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Uyar, Ş., Aksekioğlu, B., & Öztürk Gübeş, N. (2020). Comparison of Different Scale Linking Methods in PISA 2012 Mathematics Literacy Test. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46, 121-148. Retrieved from https://acikerisim.mehmetakif.edu.tr/xmlui/handle/11672/3258.
 • Velhelst, N. D. (2004). Reference Supplemented to The Preliminary Pilot Version of The Manuel for Relating Language Examinations to the Common European Framework Of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, Section G: Item Response Theory. DGIV/EDU/LANG (2004) 13, Council of Europe Language Policy Division, Strasbourg.
 • Way, W. D., & Tang, K. L. (1991). A Comparison of Four Logistic Model Equating Methods. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL.
 • Zeng, L. (1991). Standard Errors of Linear Equating for the Single-Group Design. Retrieved from https://www.act.org/content/dam/act/unsecured/documents/ACT_RR91-04.pdf
 • Zhang, Z. (2020). Estimating standard errors of IRT true score equating coefficients using imputed item parameters. The Journal of Experimental Education, 1-23. DOI: 10.1080/00220973.2020.1751579

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Rana SALMANER DOĞAN> (Sorumlu Yazar)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-1307-3826
Türkiye


Şeref TAN>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-9892-3369
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad913241, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {42}, number = {2}, pages = {1053 - 1081}, doi = {10.17152/gefad.913241}, title = {Madde Tepki Kuramında Eşitleme Hatalarının Belirlenmesinde Kullanılan Delta ve Bootstrap Yöntemlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi*}, key = {cite}, author = {Salmaner Doğan, Rana and Tan, Şeref} }
APA Salmaner Doğan, R. & Tan, Ş. (2022). Madde Tepki Kuramında Eşitleme Hatalarının Belirlenmesinde Kullanılan Delta ve Bootstrap Yöntemlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi* . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 42 (2) , 1053-1081 . DOI: 10.17152/gefad.913241
MLA Salmaner Doğan, R. , Tan, Ş. "Madde Tepki Kuramında Eşitleme Hatalarının Belirlenmesinde Kullanılan Delta ve Bootstrap Yöntemlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi*" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 1053-1081 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/72357/913241>
Chicago Salmaner Doğan, R. , Tan, Ş. "Madde Tepki Kuramında Eşitleme Hatalarının Belirlenmesinde Kullanılan Delta ve Bootstrap Yöntemlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi*". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 1053-1081
RIS TY - JOUR T1 - Madde Tepki Kuramında Eşitleme Hatalarının Belirlenmesinde Kullanılan Delta ve Bootstrap Yöntemlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi* AU - RanaSalmaner Doğan, ŞerefTan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17152/gefad.913241 DO - 10.17152/gefad.913241 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1053 EP - 1081 VL - 42 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.913241 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.913241 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Madde Tepki Kuramında Eşitleme Hatalarının Belirlenmesinde Kullanılan Delta ve Bootstrap Yöntemlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi* %A Rana Salmaner Doğan , Şeref Tan %T Madde Tepki Kuramında Eşitleme Hatalarının Belirlenmesinde Kullanılan Delta ve Bootstrap Yöntemlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi* %D 2022 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 42 %N 2 %R doi: 10.17152/gefad.913241 %U 10.17152/gefad.913241
ISNAD Salmaner Doğan, Rana , Tan, Şeref . "Madde Tepki Kuramında Eşitleme Hatalarının Belirlenmesinde Kullanılan Delta ve Bootstrap Yöntemlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi*". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 / 2 (Ağustos 2022): 1053-1081 . https://doi.org/10.17152/gefad.913241
AMA Salmaner Doğan R. , Tan Ş. Madde Tepki Kuramında Eşitleme Hatalarının Belirlenmesinde Kullanılan Delta ve Bootstrap Yöntemlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi*. GEFAD. 2022; 42(2): 1053-1081.
Vancouver Salmaner Doğan R. , Tan Ş. Madde Tepki Kuramında Eşitleme Hatalarının Belirlenmesinde Kullanılan Delta ve Bootstrap Yöntemlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi*. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; 42(2): 1053-1081.
IEEE R. Salmaner Doğan ve Ş. Tan , "Madde Tepki Kuramında Eşitleme Hatalarının Belirlenmesinde Kullanılan Delta ve Bootstrap Yöntemlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi*", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 42, sayı. 2, ss. 1053-1081, Ağu. 2022, doi:10.17152/gefad.913241