Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Family, Women and Religion in the Teaching of Ideological Sociology: A Content Analysis of Necmettin Sadak’s Book “Toplumbilim”

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 3, 1837 - 1864, 30.12.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1375360

Öz

Education, as a social phenomenon, interacts with political, social, cultural and economic factors that shape society. Education plays an important role in integrating new generations into society by contributing to the cultural and political norms of the society. At this point, the political socialization function of education comes to the fore. Political socialization refers to the process of directing individuals to participation in political processes and adoption of the political culture of a society. This process involves the individual learning and internalizing the political values, beliefs, norms and behaviours of the society through his/her family, school, media and other social environments, starting from childhood. In the current study, within the context of the political socialization function of education, the book “Toplumbilim” written by Necmettin Sadak and used as one of the high school sociology textbooks of the Republican Era, was analyzed by focusing on the issues of family, women and religion. As a result of the analysis, it was determined that the book was used as a tool of ideological indoctrination.

Kaynakça

  • Anık, M. (2005). Eğitimde yenileşme ve Türkiye’de lise sosyoloji ders kitapları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
  • Anık, M. (2008). Lise sosyoloji ders kitapları üzerine eleştirel bir değerlendirme. Sosyoloji Dergisi, 3(16), 145-191.
  • Biçer, B. (2017). Etik ve estetik değer kazanımlarının felsefe dersi öğretim materyalleri ve öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. DPÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (EBDER), 1(1), 86-95.

İdeolojik Sosyoloji Öğretiminde Aile, Kadın ve Din: Necmettin Sadak’ın Toplumbilim Kitabı Üzerine Bir İçerik Analizi

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 3, 1837 - 1864, 30.12.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1375360

Öz

Toplumsal bir olgu olarak eğitim toplumu şekillendiren siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik faktörlerle etkileşim içindedir. Eğitim bir toplumun kültürel ve siyasal normlarına katkıda bulunarak yeni nesillerin topluma entegre olmasında önemli bir rol oynar. Bu noktada, eğitimin siyasal toplumsallaştırma işlevi ön plana çıkmaktadır. Siyasal toplumsallaştırma, bireylerin siyasi süreçlere katılmaya yönlendirilmesi ve bir toplumun siyasi kültürünü benimseme sürecidir. Bu süreç, bireyin çocukluktan itibaren ailesi, okulu, medya ve diğer sosyal çevreler aracılığıyla toplumun politik değerlerini, inançlarını, normlarını ve davranışlarını öğrenerek içselleştirmesini kapsar. Bu çalışmada, eğitimin siyasal toplumsallaştırma işlevi bağlamında, Cumhuriyet Dönemi’nin lise sosyoloji ders kitapları arasında yer alan ve Necmettin Sadak tarafından yazılan Toplumbilim kitabı aile, kadın ve din konuları merkeze alınarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, kitabın adeta bir ideolojik endoktrinasyon aracı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • Anık, M. (2005). Eğitimde yenileşme ve Türkiye’de lise sosyoloji ders kitapları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
  • Anık, M. (2008). Lise sosyoloji ders kitapları üzerine eleştirel bir değerlendirme. Sosyoloji Dergisi, 3(16), 145-191.
  • Biçer, B. (2017). Etik ve estetik değer kazanımlarının felsefe dersi öğretim materyalleri ve öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. DPÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (EBDER), 1(1), 86-95.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyoloji Eğitimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kadir SAİN 0000-0002-6923-5268

Beyhan ZABUN 0000-0001-8974-9103

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 13 Ekim 2023
Kabul Tarihi 20 Kasım 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 43 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA SAİN, K., & ZABUN, B. (2023). Family, Women and Religion in the Teaching of Ideological Sociology: A Content Analysis of Necmettin Sadak’s Book “Toplumbilim”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43(3), 1837-1864. https://doi.org/10.17152/gefad.1375360
AMA SAİN K, ZABUN B. Family, Women and Religion in the Teaching of Ideological Sociology: A Content Analysis of Necmettin Sadak’s Book “Toplumbilim”. GEFAD. Aralık 2023;43(3):1837-1864. doi:10.17152/gefad.1375360
Chicago SAİN, Kadir, ve Beyhan ZABUN. “Family, Women and Religion in the Teaching of Ideological Sociology: A Content Analysis of Necmettin Sadak’s Book ‘Toplumbilim’”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43, sy. 3 (Aralık 2023): 1837-64. https://doi.org/10.17152/gefad.1375360.
EndNote SAİN K, ZABUN B (01 Aralık 2023) Family, Women and Religion in the Teaching of Ideological Sociology: A Content Analysis of Necmettin Sadak’s Book “Toplumbilim”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 3 1837–1864.
IEEE K. SAİN ve B. ZABUN, “Family, Women and Religion in the Teaching of Ideological Sociology: A Content Analysis of Necmettin Sadak’s Book ‘Toplumbilim’”, GEFAD, c. 43, sy. 3, ss. 1837–1864, 2023, doi: 10.17152/gefad.1375360.
ISNAD SAİN, Kadir - ZABUN, Beyhan. “Family, Women and Religion in the Teaching of Ideological Sociology: A Content Analysis of Necmettin Sadak’s Book ‘Toplumbilim’”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43/3 (Aralık 2023), 1837-1864. https://doi.org/10.17152/gefad.1375360.
JAMA SAİN K, ZABUN B. Family, Women and Religion in the Teaching of Ideological Sociology: A Content Analysis of Necmettin Sadak’s Book “Toplumbilim”. GEFAD. 2023;43:1837–1864.
MLA SAİN, Kadir ve Beyhan ZABUN. “Family, Women and Religion in the Teaching of Ideological Sociology: A Content Analysis of Necmettin Sadak’s Book ‘Toplumbilim’”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 43, sy. 3, 2023, ss. 1837-64, doi:10.17152/gefad.1375360.
Vancouver SAİN K, ZABUN B. Family, Women and Religion in the Teaching of Ideological Sociology: A Content Analysis of Necmettin Sadak’s Book “Toplumbilim”. GEFAD. 2023;43(3):1837-64.