Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Anne-Babaların Çocukların Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Görüşleri Ölçeği: Geçerlilik Güvenirlik Çalışması

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 2, 857 - 881, 02.09.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1207419

Öz

Yapılan çalışmada okul öncesi dönemde çocuğu bulunan anne-babaların çocukların sosyal medya kullanımlarına yönelik düşüncelerini ölçen bir ölçek geliştirmektir. Ölçek maddeleri literatür çalışması sonucunda hazırlanmış ve maddelerin yapı ve kapsam geçerliğini sağlamak için maddeler, 5 alan uzmanının görüşüne sunulmuştur. Gerekli düzenlemelerle 34 maddeden oluşan ölçek için 2020-2021 eğitim öğretim yılında 317 anne-babadan veri toplanmıştır. Araştırma katılımcılarına uygun örneklem yolu ile ulaşılmıştır. Ölçek maddelerinin faktör analizine uygunluğuna bakmak için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett testleri yapılmıştır. KMO uyum ölçüsü değeri, 904 olarak bulunmuş ve Barlett Küresellik Testi değeri 3498,913 olarak bulunmuş olup ,00 düzeyinde anlamlıdır. Yapılan faktör analizi neticesinde 26 maddeden oluşan tek faktörlü bir ölçeğe ulaşılmıştır ve faktör yük değerleri incelendiğinde, değerlerin 0,44 ile 0,82 arasında değiştiği görülmüştür. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda örneklemde elde edilen verilerin modele uyum göstermiştir (X2/df = 2,31, RMSEA=0,095). Ölçeğe ilişkin hesaplanan Cronbach alpha katsayısı 0,95 iken McDonald ɷ katsayısı 0,96 olarak bulunmuş ve bu doğrultuda verilerin yüksek güvenirliğe sahip olduğu yorumu yapılmıştır.

Kaynakça

 • Asmiarti, D. & Winangun, G. (2018). The role of youtube media as a means to optimize early childhood cognitive development. In MATEC Web of Conferences (Vol. 205, p. 00002). EDP Sciences.
 • Berg, B. A. (2004). Markov chain Monte Carlo simulations and their statistical analysis: with web-based Fortran code. World Scientific Publishing Company.
 • Blum-Ross A. & Livingstone S. (2017) “Sharenting,” parent blogging, and the boundaries of the digital self, Popular Communication, 15(2), 110-125.
 • Brosch, A. (2016). When the child is born into the internet: sharenting as a growing trend among parents on facebook. The New Educational Review, 43(1), 225 – 235.
 • Brosch, A. (2018). Sharenting – Why do parents violate their children’s privacy? The New Educational Review, 75–86.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 32(32), 470-483.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Cansızlar, M. M. & Şahin, E. S. (2022). Sosyal medya ebeveynliği (sharenting) ölçeği’nin (smeö) geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenirliği. 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul. https://pdrkongre2022.pdr.org.tr/dosyalar/files/PDR%20Kongre%20%C3%96zet%20Kitap%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20-%202022(1).pdf adresinden erişilmiştir.
 • Chaudron, S., Plowman, L., Beutel, M.E., Ernikova, M., Donoso Navarette, V., Dreier, M., Fletcher-Watson, B., Heikkilä, A.S., Kontríková, V., Korkeamäki, R.L., Livingstone, S., Marsh, J., Mascheroni, G., Micheli, M., Milesi, D., Müller, K.W., Myllylä-Nygård, T., Niska, M., Olkina, O., Ottovordemgentschenfelde, S., Ribbens, W., Richardson, J., Schaack, C., Shlyapnikov., V, Šmahel, D., Soldatova, G. & Wölfling, K. (2015), Young children (0- 8) and digital technology - EU report. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Dilci, T., & Eranıl, A. K. (2019). The impact of social media on children. In Handbook of Research on Children's Consumption of Digital Media (pp. 1-10). IGI Global.
 • Duggan, M., Lenhart, A., Lampe, C., & Ellison, N. B. (2015). Parents and social media. Pew Research Center, 16(1), 2.
 • Elkind, D. (2016). Touchscreens and young children: Benefits and risks. Young Children, 71(1), 90-93.
 • Fan, S., & Yost, H. (2019). Keeping connected: Exploring the potential of social media as a new avenue for communication and collaboration in early childhood education. International Journal of Early Years Education, 27(2), 132-142
 • Henson, R. ve Roberts, J. (2006). Use of exploratory factor analysis in published research: Common errors and some comment on improved practice. Educational and Psychological Measurement, 66, 393-416.
 • Hermida, A., Fletcher F., Korell, D. & Logan, D. (2012) Share, like, recommend. Journalism Studies, 13(5-6), 815-824.
 • Holloway, D., Green, L. and Livingstone, S. (2013). Zero to eight. Young children and their internet use. LSE, London: EU Kids Online.
 • Hootsuite & We Are Social (2019), “Digital 2021: Global Digital Overview,” retrieved from https://datareportal.com/reports/digital-2019-global-digital-overview.
 • Lucke, J. F. (2005). The a and w of congeneric test theory: An extension of reliability and internal consistency to heterogeneous tests. Applied Psychological Measurements. 29(1), 65-81.
 • Jordan, A. (2004). The Role of Media in Children’s Development: An Ecological Perspective. Developmental and Behavioral Pediatrics, 25(3), pp.196-206.
 • Kaya, T., & Bicen, H. (2016). The effects of social media on students’ behaviors; Facebook as a case study. Computers in Human Behavior, 59, 374-379.
 • Knauf, H. (2016). Interlaced social worlds: Exploring the use of social media in the kindergarten. Early Years, 36(3), 254-270.
 • Korda, H., & Itani, Z. (2013). Harnessing social media for health promotion and behavior change. Health promotion practice, 14(1), 15-23.
 • Kumar, A., Bezawada, R., Rishika, R., Janakiraman, R., & Kannan, P. K. (2016). From social to sale: The effects of firm-generated content in social media on customer behavior. Journal of marketing, 80(1), 7-25.
 • Livingstone, S. & Bober M. (2004). UK children go online: surveying the online experiences of young people and their parents (online). London: LSE Research Online. Available at: http://eprints.lse.ac.uk/395/.
 • Livingstone, S., & Bulger, M. E. (2013). A global agenda for children’s rights in the digital age. Recommendations for developing UNICEF’s research strategy. LSEUNICEF
 • Mano, R. S. (2014). Social media, social causes, giving behavior and money contributions. Computers in Human Behavior, 31, 287-293.
 • Neumann, M. M. & Herodotou, C. (2020). Evaluating YouTube videos for young children. Education and Information Technologies, 25(5), 4459-4475.
 • Otrar, M. ve Argın, F. S. (2015). Öğrencilerin sosyal medyaya ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(1)
 • Papadamou, K., Papasavva, A., Zannettou, S., Blackburn, J., Kourtellis, N., Leontiadis, I., Stringhini, G. & Sirivianos, M. (2019). Disturbed YouTube for Kids: Characterizing and Detecting Inappropriate Videos Targeting Young Children. In Proceedings of the international AAAI conference on web and social media (Vol. 14, pp. 522-533).
 • Salvucci, S., Walter, E., Conley, V., Fink, S., & Saba, M. (1997). Measurement error studies at the national center for education statistics (NCES). Washington D.C.:U.S. Department of Education.
 • Söner, O. ve Yılmaz, O. (2021). Social media fear of dislike in adolescents: A scale development study. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 533-554.
 • Şahin, C., & Yağcı, M. (2017). Sosyal medya bağımlılığı ölçeği-yetişkin formu: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1), 523-538.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Boston: Pearson.
 • Tutgun-Ünal A. & Deniz, L. (2015). Development of the Social Media Addiction Scale. Online Academic Journal of Information Technology, 6(21), 51-70. doi: 10.5824/1309‐1581.2015.4.004.x
 • Yost, H., & Fan, S. (2014). Social media technologies for collaboration and communication: Perceptions of childcare professionals and families. Australasian Journal of Early Childhood, 39(2), 36-41.
 • Yurdugül, H. (2006). Paralel, Eşdeğer ve Konjenerik Ölçmelerde Güvenirlik Katsayılarının Karsılastırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39 (1), 15- 37.
 • Zanatta, F., Martínez Sainz, G., & Gillett-Swan, J. (2019). A critical realist reflection on the use of social media as third space for rights education in early childhood. International Journal of Early Childhood, 51(3), 319-333.

Scale of Parents' Opinions on Children's Social Media Use: Validity and Reliability Study

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 2, 857 - 881, 02.09.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1207419

Öz

The aim of the study is to develop a scale to measure the opinions of parents who have children in the preschool period about their children's use of social media. The scale items were prepared as a result of the literature review and the items were presented to the opinion of 5 field experts in order to ensure the structure and content validity of the items. Data were collected from 317 parents in the 2020-2021 academic year. Research participants were reached through appropriate sampling. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) and Bartlett tests were performed to check the suitability of the scale items for factor analysis. The KMO fit measure value was found to be 904 and the Barlett Test of Sphericity value was found to be 3498.913, which is significant at the ,00 level. As a result of the factor analysis, a single factor scale consisting of 26 items was reached, and when factor load values were examined, it was seen that the values ranged between 0.44 and 0.82. As a result of the confirmatory factor analysis, the data obtained in the sample showed a fit with the model (X2/df = 2.31, RMSEA=0.095). While the Cronbach alpha coefficient calculated for the scale was 0.95, the McDonald ɷ coefficient was found to be 0.96, and it was interpreted that the data had high reliability.

Kaynakça

 • Asmiarti, D. & Winangun, G. (2018). The role of youtube media as a means to optimize early childhood cognitive development. In MATEC Web of Conferences (Vol. 205, p. 00002). EDP Sciences.
 • Berg, B. A. (2004). Markov chain Monte Carlo simulations and their statistical analysis: with web-based Fortran code. World Scientific Publishing Company.
 • Blum-Ross A. & Livingstone S. (2017) “Sharenting,” parent blogging, and the boundaries of the digital self, Popular Communication, 15(2), 110-125.
 • Brosch, A. (2016). When the child is born into the internet: sharenting as a growing trend among parents on facebook. The New Educational Review, 43(1), 225 – 235.
 • Brosch, A. (2018). Sharenting – Why do parents violate their children’s privacy? The New Educational Review, 75–86.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 32(32), 470-483.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Cansızlar, M. M. & Şahin, E. S. (2022). Sosyal medya ebeveynliği (sharenting) ölçeği’nin (smeö) geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenirliği. 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul. https://pdrkongre2022.pdr.org.tr/dosyalar/files/PDR%20Kongre%20%C3%96zet%20Kitap%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20-%202022(1).pdf adresinden erişilmiştir.
 • Chaudron, S., Plowman, L., Beutel, M.E., Ernikova, M., Donoso Navarette, V., Dreier, M., Fletcher-Watson, B., Heikkilä, A.S., Kontríková, V., Korkeamäki, R.L., Livingstone, S., Marsh, J., Mascheroni, G., Micheli, M., Milesi, D., Müller, K.W., Myllylä-Nygård, T., Niska, M., Olkina, O., Ottovordemgentschenfelde, S., Ribbens, W., Richardson, J., Schaack, C., Shlyapnikov., V, Šmahel, D., Soldatova, G. & Wölfling, K. (2015), Young children (0- 8) and digital technology - EU report. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Dilci, T., & Eranıl, A. K. (2019). The impact of social media on children. In Handbook of Research on Children's Consumption of Digital Media (pp. 1-10). IGI Global.
 • Duggan, M., Lenhart, A., Lampe, C., & Ellison, N. B. (2015). Parents and social media. Pew Research Center, 16(1), 2.
 • Elkind, D. (2016). Touchscreens and young children: Benefits and risks. Young Children, 71(1), 90-93.
 • Fan, S., & Yost, H. (2019). Keeping connected: Exploring the potential of social media as a new avenue for communication and collaboration in early childhood education. International Journal of Early Years Education, 27(2), 132-142
 • Henson, R. ve Roberts, J. (2006). Use of exploratory factor analysis in published research: Common errors and some comment on improved practice. Educational and Psychological Measurement, 66, 393-416.
 • Hermida, A., Fletcher F., Korell, D. & Logan, D. (2012) Share, like, recommend. Journalism Studies, 13(5-6), 815-824.
 • Holloway, D., Green, L. and Livingstone, S. (2013). Zero to eight. Young children and their internet use. LSE, London: EU Kids Online.
 • Hootsuite & We Are Social (2019), “Digital 2021: Global Digital Overview,” retrieved from https://datareportal.com/reports/digital-2019-global-digital-overview.
 • Lucke, J. F. (2005). The a and w of congeneric test theory: An extension of reliability and internal consistency to heterogeneous tests. Applied Psychological Measurements. 29(1), 65-81.
 • Jordan, A. (2004). The Role of Media in Children’s Development: An Ecological Perspective. Developmental and Behavioral Pediatrics, 25(3), pp.196-206.
 • Kaya, T., & Bicen, H. (2016). The effects of social media on students’ behaviors; Facebook as a case study. Computers in Human Behavior, 59, 374-379.
 • Knauf, H. (2016). Interlaced social worlds: Exploring the use of social media in the kindergarten. Early Years, 36(3), 254-270.
 • Korda, H., & Itani, Z. (2013). Harnessing social media for health promotion and behavior change. Health promotion practice, 14(1), 15-23.
 • Kumar, A., Bezawada, R., Rishika, R., Janakiraman, R., & Kannan, P. K. (2016). From social to sale: The effects of firm-generated content in social media on customer behavior. Journal of marketing, 80(1), 7-25.
 • Livingstone, S. & Bober M. (2004). UK children go online: surveying the online experiences of young people and their parents (online). London: LSE Research Online. Available at: http://eprints.lse.ac.uk/395/.
 • Livingstone, S., & Bulger, M. E. (2013). A global agenda for children’s rights in the digital age. Recommendations for developing UNICEF’s research strategy. LSEUNICEF
 • Mano, R. S. (2014). Social media, social causes, giving behavior and money contributions. Computers in Human Behavior, 31, 287-293.
 • Neumann, M. M. & Herodotou, C. (2020). Evaluating YouTube videos for young children. Education and Information Technologies, 25(5), 4459-4475.
 • Otrar, M. ve Argın, F. S. (2015). Öğrencilerin sosyal medyaya ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(1)
 • Papadamou, K., Papasavva, A., Zannettou, S., Blackburn, J., Kourtellis, N., Leontiadis, I., Stringhini, G. & Sirivianos, M. (2019). Disturbed YouTube for Kids: Characterizing and Detecting Inappropriate Videos Targeting Young Children. In Proceedings of the international AAAI conference on web and social media (Vol. 14, pp. 522-533).
 • Salvucci, S., Walter, E., Conley, V., Fink, S., & Saba, M. (1997). Measurement error studies at the national center for education statistics (NCES). Washington D.C.:U.S. Department of Education.
 • Söner, O. ve Yılmaz, O. (2021). Social media fear of dislike in adolescents: A scale development study. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 533-554.
 • Şahin, C., & Yağcı, M. (2017). Sosyal medya bağımlılığı ölçeği-yetişkin formu: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1), 523-538.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Boston: Pearson.
 • Tutgun-Ünal A. & Deniz, L. (2015). Development of the Social Media Addiction Scale. Online Academic Journal of Information Technology, 6(21), 51-70. doi: 10.5824/1309‐1581.2015.4.004.x
 • Yost, H., & Fan, S. (2014). Social media technologies for collaboration and communication: Perceptions of childcare professionals and families. Australasian Journal of Early Childhood, 39(2), 36-41.
 • Yurdugül, H. (2006). Paralel, Eşdeğer ve Konjenerik Ölçmelerde Güvenirlik Katsayılarının Karsılastırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39 (1), 15- 37.
 • Zanatta, F., Martínez Sainz, G., & Gillett-Swan, J. (2019). A critical realist reflection on the use of social media as third space for rights education in early childhood. International Journal of Early Childhood, 51(3), 319-333.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ölçek Geliştirme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nafia Kübra KARAKAYA
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-8901-6679
Türkiye


Esra ÖMEROĞLU
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-2535-2793
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 2 Eylül 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 43 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad1207419, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {43}, number = {2}, pages = {857 - 881}, doi = {10.17152/gefad.1207419}, title = {Anne-Babaların Çocukların Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Görüşleri Ölçeği: Geçerlilik Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {Karakaya, Nafia Kübra and Ömeroğlu, Esra} }
APA Karakaya, N. K. & Ömeroğlu, E. (2023). Anne-Babaların Çocukların Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Görüşleri Ölçeği: Geçerlilik Güvenirlik Çalışması . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 43 (2) , 857-881 . DOI: 10.17152/gefad.1207419
MLA Karakaya, N. K. , Ömeroğlu, E. "Anne-Babaların Çocukların Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Görüşleri Ölçeği: Geçerlilik Güvenirlik Çalışması" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (2023 ): 857-881 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/79724/1207419>
Chicago Karakaya, N. K. , Ömeroğlu, E. "Anne-Babaların Çocukların Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Görüşleri Ölçeği: Geçerlilik Güvenirlik Çalışması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (2023 ): 857-881
RIS TY - JOUR T1 - Anne-Babaların Çocukların Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Görüşleri Ölçeği: Geçerlilik Güvenirlik Çalışması AU - Nafia KübraKarakaya, EsraÖmeroğlu Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.17152/gefad.1207419 DO - 10.17152/gefad.1207419 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 857 EP - 881 VL - 43 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.1207419 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.1207419 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Anne-Babaların Çocukların Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Görüşleri Ölçeği: Geçerlilik Güvenirlik Çalışması %A Nafia Kübra Karakaya , Esra Ömeroğlu %T Anne-Babaların Çocukların Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Görüşleri Ölçeği: Geçerlilik Güvenirlik Çalışması %D 2023 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 43 %N 2 %R doi: 10.17152/gefad.1207419 %U 10.17152/gefad.1207419
ISNAD Karakaya, Nafia Kübra , Ömeroğlu, Esra . "Anne-Babaların Çocukların Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Görüşleri Ölçeği: Geçerlilik Güvenirlik Çalışması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 / 2 (Eylül 2023): 857-881 . https://doi.org/10.17152/gefad.1207419
AMA Karakaya N. K. , Ömeroğlu E. Anne-Babaların Çocukların Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Görüşleri Ölçeği: Geçerlilik Güvenirlik Çalışması. GEFAD. 2023; 43(2): 857-881.
Vancouver Karakaya N. K. , Ömeroğlu E. Anne-Babaların Çocukların Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Görüşleri Ölçeği: Geçerlilik Güvenirlik Çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2023; 43(2): 857-881.
IEEE N. K. Karakaya ve E. Ömeroğlu , "Anne-Babaların Çocukların Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Görüşleri Ölçeği: Geçerlilik Güvenirlik Çalışması", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 43, sayı. 2, ss. 857-881, Eyl. 2023, doi:10.17152/gefad.1207419