Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Adaptation Study of the Mullen Early Learning Scale For 13-44 Months Babies/Children

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 3, 1753 - 1783, 30.12.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1298422

Öz

In this study, it was aimed to conduct a validity and reliability study of the Mullen Early Learning Scale developed by Mullen (1995) to determine the developmental levels of 0-68 month-old infants and children for 13-44 month-old infants and children. The study group consisted of 365 infants/children aged 13-44 months who did not have any developmental delay diagnosis came to Family Health Centers in Sivas city center. In the adaptation study of Mullen Early Learning Scale, language and content validity studies were carried out. Principal component analysis, estimations of item parameters and parameter invariance were examined for construct validity. As a result of the eigenvalue and explained variance ratios obtained as a result of principal components analysis, it was revealed that the sub-dimensions were unidimensional and therefore locally independent. With the estimation of item parameters, the easiest and most difficult items were determined for the sub-dimensions of the scale. Parameter invariance was ensured because the parameter invariance was above 70% of the correlation coefficients. According to the Classical Test Theory for reliability, Cronbach's Alpha coefficient and test-retest reliability coefficient were calculated according to the Item Response Theory, and the marginal reliability and empirical reliability coefficients were calculated. Cronbach's Alpha coefficients of the sub-dimensions of the scale were >0.93; test-retest coefficients >0.96; marginal reliability coefficients >0.66; empirical reliability coefficients were found to be >0.94 and test-retest reliability coefficients were found to be >0.96. The findings show that the Mullen Early Learning Scale can be used as a valid and reliable measurement tool for infants/children aged 13-44 months.

Kaynakça

 • Alpas, B. ve Akcakin, M. (2003). Vineland Adaptive Behavior Scales (Survey Form): Adaptation, validity and reliability for infants of 0-47 months of age. Turkish Journal of Psychology, 18(52), 57-76
 • Anlar, B. ve Yalaz, K. (1996). Denver II Gelişimsel Tarama Testi Türk çocuklarına uyarlanması ve standardizasyonu. Ankara: Hacettepe Çocuk Nörolojisi Gelişimsel Tıp Araştırmaları Grubu.
 • Baker, F. B. (2016). Madde tepki kuramının temelleri. (Çev Ed. Güler, N.), Ankara: Pegem Akademi. (1985).
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • DeMars, C. (2010). Item response theory. USA: Oxford University Press.
 • Embretson, S. E. & Reise, S. P. (2000). Item response theory for psychologists. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Ercan, İ., ve Kan, İ. (2004). Ölçeklerde güvenirlik ve geçerlik. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(3), 211-216.
 • Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS (3rd Ed.). USA: Sage Publications Ltd,
 • Greenspan, S. I. & Wieder, S. (2006). Infant and early childhood mental health. a comprehensive developmental approach to assessment and ıntervention. American Psychiatric Publishing.
 • Gullo, D. F. (2005). Understanding assessment and evaluation. In early childhood education (2nd Ed.). New York: Published by Teachers College Press.
 • Gümüş Doğan, D. (2006). Gelişimi izleme ve destekleme rehberi 0-2 yaş standardizasyon çalışması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hambleton, R. K. & Swaminathan, H. (1985). Item response teory: principles and applications. USA: Kluwer Nijhoff Publishing.
 • Iacobucci, D. (2010). Structural equations modeling: Fit Indices, sample size, and advanced topics. Journal of Consumer Psychology, 20(1), 90–98.
 • Kalaycı, Ş. (2009). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. İstanbul: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kaplan, D. (2000). Evaluating and modifying structural equation models. structural equation modeling: foundations and extensions. (2nd Ed.) USA: Sage Publications.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemleri (16. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kazak Berument, S. ve Güven, A. G. (2013). Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil (TİFALDİ) Testi: I. Alıcı dil kelime alt testi standardizasyon ve güvenilirlik geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 24(3), 192-201.
 • Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling (4th Ed). New York: The Guilford Press.
 • Mcafee, O. & Leong, D. J. (2012). Erken çocukluk döneminde gelişim ve öğrenmenin değerlendirilmesi ve desteklenmesi. (Çev. Ed. Ekinci B.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. (2011).
 • MULLEN (1995). Mullen Scales of Early Learning. AGS Edition. Pearson.
 • NAP (2008). Early childhood assessment. Why, what and how. Committee on developmental outcomes and assessments for young children. (Ed. Snow, C. E., Van Hemel, S. B.). Washington: The National Academies Press.
 • Neuman, W. L. (2020). Toplumsal araştırma yöntemleri. nitel ve nicel yaklaşımlar, (Çev. Akkaya, Ö.), (8. Baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Öztürk Ertem, İ. ve Gül Gök, C. (2005). Gelişimin değerlendirilmesi izlenmesi değerlendirilmesi. Öztürk Ertem, İ. (Ed.) Gelişimsel pediatri (s. 113-130) içinde. Ankara: Çocuk Hastalıkları Araştırma Vakfı,
 • Savaşır, I., Sezgin, N. ve Erol, N. (1995) Ankara Gelişim Tarama Envanteri El Kitabı. Ankara: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları.
 • Stevens, J. P. (2009). Applied multivariate statistics for the social sciences (5th Ed.). New York: Routledge.
 • Temel, Z. F., Ersoy, Ö., Avcı, N., Turla, A. (2016). Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı “GEÇDA”. (3. Baskı). Ankara: Matsa Basımevi.
 • Ulrich, D. A. (1985). Test of gross motor development. Pro-Ed.Inc.

Mullen Erken Öğrenme Ölçeği’nin 13-44 Aylık Bebekler/Çocuklar İçin Uyarlama Çalışması

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 3, 1753 - 1783, 30.12.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1298422

Öz

Çalışmada, 0-68 aylık bebek ve çocukların gelişim düzeylerini belirlemeye yönelik Mullen (1995) tarafından geliştirilen Mullen Erken Öğrenme Ölçeği’nin 13-44 aylık bebek ve çocuklar için geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Çalışma grubunu, Sivas il merkezinde Aile Sağlığı Merkezlerine gelen herhangi bir gelişimsel gecikme tanısı bulunmayan 13-44 ay arası 365 bebek/çocuk oluşturmuştur. Mullen Erken Öğrenme Ölçeği’nin uyarlama çalışmasında; dil ve kapsam geçerliği çalışmaları yapılmıştır. Yapı geçerliği için temel bileşenler analizi, madde parametrelerinin kestirimleri ve parametre değişmezliğine bakılmıştır. Temel bileşenler analizi sonucu elde edilen özdeğer ve açıklanan varyans oranlarının sonucunda alt boyutların tek boyutlu olduğu ve dolayısıyla yerel bağımsız olduğu ortaya konulmuştur. Madde parametrelerinin kestirimi ile ölçeğin alt boyutları için en kolay ve en zor maddeleri belirlenmiştir. Parametre değişmezliği korelasyon katsayılarının % 70 üzerinde olduğu için parametre değişmezliği sağlanmıştır. Güvenirlik için Klasik Test Kuramına göre ise Cronbach's Alpha katsayısı ve test tekrar test güvenirliği katsayısı Madde Tepki Kuramına göre marjinal güvenirlik ve ampirik güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Ölçeğin alt boyutlarının Cronbach's Alpha katsayıları >0,93; test tekrar test katsayıları >0,96; marjinal güvenirlik katsayılarının >0,66; ampirik güvenirlik katsayıları >0,94 ve test tekrar test güvenirlik katsayısı >0,96 bulunmuştur. Bulgular Mullen Erken Öğrenme Ölçeği’nin 13-44 aylık bebekler/çocuklar için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Kaynakça

 • Alpas, B. ve Akcakin, M. (2003). Vineland Adaptive Behavior Scales (Survey Form): Adaptation, validity and reliability for infants of 0-47 months of age. Turkish Journal of Psychology, 18(52), 57-76
 • Anlar, B. ve Yalaz, K. (1996). Denver II Gelişimsel Tarama Testi Türk çocuklarına uyarlanması ve standardizasyonu. Ankara: Hacettepe Çocuk Nörolojisi Gelişimsel Tıp Araştırmaları Grubu.
 • Baker, F. B. (2016). Madde tepki kuramının temelleri. (Çev Ed. Güler, N.), Ankara: Pegem Akademi. (1985).
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • DeMars, C. (2010). Item response theory. USA: Oxford University Press.
 • Embretson, S. E. & Reise, S. P. (2000). Item response theory for psychologists. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Ercan, İ., ve Kan, İ. (2004). Ölçeklerde güvenirlik ve geçerlik. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(3), 211-216.
 • Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS (3rd Ed.). USA: Sage Publications Ltd,
 • Greenspan, S. I. & Wieder, S. (2006). Infant and early childhood mental health. a comprehensive developmental approach to assessment and ıntervention. American Psychiatric Publishing.
 • Gullo, D. F. (2005). Understanding assessment and evaluation. In early childhood education (2nd Ed.). New York: Published by Teachers College Press.
 • Gümüş Doğan, D. (2006). Gelişimi izleme ve destekleme rehberi 0-2 yaş standardizasyon çalışması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hambleton, R. K. & Swaminathan, H. (1985). Item response teory: principles and applications. USA: Kluwer Nijhoff Publishing.
 • Iacobucci, D. (2010). Structural equations modeling: Fit Indices, sample size, and advanced topics. Journal of Consumer Psychology, 20(1), 90–98.
 • Kalaycı, Ş. (2009). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. İstanbul: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kaplan, D. (2000). Evaluating and modifying structural equation models. structural equation modeling: foundations and extensions. (2nd Ed.) USA: Sage Publications.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemleri (16. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kazak Berument, S. ve Güven, A. G. (2013). Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil (TİFALDİ) Testi: I. Alıcı dil kelime alt testi standardizasyon ve güvenilirlik geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 24(3), 192-201.
 • Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling (4th Ed). New York: The Guilford Press.
 • Mcafee, O. & Leong, D. J. (2012). Erken çocukluk döneminde gelişim ve öğrenmenin değerlendirilmesi ve desteklenmesi. (Çev. Ed. Ekinci B.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. (2011).
 • MULLEN (1995). Mullen Scales of Early Learning. AGS Edition. Pearson.
 • NAP (2008). Early childhood assessment. Why, what and how. Committee on developmental outcomes and assessments for young children. (Ed. Snow, C. E., Van Hemel, S. B.). Washington: The National Academies Press.
 • Neuman, W. L. (2020). Toplumsal araştırma yöntemleri. nitel ve nicel yaklaşımlar, (Çev. Akkaya, Ö.), (8. Baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Öztürk Ertem, İ. ve Gül Gök, C. (2005). Gelişimin değerlendirilmesi izlenmesi değerlendirilmesi. Öztürk Ertem, İ. (Ed.) Gelişimsel pediatri (s. 113-130) içinde. Ankara: Çocuk Hastalıkları Araştırma Vakfı,
 • Savaşır, I., Sezgin, N. ve Erol, N. (1995) Ankara Gelişim Tarama Envanteri El Kitabı. Ankara: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları.
 • Stevens, J. P. (2009). Applied multivariate statistics for the social sciences (5th Ed.). New York: Routledge.
 • Temel, Z. F., Ersoy, Ö., Avcı, N., Turla, A. (2016). Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı “GEÇDA”. (3. Baskı). Ankara: Matsa Basımevi.
 • Ulrich, D. A. (1985). Test of gross motor development. Pro-Ed.Inc.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kültürlerarası Ölçek Uyarlama
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Asuman BİLBAY 0000-0002-3301-9846

Aysel KÖKSAL AKYOL 0000-0002-1500-2960

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 43 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA BİLBAY, A., & KÖKSAL AKYOL, A. (2023). Mullen Erken Öğrenme Ölçeği’nin 13-44 Aylık Bebekler/Çocuklar İçin Uyarlama Çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43(3), 1753-1783. https://doi.org/10.17152/gefad.1298422
AMA BİLBAY A, KÖKSAL AKYOL A. Mullen Erken Öğrenme Ölçeği’nin 13-44 Aylık Bebekler/Çocuklar İçin Uyarlama Çalışması. GEFAD. Aralık 2023;43(3):1753-1783. doi:10.17152/gefad.1298422
Chicago BİLBAY, Asuman, ve Aysel KÖKSAL AKYOL. “Mullen Erken Öğrenme Ölçeği’nin 13-44 Aylık Bebekler/Çocuklar İçin Uyarlama Çalışması”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43, sy. 3 (Aralık 2023): 1753-83. https://doi.org/10.17152/gefad.1298422.
EndNote BİLBAY A, KÖKSAL AKYOL A (01 Aralık 2023) Mullen Erken Öğrenme Ölçeği’nin 13-44 Aylık Bebekler/Çocuklar İçin Uyarlama Çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 3 1753–1783.
IEEE A. BİLBAY ve A. KÖKSAL AKYOL, “Mullen Erken Öğrenme Ölçeği’nin 13-44 Aylık Bebekler/Çocuklar İçin Uyarlama Çalışması”, GEFAD, c. 43, sy. 3, ss. 1753–1783, 2023, doi: 10.17152/gefad.1298422.
ISNAD BİLBAY, Asuman - KÖKSAL AKYOL, Aysel. “Mullen Erken Öğrenme Ölçeği’nin 13-44 Aylık Bebekler/Çocuklar İçin Uyarlama Çalışması”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43/3 (Aralık 2023), 1753-1783. https://doi.org/10.17152/gefad.1298422.
JAMA BİLBAY A, KÖKSAL AKYOL A. Mullen Erken Öğrenme Ölçeği’nin 13-44 Aylık Bebekler/Çocuklar İçin Uyarlama Çalışması. GEFAD. 2023;43:1753–1783.
MLA BİLBAY, Asuman ve Aysel KÖKSAL AKYOL. “Mullen Erken Öğrenme Ölçeği’nin 13-44 Aylık Bebekler/Çocuklar İçin Uyarlama Çalışması”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 43, sy. 3, 2023, ss. 1753-8, doi:10.17152/gefad.1298422.
Vancouver BİLBAY A, KÖKSAL AKYOL A. Mullen Erken Öğrenme Ölçeği’nin 13-44 Aylık Bebekler/Çocuklar İçin Uyarlama Çalışması. GEFAD. 2023;43(3):1753-8.