Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Black Mountain College as a Pioneer of Experimental Art Education

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 3, 2309 - 2327, 30.12.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1329654

Öz

The primary purpose of this research is to examine how Black Mountain College allows students to explore their artistic creativity by considering the experimental art education approach. The importance of the research reveals the contribution of the educational system of Black Mountain College to today's art education. In line with the purpose and significance of the study, it aims to reveal a new perspective by examining what experimental art is and its effect on art education, by showing the relationship between the art education approach applied at Black Mountain College and experimental art and education, by shedding light on the problematic of theory and practice in art education.
Art has been used in various meanings in ancient times. These meanings are defined by concepts such as handcraft, emotion, expression, aesthetics, etc. These definitions are close to each other and include common rules. Due to the emergence of variations in the fields of art, definitions are expanding in terms of physical, affective, and cognitive.
In experimental art education, apart from traditional art education methods and techniques, different disciplines, methods, and techniques come together and enable individuals involved in education and training activities to discover their creativity. At this point, the experimental art education of Black Mountain College was examined in the research. The art education approach applied at Black Mountain College has created an innovative understanding of art education by revealing an interdisciplinary structure. With this approach, individuals who receive education are allowed to explore and develop their artistic creativity while providing them with the opportunity to receive a wide range of education.

Kaynakça

 • Adamic, L. (1936). Education on a Mountain. Harper’s Monthly Magazine, 172, 516-530.
 • Akıman, Ö. Ö. (2012, Haziran). Charles Olson’ın Maximus Şiirlerine Bakış: Kahraman Kavramı Üzerine Bir İnceleme. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 29(1), 199-218.
 • Baratalı, S. (2019). Eklektik Hayatlardan Deneysel Sanat Formları. (Yayımlanmamış Sanatta Yeterlilik Tezi). Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara.
 • Black Mountain College History Project. (https://www.blackmountaincollege.org/history/)
 • Bozkurt, N. (2000). Sanat ve Estetik kuramları. Bursa: Asa Kitabevi.
 • Burunsuz, M. (2019). Cobra Sanatı’nda Deneysel Yaklaşımlar. Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 9 (2), 340-349. DOI: 10.20488/sanattasarim.691281.
 • Buyurgan S. ve Buyurgan U. (2012). Sanat eğitimi ve öğretimi eğitimin her kademesine yönelik yöntem ve tekniklerle. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
 • Collingwood, R. G. (2011). Kısaca Sanat Felsefesi. (Çeviren: Talip Kabadayı). Ankara: BilgeSu Yayıncılık.
 • Danto, A. C. (2010). Sanatın Sonundan Sonra. (1. Baskı). (Çeviren: Zeynep Demirsü). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Dewey, J. (2008). Art as experience. In The richness of art education (pp. 33-48). Brill.
 • Díaz, E. (2014). The experimenters: Chance and design at black mountain college. University of Chicago Press.
 • Duberman, M. (1993). Black Mountain: An Exploration in Community. Dutton. (Original work published 1972)
 • Erbay, M. (2013). Sanat eğitimi üzerine. (2. Baskı). İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Erzen, J. (1990). Ortaöğretim Kurumlarında Resim-İş Öğretim ve Yorumları. Çağdaş Avrupa’da Sanat Eğitimi. (61-76). Ankara: Türk Eğitim Dergisi Yayınları.
 • Füssl, K.-H. (2006). Pestalozzi in Dewey’s Realm? Bauhaus Master Josef Albers among the German-speaking Emigrés’ Colony at Black Mountain College (1933–1949). Paedagogica Historica, 42(1&2), 77-92. https://doi.org/10.1080/00309230600552013
 • Gann, K. (2010). No Such Thing as Silence: John Cage’s 4’33”. Yale University Press.
 • Gombrich, E. H. (1992). Sanatın Öyküsü. (4. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Harris, M. E. (1987). The arts at Black Mountain College. The MIT Press.
 • Harris, M.E. (2002). The Arts At Black Mountain College. Massachusett: The MIT Press.
 • Jonathan, P., & Maria, T. (2017). Black Mountain College: A Creative Art Space Where It Was Safe to Fail. World Futures, 73(1).
 • Katz, V. (2013). Black Mountain College: Experiment in Art. Black Mountain College Experiment in Art. Brizzolis/Spain: The MIT Press.
 • Kınay, C. (1993). Sanat tarihi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Kindler, A. M., Pariser, D. A., Berg, A. V., Liu, W. C. ve Dias, B. (2002). Aesthetic modernism, the first among equals? A look at aesthetic value systems in cross-cultural, age and visual arts educated and non-visual arts educated judging cohorts. International Journal of Cultural Policy, 8 (2), 135-152. https://doi.org/10.1080/1028663022000009533.
 • Küpeli, A. E. (2014). Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yönteminin Temel Tasarım Dersi Kapsamında Öğrencilerin Üç Boyutlu Tasarım Çalışmalarında Uygulanması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Küpeli, A. E. (2018). Resim-İş eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin güncel sanat yaratım süreçlerinde beden kullanımının rolü (Doctoral dissertation, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara).
 • Lane, S. (2019). The Experiment of Black Mountain College, 1933–1957. In R. Hickman, J. Baldacchino, K. Freedman, E. Hall, & N. Meager (Eds.), The International Encyclopedia of Art and Design Education. John Wiley & Sons, Inc. https://doi.org/10.1002/9781118978061.ead031
 • Malicki, H. (2021). Deneysel Estetik. Tykhe : Sanat ve tasarım dergisi (Online), 6 (10), 1-7.
 • Manyas, N. (2013). Zaman ve Madde İlişkisi Bağlamında Deneysel Sanat Çalışmaları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Çalışması Raporu). Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara.
 • Marginson, S. (1993). Education and public policy in Australia. Cambridge University Press.
 • Morgan, R. P. (2015). The experimental nature of Black Mountain College: Art, poetics, and community. Routledge.
 • Molesworth, H. (2015). Leap before you look: Black Mountain College 1933–1957. New Haven, CT: Yale University and Boston, MA: Institute of Contemporary Art.
 • Özderin, S. (2013). Deneysel Araştırmalar Açısından Fotoğrafik Görüntülerde Soyut. Ulakbilge, 1 (2), 49-70. Piaget, J. (2005). The psychology of intelligence. Routledge.
 • San, İ. (2010). Sanat Eğitimi Kuramları. (3. Baskı). Ankara: Ütopya Yayınları.
 • Seidel, S., Tishman, S., Winner, E., Hetland, L., & Palmer, P. (2009). The Qualities of Quality Understanding Excellence in Arts Education. Project Zero; Harvard Graduate School of Education. Cambridge: Harvard University Press.
 • Soykan, Ö. N. (2015). Estetik ve Sanat Felsefesi. İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Tunalı, İ. (2011). Estetik beğeni. (2. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Tunalı, İ. (2013). Felsefenin Işığında Modern Resim. (9. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Ünlü, M. M. (2022). Sanat Eğitiminde Proje Temelli Öğrenmenin Öğrencilerin İlgilerine, Başarılarına ve Görüşlerine Etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Deneysel Sanat Eğitiminin Öncüsü Olarak Black Mountain Koleji

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 3, 2309 - 2327, 30.12.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1329654

Öz

Bu araştırmanın temel amacı, Black Mountain College'da uygulanan deneysel sanat eğitimi yaklaşımını göz önünde bulundurarak öğrencilerin sanatsal yaratıcılıklarını nasıl keşfettiklerini incelemektir. Araştırmanın önemi, Black Mountain College'ın eğitim sisteminin günümüz sanat eğitimine katkısını ortaya koymaktadır. Çalışmanın amacı ve önemi doğrultusunda, Black Mountain College'da uygulanan sanat eğitimi yaklaşımı ile deneysel sanat ve eğitim arasındaki ilişkiyi göstererek, sanat eğitiminde teori ve pratik problematiğine ışık tutarak, deneysel sanatın ne olduğunu ve sanat eğitimine etkisini inceleyerek yeni bir perspektif sunmayı amaçlamaktadır.
Sanat, eski zamanlarda çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. Bu anlamlar el işi, duygu, ifade, estetik gibi kavramlarla tanımlanmıştır. Bu tanımlar birbirine yakındır ve standart kuralları içerir. Sanat alanlarında çeşitlenmelerin ortaya çıkmasıyla, tanımlar fiziksel, duygusal ve bilişsel açıdan genişlemektedir.
Deneysel sanat eğitiminde, geleneksel sanat eğitimi yöntem ve tekniklerinden farklı olarak, farklı disiplinler, yöntemler ve süreçler birleşir ve eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılan bireylerin yaratıcılıklarını keşfetmelerini sağlar. Bu noktada, araştırmada Black Mountain College'ın deneysel sanat eğitimi incelenmiştir. Black Mountain Koleji’nde uygulanan sanat eğitimi yaklaşımı, disiplinlerarası bir yapı ortaya koyarak yenilikçi bir sanat eğitimi anlayışı yaratmıştır. Bu yaklaşımla, eğitim alan bireylere, geniş kapsamlı bir eğitim alma fırsatı sağlanırken, sanatsal yaratıcılıklarını keşfetmeleri ve geliştirmeleri için olanak tanınmıştır.

Kaynakça

 • Adamic, L. (1936). Education on a Mountain. Harper’s Monthly Magazine, 172, 516-530.
 • Akıman, Ö. Ö. (2012, Haziran). Charles Olson’ın Maximus Şiirlerine Bakış: Kahraman Kavramı Üzerine Bir İnceleme. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 29(1), 199-218.
 • Baratalı, S. (2019). Eklektik Hayatlardan Deneysel Sanat Formları. (Yayımlanmamış Sanatta Yeterlilik Tezi). Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara.
 • Black Mountain College History Project. (https://www.blackmountaincollege.org/history/)
 • Bozkurt, N. (2000). Sanat ve Estetik kuramları. Bursa: Asa Kitabevi.
 • Burunsuz, M. (2019). Cobra Sanatı’nda Deneysel Yaklaşımlar. Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 9 (2), 340-349. DOI: 10.20488/sanattasarim.691281.
 • Buyurgan S. ve Buyurgan U. (2012). Sanat eğitimi ve öğretimi eğitimin her kademesine yönelik yöntem ve tekniklerle. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
 • Collingwood, R. G. (2011). Kısaca Sanat Felsefesi. (Çeviren: Talip Kabadayı). Ankara: BilgeSu Yayıncılık.
 • Danto, A. C. (2010). Sanatın Sonundan Sonra. (1. Baskı). (Çeviren: Zeynep Demirsü). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Dewey, J. (2008). Art as experience. In The richness of art education (pp. 33-48). Brill.
 • Díaz, E. (2014). The experimenters: Chance and design at black mountain college. University of Chicago Press.
 • Duberman, M. (1993). Black Mountain: An Exploration in Community. Dutton. (Original work published 1972)
 • Erbay, M. (2013). Sanat eğitimi üzerine. (2. Baskı). İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Erzen, J. (1990). Ortaöğretim Kurumlarında Resim-İş Öğretim ve Yorumları. Çağdaş Avrupa’da Sanat Eğitimi. (61-76). Ankara: Türk Eğitim Dergisi Yayınları.
 • Füssl, K.-H. (2006). Pestalozzi in Dewey’s Realm? Bauhaus Master Josef Albers among the German-speaking Emigrés’ Colony at Black Mountain College (1933–1949). Paedagogica Historica, 42(1&2), 77-92. https://doi.org/10.1080/00309230600552013
 • Gann, K. (2010). No Such Thing as Silence: John Cage’s 4’33”. Yale University Press.
 • Gombrich, E. H. (1992). Sanatın Öyküsü. (4. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Harris, M. E. (1987). The arts at Black Mountain College. The MIT Press.
 • Harris, M.E. (2002). The Arts At Black Mountain College. Massachusett: The MIT Press.
 • Jonathan, P., & Maria, T. (2017). Black Mountain College: A Creative Art Space Where It Was Safe to Fail. World Futures, 73(1).
 • Katz, V. (2013). Black Mountain College: Experiment in Art. Black Mountain College Experiment in Art. Brizzolis/Spain: The MIT Press.
 • Kınay, C. (1993). Sanat tarihi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Kindler, A. M., Pariser, D. A., Berg, A. V., Liu, W. C. ve Dias, B. (2002). Aesthetic modernism, the first among equals? A look at aesthetic value systems in cross-cultural, age and visual arts educated and non-visual arts educated judging cohorts. International Journal of Cultural Policy, 8 (2), 135-152. https://doi.org/10.1080/1028663022000009533.
 • Küpeli, A. E. (2014). Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yönteminin Temel Tasarım Dersi Kapsamında Öğrencilerin Üç Boyutlu Tasarım Çalışmalarında Uygulanması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Küpeli, A. E. (2018). Resim-İş eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin güncel sanat yaratım süreçlerinde beden kullanımının rolü (Doctoral dissertation, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara).
 • Lane, S. (2019). The Experiment of Black Mountain College, 1933–1957. In R. Hickman, J. Baldacchino, K. Freedman, E. Hall, & N. Meager (Eds.), The International Encyclopedia of Art and Design Education. John Wiley & Sons, Inc. https://doi.org/10.1002/9781118978061.ead031
 • Malicki, H. (2021). Deneysel Estetik. Tykhe : Sanat ve tasarım dergisi (Online), 6 (10), 1-7.
 • Manyas, N. (2013). Zaman ve Madde İlişkisi Bağlamında Deneysel Sanat Çalışmaları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Çalışması Raporu). Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara.
 • Marginson, S. (1993). Education and public policy in Australia. Cambridge University Press.
 • Morgan, R. P. (2015). The experimental nature of Black Mountain College: Art, poetics, and community. Routledge.
 • Molesworth, H. (2015). Leap before you look: Black Mountain College 1933–1957. New Haven, CT: Yale University and Boston, MA: Institute of Contemporary Art.
 • Özderin, S. (2013). Deneysel Araştırmalar Açısından Fotoğrafik Görüntülerde Soyut. Ulakbilge, 1 (2), 49-70. Piaget, J. (2005). The psychology of intelligence. Routledge.
 • San, İ. (2010). Sanat Eğitimi Kuramları. (3. Baskı). Ankara: Ütopya Yayınları.
 • Seidel, S., Tishman, S., Winner, E., Hetland, L., & Palmer, P. (2009). The Qualities of Quality Understanding Excellence in Arts Education. Project Zero; Harvard Graduate School of Education. Cambridge: Harvard University Press.
 • Soykan, Ö. N. (2015). Estetik ve Sanat Felsefesi. İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Tunalı, İ. (2011). Estetik beğeni. (2. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Tunalı, İ. (2013). Felsefenin Işığında Modern Resim. (9. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Ünlü, M. M. (2022). Sanat Eğitiminde Proje Temelli Öğrenmenin Öğrencilerin İlgilerine, Başarılarına ve Görüşlerine Etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat Eğitimi (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali Ertuğrul KÜPELİ 0000-0003-3485-8489

Muhammet Mustafa ÜNLÜ 0000-0002-3085-0327

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 43 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA KÜPELİ, A. E., & ÜNLÜ, M. M. (2023). Deneysel Sanat Eğitiminin Öncüsü Olarak Black Mountain Koleji. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43(3), 2309-2327. https://doi.org/10.17152/gefad.1329654
AMA KÜPELİ AE, ÜNLÜ MM. Deneysel Sanat Eğitiminin Öncüsü Olarak Black Mountain Koleji. GEFAD. Aralık 2023;43(3):2309-2327. doi:10.17152/gefad.1329654
Chicago KÜPELİ, Ali Ertuğrul, ve Muhammet Mustafa ÜNLÜ. “Deneysel Sanat Eğitiminin Öncüsü Olarak Black Mountain Koleji”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43, sy. 3 (Aralık 2023): 2309-27. https://doi.org/10.17152/gefad.1329654.
EndNote KÜPELİ AE, ÜNLÜ MM (01 Aralık 2023) Deneysel Sanat Eğitiminin Öncüsü Olarak Black Mountain Koleji. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 3 2309–2327.
IEEE A. E. KÜPELİ ve M. M. ÜNLÜ, “Deneysel Sanat Eğitiminin Öncüsü Olarak Black Mountain Koleji”, GEFAD, c. 43, sy. 3, ss. 2309–2327, 2023, doi: 10.17152/gefad.1329654.
ISNAD KÜPELİ, Ali Ertuğrul - ÜNLÜ, Muhammet Mustafa. “Deneysel Sanat Eğitiminin Öncüsü Olarak Black Mountain Koleji”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43/3 (Aralık 2023), 2309-2327. https://doi.org/10.17152/gefad.1329654.
JAMA KÜPELİ AE, ÜNLÜ MM. Deneysel Sanat Eğitiminin Öncüsü Olarak Black Mountain Koleji. GEFAD. 2023;43:2309–2327.
MLA KÜPELİ, Ali Ertuğrul ve Muhammet Mustafa ÜNLÜ. “Deneysel Sanat Eğitiminin Öncüsü Olarak Black Mountain Koleji”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 43, sy. 3, 2023, ss. 2309-27, doi:10.17152/gefad.1329654.
Vancouver KÜPELİ AE, ÜNLÜ MM. Deneysel Sanat Eğitiminin Öncüsü Olarak Black Mountain Koleji. GEFAD. 2023;43(3):2309-27.