Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sürdürülebilir Gelişme ve Sürdürülebilir Eğitime İlişkin Öğrenci Görüşleri

Yıl 2024, Cilt: 44 Sayı: 1, 171 - 207, 30.04.2024
https://doi.org/10.17152/gefad.1187974

Öz

Bu araştırmanın amacı, sürdürülebilir gelişme ve sürdürülebilir eğitime ilişkin 9. sınıf öğrencilerinin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bu araştırma nitel araştırma desenlerinden olgubilim çalışması olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırma kapsamında görüşme yöntemiyle elde edilen veriler ile sürdürülebilir gelişme ve sürdürülebilir eğitime ilişkin öğrenci görüşleri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin sürdürülebilir gelişme hakkındaki bilgilerine ilişkin görüşleri incelendiğinde bu araştırmanın kritik sonuçlarından biri olarak katılımcıların tamamının bu konu hakkında herhangi bir bilgi sahibi olmadığı görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin görüşleri, sürdürülebilir gelişme ve sürdürülebilir eğitime ilişkin beklentilerinin olduğunu göstermiştir.

Kaynakça

 • Acat, B. (2019). Ergenlerde dindarlık, değerler, internet bağımlılığı ve hayat memnuniyeti ilişkisi (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Akbaba, R. S. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarının okuma alışkanlıkları ve okumaya yönelik tutumları. Electronic Turkish Studies, 12(18), 35-52.
 • Akçay, S. ve Pekel, F. O. (2017). Öğretmen adaylarının çevre bilinci ve çevresel duyarlılıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 16(3). 1174-1184.
 • Akıllı, N. (2012). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve yaratıcılık düzeylerinin değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Akkaya, N. ve Özdemir, S. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının incelenmesi (İzmir-Buca örneği). Bartın University Journal of Faculty of Education, 2(1), 75-96.
 • Alabaş, R., Kamer, S. T. ve Polat, Ü. (2012). Öğretmenlerin kariyer gelişimlerinde lisansüstü eğitim: tercih sebepleri ve süreçte karşılaştıkları sorunlar. E- Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 89-107.
 • Ateş, H. (2018). Fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sürdürülebilir tüketim davranışlarının ve bilgi düzeylerinin araştırılması. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 507-531.
 • Avcı Aksoy, Ö. (2021). Bir salgının getirdikleri: gençlerde değişen iletişim biçimleri ve yeni toplumsallıklar. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 38(2), 574-596.
 • Aydemir, S. ve Çam, Ş. S. (2015). Lisansüstü öğrencilerinin lisansüstü eğitimi almaya ilişkin görüşleri. Turkish Journal of Education, 4(4), 4-16.
 • Bal, H. Ç., Tutar, F., ve Balkaya, D. (2023). Gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluk üzerine bir inceleme: Panel zaman serisi analizi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (43), 509-534.
 • Balcı, A. (2009). İlköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığına yönelik tutumları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 265-300.
 • Belen, B. (2020). Ortaöğretim öğrencilerinin sürdürülebilir çevre hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bilim, İ. (2013). Sürdürülebilir çevre açısından eğitim fakültesi öğrencilerinin çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Birleşmiş Milletler. (2020). Sürdürülebilir kalkınma amaçları. UNDP Türkiye. Erişim adresi: https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable- development-goals.html
 • Bulut, B. ve Çakmak, Z. (2018). Sürdürülebilir kalkınma eğitimi ve öğretim programlarına yansımaları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(4), 2680-2697.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E. Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Büyükuslu, A. R. (2021). Sürdürülebilir kalkınma ve endüstri 5.0. Ankara: Der Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. ve Plano Clark, V. L. (2018). Karma yöntem araştırmaları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çalışkan, Ş. (2007). Eğitim-işsizlik ve yoksulluk ilişkisi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 7(13), 284-308.
 • Dere, İ. ve Çinikaya, C. (2023). Tiflis Bildirgesi ve BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği Dersi Öğretim Programına Yansımaları. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 13(1), 1343-1366.
 • Diktaş, A. ve Üztemur, S. S. (2016). Kritik öneme sahip bazı sosyal meselelerle ilgili ilköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin düşünceleri. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(8), 79-104.
 • Ersoy, A. F. ve Türkkan, B. (2010). İlköğretim öğrencilerinin çizdikleri karikatürlere yansıttıkları sosyal ve çevresel sorunların incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 35(156), 96-109.
 • Göcen, G. (2015). 11-12 yaş grubundaki çocukların minnettarlıkları ve hayat memnuniyetlerine etki eden aile ile ilgili faktörler. Değerler Eğitimi Dergisi, 13(29), 83-116.
 • Gürlük, S. (2010). Sürdürülebilir kalkınma gelişmekte olan ülkelerde uygulanabilir mi? Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(2), 85-99.
 • Kanmaz, D. (2019). 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumları ve tutumlarla ilgili faktörler (Yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Karahan Aydın, B. Okul öncesi öğretmenlerinin sürdürülebilir çevre eğitimine yönelik algıları (Yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Karaman, A. (2009). Sürdürülebilir kentsel gelişme eşikleri bağlamında İstanbul üzerine notlar. Tasarım + Kuram Dergisi, 5(8),1-13.
 • Korkmaz, M., Germir, H. N., Yücel, A. S. ve Gürkan, A. (2015). Yaşam memnuniyeti üzerinde etkili olan sosyodemografik bileşenler üzerine bir analiz. Uluslararası Hakemli Psikiyatri Ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, 3(2), 78-111.
 • Köybaşı Şemin, F. (2022). Sürdürülebilir eğitim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Marım, Y. (2021). Sürdürülebilirlik kavramı bağlamında Türk eğitim sistemine eleştirel bir bakış. Tüfekçi ve diğerleri (Yay. haz.). ECLSS Internationals, 11. Eurasian Conference on Language and Social Sciences, 2-3 Şubat 2021, Gjakava, Kosova, Bildiriler içinde (s. 625-646).
 • Myers, D.G. (2015). Sosyal psikoloji. Ankara: Nobel Yayıncılık. Özdemir Özden, D.ve Özden, M. (2015). Çevre sorunlarına ilişkin öğrenci çizimlerinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(37), 1-20.
 • Özenç, A. (2017). Son sınıf öğrencilerine göre beklentileri karşılama ve mesleki hayata hazırlamada ilahiyat fakültelerinde eğitim (Dicle Üniversitesi örneği). International Journal IJOKS, 3(1), 1-30.
 • Sachs, D. J. (2019). Sürdürülebilir kalkınma çağı. (B. Gönülşen, Çev.) İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Yayınevi.
 • Sterling, S. (2004). Higher education, sustainability, and the role of systemic learning. In Higher education and the challenge of sustainability (pp. 49-70). Springer, Dordrecht.
 • Şeker, F. (2019). Fen eğitiminde sürdürülebilirlik kavramının değerlendirilmesi ve model programın oluşturulması (Doktora tezi). Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • Şener, G. (2018). Türkiye’de yaşanan eğitim sorunlarına güncel bir bakış. Milli Eğitim Dergisi, 47(218), 187-200.
 • Tavşan, F. ve Yanılmaz, Z. (2019). Eğitim yapılarında sürdürülebilir yaklaşımlar. Sanat ve Tasarım Dergisi, (24), 359-383.
 • Thomas, I. (2009). Critical thinking, transformative learning, sustainable education, and problem-based learning in universities. Journal of Transformative Education, 7 (3), 245-264. Tozduman Yaralı, K. ve Didin, E. (2018). Sürdürülebilir gelişme amaçlı eğitimde etkili bir örnek: ‘Küçük Ağaç’ın eğitimi. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(35), 850-869.
 • Yardımcı, E. ve Bağlı Kılıç, G. (2010). Çocukların gözünden çevre ve çevre sorunları. İlköğretim Online, 9(3), 1122-1136.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, M. ve Ceylan, O. (2018). Lise öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarının demografik özelliklerine göre karşılaştırılması (Amasya ili örneği). Journal Of International Social Research, 11(55), 734-746.
 • Yiğittir, S. (2012). İlköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin değer yönelimlerinin rokeach ve schwartz değer sınıflandırmasına göre değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (19), 1-15.
 • Yücel, G. ve Kurnaz L. (2021). Yeni gerçeğimiz sürdürülebilirlik. İstanbul: Tohum Yayıncılık.
 • Yüksel, A., ve Barut, D. (2023). Uluslararası çevre hukukunda sürdürülebilir kalkınma. Çevre Şehir ve İklim Dergisi, 2(3), 32-58.
 • Zeegers, Y. ve Clark, I.F. (2014). Sürdürülebilir kalkınma için öğrencilerin eğitim algıları. International Journal of Sustainability in Higher Education, 15(2), 242-253.

Student Perceptions on Sustainable Development and Sustainable Education

Yıl 2024, Cilt: 44 Sayı: 1, 171 - 207, 30.04.2024
https://doi.org/10.17152/gefad.1187974

Öz

The purpose of this research is to reveal the views of 9th grade students on sustainable development and sustainable education. This research was designed as a phenomenology study, one of the qualitative research designs. The study group of the research was determined by the convenient sampling method, one of the purposive sampling methods. Within the scope of the research, students' views on sustainable development and sustainable education were determined with the data obtained through the interview method. As a result of the research, when the students' views on their knowledge about sustainable development were examined, it was seen that not all of the participants had any knowledge about this subject, as one of the critical results of this research. In addition, students' opinions showed that they have expectations regarding sustainable development and sustainable education.

Kaynakça

 • Acat, B. (2019). Ergenlerde dindarlık, değerler, internet bağımlılığı ve hayat memnuniyeti ilişkisi (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Akbaba, R. S. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarının okuma alışkanlıkları ve okumaya yönelik tutumları. Electronic Turkish Studies, 12(18), 35-52.
 • Akçay, S. ve Pekel, F. O. (2017). Öğretmen adaylarının çevre bilinci ve çevresel duyarlılıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 16(3). 1174-1184.
 • Akıllı, N. (2012). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve yaratıcılık düzeylerinin değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Akkaya, N. ve Özdemir, S. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının incelenmesi (İzmir-Buca örneği). Bartın University Journal of Faculty of Education, 2(1), 75-96.
 • Alabaş, R., Kamer, S. T. ve Polat, Ü. (2012). Öğretmenlerin kariyer gelişimlerinde lisansüstü eğitim: tercih sebepleri ve süreçte karşılaştıkları sorunlar. E- Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 89-107.
 • Ateş, H. (2018). Fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sürdürülebilir tüketim davranışlarının ve bilgi düzeylerinin araştırılması. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 507-531.
 • Avcı Aksoy, Ö. (2021). Bir salgının getirdikleri: gençlerde değişen iletişim biçimleri ve yeni toplumsallıklar. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 38(2), 574-596.
 • Aydemir, S. ve Çam, Ş. S. (2015). Lisansüstü öğrencilerinin lisansüstü eğitimi almaya ilişkin görüşleri. Turkish Journal of Education, 4(4), 4-16.
 • Bal, H. Ç., Tutar, F., ve Balkaya, D. (2023). Gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluk üzerine bir inceleme: Panel zaman serisi analizi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (43), 509-534.
 • Balcı, A. (2009). İlköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığına yönelik tutumları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 265-300.
 • Belen, B. (2020). Ortaöğretim öğrencilerinin sürdürülebilir çevre hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bilim, İ. (2013). Sürdürülebilir çevre açısından eğitim fakültesi öğrencilerinin çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Birleşmiş Milletler. (2020). Sürdürülebilir kalkınma amaçları. UNDP Türkiye. Erişim adresi: https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable- development-goals.html
 • Bulut, B. ve Çakmak, Z. (2018). Sürdürülebilir kalkınma eğitimi ve öğretim programlarına yansımaları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(4), 2680-2697.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E. Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Büyükuslu, A. R. (2021). Sürdürülebilir kalkınma ve endüstri 5.0. Ankara: Der Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. ve Plano Clark, V. L. (2018). Karma yöntem araştırmaları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çalışkan, Ş. (2007). Eğitim-işsizlik ve yoksulluk ilişkisi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 7(13), 284-308.
 • Dere, İ. ve Çinikaya, C. (2023). Tiflis Bildirgesi ve BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği Dersi Öğretim Programına Yansımaları. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 13(1), 1343-1366.
 • Diktaş, A. ve Üztemur, S. S. (2016). Kritik öneme sahip bazı sosyal meselelerle ilgili ilköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin düşünceleri. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(8), 79-104.
 • Ersoy, A. F. ve Türkkan, B. (2010). İlköğretim öğrencilerinin çizdikleri karikatürlere yansıttıkları sosyal ve çevresel sorunların incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 35(156), 96-109.
 • Göcen, G. (2015). 11-12 yaş grubundaki çocukların minnettarlıkları ve hayat memnuniyetlerine etki eden aile ile ilgili faktörler. Değerler Eğitimi Dergisi, 13(29), 83-116.
 • Gürlük, S. (2010). Sürdürülebilir kalkınma gelişmekte olan ülkelerde uygulanabilir mi? Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(2), 85-99.
 • Kanmaz, D. (2019). 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumları ve tutumlarla ilgili faktörler (Yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Karahan Aydın, B. Okul öncesi öğretmenlerinin sürdürülebilir çevre eğitimine yönelik algıları (Yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Karaman, A. (2009). Sürdürülebilir kentsel gelişme eşikleri bağlamında İstanbul üzerine notlar. Tasarım + Kuram Dergisi, 5(8),1-13.
 • Korkmaz, M., Germir, H. N., Yücel, A. S. ve Gürkan, A. (2015). Yaşam memnuniyeti üzerinde etkili olan sosyodemografik bileşenler üzerine bir analiz. Uluslararası Hakemli Psikiyatri Ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, 3(2), 78-111.
 • Köybaşı Şemin, F. (2022). Sürdürülebilir eğitim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Marım, Y. (2021). Sürdürülebilirlik kavramı bağlamında Türk eğitim sistemine eleştirel bir bakış. Tüfekçi ve diğerleri (Yay. haz.). ECLSS Internationals, 11. Eurasian Conference on Language and Social Sciences, 2-3 Şubat 2021, Gjakava, Kosova, Bildiriler içinde (s. 625-646).
 • Myers, D.G. (2015). Sosyal psikoloji. Ankara: Nobel Yayıncılık. Özdemir Özden, D.ve Özden, M. (2015). Çevre sorunlarına ilişkin öğrenci çizimlerinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(37), 1-20.
 • Özenç, A. (2017). Son sınıf öğrencilerine göre beklentileri karşılama ve mesleki hayata hazırlamada ilahiyat fakültelerinde eğitim (Dicle Üniversitesi örneği). International Journal IJOKS, 3(1), 1-30.
 • Sachs, D. J. (2019). Sürdürülebilir kalkınma çağı. (B. Gönülşen, Çev.) İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Yayınevi.
 • Sterling, S. (2004). Higher education, sustainability, and the role of systemic learning. In Higher education and the challenge of sustainability (pp. 49-70). Springer, Dordrecht.
 • Şeker, F. (2019). Fen eğitiminde sürdürülebilirlik kavramının değerlendirilmesi ve model programın oluşturulması (Doktora tezi). Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • Şener, G. (2018). Türkiye’de yaşanan eğitim sorunlarına güncel bir bakış. Milli Eğitim Dergisi, 47(218), 187-200.
 • Tavşan, F. ve Yanılmaz, Z. (2019). Eğitim yapılarında sürdürülebilir yaklaşımlar. Sanat ve Tasarım Dergisi, (24), 359-383.
 • Thomas, I. (2009). Critical thinking, transformative learning, sustainable education, and problem-based learning in universities. Journal of Transformative Education, 7 (3), 245-264. Tozduman Yaralı, K. ve Didin, E. (2018). Sürdürülebilir gelişme amaçlı eğitimde etkili bir örnek: ‘Küçük Ağaç’ın eğitimi. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(35), 850-869.
 • Yardımcı, E. ve Bağlı Kılıç, G. (2010). Çocukların gözünden çevre ve çevre sorunları. İlköğretim Online, 9(3), 1122-1136.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, M. ve Ceylan, O. (2018). Lise öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarının demografik özelliklerine göre karşılaştırılması (Amasya ili örneği). Journal Of International Social Research, 11(55), 734-746.
 • Yiğittir, S. (2012). İlköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin değer yönelimlerinin rokeach ve schwartz değer sınıflandırmasına göre değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (19), 1-15.
 • Yücel, G. ve Kurnaz L. (2021). Yeni gerçeğimiz sürdürülebilirlik. İstanbul: Tohum Yayıncılık.
 • Yüksel, A., ve Barut, D. (2023). Uluslararası çevre hukukunda sürdürülebilir kalkınma. Çevre Şehir ve İklim Dergisi, 2(3), 32-58.
 • Zeegers, Y. ve Clark, I.F. (2014). Sürdürülebilir kalkınma için öğrencilerin eğitim algıları. International Journal of Sustainability in Higher Education, 15(2), 242-253.
Toplam 45 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hayat Boyu Öğrenme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kadriye Yalçın 0000-0002-3544-7502

Fatma Köybaşı Şemin 0000-0002-8684-1235

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 44 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yalçın, K., & Köybaşı Şemin, F. (2024). Sürdürülebilir Gelişme ve Sürdürülebilir Eğitime İlişkin Öğrenci Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(1), 171-207. https://doi.org/10.17152/gefad.1187974
AMA Yalçın K, Köybaşı Şemin F. Sürdürülebilir Gelişme ve Sürdürülebilir Eğitime İlişkin Öğrenci Görüşleri. GEFAD. Nisan 2024;44(1):171-207. doi:10.17152/gefad.1187974
Chicago Yalçın, Kadriye, ve Fatma Köybaşı Şemin. “Sürdürülebilir Gelişme Ve Sürdürülebilir Eğitime İlişkin Öğrenci Görüşleri”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 44, sy. 1 (Nisan 2024): 171-207. https://doi.org/10.17152/gefad.1187974.
EndNote Yalçın K, Köybaşı Şemin F (01 Nisan 2024) Sürdürülebilir Gelişme ve Sürdürülebilir Eğitime İlişkin Öğrenci Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 44 1 171–207.
IEEE K. Yalçın ve F. Köybaşı Şemin, “Sürdürülebilir Gelişme ve Sürdürülebilir Eğitime İlişkin Öğrenci Görüşleri”, GEFAD, c. 44, sy. 1, ss. 171–207, 2024, doi: 10.17152/gefad.1187974.
ISNAD Yalçın, Kadriye - Köybaşı Şemin, Fatma. “Sürdürülebilir Gelişme Ve Sürdürülebilir Eğitime İlişkin Öğrenci Görüşleri”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 44/1 (Nisan 2024), 171-207. https://doi.org/10.17152/gefad.1187974.
JAMA Yalçın K, Köybaşı Şemin F. Sürdürülebilir Gelişme ve Sürdürülebilir Eğitime İlişkin Öğrenci Görüşleri. GEFAD. 2024;44:171–207.
MLA Yalçın, Kadriye ve Fatma Köybaşı Şemin. “Sürdürülebilir Gelişme Ve Sürdürülebilir Eğitime İlişkin Öğrenci Görüşleri”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 44, sy. 1, 2024, ss. 171-07, doi:10.17152/gefad.1187974.
Vancouver Yalçın K, Köybaşı Şemin F. Sürdürülebilir Gelişme ve Sürdürülebilir Eğitime İlişkin Öğrenci Görüşleri. GEFAD. 2024;44(1):171-207.