Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluations of Music Teacher Candidates on Teaching Practice Courses in the Distance Education Process

Yıl 2022, Cilt: 42 Sayı: 3, 2829 - 2864, 30.12.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.1092682

Öz

The purpose of this study is to determine the pre-service music teachers’ evaluation of the teaching practicum lesson led as distance education during the Covid-19 pandemic. The research group involved 10 students (7 women and 3 men) in total, who studied in the 4th grade in the Music Education Program of a state university. In this qualitative research, pre-service teachers were interviewed with semi-structured questions. During the interviews, participants were initially asked to evaluate the process in general. Next, they were asked to respond to questions regarding student participation, lesson structure, and the lesson’s contribution to their future professional life. Finally, the participants were asked to address the problems experienced in the process and possible solutions for these problems. As a result of the research, it was found that the pre-service teachers experienced shortcomings such as the inability to participate in a real classroom environment, the lack of face-to-face communication with the students, and not being able to experience classroom management and discipline aspects. And also, it was determined that the process offered beneficial experiences for the pre-service teachers in a way that they could experience the distance education from the teacher’s perspective and develop various digital tools and content that they might use in both face-to-face and online lessons during their future professional life.

Kaynakça

 • Akıncı, M. ve Tunç, M. P. (2021). Uzaktan eğitim uygulamalarında matematik öğretmen adaylarının karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Ekev Akademi Dergisi, 85, 359-376. http://www.ekevakademi.org/Makaleler/ adresinden erişilmiştir.
 • Akmeşe, P. P. ve Kayhan, N. (2021). Koronavirüs (Covid-19) salgınında özel eğitimde öğretmenlik uygulaması dersi ve öğretmen deneyimleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 73-104. DOI: 10.29299/kefad.813169
 • Altan, B. A. (2021). Uzaktan eğitimde yeni serüven: Çevrimiçi öğretmenlik uygulamaları. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 753-766. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1895930.
 • Altınok, V. (2021). Salgın dönemi ve sonrası eğitim-öğretim sürecine ilişkin görüşler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 19(2), 707-732. https://doi.org/10.37217/tebd.916238
 • Arıcı, B. (2021). Türkçe öğretmeni adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin uzaktan (Eba, Zoom, Meet vb.) programlar üzerinden yaptıkları canlı derslere ilişkin görüşleri. TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, 13(49), 238-246. DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
 • Aslan, M. ve Sağlam, M. (2018). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 144-162. doi: 10.16986/HUJE.2017030313
 • Aydın, F. ve Akgün, Ö. E. (2014). Eğitim fakültesi BÖTE son sınıf öğrencilerinin okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinde karşılaştıkları sorunlar. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 1-14. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/115885
 • Bay, D. N., Şeker, P. T. ve Alisinanoğlu, F. (2020). Öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 1-20. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/952428
 • Bayındır, N. (2021). Adayların uzaktan öğretmenlik uygulamalarına ilişkin değerlendirmeleri. ESTÜDAM Eğitim Dergisi, 6(1), 1-11. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1558606
 • Berg, B. L, & Lune, H. (2004). Qualitative research methods for the social sciences (Vol. 5). Boston, MA: Pearson.
 • Biasutti, M., Philippe, R. A. & Schiavio, A. (2021). Assessing teachers’ perspectives on giving music lessons remotely during the covid-19 lock down period. Musicae Scientiae, First Published Online, March, 8.
 • Bolat, M. ve Akıncı, M. Ş. (2020). Müzik alanındaki öğretim elemanlarının covid-19 süreçlerine ilişkin görüşleri. Sözel bildiri, II. Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu. 29-31 Ekim 2020, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K. E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Calderon-Garrido, D. & Gustems-Carnicer, J. (2021). Adaptations of music education in primary and secondary school due to covid-19: The experience in Spain. Music Education Research, 23(2), 139-150. https://doi.org/10.1080/14613808.2021.1902488.
 • Can, E. (2020). Coronavirus (covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1179832
 • Canbolat, C. (2014). Grafik ve görsel sanatlar öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Cengiz, C. (2021). Öğretmen adaylarının bakış açısıyla öğretmenlik uygulaması dersinin değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 48-62. DOI: http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.2021.165
 • Çelikkaya, T. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinden beklentileri ve bu beklentilerin karşılanma düzeyleri. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Dergisi, 1(2), 155-172. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/260277
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Çiloğlu, S. ve Çevik-Kılıç, D. B. (2021a). Uzaktan eğitim sürecinde bilim ve sanat merkezlerinde (bilsem) sanat (müzik) alanında öğrenim görmekte olan öğrencilerin müzik dersinde yaşadıkları sıkıntılar, Gece Kitaplığı, Basım Sayısı:1, ISBN:978-625-8002-31-7.
 • Çiloğlu, S. ve Çevik-Kılıç, D. B. (2021b). Pandemi sürecinde uzaktan yürütülen müzik dersine ilişkin müzik öğretmenlerinin görüşleri, Gece Kitaplığı, Editör: Prof. Dr. Şehriban Koca, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şaban Akül, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-7793-87-2.
 • Çolak, F. G. ve Efeoğlu, G. (2021). Yeni normalleşme sürecinde öğretmenlik uygulaması dersine yönelik ihtiyaç analizi: Swbot analizi örneği. Kesit Akademi Dergisi, 7(27), 176-197. 10.29228/kesit.51140
 • Daugvilaite, D. (2021). Exploring perceptions and experiences of students, parents and teachers on their online instrumental lessons. Music Education Research, 23(2), 179-193. https://doi.org/10.1080/14613808.2021.1898576
 • Demir, F. ve Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim, 49(1), 273-292. DOI: 10.37669/milliegitim.775620
 • Demir, Ö. ve Çamlı, Ö. (2011). Öğretmenlik uygulaması dersinde uygulama okullarında karşılaşılan sorunların sınıf ve okul öncesi öğretmenliği öğrenci görüşleri çerçevesinde incelenmesi: Nitel bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 117-139. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/153433
 • Denizhan, T. (2021). Okul öncesi öğretmenlik uygulaması dersi sürecinde uygulama öğretim elemanı yeterliliklerinin belirlenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1998). Collecting and interpreting qualitative materials. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Durak, G., Çankaya, S. ve İzmirli, S. (2020). Covid-19 pandemi döneminde Türkiye’deki üniversitelerin uzaktan eğitim sistemlerinin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi EFMED, 14(1), 787-809. Doi: 10.17522/balikesirnef.743080
 • Düzgün, S. ve Sulak, S. E. (2020). Öğretmen adaylarının covid-19 pandemisi sürecinde uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Milli Eğitim, 49(1), 619-633. DOI: 10.37669/milliegitim.787874.
 • Eti, İ. ve Karaduman, B. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinin öğretmen adaylarının mesleki yeterlikleri açısından incelenmesi. Milli Eğitim, 49(1), 635-656. DOI: 10.37669/milliegitim.787238.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
 • Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş. A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu (Çev. Edt.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gül, G. (2021). Teachers' views on music education practices in secondary education in distance education during the covıd-19 pandemic process. Journal of Education in Black Sea Region, 6(2), 95-111. Doi: https://doi.org/10.31578/jebs.v6i2.235.
 • Gün, E. (2021). The opinions of the preservice music teachers regarding the teaching of orchestra and chamber music courses during distance education process. Cypriot Journal of Educational Sciences, 16(3), 1088-1096. https://doi.org/10.18844/cjes.v16i3.5827.
 • Güven, S. ve Uçar, M. (2021). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim ve öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin görüşleri. Journal of Awareness, 3, 165-183. DOI: https://doi.org/10.26809/joa.6.3.08.
 • Hacıömeroğlu, G. ve Elmalı-Erdem, Ö. (2021). Öğretmen adaylarının uzaktan öğrenmeye yönelik tutum, öz yeterlik ve öğrenme ortamı algıları: Bir karma yöntem çalışması. Journal of Multidisciplinary Studies in Education, 5(2), 65-87. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1694629
 • İnal, İ., Sakarya, G. ve Zahal, O. (2021). Covid-19 pandemi döneminde EBA platformunda gerçekleştirilen müzik derslerine ilişkin öğretmen görüşleri. Eurasian Journal of Music and Dance, 18, 232-253. DOI: 10.31722/ ejmd.960092.
 • Karakuş, N. ve Karacaoğlu, M. Ö. (2021). Uzaktan eğitime yakından bakış: Bir metafor çalışması. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 10, 44-62. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2024482
 • Karakuş, Z., Karakuş, O. ve Çevik-Kılıç, D. B. (2021). Uzaktan eğitim sürecinde özel müzik kurslarında görev yapan müzik öğretmenlerinin müzik derslerinde teknolojiyi kullanma durumları, Gece Kitaplığı, Basım Sayısı:1, ISBN:978-625-8449-92-1.
 • Karatepe, F., Küçükgençay, N. ve Peker, B. (2020). Öğretmen adayları senkron uzaktan eğitime nasıl bakıyor? Bir anket çalışması. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(53), 1262-1274. http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1868.
 • Kırık, A. M. (2014). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu. Marmara İletişim Dergisi, 21, 73-94. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/206441
 • Kırtak Ad, V. N. (2020). Fizik öğretmen adaylarının uzaktan eğitime dair görüşleri. Eğitim ve Teknoloji, 2(2), 78-90. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1252463
 • Küçük, D. P. (2020). Covid-19 salgını sürecinde müzik öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşlerinin incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 47, 19-40. http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.44497.
 • Meriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (1. baskı). S. Turan, Çev.), Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Onbaşılı, Ü. İ. ve Şeker, B. S. (2021). Distance education in the covid-19 pandemic period: Opinions of primary preservice teachers about teaching practice course. Journal of Educational Tecnology & Online Learning, 4(4), 726-744. http://doi.org/10.31681/jetol.1016098.
 • Ömür, Ö ve Sonsel, Ö. B. (2021). Covid-19 and digital literacy: Assessing pre-service music teachers’ views on piano lessons provided in emegency remote teaching. International Journal of Education & Literacy Studies, 9(3), 117-126. http://dx.doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.9n.3p.117.
 • Öztürk, H., Kırcı, A. ve Turan, L. (2021) Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim neye benziyor? Öğretmen adaylarının algıları. Studies in Educational Research and Development, 5(2), 85-110. http://serd.artvin.edu.tr/en/download/article-file/2069834
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. M. Bütün ve S. B. Demir (Çev.Edt.). (1. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sarıkaya, M. (2021). Pandemi sürecinde uzaktan eğitime ilişkin müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin görüşleri. GSED, 27(46), 92-100. https://doi.org/10.35247/ataunigsed.835720.
 • Seyhan, A. (2021). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının covid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitim deneyimleri ve görüşleri. Açık öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(3), 65-93. https://doi.org/10.51948/auad.910385.
 • Tanşu, A. ve Bektaş, O. (2020). Fen bilimleri öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasından kazandıkları tecrübelere ilişkin görüşleri. Araştırma ve Deneyim Dergisi, 5(2), 1-16. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1151851
 • Taşkıran, A. (2017). Dijital çağda yükseköğretim. Açık Öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(1), 96-109. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/402573
 • Tokinan, B. Ö. (2013). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri ile mesleki benlik algısı ve tutum arasındaki ilişkilerin incelenmesi. NWSA Fine Arts, 8(1), 142-152. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/186515
 • Tonga, F. E. ve Erden, F. T. (2021). Okul öncesi öğretmen adaylarının ve uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 35(1), 20-37. DOI: 10.33308/26674874.2021351228.
 • Türküresin, H. E. (2020). Covid-19 pandemi döneminde yürütülen uzaktan eğitim uygulamalarının öğretmen adaylarının görüşleri bağlamında incelenmesi. Milli Eğitim, 49(1), 597-618. DOI: 10.37669/milliegitim.787509
 • Uysal, M. ve Karagöz, A. E. (2021). Aday öğretmenlerin covid-19 pandemi sürecinde yürütülen uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin tutumlarının incelenmesi: Atatürk öğretmen akademisi örneği. Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, 5(4), 1274-1290. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1872740
 • Ülger, K. (2021). Uzaktan eğitim modelinde karşılaşılan sorunlar-fırsatlar ve çözüm önerileri. International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES), 7(1), 393-412. https://orcid.org/0000-0001-7435-175X.
 • Varış, Y. A. (2011). Müzik öğretmeni adaylarının okul deneyimi üzerine görüşleri. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Dergisi, 33, 177-191. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1724
 • Yıldırım Yakar, Z., Uzun, E. ve Tekerek, B. (2021). Öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 220-245. DOI:10.33437/ksusbd.655590
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, H., Sakarya, G., Gayretli, Ş. ve Zahal, O. (2021). Covid-19 ve çevrimiçi müzik eğitimi: Okul öncesi öğretmen adaylarının görüşleri üzerine nitel bir çalışma. Journal of Qualitative Research in Education, 28, 283-299. doi: 10.14689/enad.28.12
 • Yurdakal, İ. H. ve Susar Kırmızı, F. (2021). Covid-19 salgını sürecinde gerçekleştirilen acil uzaktan eğitime ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 11(2), 290-302. https://doi.org/10.5961/jhes.2021.449.

Uzaktan Eğitim Sürecinde Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Değerlendirmeleri

Yıl 2022, Cilt: 42 Sayı: 3, 2829 - 2864, 30.12.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.1092682

Öz

Bu araştırmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının Covid-19 pandemisi sürecinde uzaktan eğitim ile gerçekleştirilen öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin değerlendirmelerini belirlemektir. Araştırma grubunu, bir devlet üniversitesinin Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda 4. sınıfta öğrenim gören toplam 10 öğrenci (7 kadın, 3 erkek) oluşturmaktadır. Nitel araştırma özelliği taşıyan bu çalışmada öğretmen adayları ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sırasında öğretmen adaylarından öncelikle bu süreci genel olarak değerlendirmeleri istenmiştir. Daha sonra öğrenci katılımı, derslerin işlenişi ve gelecekteki meslek yaşantılarına katkılarının neler olduğu sorulmuştur. Son olarak ise bu süreçte yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin neler olduğu sorulmuştur. Görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının bu süreçte gerçek sınıf ortamını yaşayamamak, öğrencilerle yüz yüze iletişim kuramamak, sınıf yönetimi ve disiplini konularını deneyimleyememek gibi olumsuzluklar yaşadıkları anlaşılmıştır. Yanı sıra, uzaktan eğitim sürecinin; öğretmen açısından deneyimleyebildikleri, farklı dijital araçlar ve içerikler geliştirerek ileriki meslek yaşantılarında hem yüz yüze hem de çevrim içi derslerde kullanabilecekleri tecrübelere sahip oldukları bir süreç olduğu da belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Akıncı, M. ve Tunç, M. P. (2021). Uzaktan eğitim uygulamalarında matematik öğretmen adaylarının karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Ekev Akademi Dergisi, 85, 359-376. http://www.ekevakademi.org/Makaleler/ adresinden erişilmiştir.
 • Akmeşe, P. P. ve Kayhan, N. (2021). Koronavirüs (Covid-19) salgınında özel eğitimde öğretmenlik uygulaması dersi ve öğretmen deneyimleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 73-104. DOI: 10.29299/kefad.813169
 • Altan, B. A. (2021). Uzaktan eğitimde yeni serüven: Çevrimiçi öğretmenlik uygulamaları. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 753-766. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1895930.
 • Altınok, V. (2021). Salgın dönemi ve sonrası eğitim-öğretim sürecine ilişkin görüşler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 19(2), 707-732. https://doi.org/10.37217/tebd.916238
 • Arıcı, B. (2021). Türkçe öğretmeni adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin uzaktan (Eba, Zoom, Meet vb.) programlar üzerinden yaptıkları canlı derslere ilişkin görüşleri. TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, 13(49), 238-246. DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
 • Aslan, M. ve Sağlam, M. (2018). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 144-162. doi: 10.16986/HUJE.2017030313
 • Aydın, F. ve Akgün, Ö. E. (2014). Eğitim fakültesi BÖTE son sınıf öğrencilerinin okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinde karşılaştıkları sorunlar. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 1-14. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/115885
 • Bay, D. N., Şeker, P. T. ve Alisinanoğlu, F. (2020). Öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 1-20. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/952428
 • Bayındır, N. (2021). Adayların uzaktan öğretmenlik uygulamalarına ilişkin değerlendirmeleri. ESTÜDAM Eğitim Dergisi, 6(1), 1-11. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1558606
 • Berg, B. L, & Lune, H. (2004). Qualitative research methods for the social sciences (Vol. 5). Boston, MA: Pearson.
 • Biasutti, M., Philippe, R. A. & Schiavio, A. (2021). Assessing teachers’ perspectives on giving music lessons remotely during the covid-19 lock down period. Musicae Scientiae, First Published Online, March, 8.
 • Bolat, M. ve Akıncı, M. Ş. (2020). Müzik alanındaki öğretim elemanlarının covid-19 süreçlerine ilişkin görüşleri. Sözel bildiri, II. Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu. 29-31 Ekim 2020, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K. E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Calderon-Garrido, D. & Gustems-Carnicer, J. (2021). Adaptations of music education in primary and secondary school due to covid-19: The experience in Spain. Music Education Research, 23(2), 139-150. https://doi.org/10.1080/14613808.2021.1902488.
 • Can, E. (2020). Coronavirus (covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1179832
 • Canbolat, C. (2014). Grafik ve görsel sanatlar öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Cengiz, C. (2021). Öğretmen adaylarının bakış açısıyla öğretmenlik uygulaması dersinin değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 48-62. DOI: http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.2021.165
 • Çelikkaya, T. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinden beklentileri ve bu beklentilerin karşılanma düzeyleri. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Dergisi, 1(2), 155-172. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/260277
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Çiloğlu, S. ve Çevik-Kılıç, D. B. (2021a). Uzaktan eğitim sürecinde bilim ve sanat merkezlerinde (bilsem) sanat (müzik) alanında öğrenim görmekte olan öğrencilerin müzik dersinde yaşadıkları sıkıntılar, Gece Kitaplığı, Basım Sayısı:1, ISBN:978-625-8002-31-7.
 • Çiloğlu, S. ve Çevik-Kılıç, D. B. (2021b). Pandemi sürecinde uzaktan yürütülen müzik dersine ilişkin müzik öğretmenlerinin görüşleri, Gece Kitaplığı, Editör: Prof. Dr. Şehriban Koca, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şaban Akül, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-7793-87-2.
 • Çolak, F. G. ve Efeoğlu, G. (2021). Yeni normalleşme sürecinde öğretmenlik uygulaması dersine yönelik ihtiyaç analizi: Swbot analizi örneği. Kesit Akademi Dergisi, 7(27), 176-197. 10.29228/kesit.51140
 • Daugvilaite, D. (2021). Exploring perceptions and experiences of students, parents and teachers on their online instrumental lessons. Music Education Research, 23(2), 179-193. https://doi.org/10.1080/14613808.2021.1898576
 • Demir, F. ve Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim, 49(1), 273-292. DOI: 10.37669/milliegitim.775620
 • Demir, Ö. ve Çamlı, Ö. (2011). Öğretmenlik uygulaması dersinde uygulama okullarında karşılaşılan sorunların sınıf ve okul öncesi öğretmenliği öğrenci görüşleri çerçevesinde incelenmesi: Nitel bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 117-139. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/153433
 • Denizhan, T. (2021). Okul öncesi öğretmenlik uygulaması dersi sürecinde uygulama öğretim elemanı yeterliliklerinin belirlenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1998). Collecting and interpreting qualitative materials. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Durak, G., Çankaya, S. ve İzmirli, S. (2020). Covid-19 pandemi döneminde Türkiye’deki üniversitelerin uzaktan eğitim sistemlerinin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi EFMED, 14(1), 787-809. Doi: 10.17522/balikesirnef.743080
 • Düzgün, S. ve Sulak, S. E. (2020). Öğretmen adaylarının covid-19 pandemisi sürecinde uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Milli Eğitim, 49(1), 619-633. DOI: 10.37669/milliegitim.787874.
 • Eti, İ. ve Karaduman, B. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinin öğretmen adaylarının mesleki yeterlikleri açısından incelenmesi. Milli Eğitim, 49(1), 635-656. DOI: 10.37669/milliegitim.787238.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
 • Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş. A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu (Çev. Edt.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gül, G. (2021). Teachers' views on music education practices in secondary education in distance education during the covıd-19 pandemic process. Journal of Education in Black Sea Region, 6(2), 95-111. Doi: https://doi.org/10.31578/jebs.v6i2.235.
 • Gün, E. (2021). The opinions of the preservice music teachers regarding the teaching of orchestra and chamber music courses during distance education process. Cypriot Journal of Educational Sciences, 16(3), 1088-1096. https://doi.org/10.18844/cjes.v16i3.5827.
 • Güven, S. ve Uçar, M. (2021). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim ve öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin görüşleri. Journal of Awareness, 3, 165-183. DOI: https://doi.org/10.26809/joa.6.3.08.
 • Hacıömeroğlu, G. ve Elmalı-Erdem, Ö. (2021). Öğretmen adaylarının uzaktan öğrenmeye yönelik tutum, öz yeterlik ve öğrenme ortamı algıları: Bir karma yöntem çalışması. Journal of Multidisciplinary Studies in Education, 5(2), 65-87. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1694629
 • İnal, İ., Sakarya, G. ve Zahal, O. (2021). Covid-19 pandemi döneminde EBA platformunda gerçekleştirilen müzik derslerine ilişkin öğretmen görüşleri. Eurasian Journal of Music and Dance, 18, 232-253. DOI: 10.31722/ ejmd.960092.
 • Karakuş, N. ve Karacaoğlu, M. Ö. (2021). Uzaktan eğitime yakından bakış: Bir metafor çalışması. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 10, 44-62. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2024482
 • Karakuş, Z., Karakuş, O. ve Çevik-Kılıç, D. B. (2021). Uzaktan eğitim sürecinde özel müzik kurslarında görev yapan müzik öğretmenlerinin müzik derslerinde teknolojiyi kullanma durumları, Gece Kitaplığı, Basım Sayısı:1, ISBN:978-625-8449-92-1.
 • Karatepe, F., Küçükgençay, N. ve Peker, B. (2020). Öğretmen adayları senkron uzaktan eğitime nasıl bakıyor? Bir anket çalışması. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(53), 1262-1274. http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1868.
 • Kırık, A. M. (2014). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu. Marmara İletişim Dergisi, 21, 73-94. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/206441
 • Kırtak Ad, V. N. (2020). Fizik öğretmen adaylarının uzaktan eğitime dair görüşleri. Eğitim ve Teknoloji, 2(2), 78-90. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1252463
 • Küçük, D. P. (2020). Covid-19 salgını sürecinde müzik öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşlerinin incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 47, 19-40. http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.44497.
 • Meriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (1. baskı). S. Turan, Çev.), Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Onbaşılı, Ü. İ. ve Şeker, B. S. (2021). Distance education in the covid-19 pandemic period: Opinions of primary preservice teachers about teaching practice course. Journal of Educational Tecnology & Online Learning, 4(4), 726-744. http://doi.org/10.31681/jetol.1016098.
 • Ömür, Ö ve Sonsel, Ö. B. (2021). Covid-19 and digital literacy: Assessing pre-service music teachers’ views on piano lessons provided in emegency remote teaching. International Journal of Education & Literacy Studies, 9(3), 117-126. http://dx.doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.9n.3p.117.
 • Öztürk, H., Kırcı, A. ve Turan, L. (2021) Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim neye benziyor? Öğretmen adaylarının algıları. Studies in Educational Research and Development, 5(2), 85-110. http://serd.artvin.edu.tr/en/download/article-file/2069834
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. M. Bütün ve S. B. Demir (Çev.Edt.). (1. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sarıkaya, M. (2021). Pandemi sürecinde uzaktan eğitime ilişkin müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin görüşleri. GSED, 27(46), 92-100. https://doi.org/10.35247/ataunigsed.835720.
 • Seyhan, A. (2021). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının covid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitim deneyimleri ve görüşleri. Açık öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(3), 65-93. https://doi.org/10.51948/auad.910385.
 • Tanşu, A. ve Bektaş, O. (2020). Fen bilimleri öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasından kazandıkları tecrübelere ilişkin görüşleri. Araştırma ve Deneyim Dergisi, 5(2), 1-16. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1151851
 • Taşkıran, A. (2017). Dijital çağda yükseköğretim. Açık Öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(1), 96-109. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/402573
 • Tokinan, B. Ö. (2013). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri ile mesleki benlik algısı ve tutum arasındaki ilişkilerin incelenmesi. NWSA Fine Arts, 8(1), 142-152. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/186515
 • Tonga, F. E. ve Erden, F. T. (2021). Okul öncesi öğretmen adaylarının ve uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 35(1), 20-37. DOI: 10.33308/26674874.2021351228.
 • Türküresin, H. E. (2020). Covid-19 pandemi döneminde yürütülen uzaktan eğitim uygulamalarının öğretmen adaylarının görüşleri bağlamında incelenmesi. Milli Eğitim, 49(1), 597-618. DOI: 10.37669/milliegitim.787509
 • Uysal, M. ve Karagöz, A. E. (2021). Aday öğretmenlerin covid-19 pandemi sürecinde yürütülen uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin tutumlarının incelenmesi: Atatürk öğretmen akademisi örneği. Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, 5(4), 1274-1290. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1872740
 • Ülger, K. (2021). Uzaktan eğitim modelinde karşılaşılan sorunlar-fırsatlar ve çözüm önerileri. International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES), 7(1), 393-412. https://orcid.org/0000-0001-7435-175X.
 • Varış, Y. A. (2011). Müzik öğretmeni adaylarının okul deneyimi üzerine görüşleri. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Dergisi, 33, 177-191. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1724
 • Yıldırım Yakar, Z., Uzun, E. ve Tekerek, B. (2021). Öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 220-245. DOI:10.33437/ksusbd.655590
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, H., Sakarya, G., Gayretli, Ş. ve Zahal, O. (2021). Covid-19 ve çevrimiçi müzik eğitimi: Okul öncesi öğretmen adaylarının görüşleri üzerine nitel bir çalışma. Journal of Qualitative Research in Education, 28, 283-299. doi: 10.14689/enad.28.12
 • Yurdakal, İ. H. ve Susar Kırmızı, F. (2021). Covid-19 salgını sürecinde gerçekleştirilen acil uzaktan eğitime ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 11(2), 290-302. https://doi.org/10.5961/jhes.2021.449.
Toplam 63 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Deniz Beste Çevik Kılıç 0000-0001-6529-2604

Elif Güven 0000-0001-7699-9904

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 42 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Çevik Kılıç, D. B., & Güven, E. (2022). Uzaktan Eğitim Sürecinde Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Değerlendirmeleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(3), 2829-2864. https://doi.org/10.17152/gefad.1092682
AMA Çevik Kılıç DB, Güven E. Uzaktan Eğitim Sürecinde Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Değerlendirmeleri. GEFAD. Aralık 2022;42(3):2829-2864. doi:10.17152/gefad.1092682
Chicago Çevik Kılıç, Deniz Beste, ve Elif Güven. “Uzaktan Eğitim Sürecinde Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Değerlendirmeleri”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42, sy. 3 (Aralık 2022): 2829-64. https://doi.org/10.17152/gefad.1092682.
EndNote Çevik Kılıç DB, Güven E (01 Aralık 2022) Uzaktan Eğitim Sürecinde Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Değerlendirmeleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 3 2829–2864.
IEEE D. B. Çevik Kılıç ve E. Güven, “Uzaktan Eğitim Sürecinde Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Değerlendirmeleri”, GEFAD, c. 42, sy. 3, ss. 2829–2864, 2022, doi: 10.17152/gefad.1092682.
ISNAD Çevik Kılıç, Deniz Beste - Güven, Elif. “Uzaktan Eğitim Sürecinde Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Değerlendirmeleri”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42/3 (Aralık 2022), 2829-2864. https://doi.org/10.17152/gefad.1092682.
JAMA Çevik Kılıç DB, Güven E. Uzaktan Eğitim Sürecinde Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Değerlendirmeleri. GEFAD. 2022;42:2829–2864.
MLA Çevik Kılıç, Deniz Beste ve Elif Güven. “Uzaktan Eğitim Sürecinde Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Değerlendirmeleri”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 42, sy. 3, 2022, ss. 2829-64, doi:10.17152/gefad.1092682.
Vancouver Çevik Kılıç DB, Güven E. Uzaktan Eğitim Sürecinde Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Değerlendirmeleri. GEFAD. 2022;42(3):2829-64.