Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Etkili Süpervizör Geri Bildirimi Ölçeği (ESGBÖ): Ölçek Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yıl 2024, Cilt: 44 Sayı: 1, 631 - 658, 30.04.2024
https://doi.org/10.17152/gefad.1294444

Öz

Bu çalışmada, süpervizör geribildiriminin niteliğini ölçmek amacıyla Etkili Süpervizör Geri Bildirimi Ölçeği (ESGBÖ) geliştirilmiş ve geçerlik güvenirliği sınanmıştır. Alanyazında sıklıkla vurgulanan ölçek geliştirme adımları sırasıyla izlenmiş ve çalışmada ESGBÖ’nün yapı geçerliği, ölçüt-bağıntılı geçerliği ve güvenirlik indeksleri incelenmiştir. Araştırmaya toplam 439 süpervizyon alan kişi (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı son sınıf öğrencileri) gönüllü bir biçimde katılmışlardır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Demografik Bilgi Formu (DBF), ESGBÖ, Süpervizyon Memnuniyeti Ölçeği (SMÖ) ve Süpervizyon Çalışma Uyumu Envanteri Kısa Formu (SÇUE-KF) kullanılmıştır. Araştırma bulguları, ESGBÖ’nün tek boyutlu bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir. Toplam 13 maddeden oluşan ölçeğin ölçüt-bağıntılı geçerliğe ve yüksek güvenirliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırma bulguları, ESGBÖ’nün geçerliğini ve güvenirliğini destekleyici kanıtlar sunmuştur. Psikolojik danışman eğitiminde etkili süpervizör geri bildirimini arttırmak psikolojik danışmanların sahadaki uygulamalarını ve etkililiklerini destekleyebilir.

Destekleyen Kurum

Bu araştırma TÜBİTAK tarafından desteklenen 121K877 no’lu “Türkiye’de Psikolojik Danışman Eğitiminde Etkili Süpervizör Geri Bildirimi ve Güçlendirilmesi: Bir Araştırma ve Geliştirme Projesi” başlıklı 1001 projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Proje Numarası

121K877 TÜBİTAK SOBAG 1001

Teşekkür

Bu araştırmanın yürütülmesindeki desteklerinden dolayı TÜBİTAK'a teşekkür ederiz.

Kaynakça

 • Aladağ, M. (2014). Critical incidents in individual counseling practicum supervision across different levels of counselor education. Ege Eğitim Dergisi, 15(2), 428-475. doi: 10.12984/eed.82217 Aladağ, M. & Bektaş, D. Y. (2009). Examining individual-counseling practicum in a Turkish undergraduate counseling program. Eğitim Araştırmaları, 37, 53-70.
 • Atik, Z. (2017). Psikolojik danışman adaylarının bireyle psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyonuna ilişkin değerlendirmeleri. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bernard, J. M. & Goodyear, R. K. (2019). Fundamentals of clinical supervision. New York, NY: Pearson. Borders, L. D. & Brown, L. L. (2005). The new handbook of counseling supervision. Mahwah, NJ: Lahaska/Lawrence Erlbaum.
 • Borders, L. D. & Leddick, G. R. (1987). Handbook of counseling supervision. Alexandria, VA: Association for Counselor Education and Supervision.
 • Büyükgöze-Kavas, A. (2011). An evaluation regarding individual and group counseling practicums. Turkish Education Sciences Journal, 9, 411–432.
 • Byrne, B. M. (2010). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming (2nd ed.). New York, NY: Routledge.
 • Carpenter, S. (2018). Ten steps in scale development and reporting: A guide for researchers. Communication Methods and Measures, 12(1), 25-44. doi: 10.1080/19312458.2017.1396583
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Couchon, W. D. & Bernard, J. M. (1984). Effects of timing of supervision on supervisor and counselor performance. The Clinical Supervisor, 2(3), 3-20. doi: 10.1300/J001v02n03_02
 • Curran, P. J., West, S. G. & Finch, J. F. (1996). The robustness of test statistics to nonnormality and specification error in confirmatory factor analysis. Psychological Methods, 1(1), 16-29.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Daniels, J. A. & Larson, L. M. (2001). The impact of performance feedback on counseling self‐efficacy and counselor anxiety. Counselor Education and Supervision, 41(2), 120-130. doi:10.1002/j.1556-6978.2001.tb01276.x
 • DeVellis, R. F. (2003). Scale development: Theory and applications (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Denizli, S. (2010). Danışanların algıladıkları terapötik çalışma uyumu ve oturum etkisi düzeylerinin bazı değişkenlere göre yordanması: Ege Üniversitesi örneği. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Denizli, S., Aladağ M., Bektaş, D. Y., Cihangir-Çankaya, Z. ve Özeke-Kocabaş, E. (2009, Ekim). Psikolojik danışman eğitiminde bireyle psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyonu: Ege Üniversitesi Örneği. Sözel bildiri. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Friedlander, M. L., Siegel, S. M. & Brenock, K. (1989). Parallel processes in counseling and supervision: A case study. Journal of Counseling Psychology, 36(2), 149–157.
 • Heckman-Stone, C. (2004). Trainee preferences for feedback and evaluation in clinical supervision. The Clinical Supervisor, 22(1), 21-33. doi: 10.1300/J001v22n01_03
 • Gonsalvez, C. J., Hamid, G., Savage, N. M. & Livni, D. (2017). The supervision evaluation and supervisory competence scale: Psychometric validation. Australian Psychologist, 52(2), 94-103. doi:10.1111/ap.12269
 • Hoffman, M. A., Hill, C. E., Holmes, S. E. & Freitas, G. F. (2005). Supervisor perspective on the process and outcome of giving easy, difficult, or no feedback to supervisees. Journal of Counseling Psychology, 52(1), 3-13. doi: 10.1037/0022-0167.52.1.3
 • Horn, L. (1965). A rationale and test for the number of factors in factor analysis. Psychometrika, 30(2), 179-185. Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. Psychometrika, 39(1), 31-36.
 • Karpenko, V. & Gidycz, C. A. (2012). The supervisory relationship and the process of evaluation: Recommendations for supervisors. The Clinical Supervisor, 31(2), 138-158. doi: 10.1080/07325223.2013.730014
 • Kline, R. B. (1998). Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford.
 • Ladany, N., Hill, C. E. & Nutt, E. A. (1996). Supervisory Satisfaction Questionnaire. Unpublished instrument.
 • Larson, L. M., Day, S. X., Springer, S. H., Clark, M. P. & Vogel, D. L. (2003). Developing a supervisor feedback rating scale: A brief report. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 35(4), 230-238. doi: 10.1080/07481756.2003.12069069
 • Lehrman-Waterman, D. & Ladany, N. (2001). Development and validation of the Evaluation Process Within Supervision Inventory. Journal of Counseling Psychology, 48(2), 168-177. 168. doi: 10.1037/0022- 0167.48.2.168
 • Meydan, B. (2019). Facilitative and hindering factors regarding the supervisory relationship based on supervisors’ and undergraduate supervisees’ opinions. Pegem Education and Training Journal, 9, 171-208. doi: 10.14527/pegegog.2019.007
 • Meydan, B. & Denizli, S. (2018). Turkish undergraduate supervisees’ views regarding supervisory relationship. Eurasian Journal of Educational Research, 74, 1-24. doi: 10.14689/ejer.2018.74.1
 • Meydan, B. & Koçyiğit-Özyiğit, M. (2019). Supervision relationship: A critical element of counseling supervision. Ege Eğitim Dergisi, 17, 225-257. doi: 10.12984/eed.74105
 • Meydan, B. ve Sağkal, A. S. (2022). Süpervizyon Çalışma Uyumu Envanteri Kısa Formu’nun (SÇUE-KF) Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(2), 856-870. Meydan, B. & Sağkal, A. S. (2023). Supervisory Satisfaction Questionnaire: Turkish validation study. Manuscript submitted for publication.
 • Morran, D. K., Stockton, R. & Bond, L. (1991). Delivery of positive and corrective feedback in counseling groups. Journal of Counseling Psychology, 38(4), 410-414. Doi: 10.1037/0022-0167.38.4.410
 • Munson, C. E. (2002). Handbook of clinical social work supervision (3nd ed). Binghamton, NY: Haworth Norcross, J. C. & Halgin, R. P. (1997). Integrative approaches to psychotherapy supervision. In C. E. Watkins, Jr. (Eds.), Handbook of psychotherapy supervision (ss. 203-222). Chichester: Wiley.
 • Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory. New York, NY: McGraw-Hill.
 • Pamukçu, B., Meydan, B., Koçyiğit-Özyiğit, M., Pehlivan, Y. ve Akkaya, M. S. (2023). Psikolojik danışman eğitiminde süpervizör geri bildirimi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF), 7(1), 202-226. doi: 10.34056/aujef.1182374
 • Roffman, M. S. (2007). Supervisee perceptions of supervisory focus on strengths and constructive focus on deficits: Development and validation of a measure. University of Maryland, College Park.
 • Sabella, S. A., Schultz, J. C. & Landon, T. J. (2020). Validation of a Brief Form of the Supervisory Working Alliance Inventory. Rehabilitation Counseling Bulletin, 63(2), 115-124. doi: 10.1177/0034355219846652
 • Satorra, A. & Bentler, P. M. (1994). Corrections to test statistics and standard errors in covariance structure analysis. In A. von Eye ve C. C. Clogg (Eds), Latent variables analysis: Applications for developmental research (ss. 399-419). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics (4th ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon.
 • Ülker-Tümlü, G., Balkaya Çetin, A. ve Kurtyılmaz, Y. (2015). Psikolojik danışman adaylarının bireyle psikolojik danışma oturumlarının değerlendirilmesi. Sözel bildiri. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Williams, L. (1994). A tool for training supervisors: Using the supervision feedback form (SFF). Journal of Marital and Family Therapy, 20(3), 311-315. doi: 10.1111/j.1752-0606.1994.tb00119.x
 • Worthington, E. L. & Roehlke, H. J. (1979). Effective supervision as perceived by beginning counselors-in-training. Journal of Counseling Psychology, 26(1), 64-73.doi: 10.1037/0022-0167.26.1.64

The Effective Supervisor Feedback Scale (ESFS): The Development, Validation, and Reliability Study

Yıl 2024, Cilt: 44 Sayı: 1, 631 - 658, 30.04.2024
https://doi.org/10.17152/gefad.1294444

Öz

This study develops and validates the Effective Supervisor Feedback Scale (ESFS) to measure the quality of the supervisory feedback in the supervision. Following established scale development procedures, we analyzed the construct validity, criterion-related validity as well as reliability indices of the ESFS. A total of 439 supervisees (senior counseling students) voluntarily participated in the research. The Demographic Information Form, the ESFS, the Supervisory Satisfaction Questionnaire (SSQ) and the Brief Form of the Supervisory Working Alliance Inventory (BSWAI-T) were used as the instruments. Findings supported a unidimensional factor structure for the ESFS. The 13-item scale showed evidence of criterion-related validity and high reliability. These findings provide validity and reliability evidence for the ESFS. Increasing effective supervisor feedback in counselor training would improve counselors’ clinical work and effectiveness.

Proje Numarası

121K877 TÜBİTAK SOBAG 1001

Kaynakça

 • Aladağ, M. (2014). Critical incidents in individual counseling practicum supervision across different levels of counselor education. Ege Eğitim Dergisi, 15(2), 428-475. doi: 10.12984/eed.82217 Aladağ, M. & Bektaş, D. Y. (2009). Examining individual-counseling practicum in a Turkish undergraduate counseling program. Eğitim Araştırmaları, 37, 53-70.
 • Atik, Z. (2017). Psikolojik danışman adaylarının bireyle psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyonuna ilişkin değerlendirmeleri. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bernard, J. M. & Goodyear, R. K. (2019). Fundamentals of clinical supervision. New York, NY: Pearson. Borders, L. D. & Brown, L. L. (2005). The new handbook of counseling supervision. Mahwah, NJ: Lahaska/Lawrence Erlbaum.
 • Borders, L. D. & Leddick, G. R. (1987). Handbook of counseling supervision. Alexandria, VA: Association for Counselor Education and Supervision.
 • Büyükgöze-Kavas, A. (2011). An evaluation regarding individual and group counseling practicums. Turkish Education Sciences Journal, 9, 411–432.
 • Byrne, B. M. (2010). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming (2nd ed.). New York, NY: Routledge.
 • Carpenter, S. (2018). Ten steps in scale development and reporting: A guide for researchers. Communication Methods and Measures, 12(1), 25-44. doi: 10.1080/19312458.2017.1396583
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Couchon, W. D. & Bernard, J. M. (1984). Effects of timing of supervision on supervisor and counselor performance. The Clinical Supervisor, 2(3), 3-20. doi: 10.1300/J001v02n03_02
 • Curran, P. J., West, S. G. & Finch, J. F. (1996). The robustness of test statistics to nonnormality and specification error in confirmatory factor analysis. Psychological Methods, 1(1), 16-29.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Daniels, J. A. & Larson, L. M. (2001). The impact of performance feedback on counseling self‐efficacy and counselor anxiety. Counselor Education and Supervision, 41(2), 120-130. doi:10.1002/j.1556-6978.2001.tb01276.x
 • DeVellis, R. F. (2003). Scale development: Theory and applications (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Denizli, S. (2010). Danışanların algıladıkları terapötik çalışma uyumu ve oturum etkisi düzeylerinin bazı değişkenlere göre yordanması: Ege Üniversitesi örneği. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Denizli, S., Aladağ M., Bektaş, D. Y., Cihangir-Çankaya, Z. ve Özeke-Kocabaş, E. (2009, Ekim). Psikolojik danışman eğitiminde bireyle psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyonu: Ege Üniversitesi Örneği. Sözel bildiri. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Friedlander, M. L., Siegel, S. M. & Brenock, K. (1989). Parallel processes in counseling and supervision: A case study. Journal of Counseling Psychology, 36(2), 149–157.
 • Heckman-Stone, C. (2004). Trainee preferences for feedback and evaluation in clinical supervision. The Clinical Supervisor, 22(1), 21-33. doi: 10.1300/J001v22n01_03
 • Gonsalvez, C. J., Hamid, G., Savage, N. M. & Livni, D. (2017). The supervision evaluation and supervisory competence scale: Psychometric validation. Australian Psychologist, 52(2), 94-103. doi:10.1111/ap.12269
 • Hoffman, M. A., Hill, C. E., Holmes, S. E. & Freitas, G. F. (2005). Supervisor perspective on the process and outcome of giving easy, difficult, or no feedback to supervisees. Journal of Counseling Psychology, 52(1), 3-13. doi: 10.1037/0022-0167.52.1.3
 • Horn, L. (1965). A rationale and test for the number of factors in factor analysis. Psychometrika, 30(2), 179-185. Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. Psychometrika, 39(1), 31-36.
 • Karpenko, V. & Gidycz, C. A. (2012). The supervisory relationship and the process of evaluation: Recommendations for supervisors. The Clinical Supervisor, 31(2), 138-158. doi: 10.1080/07325223.2013.730014
 • Kline, R. B. (1998). Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford.
 • Ladany, N., Hill, C. E. & Nutt, E. A. (1996). Supervisory Satisfaction Questionnaire. Unpublished instrument.
 • Larson, L. M., Day, S. X., Springer, S. H., Clark, M. P. & Vogel, D. L. (2003). Developing a supervisor feedback rating scale: A brief report. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 35(4), 230-238. doi: 10.1080/07481756.2003.12069069
 • Lehrman-Waterman, D. & Ladany, N. (2001). Development and validation of the Evaluation Process Within Supervision Inventory. Journal of Counseling Psychology, 48(2), 168-177. 168. doi: 10.1037/0022- 0167.48.2.168
 • Meydan, B. (2019). Facilitative and hindering factors regarding the supervisory relationship based on supervisors’ and undergraduate supervisees’ opinions. Pegem Education and Training Journal, 9, 171-208. doi: 10.14527/pegegog.2019.007
 • Meydan, B. & Denizli, S. (2018). Turkish undergraduate supervisees’ views regarding supervisory relationship. Eurasian Journal of Educational Research, 74, 1-24. doi: 10.14689/ejer.2018.74.1
 • Meydan, B. & Koçyiğit-Özyiğit, M. (2019). Supervision relationship: A critical element of counseling supervision. Ege Eğitim Dergisi, 17, 225-257. doi: 10.12984/eed.74105
 • Meydan, B. ve Sağkal, A. S. (2022). Süpervizyon Çalışma Uyumu Envanteri Kısa Formu’nun (SÇUE-KF) Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(2), 856-870. Meydan, B. & Sağkal, A. S. (2023). Supervisory Satisfaction Questionnaire: Turkish validation study. Manuscript submitted for publication.
 • Morran, D. K., Stockton, R. & Bond, L. (1991). Delivery of positive and corrective feedback in counseling groups. Journal of Counseling Psychology, 38(4), 410-414. Doi: 10.1037/0022-0167.38.4.410
 • Munson, C. E. (2002). Handbook of clinical social work supervision (3nd ed). Binghamton, NY: Haworth Norcross, J. C. & Halgin, R. P. (1997). Integrative approaches to psychotherapy supervision. In C. E. Watkins, Jr. (Eds.), Handbook of psychotherapy supervision (ss. 203-222). Chichester: Wiley.
 • Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory. New York, NY: McGraw-Hill.
 • Pamukçu, B., Meydan, B., Koçyiğit-Özyiğit, M., Pehlivan, Y. ve Akkaya, M. S. (2023). Psikolojik danışman eğitiminde süpervizör geri bildirimi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF), 7(1), 202-226. doi: 10.34056/aujef.1182374
 • Roffman, M. S. (2007). Supervisee perceptions of supervisory focus on strengths and constructive focus on deficits: Development and validation of a measure. University of Maryland, College Park.
 • Sabella, S. A., Schultz, J. C. & Landon, T. J. (2020). Validation of a Brief Form of the Supervisory Working Alliance Inventory. Rehabilitation Counseling Bulletin, 63(2), 115-124. doi: 10.1177/0034355219846652
 • Satorra, A. & Bentler, P. M. (1994). Corrections to test statistics and standard errors in covariance structure analysis. In A. von Eye ve C. C. Clogg (Eds), Latent variables analysis: Applications for developmental research (ss. 399-419). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics (4th ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon.
 • Ülker-Tümlü, G., Balkaya Çetin, A. ve Kurtyılmaz, Y. (2015). Psikolojik danışman adaylarının bireyle psikolojik danışma oturumlarının değerlendirilmesi. Sözel bildiri. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Williams, L. (1994). A tool for training supervisors: Using the supervision feedback form (SFF). Journal of Marital and Family Therapy, 20(3), 311-315. doi: 10.1111/j.1752-0606.1994.tb00119.x
 • Worthington, E. L. & Roehlke, H. J. (1979). Effective supervision as perceived by beginning counselors-in-training. Journal of Counseling Psychology, 26(1), 64-73.doi: 10.1037/0022-0167.26.1.64
Toplam 41 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Okul Psikolojik Danışmanlığı
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Betül Meydan 0000-0002-9978-6255

Ali Serdar Sağkal 0000-0002-2597-8115

Burcu Pamukçu Karasu 0000-0003-2266-0176

Proje Numarası 121K877 TÜBİTAK SOBAG 1001
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 44 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Meydan, B., Sağkal, A. S., & Pamukçu Karasu, B. (2024). Etkili Süpervizör Geri Bildirimi Ölçeği (ESGBÖ): Ölçek Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(1), 631-658. https://doi.org/10.17152/gefad.1294444
AMA Meydan B, Sağkal AS, Pamukçu Karasu B. Etkili Süpervizör Geri Bildirimi Ölçeği (ESGBÖ): Ölçek Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. GEFAD. Nisan 2024;44(1):631-658. doi:10.17152/gefad.1294444
Chicago Meydan, Betül, Ali Serdar Sağkal, ve Burcu Pamukçu Karasu. “Etkili Süpervizör Geri Bildirimi Ölçeği (ESGBÖ): Ölçek Geliştirme, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 44, sy. 1 (Nisan 2024): 631-58. https://doi.org/10.17152/gefad.1294444.
EndNote Meydan B, Sağkal AS, Pamukçu Karasu B (01 Nisan 2024) Etkili Süpervizör Geri Bildirimi Ölçeği (ESGBÖ): Ölçek Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 44 1 631–658.
IEEE B. Meydan, A. S. Sağkal, ve B. Pamukçu Karasu, “Etkili Süpervizör Geri Bildirimi Ölçeği (ESGBÖ): Ölçek Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, GEFAD, c. 44, sy. 1, ss. 631–658, 2024, doi: 10.17152/gefad.1294444.
ISNAD Meydan, Betül vd. “Etkili Süpervizör Geri Bildirimi Ölçeği (ESGBÖ): Ölçek Geliştirme, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 44/1 (Nisan 2024), 631-658. https://doi.org/10.17152/gefad.1294444.
JAMA Meydan B, Sağkal AS, Pamukçu Karasu B. Etkili Süpervizör Geri Bildirimi Ölçeği (ESGBÖ): Ölçek Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. GEFAD. 2024;44:631–658.
MLA Meydan, Betül vd. “Etkili Süpervizör Geri Bildirimi Ölçeği (ESGBÖ): Ölçek Geliştirme, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 44, sy. 1, 2024, ss. 631-58, doi:10.17152/gefad.1294444.
Vancouver Meydan B, Sağkal AS, Pamukçu Karasu B. Etkili Süpervizör Geri Bildirimi Ölçeği (ESGBÖ): Ölçek Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. GEFAD. 2024;44(1):631-58.