Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Matematik Öğretimi İçin Farklı Bir Uygulama: Sanal Müze ve Yaratıcı Drama

Yıl 2022, Cilt: 42 Sayı: 3, 1915 - 1957, 30.12.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.1089444

Öz

Bu çalışmanın amacı sanal müzede gerçekleştirilen yaratıcı drama eğitiminin matematik öğretmen adaylarının matematik tutumlarına ve matematik öğretimine yönelik yeterlik algılarına etkisini incelemek ve eğer bir etki varsa bunun sebeplerini belirlemektir. Bu çalışmada karma araştırma yöntemlerinden açımlayıcı sıralı desen kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları bir devlet üniversitesinin ikinci sınıfında öğrenim gören 53 matematik öğretmen adayından oluşmaktadır. Uygulama toplam 10 oturumda gerçekleştirilmiştir. Nicel veriler, Matematik Tutum Ölçeği ve Matematik Öğretimine Yönelik Yeterlik Algısı Ölçeği ile nitel veriler ise atölye değerlendirme formları ve odak grup görüşme formu ile toplanmıştır. Nicel verilerin analizleri ilgili alt araştırma problemleri kapsamında bağımlı ve bağımsız gruplar t testi ile gerçekleştirilmiştir. Nitel verilerde ise betimsel ve içerik analizine gidilmiştir. Uygulamanın matematiğe yönelik tutumlar üzerinde olumlu etkisi olduğu belirlenmiş olup cinsiyete göre bir farklılık gözlenmemiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik yeterlik algılarının ön testten son teste, anlamlı bir şekilde artış gösterdiği gözlenmiştir. Nitel veriler için elde edilen bulgular ise detaylı olarak ilgili kısımda sunulmuştur.

Kaynakça

 • Akkocaoğlu Çayir, N. (2015). Yaratıcı drama yöntemi ile öğretmen yeterliklerinden kişisel gelişim üzerine nitel bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2). https://doi.org/10.17860/efd.76573 adresinden indirilmiştir.
 • Aktaş, V., Yılmaz, A., & İbrahimoğlu, Z. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sanal müze kullanımına yönelik tutumları. Trakya Eğitim Dergisi, 11(3), 1294-1313. DOI: 10.24315/tred.806159.
 • Al-deeb, M., & Aladini, A. (2021). CLIL and Drama on Conceptual knowledge and Logical thinking in Mathematics. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 12(13), 6897-6910. Retrieved from https://turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/10078
 • Altındal, G. (2019). İlkokul 3. sınıf matematik dersinde yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin başarılarına, tutumlarına ve bilgilerinin kalıcılığına etkisi. Yüksek lisans tezi. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray.
 • Arık Karamık, G., & Akhan, N. E. (2020). Improving the Attitudes of Preservice Social Studies Teachers towards Mathematics through the Use of the Creative Drama Method. Sakarya University Journal of Education, 10(1), 1-28. DOI: 10.19126/suje.541912.
 • Arseven, A., Arseven, İ., & Tepehan, T. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 4(2), 29-40. DOI: 10.30703/cije.321367
 • Avan, Ç., Gülgün, C., Yılmaz, A., & Doğanay, K. (2019). STEM eğitiminde okul dişi öğrenme ortamlari: Kastamonu Bilim Kampı. Journal of STEAM Education, 2(1), 39-51. https://dergipark.org.tr/en/pub/steam/issue/48084/601443 adresinden erişilmiştir.
 • Ay, Z. S., & Aydın, S. (2021). Alternative Method in Teaching Statistics: Creative Drama. In S.A . Kiray & E. Tomevska-Ilievska (Eds .), Current Studies in Educational Disciplines 2021 (pp. 195–205). ISRES Publishing.
 • Bakar, F. Avan, Ç., Aydınlı, B., Şeker, F., & Turgut, B. (2021). Okul Dışı Öğrenme Ortamı Olarak Doğa Eğitiminin Çevre Bilgisi ve Tutum Üzerine Etkisi. Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1-18. https://dergipark.org.tr/en/pub/adibd/issue/60270/829158 adresinden erişilmiştir.
 • Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 1-14. https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/30008/290583 adresinden indirlmiştir.
 • Başbuğ, S. (2008). Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Bitirme Projesi) Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Başbuğ, S. (2017). Müzede yaratıcı drama yönteminin sosyal bilgiler dersindeki öğrencilerin başarısına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bouck, E. C., Courtad, C. A., Heutsche, A., Okolo, C. M., & Englert, C. S. (2009). The virtual history museum: A universally designed approach to social studies instruction. Teaching Exceptional Children, 42(2), 14-20. doi:10.1177/004005990904200202
 • Bowen, J. (2000). The virtual museum. Museum International, 52(1), 4-7. DOI: 10.1111/1468-0033.00236
 • Braund, M. (2015). Drama and learning science: an empty space?. British educational research journal, 41(1), 102-121. DOI: 10.1002/berj.3130
 • Creswell, J. W., Plano Clark, V. L., Gutmann, M. L., & Hanson, W. E. (2003). Advanced mixed methods research designs. Handbook of mixed methods in social and behavioral research, 209-240.
 • Çakır İlhan, A. (2009). Educational studies in Turkish museums. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 342-346. doi:10.1016/j.sbspro.2009.01.064
 • Çakır İlhan, A. (2010). Museum Education in Turkey. Issues on Education and Research: Volume 2, 313.https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/54727478 adresinden erişilmiştir.
 • Çakır, B. E. (2012). Geleneksel öğretim yöntemleri ile dramatizasyon yönteminin ilköğretim 2. sınıf matematik dersinde, öğrencilerin akademik başarı ve kavramların kalıcılık düzeylerine etkisinin karşılaştırılması (Doctoral dissertation). DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Çerkez, S. (2011). Sosyal bilgiler dersinde müze eğitimine dayalı öğretim uygulamalarının öğrencilerin akademik başarısına ve tutumlarına etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Çokadar, H., & Yılmaz, G. C. (2010). Teaching ecosystems and matter cycles with creative drama activities. Journal of Science Education and Technology, 19(1), 80-89. https://doi.org/10.1007/s10956-009-9181-3
 • Duatepe, A., & Çilesiz, Ş. (1999). Matematik tutum ölçeği geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 45-52. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/88087 adresinden erişilmiştir.
 • Duman, B., & Özçelik, C. (2018). The Effect of the Creative Drama-Supported Problem-Based Learning Approach on the Self-Efficacy Ability in Geometry. Universal Journal of Educational Research, 6(12), 2918-2924. DOI: 10.13189/ujer.2018.061227
 • Dünya Bankası (2020). The COVID-19 Pandemic: Shocks to Education and Policy Responses, https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/the-covid19-pandemic-shocks-to-education-and-policy-responses adresinden erişilmiştir.
 • Düzgün, S., & Sulak, S. E. (2020). Öğretmen adaylarının Covıd-19 pandemisi sürecinde uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 619-633. DOI: 10.37669/milliegitim.787874
 • Erdoğan, S., & Baran, G. (2009). A study on the effect of mathematics teaching provided through drama on the mathematics ability of six-year-old children. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 5(1), 79-85. https://doi.org/10.12973/ejmste/75259
 • Ereke, J. S., & Obeka, N. O. (2021). Students Attitudes towards Learning Drama in Literature in Nigeria Secondary Schools. Indiana Journal of Arts & Literature, 2(12), 1-10. https://indianapublications.com/articles/IJAL_2(12)_1-10_61ccbb03aff522.39213154.pdf
 • Gedik, Ö., & Aykaç, N. (2017). Matematik derslerinde kullanılan yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin farklı öğrenme düzeylerine ve öz-yeterlik algılarına etkisinin belirlenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1),
 • George, D., & Mallery, P. (2010). SPSS for Windows step by step. A simple study guide and reference (10. Baskı). GEN, Boston, MA: Pearson Education, Inc, 10. 152-165. DOI: 10.17860/mersinefd.305785
 • Gümüş, H. G. (2017). Matematik öğretiminde yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin başarılarına, tutumlarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Mersin
 • Hendrix, R., Eick, C., & Shannon, D. (2012). The integration of creative drama in an inquiry-based elementary program: The effect on student attitude and conceptual learning. Journal of Science Teacher Education, 23(7), 823-846. https://doi.org/10.1007/s10972-012-9292-1
 • Işıksal, M., & Çakıroğlu, E. (2006). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiğe ve matematik öğretimine yönelik yeterlik algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(31), 74-84. https://dergipark.org.tr/en/pub/hunefd/issue/7807/102397 adresinden erişilmiştir.
 • Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J., & Turner, L. A. (2007). Toward a definition of mixed methods research. Journal of mixed methods research, 1(2), 112-133. https://doi.org/10.1177/1558689806298224
 • Kariuki, P. N., & Humphrey, S. G. (2006). The Effects of Drama on the Performance of At-Risk Elementary Math Students. Online Submission. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED493996.pdf
 • Kaufmann, H. (2011). Virtual environments for mathematics and geometry education. Themes in science and technology education, 2(1-2), 131-152. Retrieved from http://earthlab.uoi.gr/ojs/theste/index.php/theste/article/viewFile/60/42
 • Kıl Kılıç, H. E., & Şen, A. İ. (2014). Okul dışı öğrenme etkinliklerine ve eleştirel düşünmeye dayalı fizik öğretiminin öğrenci tutumlarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 39(176). Doi:10.15390/EB.2014.3635
 • Kiourt, C., Koutsoudis, A., Markantonatou, S., & Pavlidis, G. (2016). The ‘synthesis’ virtual museum. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 16(5), 1–9. Doi: 10.5281/zenodo.204961
 • Kreuger A., & Casey M. (2000) Focus groups-3rd edition—A practical guide for applied research Sage Publications, Inc., Thousand Oaks-London-New Delhi.
 • Kurtuluş, A. (2013). The effects of web-based interactive virtual tours on the development of prospective mathematics teachers' spatial skills. Computers & Education, 63, 141-150. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.11.009
 • Liu, R., Liu, C., & Ren, Y. (2018, July). A virtual reality application for primary school mathematics class. In 2018 International Symposium on Educational Technology (ISET) (pp. 138-141). IEEE. DOI: 10.1109/ISET.2018.00038
 • MEB (2021). Sayılarla Uzaktan Eğitim.Ankara https://yegitek.meb.gov.tr/www/sayilarla-uzaktan-egitim/icerik/3237 aderseinden erişilmiştir.
 • Merriam S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Namdar, A. O., & Camadan, F. (2016). Yaratıcı drama uygulamalarının öğretmen adaylarının sosyal becerilerine etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(3). https://dergipark.org.tr/en/pub/gefad/issue/29794/320361 adresinden indirilmiştir.
 • OECD (2020). A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020. Retrieved from https://oecdedutoday.com/coronavirus-education-digital-tools-for-learning/
 • Okvuran, A. (2010). The relationship between arts education, museum education and drama education in elementary education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 5389-5392. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.878
 • Örnek, S. (2007). Trigonometrik Kavramların Canlandırma Yöntemiyle Öğrenilmesinin Öğrencilerin Matematik Başarısına Etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özben, A. (2019). Öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz yeterlilik algı düzeyleri ve matematik öğretimine yönelik kaygı düzeyleri ile mesleki inançları arasındaki ilişkiler (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Peker, N. (2014). Sosyal bilgiler dersinde sanal müze kullanımı ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sanal müze kullanımına yönelik tutumları: Aksaray müzesi örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray.
 • Polat, B. D. (2021). Covi̇d-19 pandemi̇ süreci̇nde müzelerde çevri̇mi̇çi̇ (onli̇ne) eği̇ti̇m etki̇nli̇kleri̇ne yöneli̇k bi̇r değerlendi̇rme: İstanbul ve New York. Journal of Arts, 4(3), 177-188. https://doi.org/10.31566/arts.4.3.05
 • Raja, V., & Bhalla, D. O. (2021). Impact of Carnatic music training on the mathematical ability of children. Early Child Development and Care, 191(12), 1911-1921. DOI: 10.1080/03004430.2020.1832484
 • Saab, J. F. (1987). The effects of creative drama methods on mathematics achievement, attitudes and creativity (Doctoral dissertation) West Virginia University.
 • Saraç, A. (2015). Sosyal bilgiler dersinde drama yöntemi kullanılmasının tutum, başarı ve kalıcılığa etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Saygı, H. (2021). Covid-19 pandemi uzaktan eğitim sürecinde sınıf öğretmenlerinin karşılaştığı sorunlar. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(2), 109-129. DOI: 10.51948/auad.841632
 • Serçemeli, M., & Kurnaz, E. (2020). Covid-19 pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakiş açilari üzerine bir araştirma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 4(1), 40-53. https://dergipark.org.tr/en/pub/utsobilder/issue/55152/741358 adresinden erişilmiştir.
 • Serin, H. (2020). Virtual reality in education from the perspective of teachers. Amazonia investiga, 9(26), 291-303. https://doi.org/10.34069/AI/2020.26.02.33
 • Sofowora, O. A., & Adekomi, B. (2012). Improving science, technology and mathematics education in Nigeria: A case study of Obafemi Awolowo University, Ile-Ife. African Journal of Educational Studies in Mathematics and Sciences, 10, 1-8. doi:10.5430/wje.v2n6p13
 • Soylu Makas, F. (2017). Yaratıcı drama yönteminin dördüncü sınıf matematik dersinde başarı, tutum ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Stanton, K., Cawthon, S., & Dawson, K. (2018). Self-efficacy, teacher concerns, and levels of implementation among teachers participating in drama-based instruction professional development. Teacher Development, 22(1), 51-77. https://doi.org/10.1080/13664530.2017.1308430
 • Şahin, B. (2018). Learning mathematics with creative drama. Journal of Inquiry Based Activities, 8(1), 37-50. Retrieved from https://www.ated.info.tr/ojs-3.2.1-3/index.php/ated/article/view/34
 • Şen, Ö., & Kızılcalıoğlu, G. (2020) Covid-19 pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerin uzaktan eğitime yönelik görüşlerinin belirlenmesi. International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, 4(3), 239-252. DOI:10.46519/ ij3dptdi.830913
 • Şengül, S., & Ekinözü, İ. (2006). Canlandırma yönteminin öğrencilerin matematik tutumuna etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 517-526. https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/49104/626629 adresinden erişilmiştir.
 • Tataroğlu, B. (2009). Matematik öğretiminde akıllı tahta kullanımının 10. sınıf öğrencilerinin akademik başarıları, matematik dersine karşı tutumları ve öz-yeterlik düzeylerine etkileri. Doktora Tezi. DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir.
 • Yenilmez, K. & Uygan, C. (2010). Yaratıcı drama yönteminin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin geometriye yönelik öz-yeterlik inançlarına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18 (3) , 931-942. https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/49056/625884
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H., (2013) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 9.Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Yıldırım, K., & Aykaç, N. (2020). Yaratıcı Drama Destekli Resimli Çocuk Kitaplarının Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılıklarına Etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 15(2), 259-274.
 • Yıldırım, T., & Tahiroğlu, M. (2012). Sanal ortamda gerçekleştirilen müze gezilerinin ilköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(39), 104-114. https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/6153/82661
 • Zaghloul, H. S. (2018). Using creative educational drama to enhance self-development skills for the students at university level. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 9(4), 71-77. https://pdfs.semanticscholar.org/d546/f886a87fcffa7959a964ed93fbe65cbd5439.pdf

A Different Application for Teaching Mathematics in the Virtual Museum and Creative Drama

Yıl 2022, Cilt: 42 Sayı: 3, 1915 - 1957, 30.12.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.1089444

Öz

The aim of this study is to examine the effects of creative drama education in the virtual museum on pre-service mathematics teachers' attitudes towards mathematics and their perceptions of proficiency in mathematics teaching, and if there is an effect, to determine the reasons for this. In this study, exploratory sequential design, one of the mixed research methods, was used. The participants of the study consisted of 53 pre-service mathematics teachers studying in the second year of a state university. The application was carried out as ten workshops. Quantitative data were obtained from the scores of pre-service teachers from the Mathematics Attitude Scale and the Scale of Efficiency in Teaching Mathematics, while the data were obtained from workshop evaluation forms and focus groupforms. The analyzes of the quantitative data were carried out with the dependent and independent groups t-test within the scope of the related sub-research problems. On the other hand, descriptive and content analyzes were made in qualitative data. It was determined that the application had a positive effect on attitudes towards mathematics, and no difference was observed according to gender. In addition, it was observed that the pre-service teachers' perceptions of efficacy towards teaching mathematics increased significantly from the pre-test to the post-test. Findings for qualitative data are presented in detail in the relevant section.

Kaynakça

 • Akkocaoğlu Çayir, N. (2015). Yaratıcı drama yöntemi ile öğretmen yeterliklerinden kişisel gelişim üzerine nitel bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2). https://doi.org/10.17860/efd.76573 adresinden indirilmiştir.
 • Aktaş, V., Yılmaz, A., & İbrahimoğlu, Z. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sanal müze kullanımına yönelik tutumları. Trakya Eğitim Dergisi, 11(3), 1294-1313. DOI: 10.24315/tred.806159.
 • Al-deeb, M., & Aladini, A. (2021). CLIL and Drama on Conceptual knowledge and Logical thinking in Mathematics. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 12(13), 6897-6910. Retrieved from https://turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/10078
 • Altındal, G. (2019). İlkokul 3. sınıf matematik dersinde yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin başarılarına, tutumlarına ve bilgilerinin kalıcılığına etkisi. Yüksek lisans tezi. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray.
 • Arık Karamık, G., & Akhan, N. E. (2020). Improving the Attitudes of Preservice Social Studies Teachers towards Mathematics through the Use of the Creative Drama Method. Sakarya University Journal of Education, 10(1), 1-28. DOI: 10.19126/suje.541912.
 • Arseven, A., Arseven, İ., & Tepehan, T. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 4(2), 29-40. DOI: 10.30703/cije.321367
 • Avan, Ç., Gülgün, C., Yılmaz, A., & Doğanay, K. (2019). STEM eğitiminde okul dişi öğrenme ortamlari: Kastamonu Bilim Kampı. Journal of STEAM Education, 2(1), 39-51. https://dergipark.org.tr/en/pub/steam/issue/48084/601443 adresinden erişilmiştir.
 • Ay, Z. S., & Aydın, S. (2021). Alternative Method in Teaching Statistics: Creative Drama. In S.A . Kiray & E. Tomevska-Ilievska (Eds .), Current Studies in Educational Disciplines 2021 (pp. 195–205). ISRES Publishing.
 • Bakar, F. Avan, Ç., Aydınlı, B., Şeker, F., & Turgut, B. (2021). Okul Dışı Öğrenme Ortamı Olarak Doğa Eğitiminin Çevre Bilgisi ve Tutum Üzerine Etkisi. Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1-18. https://dergipark.org.tr/en/pub/adibd/issue/60270/829158 adresinden erişilmiştir.
 • Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 1-14. https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/30008/290583 adresinden indirlmiştir.
 • Başbuğ, S. (2008). Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Bitirme Projesi) Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Başbuğ, S. (2017). Müzede yaratıcı drama yönteminin sosyal bilgiler dersindeki öğrencilerin başarısına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bouck, E. C., Courtad, C. A., Heutsche, A., Okolo, C. M., & Englert, C. S. (2009). The virtual history museum: A universally designed approach to social studies instruction. Teaching Exceptional Children, 42(2), 14-20. doi:10.1177/004005990904200202
 • Bowen, J. (2000). The virtual museum. Museum International, 52(1), 4-7. DOI: 10.1111/1468-0033.00236
 • Braund, M. (2015). Drama and learning science: an empty space?. British educational research journal, 41(1), 102-121. DOI: 10.1002/berj.3130
 • Creswell, J. W., Plano Clark, V. L., Gutmann, M. L., & Hanson, W. E. (2003). Advanced mixed methods research designs. Handbook of mixed methods in social and behavioral research, 209-240.
 • Çakır İlhan, A. (2009). Educational studies in Turkish museums. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 342-346. doi:10.1016/j.sbspro.2009.01.064
 • Çakır İlhan, A. (2010). Museum Education in Turkey. Issues on Education and Research: Volume 2, 313.https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/54727478 adresinden erişilmiştir.
 • Çakır, B. E. (2012). Geleneksel öğretim yöntemleri ile dramatizasyon yönteminin ilköğretim 2. sınıf matematik dersinde, öğrencilerin akademik başarı ve kavramların kalıcılık düzeylerine etkisinin karşılaştırılması (Doctoral dissertation). DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Çerkez, S. (2011). Sosyal bilgiler dersinde müze eğitimine dayalı öğretim uygulamalarının öğrencilerin akademik başarısına ve tutumlarına etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Çokadar, H., & Yılmaz, G. C. (2010). Teaching ecosystems and matter cycles with creative drama activities. Journal of Science Education and Technology, 19(1), 80-89. https://doi.org/10.1007/s10956-009-9181-3
 • Duatepe, A., & Çilesiz, Ş. (1999). Matematik tutum ölçeği geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 45-52. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/88087 adresinden erişilmiştir.
 • Duman, B., & Özçelik, C. (2018). The Effect of the Creative Drama-Supported Problem-Based Learning Approach on the Self-Efficacy Ability in Geometry. Universal Journal of Educational Research, 6(12), 2918-2924. DOI: 10.13189/ujer.2018.061227
 • Dünya Bankası (2020). The COVID-19 Pandemic: Shocks to Education and Policy Responses, https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/the-covid19-pandemic-shocks-to-education-and-policy-responses adresinden erişilmiştir.
 • Düzgün, S., & Sulak, S. E. (2020). Öğretmen adaylarının Covıd-19 pandemisi sürecinde uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 619-633. DOI: 10.37669/milliegitim.787874
 • Erdoğan, S., & Baran, G. (2009). A study on the effect of mathematics teaching provided through drama on the mathematics ability of six-year-old children. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 5(1), 79-85. https://doi.org/10.12973/ejmste/75259
 • Ereke, J. S., & Obeka, N. O. (2021). Students Attitudes towards Learning Drama in Literature in Nigeria Secondary Schools. Indiana Journal of Arts & Literature, 2(12), 1-10. https://indianapublications.com/articles/IJAL_2(12)_1-10_61ccbb03aff522.39213154.pdf
 • Gedik, Ö., & Aykaç, N. (2017). Matematik derslerinde kullanılan yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin farklı öğrenme düzeylerine ve öz-yeterlik algılarına etkisinin belirlenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1),
 • George, D., & Mallery, P. (2010). SPSS for Windows step by step. A simple study guide and reference (10. Baskı). GEN, Boston, MA: Pearson Education, Inc, 10. 152-165. DOI: 10.17860/mersinefd.305785
 • Gümüş, H. G. (2017). Matematik öğretiminde yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin başarılarına, tutumlarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Mersin
 • Hendrix, R., Eick, C., & Shannon, D. (2012). The integration of creative drama in an inquiry-based elementary program: The effect on student attitude and conceptual learning. Journal of Science Teacher Education, 23(7), 823-846. https://doi.org/10.1007/s10972-012-9292-1
 • Işıksal, M., & Çakıroğlu, E. (2006). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiğe ve matematik öğretimine yönelik yeterlik algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(31), 74-84. https://dergipark.org.tr/en/pub/hunefd/issue/7807/102397 adresinden erişilmiştir.
 • Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J., & Turner, L. A. (2007). Toward a definition of mixed methods research. Journal of mixed methods research, 1(2), 112-133. https://doi.org/10.1177/1558689806298224
 • Kariuki, P. N., & Humphrey, S. G. (2006). The Effects of Drama on the Performance of At-Risk Elementary Math Students. Online Submission. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED493996.pdf
 • Kaufmann, H. (2011). Virtual environments for mathematics and geometry education. Themes in science and technology education, 2(1-2), 131-152. Retrieved from http://earthlab.uoi.gr/ojs/theste/index.php/theste/article/viewFile/60/42
 • Kıl Kılıç, H. E., & Şen, A. İ. (2014). Okul dışı öğrenme etkinliklerine ve eleştirel düşünmeye dayalı fizik öğretiminin öğrenci tutumlarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 39(176). Doi:10.15390/EB.2014.3635
 • Kiourt, C., Koutsoudis, A., Markantonatou, S., & Pavlidis, G. (2016). The ‘synthesis’ virtual museum. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 16(5), 1–9. Doi: 10.5281/zenodo.204961
 • Kreuger A., & Casey M. (2000) Focus groups-3rd edition—A practical guide for applied research Sage Publications, Inc., Thousand Oaks-London-New Delhi.
 • Kurtuluş, A. (2013). The effects of web-based interactive virtual tours on the development of prospective mathematics teachers' spatial skills. Computers & Education, 63, 141-150. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.11.009
 • Liu, R., Liu, C., & Ren, Y. (2018, July). A virtual reality application for primary school mathematics class. In 2018 International Symposium on Educational Technology (ISET) (pp. 138-141). IEEE. DOI: 10.1109/ISET.2018.00038
 • MEB (2021). Sayılarla Uzaktan Eğitim.Ankara https://yegitek.meb.gov.tr/www/sayilarla-uzaktan-egitim/icerik/3237 aderseinden erişilmiştir.
 • Merriam S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Namdar, A. O., & Camadan, F. (2016). Yaratıcı drama uygulamalarının öğretmen adaylarının sosyal becerilerine etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(3). https://dergipark.org.tr/en/pub/gefad/issue/29794/320361 adresinden indirilmiştir.
 • OECD (2020). A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020. Retrieved from https://oecdedutoday.com/coronavirus-education-digital-tools-for-learning/
 • Okvuran, A. (2010). The relationship between arts education, museum education and drama education in elementary education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 5389-5392. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.878
 • Örnek, S. (2007). Trigonometrik Kavramların Canlandırma Yöntemiyle Öğrenilmesinin Öğrencilerin Matematik Başarısına Etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özben, A. (2019). Öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz yeterlilik algı düzeyleri ve matematik öğretimine yönelik kaygı düzeyleri ile mesleki inançları arasındaki ilişkiler (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Peker, N. (2014). Sosyal bilgiler dersinde sanal müze kullanımı ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sanal müze kullanımına yönelik tutumları: Aksaray müzesi örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray.
 • Polat, B. D. (2021). Covi̇d-19 pandemi̇ süreci̇nde müzelerde çevri̇mi̇çi̇ (onli̇ne) eği̇ti̇m etki̇nli̇kleri̇ne yöneli̇k bi̇r değerlendi̇rme: İstanbul ve New York. Journal of Arts, 4(3), 177-188. https://doi.org/10.31566/arts.4.3.05
 • Raja, V., & Bhalla, D. O. (2021). Impact of Carnatic music training on the mathematical ability of children. Early Child Development and Care, 191(12), 1911-1921. DOI: 10.1080/03004430.2020.1832484
 • Saab, J. F. (1987). The effects of creative drama methods on mathematics achievement, attitudes and creativity (Doctoral dissertation) West Virginia University.
 • Saraç, A. (2015). Sosyal bilgiler dersinde drama yöntemi kullanılmasının tutum, başarı ve kalıcılığa etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Saygı, H. (2021). Covid-19 pandemi uzaktan eğitim sürecinde sınıf öğretmenlerinin karşılaştığı sorunlar. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(2), 109-129. DOI: 10.51948/auad.841632
 • Serçemeli, M., & Kurnaz, E. (2020). Covid-19 pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakiş açilari üzerine bir araştirma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 4(1), 40-53. https://dergipark.org.tr/en/pub/utsobilder/issue/55152/741358 adresinden erişilmiştir.
 • Serin, H. (2020). Virtual reality in education from the perspective of teachers. Amazonia investiga, 9(26), 291-303. https://doi.org/10.34069/AI/2020.26.02.33
 • Sofowora, O. A., & Adekomi, B. (2012). Improving science, technology and mathematics education in Nigeria: A case study of Obafemi Awolowo University, Ile-Ife. African Journal of Educational Studies in Mathematics and Sciences, 10, 1-8. doi:10.5430/wje.v2n6p13
 • Soylu Makas, F. (2017). Yaratıcı drama yönteminin dördüncü sınıf matematik dersinde başarı, tutum ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Stanton, K., Cawthon, S., & Dawson, K. (2018). Self-efficacy, teacher concerns, and levels of implementation among teachers participating in drama-based instruction professional development. Teacher Development, 22(1), 51-77. https://doi.org/10.1080/13664530.2017.1308430
 • Şahin, B. (2018). Learning mathematics with creative drama. Journal of Inquiry Based Activities, 8(1), 37-50. Retrieved from https://www.ated.info.tr/ojs-3.2.1-3/index.php/ated/article/view/34
 • Şen, Ö., & Kızılcalıoğlu, G. (2020) Covid-19 pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerin uzaktan eğitime yönelik görüşlerinin belirlenmesi. International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, 4(3), 239-252. DOI:10.46519/ ij3dptdi.830913
 • Şengül, S., & Ekinözü, İ. (2006). Canlandırma yönteminin öğrencilerin matematik tutumuna etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 517-526. https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/49104/626629 adresinden erişilmiştir.
 • Tataroğlu, B. (2009). Matematik öğretiminde akıllı tahta kullanımının 10. sınıf öğrencilerinin akademik başarıları, matematik dersine karşı tutumları ve öz-yeterlik düzeylerine etkileri. Doktora Tezi. DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir.
 • Yenilmez, K. & Uygan, C. (2010). Yaratıcı drama yönteminin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin geometriye yönelik öz-yeterlik inançlarına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18 (3) , 931-942. https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/49056/625884
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H., (2013) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 9.Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Yıldırım, K., & Aykaç, N. (2020). Yaratıcı Drama Destekli Resimli Çocuk Kitaplarının Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılıklarına Etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 15(2), 259-274.
 • Yıldırım, T., & Tahiroğlu, M. (2012). Sanal ortamda gerçekleştirilen müze gezilerinin ilköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(39), 104-114. https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/6153/82661
 • Zaghloul, H. S. (2018). Using creative educational drama to enhance self-development skills for the students at university level. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 9(4), 71-77. https://pdfs.semanticscholar.org/d546/f886a87fcffa7959a964ed93fbe65cbd5439.pdf
Toplam 68 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gözdegül Arık Karamık 0000-0002-9478-6264

Feride Özyıldırım Gümüş 0000-0002-1149-0039

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 42 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Arık Karamık, G., & Özyıldırım Gümüş, F. (2022). Matematik Öğretimi İçin Farklı Bir Uygulama: Sanal Müze ve Yaratıcı Drama. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(3), 1915-1957. https://doi.org/10.17152/gefad.1089444
AMA Arık Karamık G, Özyıldırım Gümüş F. Matematik Öğretimi İçin Farklı Bir Uygulama: Sanal Müze ve Yaratıcı Drama. GEFAD. Aralık 2022;42(3):1915-1957. doi:10.17152/gefad.1089444
Chicago Arık Karamık, Gözdegül, ve Feride Özyıldırım Gümüş. “Matematik Öğretimi İçin Farklı Bir Uygulama: Sanal Müze Ve Yaratıcı Drama”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42, sy. 3 (Aralık 2022): 1915-57. https://doi.org/10.17152/gefad.1089444.
EndNote Arık Karamık G, Özyıldırım Gümüş F (01 Aralık 2022) Matematik Öğretimi İçin Farklı Bir Uygulama: Sanal Müze ve Yaratıcı Drama. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 3 1915–1957.
IEEE G. Arık Karamık ve F. Özyıldırım Gümüş, “Matematik Öğretimi İçin Farklı Bir Uygulama: Sanal Müze ve Yaratıcı Drama”, GEFAD, c. 42, sy. 3, ss. 1915–1957, 2022, doi: 10.17152/gefad.1089444.
ISNAD Arık Karamık, Gözdegül - Özyıldırım Gümüş, Feride. “Matematik Öğretimi İçin Farklı Bir Uygulama: Sanal Müze Ve Yaratıcı Drama”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42/3 (Aralık 2022), 1915-1957. https://doi.org/10.17152/gefad.1089444.
JAMA Arık Karamık G, Özyıldırım Gümüş F. Matematik Öğretimi İçin Farklı Bir Uygulama: Sanal Müze ve Yaratıcı Drama. GEFAD. 2022;42:1915–1957.
MLA Arık Karamık, Gözdegül ve Feride Özyıldırım Gümüş. “Matematik Öğretimi İçin Farklı Bir Uygulama: Sanal Müze Ve Yaratıcı Drama”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 42, sy. 3, 2022, ss. 1915-57, doi:10.17152/gefad.1089444.
Vancouver Arık Karamık G, Özyıldırım Gümüş F. Matematik Öğretimi İçin Farklı Bir Uygulama: Sanal Müze ve Yaratıcı Drama. GEFAD. 2022;42(3):1915-57.