Sistematik Derlemeler ve Meta Analiz
BibTex RIS Kaynak Göster

Bibliometric Analysis of Philosophy for Children

Yıl 2024, Cilt: 44 Sayı: 1, 771 - 800, 30.04.2024
https://doi.org/10.17152/gefad.1338643

Öz

This research was conducted to create a bibliometric analysis of philosophy for children. Bibliometric technique was used in the research. A total of 651 data on philosophy for children, made until the end of December 1975-2022, were obtained from the WoS indexed databases and these data were analyzed and visualized. The VOSwiever package program was used for visualization of the data. As a result of the analysis, it was concluded that the most publications were made in 2017, the most used language of publication was English, and the UK was the country with the highest number of publications. And it was concluded the most works are given in the type of article, the author who has given the most publications is Murris K, the institution with the most publications is Montclair State University, the most widely published by the Journal Childhood and Philosophy and the most commonly used keyword is “philosophy for children”. In the findings related to citations, it was determined that the subject received the most citations in 2020, and the publication that received the most citations was the study conducted by Lyle in 2008 and published in “Language and Education”.

Kaynakça

 • Abaspour, N., Nowrozi, A.R., & Latifi, Z. (2015). Investigating the effect of educating philosophy in the children on the spiritual development of female students with 12-14 years old in the City of Isfahan. Journal of Education and Practice, 6(11), 162-166.
 • Arabzadeh, Z., Abdolahi, S., & Lory, S. (2016). Investigating the effectiveness of program philosophy to increase children’s intelligence in Tehran. International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences (IJBPAS), 5(1), 40-46.
 • Akkocaoğlu Çayır, N. (2015). Çocuklar için felsefe eğitimi üzerine nitel bir araştırma (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Aksoy, B., Bozdoğan, K., & Sönmez, Ö. F. (2021). An evaluation of the publications in the field of geography education: bibliometric analysis based on the web of science database. Review of International Geographical Education, 11(2), 540-557. https://doi.org/10.33403/rigeo.724741
 • Avcı, M., & Kurudayıoğlu, M. (2022). Türkçede iki dillilik çalışmalarının bibliyometrik analizi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 10(1), 252-265. https://doi.org/10.16916/aded.1030651
 • Badri, R., & Vahedi, Z. (2017). The effectiveness of “the philosophy for children program” on the spiritual ıntelligence of the student. International Journal of Educational and Psychological Researches XX(XX), 1-7.
 • Banisi, P., Esfandabad, H.S., & Emamipour, S. (2018). The impact of philosophy for children on social skills, metacognition and tolerance of ambiguity in the junior high school students. Iranian journal of educational Sociology, 1(9), 163-178.
 • Batur, Z., & Özcan, H. Z. (2020). Eleştirel düşünme üzerine yazılan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 9(2), 834-854.
 • Bayraktar, L. (2023). Felsefi bakış ihtiyacı: Çağa ve olaylara felsefeyle bakmak. Türk Yurdu, Nisan, 51-53.
 • Bıçakçı, M., & Baloğlu, M. (2021). Üstün zekalıların kişilik özellikleri üzerine yapılan araştırmaların bibliyometrik analizi (1957-2020). Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(özel sayı), 125-157. https://doi.org/10.19171/uefad.845218
 • Bozdoğan, K. (2020). A bibliometric analysis of educational studies about “museum education”. Participatory Educational Research (PER), 7(3), 161-179. https://doi.org/10.17275/per.20.40.7.3
 • Budak Durmuş, F., & Çalışkan, M. (2022). Çocuklarla felsefe konusunda Türkiye’de yapılmış akademik çalışmaların içerik analizi. Felsefe Dünyası, (76), 105-134.
 • Castano, J. P., Arnal-Pastor, M., Pagan-Castano, E., & Guijarro-Garcia, M. (2022). Bibliometric analysis of the literature on critical thinking: an increasingly important competence for higher education students. Economic Research, 1-22. https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2125888
 • Cassidy, C., & Christie, D. (2013). Philosophy with children: Talking, thinking and learning together. Early Child Development and Care 183(8), 1072-1083. https://doi.org/10.1080/03004430.2013.773509
 • Cin Şeker, Z. (2022). Türkçe derslerinde metinlerle eleştirel düşünme becerisinin geliştirilmesi bağlamında işlevsel bir yaklaşım önerisi: Çocuklar için felsefe (P4C). The Journal of International Social Science Education, 8(1), 98-122. https://doi.org/10.47615/issej.1094455
 • Colom, R., Morion, F.G., Magro, C., & Morill, E. (2014). The long-term ımpact of philosophy for children: a longitudinal study (preliminary results). Analytic Teaching and Philosophical Praxi, 35(1), 0-56.
 • Cornejo-Araya, C.A., Gomez-Araya, C. A., Munoz-Huerta, Y. P., & Reyes-Vergara, C. P. (2021). What do we know about giftedness and underachievement? A bibliometric analysis. International Journal of Research in Education and Science, 7(2), 400-411. https://doi.org/10.46328/ijres.1481
 • Çelik, M. (2022). Erken çocukluk eğitimi çalışmalarının bibliyometrik analizi: 1976-2022. Manisa Celal Bayar University Journal of the Faculty of Education, 10(1), 65-81. https://doi.org/10.52826/mcbuefd.1083567
 • Daniel, M.F., Gagnon, M., & Pettier, J.C. (2012). Philosophy for children and the developmental process of dialogical critical thinking in the groups of the preschool children. Advances in Early Education and Day Care, 16, 159-181. https://doi.org/10.1108/S0270-4021(2012)0000016010
 • Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 133, 285–296. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070
 • Draman, S. F. S., & Mord, N. (2021). A bibliometric review on chemistry education: bodies of research, 1980-2020. Asian Journal of University Education, 17(4), 432-441. https://doi.org/10.24191/ajue.v17i4.16195
 • Djeki, E., Degila, J., Bondiombouy, C., & Alhassan, M. H. (2022). E learning bibliometric analysis from 2015 to 2020. Journal of Computers in Education, 9(4), 727–754. https://doi.org/10.1007/s40692-021-00218-4
 • Erfani, N., & Rezaei, M. (2016). The effect of teaching philosophy on the critical thinking of female students. International Journal of Pharmaceutical Research & Allied Science, 5(2), 484-491.
 • Ergin, B., & Ergin, E. (2022). “Dijital oyun” ile ilgili çalışmaların incelenmesi: bir bibliyometrik analiz. TRT Akademi, 7(16), 824-851. https://doi.org/10.37679/trta.1142969
 • Gao, Y., Wong, S. L., Khambari, M. N., & Noordin, N. (2022). A bibliometric analysis of online faculty professional development in higher education. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 17(17), 1-19. https://doi.org/10.1186/s41039-022-00196-w
 • Gasparatou, R., & Kampeza, M. (2012). Introducing P4C in kindergarten in Greece. Analytic Teaching and Philosophical Praxis, 33(1), 72-82.
 • Gavinolla, M.R., Agita, L., & Swain, S.K. (2022). State of the research on teacher education and sustainability: a bibliometrics analysis. Journal of Teacher Education for Sustainability, 24(2), 147-165. https://doi.org/10.2478/jtes-2022-0022
 • Ghaedi, Y., Mahdian, M., & Fomani, F.K. (2015). Identifying dimensions of creative thinking in preschool children during implementation of philosophy for children (P4C) program: a directed content analysis. American Journal of Educational Research, 3(5), 547-551. https://doi.org/10.12691/education-3-5-2
 • Göçer, A., & Kurt, A. (2022). Soru sorma üzerine yapılan çalışmaların bibliyometrik analizi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(49), 340-360.
 • Guo, X. (2022). A bibliometric analysis of child language during 1900–2021. Frontiers in Psychology, 13, 1-17. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.862042
 • Hursen, C. (2021). Identifying research trends for technology use in pre-school curricula through content and bibliometric analysis methods. Postmodern Openings, 12(4), 62-88. https://doi.org/10.18662/po/12.4/361
 • Işıklar, S. (2020). Çocuklar için felsefe eğitimi programının 5-6 yaş çocuklarda felsefi sorgulama yoluyla eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Jahani, R., Nodehi, H., & Akbari, A. (2016). Effect of the P4C (philosophy for children as a content approach) on moral gudgment of sixth grade students (case study: Jolgeh Rokh Area). Scinzer Journal of Humanities, 2(1), 19-23. http://doi.org/10.21634/SJH.2.1.1923
 • Julia, J., Supriatna, E., Isrokatun, I., Aisyah, I., Hakim, A., & Odebode, A. A. (2020). Moral education (2010-2019): A bibliometric study (part 2). Universal Journal Education Research, 8(7), 2954-2968. http://doi.org/10.13189/ujer.2020.080724
 • Karagöz, B., & Şeref, İ. (2019). Değerler Eğitimi Dergisi’nin bibliyometrik analizi. Değerler Eğitimi Dergisi, 17(37), 219-246. https://doi.org/10.34234/ded.507761
 • Kayadibi, N. (2022). Dinleme konusunda yapılan eğitim araştırmalarının bibliyometrik analizi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 26(2), 507-522.
 • Kefeli, İ., Üçüncü, D., & Yaman Z. (2021). Üstün yetenekli/zekâlı öğrencilerle ‘Çocuklar için felsefi etkinlik’ uygulaması: Nitel bir çalışma örneği. Turkish Journal of Primary Education, 6 (1), 51-65. https://doi.org/10.52797/tujped.850057
 • Kenny, C., & Anne, L. (2022). Succesful pedagogical leadership: Bibliometric analysis from the web of science database (2017-2021). International Journal of Educational Leadership and Management, 10(2), 140-167. https://doi.org/10.17583/ijelm.8847
 • Kurtuluş, M. A., & Bilen, K. (2021). A bibliometric analysis on nature of science: a review of the research between 1986-2019. Scientific Educational Studies, 5(1), 47-65. https://doi.org/10.31798/ses.941238
 • Marin-Marin, J.A., Moreno-Guerrero, A. J., Duo-Terron, P., & Lopez-Belmonte, J. (2021). STEAM in education: A bibliometric analysis of performance and co-words in Web of Science. International Journal of STEM Education, 8(41), 1-21. https://doi.org/10.1186/s40594-021-00296-x
 • Matthews, G. (2000). Çocukluk felsefesi. (Çev. Çakmak, E.). İstanbul: Gendaş Kültür Yayınları.
 • McLeod, T. L. (2010). Philosophy for children as a pedagogy for developing oral english as a second language students (Unpublished doctoral dissertation). New Mexico State University, USA.
 • Mehdiyev, G., & Tozduman Yaralı, K. (2020). The effectiveness of training of philosophy with children on children’s attitudes toward human values. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 15(29), 251-279. https://doi.org/10.35675/befdergi.683349
 • Mengüşoğlu, T. (2008). Felsefeye giriş. İstanbul: Remzi.
 • Michaud, O. (2013). A qualitative study on education authority, shared authority and the practice of philosophy in a kindergarten classroom: a study of the multiple dimensions and complexities of a democratic classroom (Unpublished doctoral dissertation). Montclair State University, USA.
 • Pearson, W.S. (2022). The teaching English as a second language electronic journal (TESL-EJ): A bibliometrical analysis of the First 99 issues. TESL-EJ, 25(4), 1-21.
 • Pekkarakaş, E. (2020). Okul öncesi eğitim döneminde çocuklar için felsefe eğitiminin öğrencilerin yaratıcılık düzeylerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir.
 • Pourtaghi, V., Hosseini, A., & Hejazi, E. (2014). Effectiveness of implementing philosophy for children program on students’ creativity. Scientific Journal of Pure and Applied Sciences, 3(6), 375-380. https://doi.org/10.14196/sjpas.v3i6.1369
 • Saka, T., & İnaltekin, T. (2021). Araştırma-sorgulamaya dayalı öğretime yönelik akademik çalışmaların bibliyometrik analizi (2000-2020). OPUS, 18(40), 2408-24491. https://doi.org/10.26466/opus.865502
 • Sare, E., Luik, P., & Tulviste, T. (2016). Improving pre-schoolers’ reasoning skills using the philosophy for children programme. Trames, 20(70/65), 273-295. https://doi.org/10.3176/tr.2016.3.03
 • Seyran, F., & Gürhan, N. (2021). Prevalent violence among students in education ınstitutions: A bibliometric research on school bullying. KEFAD, 22(3), 1690-1723.
 • Shatalebi, A., & Hedayati, M. (2016). Investigating the effects of “philosophy for children” program on the reduction of psychosomatic disorders symptoms in 9-11 age boys. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 66, 1-9. https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ILSHS.66.1
 • Sönmez, B. (2016). Düşünme eğitimi dersinin ilköğretim 6.sınıf öğrencilerinin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi) Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Supriadi, U., Supriyadi, T., Abdussalam, A., & Rahman, A. A. (2021). A decade of value education model: a bibliometric study of scopus database in 2011-2020. European Journal of Educational Research, 11(1), 557 – 571. https://doi.org/10.12973/eu-jer.11.1.557
 • Suseelan, M., Chew, C.M., & Huan, C. (2022). Research on mathematics problem solving in elementary education conducted from 1969 to 2021: A bibliometric review. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 10(4), 1003-1029. https://doi.org/10.46328/ijemst.2198
 • Taş, H. (2022). Çocuklarla felsefe çalışmalarında kullanılabilecek bazı matematiksel ve mantıksal paradoks örnekleri. Kesit Akademi Dergisi 8(11), 636-351. https://doi.org/10.29228/kesit.58024
 • Taşdelen, K. (2021). Dördüncü sınıf öğrencilerinde çocuklar için felsefe eğitimine yönelik eleştirel düşünme becerilerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Taşdelen, V. (2015). Felsefe kültürü. Ankara: Hece.
 • Taşdelen, V. (2017). Benlik ve varoluş. Ankara: Hece.
 • Türksoy, N. (2020). Çocuklar için felsefe (p4c) eğitiminin ortaokul öğrencilerinin bilimsel sorgulamaya yönelik görüşlerine ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişimine katkısı: bir karma yöntem araştırması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya.
 • Yeşiltaş, E., & Yılmazer, A. (2021). Eğitimde medya okuryazarlığı ile ilgili araştırmalara yönelik bibliyometrik bir analiz. OPUS, 11(18), 4903-4929. https://doi.org/10.26466/opus.935547
 • Yıldırım Kırbacı, G. (2022). Bilimsel okuryazarlık ile ilgili akademik çalışmaların bibliyometrik analizi ve PISA sonuçları ile ilişkisi (Yayımlanmamış yüksek lisasn tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Yıldırım, M., & Türker Altan, S. (2017). Araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının ilkokul öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine etkisi. Mustafa Kemal Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(38), 71-89.
 • Yılmaz, K. (2021). Sosyal bilimlerde ve eğitim bilimlerinde sistematik derleme, meta değerlendirme ve bibliyometrik analizler. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 1457-1490. https://doi.org/10.33206/mjss.791537

Çocuklar için Felsefenin Bibliyometrik Analizi

Yıl 2024, Cilt: 44 Sayı: 1, 771 - 800, 30.04.2024
https://doi.org/10.17152/gefad.1338643

Öz

Bu araştırma, çocuklar için felsefenin bibliyometrik analizini oluşturmak amacıyla yapılmıştır. Çocuklar için felsefe konusunda yapılmış bilimsel araştırmaları bütünlüklü bir bakış açısıyla analiz etmeyi amaçlayan araştırmada, bibliyometrik teknik kullanılmıştır. WoS indeksli veri tabanlarından çocuklar için felsefe üzerine, 1975-2022 yılı Aralık ayı sonuna kadar yapılmış toplam 651 veri elde edilmiş ve bu veriler analiz edilerek görselleştirilmiştir. Verilerin görselleştirilmesi için VOSwiever paket programı kullanılmıştır. Analizler sonucunda en fazla 2017 yılında yayın yapıldığı, en fazla kullanılan yayın dilinin İngilizce olduğu ve ülke olarak en fazla İngiltere’nin yayın yaptığı tespit edilmiştir. En çok makale türünde eser verildiği, en fazla yayın veren yazarın Murris K olduğu, en çok yayın yapan kurumun Montclair Eyalet Üniversitesi olduğu, en çok Childhood and Philosophy Dergisinin yayın yaptığı ve anahtar kelime olarak en sık “philosophy for children”ın kullanıldığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Atıflara ilişkin bulgularda ise konunun en fazla 2020 yılında atıf aldığı, en çok atıf alan yayının ise Lyle tarafından 2008 yılında yapılan ve “Language and Education”da yayımlanan çalışma olduğu tespit edilmiştir. Çocuklar için felsefe konusunda mevcut manzarayı betimlemeye çalışan bu araştırmanın ileri araştırmalar için bütünlüklü bir perspektif sunacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Abaspour, N., Nowrozi, A.R., & Latifi, Z. (2015). Investigating the effect of educating philosophy in the children on the spiritual development of female students with 12-14 years old in the City of Isfahan. Journal of Education and Practice, 6(11), 162-166.
 • Arabzadeh, Z., Abdolahi, S., & Lory, S. (2016). Investigating the effectiveness of program philosophy to increase children’s intelligence in Tehran. International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences (IJBPAS), 5(1), 40-46.
 • Akkocaoğlu Çayır, N. (2015). Çocuklar için felsefe eğitimi üzerine nitel bir araştırma (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Aksoy, B., Bozdoğan, K., & Sönmez, Ö. F. (2021). An evaluation of the publications in the field of geography education: bibliometric analysis based on the web of science database. Review of International Geographical Education, 11(2), 540-557. https://doi.org/10.33403/rigeo.724741
 • Avcı, M., & Kurudayıoğlu, M. (2022). Türkçede iki dillilik çalışmalarının bibliyometrik analizi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 10(1), 252-265. https://doi.org/10.16916/aded.1030651
 • Badri, R., & Vahedi, Z. (2017). The effectiveness of “the philosophy for children program” on the spiritual ıntelligence of the student. International Journal of Educational and Psychological Researches XX(XX), 1-7.
 • Banisi, P., Esfandabad, H.S., & Emamipour, S. (2018). The impact of philosophy for children on social skills, metacognition and tolerance of ambiguity in the junior high school students. Iranian journal of educational Sociology, 1(9), 163-178.
 • Batur, Z., & Özcan, H. Z. (2020). Eleştirel düşünme üzerine yazılan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 9(2), 834-854.
 • Bayraktar, L. (2023). Felsefi bakış ihtiyacı: Çağa ve olaylara felsefeyle bakmak. Türk Yurdu, Nisan, 51-53.
 • Bıçakçı, M., & Baloğlu, M. (2021). Üstün zekalıların kişilik özellikleri üzerine yapılan araştırmaların bibliyometrik analizi (1957-2020). Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(özel sayı), 125-157. https://doi.org/10.19171/uefad.845218
 • Bozdoğan, K. (2020). A bibliometric analysis of educational studies about “museum education”. Participatory Educational Research (PER), 7(3), 161-179. https://doi.org/10.17275/per.20.40.7.3
 • Budak Durmuş, F., & Çalışkan, M. (2022). Çocuklarla felsefe konusunda Türkiye’de yapılmış akademik çalışmaların içerik analizi. Felsefe Dünyası, (76), 105-134.
 • Castano, J. P., Arnal-Pastor, M., Pagan-Castano, E., & Guijarro-Garcia, M. (2022). Bibliometric analysis of the literature on critical thinking: an increasingly important competence for higher education students. Economic Research, 1-22. https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2125888
 • Cassidy, C., & Christie, D. (2013). Philosophy with children: Talking, thinking and learning together. Early Child Development and Care 183(8), 1072-1083. https://doi.org/10.1080/03004430.2013.773509
 • Cin Şeker, Z. (2022). Türkçe derslerinde metinlerle eleştirel düşünme becerisinin geliştirilmesi bağlamında işlevsel bir yaklaşım önerisi: Çocuklar için felsefe (P4C). The Journal of International Social Science Education, 8(1), 98-122. https://doi.org/10.47615/issej.1094455
 • Colom, R., Morion, F.G., Magro, C., & Morill, E. (2014). The long-term ımpact of philosophy for children: a longitudinal study (preliminary results). Analytic Teaching and Philosophical Praxi, 35(1), 0-56.
 • Cornejo-Araya, C.A., Gomez-Araya, C. A., Munoz-Huerta, Y. P., & Reyes-Vergara, C. P. (2021). What do we know about giftedness and underachievement? A bibliometric analysis. International Journal of Research in Education and Science, 7(2), 400-411. https://doi.org/10.46328/ijres.1481
 • Çelik, M. (2022). Erken çocukluk eğitimi çalışmalarının bibliyometrik analizi: 1976-2022. Manisa Celal Bayar University Journal of the Faculty of Education, 10(1), 65-81. https://doi.org/10.52826/mcbuefd.1083567
 • Daniel, M.F., Gagnon, M., & Pettier, J.C. (2012). Philosophy for children and the developmental process of dialogical critical thinking in the groups of the preschool children. Advances in Early Education and Day Care, 16, 159-181. https://doi.org/10.1108/S0270-4021(2012)0000016010
 • Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 133, 285–296. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070
 • Draman, S. F. S., & Mord, N. (2021). A bibliometric review on chemistry education: bodies of research, 1980-2020. Asian Journal of University Education, 17(4), 432-441. https://doi.org/10.24191/ajue.v17i4.16195
 • Djeki, E., Degila, J., Bondiombouy, C., & Alhassan, M. H. (2022). E learning bibliometric analysis from 2015 to 2020. Journal of Computers in Education, 9(4), 727–754. https://doi.org/10.1007/s40692-021-00218-4
 • Erfani, N., & Rezaei, M. (2016). The effect of teaching philosophy on the critical thinking of female students. International Journal of Pharmaceutical Research & Allied Science, 5(2), 484-491.
 • Ergin, B., & Ergin, E. (2022). “Dijital oyun” ile ilgili çalışmaların incelenmesi: bir bibliyometrik analiz. TRT Akademi, 7(16), 824-851. https://doi.org/10.37679/trta.1142969
 • Gao, Y., Wong, S. L., Khambari, M. N., & Noordin, N. (2022). A bibliometric analysis of online faculty professional development in higher education. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 17(17), 1-19. https://doi.org/10.1186/s41039-022-00196-w
 • Gasparatou, R., & Kampeza, M. (2012). Introducing P4C in kindergarten in Greece. Analytic Teaching and Philosophical Praxis, 33(1), 72-82.
 • Gavinolla, M.R., Agita, L., & Swain, S.K. (2022). State of the research on teacher education and sustainability: a bibliometrics analysis. Journal of Teacher Education for Sustainability, 24(2), 147-165. https://doi.org/10.2478/jtes-2022-0022
 • Ghaedi, Y., Mahdian, M., & Fomani, F.K. (2015). Identifying dimensions of creative thinking in preschool children during implementation of philosophy for children (P4C) program: a directed content analysis. American Journal of Educational Research, 3(5), 547-551. https://doi.org/10.12691/education-3-5-2
 • Göçer, A., & Kurt, A. (2022). Soru sorma üzerine yapılan çalışmaların bibliyometrik analizi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(49), 340-360.
 • Guo, X. (2022). A bibliometric analysis of child language during 1900–2021. Frontiers in Psychology, 13, 1-17. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.862042
 • Hursen, C. (2021). Identifying research trends for technology use in pre-school curricula through content and bibliometric analysis methods. Postmodern Openings, 12(4), 62-88. https://doi.org/10.18662/po/12.4/361
 • Işıklar, S. (2020). Çocuklar için felsefe eğitimi programının 5-6 yaş çocuklarda felsefi sorgulama yoluyla eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Jahani, R., Nodehi, H., & Akbari, A. (2016). Effect of the P4C (philosophy for children as a content approach) on moral gudgment of sixth grade students (case study: Jolgeh Rokh Area). Scinzer Journal of Humanities, 2(1), 19-23. http://doi.org/10.21634/SJH.2.1.1923
 • Julia, J., Supriatna, E., Isrokatun, I., Aisyah, I., Hakim, A., & Odebode, A. A. (2020). Moral education (2010-2019): A bibliometric study (part 2). Universal Journal Education Research, 8(7), 2954-2968. http://doi.org/10.13189/ujer.2020.080724
 • Karagöz, B., & Şeref, İ. (2019). Değerler Eğitimi Dergisi’nin bibliyometrik analizi. Değerler Eğitimi Dergisi, 17(37), 219-246. https://doi.org/10.34234/ded.507761
 • Kayadibi, N. (2022). Dinleme konusunda yapılan eğitim araştırmalarının bibliyometrik analizi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 26(2), 507-522.
 • Kefeli, İ., Üçüncü, D., & Yaman Z. (2021). Üstün yetenekli/zekâlı öğrencilerle ‘Çocuklar için felsefi etkinlik’ uygulaması: Nitel bir çalışma örneği. Turkish Journal of Primary Education, 6 (1), 51-65. https://doi.org/10.52797/tujped.850057
 • Kenny, C., & Anne, L. (2022). Succesful pedagogical leadership: Bibliometric analysis from the web of science database (2017-2021). International Journal of Educational Leadership and Management, 10(2), 140-167. https://doi.org/10.17583/ijelm.8847
 • Kurtuluş, M. A., & Bilen, K. (2021). A bibliometric analysis on nature of science: a review of the research between 1986-2019. Scientific Educational Studies, 5(1), 47-65. https://doi.org/10.31798/ses.941238
 • Marin-Marin, J.A., Moreno-Guerrero, A. J., Duo-Terron, P., & Lopez-Belmonte, J. (2021). STEAM in education: A bibliometric analysis of performance and co-words in Web of Science. International Journal of STEM Education, 8(41), 1-21. https://doi.org/10.1186/s40594-021-00296-x
 • Matthews, G. (2000). Çocukluk felsefesi. (Çev. Çakmak, E.). İstanbul: Gendaş Kültür Yayınları.
 • McLeod, T. L. (2010). Philosophy for children as a pedagogy for developing oral english as a second language students (Unpublished doctoral dissertation). New Mexico State University, USA.
 • Mehdiyev, G., & Tozduman Yaralı, K. (2020). The effectiveness of training of philosophy with children on children’s attitudes toward human values. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 15(29), 251-279. https://doi.org/10.35675/befdergi.683349
 • Mengüşoğlu, T. (2008). Felsefeye giriş. İstanbul: Remzi.
 • Michaud, O. (2013). A qualitative study on education authority, shared authority and the practice of philosophy in a kindergarten classroom: a study of the multiple dimensions and complexities of a democratic classroom (Unpublished doctoral dissertation). Montclair State University, USA.
 • Pearson, W.S. (2022). The teaching English as a second language electronic journal (TESL-EJ): A bibliometrical analysis of the First 99 issues. TESL-EJ, 25(4), 1-21.
 • Pekkarakaş, E. (2020). Okul öncesi eğitim döneminde çocuklar için felsefe eğitiminin öğrencilerin yaratıcılık düzeylerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir.
 • Pourtaghi, V., Hosseini, A., & Hejazi, E. (2014). Effectiveness of implementing philosophy for children program on students’ creativity. Scientific Journal of Pure and Applied Sciences, 3(6), 375-380. https://doi.org/10.14196/sjpas.v3i6.1369
 • Saka, T., & İnaltekin, T. (2021). Araştırma-sorgulamaya dayalı öğretime yönelik akademik çalışmaların bibliyometrik analizi (2000-2020). OPUS, 18(40), 2408-24491. https://doi.org/10.26466/opus.865502
 • Sare, E., Luik, P., & Tulviste, T. (2016). Improving pre-schoolers’ reasoning skills using the philosophy for children programme. Trames, 20(70/65), 273-295. https://doi.org/10.3176/tr.2016.3.03
 • Seyran, F., & Gürhan, N. (2021). Prevalent violence among students in education ınstitutions: A bibliometric research on school bullying. KEFAD, 22(3), 1690-1723.
 • Shatalebi, A., & Hedayati, M. (2016). Investigating the effects of “philosophy for children” program on the reduction of psychosomatic disorders symptoms in 9-11 age boys. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 66, 1-9. https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ILSHS.66.1
 • Sönmez, B. (2016). Düşünme eğitimi dersinin ilköğretim 6.sınıf öğrencilerinin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi) Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Supriadi, U., Supriyadi, T., Abdussalam, A., & Rahman, A. A. (2021). A decade of value education model: a bibliometric study of scopus database in 2011-2020. European Journal of Educational Research, 11(1), 557 – 571. https://doi.org/10.12973/eu-jer.11.1.557
 • Suseelan, M., Chew, C.M., & Huan, C. (2022). Research on mathematics problem solving in elementary education conducted from 1969 to 2021: A bibliometric review. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 10(4), 1003-1029. https://doi.org/10.46328/ijemst.2198
 • Taş, H. (2022). Çocuklarla felsefe çalışmalarında kullanılabilecek bazı matematiksel ve mantıksal paradoks örnekleri. Kesit Akademi Dergisi 8(11), 636-351. https://doi.org/10.29228/kesit.58024
 • Taşdelen, K. (2021). Dördüncü sınıf öğrencilerinde çocuklar için felsefe eğitimine yönelik eleştirel düşünme becerilerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Taşdelen, V. (2015). Felsefe kültürü. Ankara: Hece.
 • Taşdelen, V. (2017). Benlik ve varoluş. Ankara: Hece.
 • Türksoy, N. (2020). Çocuklar için felsefe (p4c) eğitiminin ortaokul öğrencilerinin bilimsel sorgulamaya yönelik görüşlerine ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişimine katkısı: bir karma yöntem araştırması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya.
 • Yeşiltaş, E., & Yılmazer, A. (2021). Eğitimde medya okuryazarlığı ile ilgili araştırmalara yönelik bibliyometrik bir analiz. OPUS, 11(18), 4903-4929. https://doi.org/10.26466/opus.935547
 • Yıldırım Kırbacı, G. (2022). Bilimsel okuryazarlık ile ilgili akademik çalışmaların bibliyometrik analizi ve PISA sonuçları ile ilişkisi (Yayımlanmamış yüksek lisasn tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Yıldırım, M., & Türker Altan, S. (2017). Araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının ilkokul öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine etkisi. Mustafa Kemal Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(38), 71-89.
 • Yılmaz, K. (2021). Sosyal bilimlerde ve eğitim bilimlerinde sistematik derleme, meta değerlendirme ve bibliyometrik analizler. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 1457-1490. https://doi.org/10.33206/mjss.791537
Toplam 64 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitimin Felsefi ve Sosyal Temelleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler Eğitimi (Ekonomi, İşletme ve Yönetim Hariç)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Rabia Dirican 0000-0002-3851-5726

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 44 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Dirican, R. (2024). Çocuklar için Felsefenin Bibliyometrik Analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(1), 771-800. https://doi.org/10.17152/gefad.1338643
AMA Dirican R. Çocuklar için Felsefenin Bibliyometrik Analizi. GEFAD. Nisan 2024;44(1):771-800. doi:10.17152/gefad.1338643
Chicago Dirican, Rabia. “Çocuklar için Felsefenin Bibliyometrik Analizi”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 44, sy. 1 (Nisan 2024): 771-800. https://doi.org/10.17152/gefad.1338643.
EndNote Dirican R (01 Nisan 2024) Çocuklar için Felsefenin Bibliyometrik Analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 44 1 771–800.
IEEE R. Dirican, “Çocuklar için Felsefenin Bibliyometrik Analizi”, GEFAD, c. 44, sy. 1, ss. 771–800, 2024, doi: 10.17152/gefad.1338643.
ISNAD Dirican, Rabia. “Çocuklar için Felsefenin Bibliyometrik Analizi”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 44/1 (Nisan 2024), 771-800. https://doi.org/10.17152/gefad.1338643.
JAMA Dirican R. Çocuklar için Felsefenin Bibliyometrik Analizi. GEFAD. 2024;44:771–800.
MLA Dirican, Rabia. “Çocuklar için Felsefenin Bibliyometrik Analizi”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 44, sy. 1, 2024, ss. 771-00, doi:10.17152/gefad.1338643.
Vancouver Dirican R. Çocuklar için Felsefenin Bibliyometrik Analizi. GEFAD. 2024;44(1):771-800.