Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’deki Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Gözünde Türkiye İmajı

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 23, 100 - 128, 30.04.2021

Öz

Bu çalışmada, yabancı uyruklu öğrencilerin gerek ülkeye gelmeden ve gerekse ülkeye geldikten sonra
Türkiye hakkında edindikleri imajın boyutları siyasi, ekonomik ve sosyal açılardan incelenmektedir.
Araştırma kapsamında, Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerle
fokus (odak) grup çalışması yapılarak bu imajı hangi kaynaklardan edindikleri öğrenilmiş, sonrasında
uluslararası kabul görmüş ölçekleri Türkiye’ye ve yabancı öğrencilerin imaj algısına uyarlamak
üzere uzman görüşleri alınarak kapsam geçerliliği sağlanmıştır. 202 öğrenciyle yapılan pilot anket
çalışmasıyla keşfedici faktör analizi sonucunda imajın büyük ölçüde ekonomik, siyasi ve sosyal
boyutlarıyla oluştuğu ortaya konmuştur. 401 kişiyle kolayda örnekleme metoduyla gerçekleştirilen
bir araştırmayla öğrencilerin zihinlerindeki imajın hangi imaj boyutlarından oluştuğu ve bu imajın
en fazla hangi kaynaklardan beslendiği ortaya konmuştur.
Türkiye’ye gelmeden önce Türkiye ile ilgili sahip oldukları imajın niteliğine bakıldığında öğrencilerin
zihninde imajın ağırlıklı olarak ‘‘sosyal imaj’ unsurlarıyla oluştuğu bu imajı sırasıyla ‘ekonomik
imaj’ ve ‘siyasi imaj’ın takip ettiği görülmüştür. Türkiye’ye geldikten sonra da imaj boyutlarının
hiyerarşisi değişmemiştir. İmaj boyutlarının oluşumuna Türkiye’ye gelmeden önce yararlandıkları
kaynaklardan en çok hangilerinin etkide bulunduğu araştırıldığında ise “ülkelerindeki Türkler, spor
etkinlikleri, yerel medya, dizi ve filmler” kaynakları öne çıkmıştır. Türkiye’ye geldikten sonra ise
uluslararası medya, dizi ve filmler, Türk medyası, üniversitede gördükleri eğitim, ders dışı faaliyetler
ve Türk halkı ile etkileşim imaja en fazla katkıda bulunan kaynaklar olmuştur.

Kaynakça

  • Abu Zaid, S. (1994). The Mental Image of Egypt in Arab Magazines. Journal of the College of Arabic Language, (12). Ajwa, A. (2003). Image, Public Relations and (second edi). Cairo: the world of books. Al-Ithawi, T. (2015). The Industry of the Mental Image by the Mass Media: The Image of the Prophet Muhammad Peace Be upon Him in the American Media. Medad Sanat Dergisi, 10, 750–800. Ateşoğlu, İ., Türker, A. (2013). Türkiye’yi Ziyaret Eden Turistlerin Algıladıkları Ülke İmajı ve Olumsuz Algılara İlişkin Çözüm Önerileri, Yeni Fikir, Sayı: 10 ss.113-135 Aydınalp, G. (2014). İmaj Üretimi. İstanbul: Nobel Yayın. Balmer, John M.T, Fukukawa Kyoko, Edmund R. Gray (2007). The Nature and Management of Ethical Corporate Identity: Discussion Paper on Corporate Identity, Corporate Social Responsibility and Ethics. Journal of Business Ethics, Volume 76, No. 1, pp. 7-15. Beach, L.R. (1998). Image Theory :The Oretical and Imperical Foundations. New Jersey: Lawtrence Erlbaum. Boulding, K. (1956). The Image: Knowledge in Life and Society. Ann Arbor: MI: University of Michigan Press. Buhmann, A. (2016). Measuring Country Image: Theory, Method, and Effects. Norway: Springer. Cotirlea, D.A. (2015). Country Image Vs. Country Brand: Differences and Similarities, Ecoforum, Volume 4, Special Issue 1, ss.165-171 Çakır, Ö. (2013). Profesyonel Yaşamda Kişisel İmaj ve Sosyal Yaşama Etkileri. İstanbul: Yapı kredi yayınları. Chomsky, N. (2002). Media Control: The Spectacular Achievements of Propaganda (first edit). New York: Seven Stories Press. De Nisco, A . Mainolfi, G . Marinoc, B . and Rosaria Napolitano, M. (2016). Effect of Economic Animosity on Consumer Ethnocentrism and Product-Country İmages. A Binational Study on The Perception of Germany During the Euro Crisis. European Management Journal, 34(1), 59–68. Ebrem, İ.A. (2004). Modeling the Constituents of the Image of a Country for the Determination of Priorities Related to Strategic Image Management – The Case of Turkey. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Boğaziçi Ünv. S.B.E. İşletme Böl. Fan, Y. (2006). Branding the Nation: What is Being Branded. Journal of Vacation Marketing, 12(1), 5–14. Gotsi, M., Lopez, C., Andriopoulos, C. (2011). Building Country Image Through Corporate Image: Exploring The Factors That Influence The Image Transfer, Journal of Strategic Marketing, Vol.19 No: 3 ss.255-272 Guirguis, S. (1988). The Image of Egypt in The New York Times 1956, 1967, 1979. New York University. Günaydın, A. (2012). Niçin Türkiye? Türkiye Burslusu Uluslararası Öğrencilerin Niyet Mektuplarında Türkiye Algısı: Odtü ve Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri Örneği. Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uzmanlık Tezi, Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Ömer TURAN, Aralık 2012, Ankara. Gündüz, O. (2012). Uluslararası Burslu Öğrencilerin Türkiye’de Eğitim Görme Beklentileri ve Kariyer Hedefleri. T.C. Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Uzmanlık Tezi, Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Murat Özoğlu, Kasım 2012, Ankara. Güzel, Ö. (2007). Türkiye İmajının Geliştirilmesinde Profesyonel Turist Rehberlerinin Rolü (Alman Turistler Üzerine Bir Araştırma). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Güzelcik, E. (1999). Küreselleşme ve işletmelerde değişen kurum imajı. Ankara, Sistem yayıncılık . Hakala, U., Lemmetyinen, A., Kantola, S.P. (2013). Country Image as a Nation-Branding Tool, Marketing Intelligence & Planning Vol. 31 No. 5, ss. 538-556 Hayakawa, S. I. (1939). Languge in Action. New York: Harcourt, Brace and Company. . Ibrahim Hamada, B. (2012). The Arab image in the minds of western image-makers. Journal of International Communication, 7:1, 7-35. İslamoğlu, A.H., Alnıaçık, Ü. (2013). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri İstanbul: Beta Yay. 3.baskı . Khadour, A. (2002). The image of Arabs in Western media. Damascus: Media Library. Kock, F., Josiassen, A., Assaf, A.G. (2019). Toward a Universal Account of Country-Induced Predispositions: Integrative Framework and Measurement of Country-of-Origin Images and Country Emotions Journal of International Marketing Vol. 27(3) ss. 43-59 Kotler, P., Gertner, D. (2002). Country as Brand, Product, and Beyond: A Place Marketing and Brand Management Perspective. Brand Management Vol.9 No:4-5 ss. 249-261 Lala, V., Allred, A.T., Chakraborty, G. (2009). A Multidimensional Scale for Measuring Country Image. Journal of International Consumer Marketing, 21, ss. 51-66 Laroche, M., Papadopoulos, N., Heslop, A.L., Mourali, M. (2003). The Influence of Country Image Structure on Consumer Evaluations of Foreign Products, International Marketing Review Vol. 22 No. 1, ss. 96-115 Lascu, D.N., Ahmed, Z.U., Ahmed, I., Min, T.H. (2019). Dynamics of Country Image: Evidence from Malaysia, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics DOI 10.1108/APJML-04-2019-0241 Linkemer, B. (1993). Profesyonel İmaj Yaratmak. İstanbul: Rota yayınları. Lippman, W. (1922). Public Opinion. N.Y. Macmillanco. Lopez, C., Balabanis, G. (2019). Country Image Appraisal: More than Just Ticking Boxes, Journal of Business Research, ss.1-16 https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.004 E.T. 12.03.2020 Lopez, C., Andriopoulos, C. (2011). Conceptualising the influence of Corporate Image on Country Image, European Journal of Marketing, Vol. 45 No. 11/12, ss. 1601-1641 Malkawi, O. (2017). The image of Muslim man as seen by western students in Jordanian Universities. The Saudi Association for Media & Communication, 18, 275–321. Maksüdünov, A., Gül, H., Asanbekova, M. (2019). Country Image Effect of Turkey on International Students' Destination Choice: An Example Of Kyrgyzstan, Vol. 14 Issue 4, ss. 2547-2577 DOI: 10.29228/TurkishStudies.22905 Martin, I.M., Eroğlu, S. (1993). Measuring a Multi-Dimensional Construct: Country Image. Vol.28 ss.191-210 Merrill, John . C (1962). The Image of the United States in the Ten Mexican Dailies. Journalism Quarterly . Volume: 39 issue: 2, page(s): 203-209 Nayir, D.Z., Durmusoglu, S.S. (2008). Country Image in the Content of European Union Membership: The Turkish Case. Journal of Management Development. Vol.27 No:7 ss.791-808 Okay, A. (2003). Kurum Kimliği. İstanbul: Media Cat Kitapları. Özarslan, K. (2020). Ülke Markalaması Bağlamında Uluslararası Basında Türk Dizileri Ve Türkiye İmajı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 22, Sayı: 1, ss. 215-238 Özdemirci, A., Önder, H.B. (2018). Uluslararası Halkla İlişkiler Yoluyla Ülke Algısı ve İmajı Oluşturmak: Almanya’da Türkiye Algısı ve İmajı Üzerine Ampirik Bir Araştırma (2010-2013). Ankara Avrupa Araştırmaları Dergisi Cilt: 17 No:1 ss.61-98 Özer, D. (2018). Ülke İmajı. “İmaj ve Türleri: İmaja Dair Herşey” içinde. Özüpek, N. Konya: Hiperkitap Özüpek, N. (2013). Corporate Image and Social Responsibility. Konya: Education Publishing House. Özüpek, N. (2018). Image and Types-All About Image. Education Bookstore Publications. Papadopoulos N., Elliot S., ve De Nisco A. (2013). From ‘Made-in’ to ‘Product-Country Images’ and ‘Place Branding’: A Journey Through Research Time and Space. Mercati e Competitività (Markets and Competitiveness), 2: 37-57. Papadopoulos N., İbrahim, Y., De Nisco, A., Napolitano, M.R. (2018) The Role of Country Branding in Attracting Foreign Investment: Country Characteristics and Country Image Vol.2 DOI: 10.3280/MC2018-002005 E.T. 10.03.2020 Paswan, A. K., & Sharma, D. (2004). Brand-country of origin (COO) knowledge and COO image: investigation in an emerging franchise market. Journal of Product & Brand Management, 13(3), 144-155. Peltekoğlu, F. B. (2004). Halkla İlişkiler Nedir. İstanbul: Beta yayınları. Polat, S ve Arslan, Y. (2015). Örgütsel Yaşamda İmaj: İmaj Geliştirme ve Yönetimi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Saleh, S. (2005). Media and the Creation of Images. Kuwait: Alfalah bookstore. Samiee, S. (2010). Advancing the Country image construct – A commentary essay. Journal of Business Research, 63(4), 442-445. Scott, W. A. (1966). Psychological and social correlates of international images. , in H.c ( Helman ced ) international Behavior , N .Y.holt ,Rinehartand winston . Slade, S. (1981). The Image of the Arab in America: Analysis of a Poll on American Attitudes. Middle East Journal, 35(2), 143–162. Syed, M. R. (2011). Representations of Islam and Muslims in Press Coverage, School of Theology, Religious Studies and Islamic Studies. World Journal of Islamic History and Civilization, 1(4), 234–241. Tunca, E. (2006). Ülke İmajının ve Tanıtımının Yabancı Yatırımlara Etkisi: Kırgızistan Örneği. In Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bildiriler Kitabı. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları: 86 Kongreler Dizisi: 11 . İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi . Bişkek-Kırgızistan: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları . 259-265 . Türkkahraman, D . (2011). Günümüzün Büyüsü İmaj Ve Gerçek Hayat. Istanbul Journal of Sociological Studies , 0 (30) , 1-14. https://dergipark.org.tr/en/pub/iusoskon/issue/9507/118826 Webster. (1977). New Collegiate Dictionary. Springfield, Mass.: G. & C. Merriam. Xiang, D. (2013). China’s Image on International English Language Social Media, Journal of Communication. Journal of Communication, 19(2), 252–271. Yıldırım, İ.E. (2010). Kamuoyu Araştırmaları ve Su Tüketim Bilinci Üzerine Bir Uygulama, Ankara: Seçkin Yay. Yoo, JW., Jo, S., Jung, J. (2014). The Effects of Television Viewing, Cultural Proximity, and Ethnocentrism On Country Image Social Behavior And Personality, 42(1), ss. 89-96 Yurdugül, H. (2005). Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kapsam Geçerliği İçin Kapsam Geçerlik İndekslerinin Kullanılması XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 28-30 Eylül 2005 Denizli http://yunus.hacettepe.edu.tr/~yurdugul/3/indir/PamukkaleBildiri.pdf E.T. : 10.04.2020 Zheltukhina, Marina R . Nikolay A. Krasavsky, Elena B. Ponomarenko, Irina V. Aleshchanova & Pavel V. Pavlov. (2016). Political Facebook Posts Using Ideological Symbols for Media Image Designing of Russia as Enemy. International Journal Of Environmental & Science Education, 11(18), 12005–12013. Yüksek Öğrenim Kurulu, Uyruğa Göre Öğrenci Sayıları Raporu(2018-2019), Rapora Erişim Adresi: https://istatistik.yok.gov.tr E. T. : 03.03.2020

International Students’ Mental Image of Turkey

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 23, 100 - 128, 30.04.2021

Öz

This study examined how international students viewed the political, economic, and social aspects
of both before and after coming to Turkey. This study followed a focus group method to identify the
sources participants used to construct a mental image about Turkey. Then providing a scope validity
by taking the expert opinions for adapting the scales that internationally recognized to Turkey and
foreign students’ image perception. An exploratory factor analysis conducted with 202 students
revealed that participants’ mental image was largely based on economic, political, and social factors.
A study conducted with 401 people revealed that international students’ perceptions were mostly
influenced by the types of sources to which they were exposed both before and after their arrival to
Turkey.
The nature of the mental image they have of Turkey before coming is mainly informed by Turkey’s
social image followed by her economic and political images. This order does not change after arriving
in Turkey.
Analysis the sources informing participants’ mental image before coming to Turkey revealed that the
most affected are interactions with natives of Turkey, sport events, local media, series, movies, and
social media. After coming to Turkey, however, international media, television series, movies, Turkish
media, education, and extracurricular activities contributed to building their mental image.

Kaynakça

  • Abu Zaid, S. (1994). The Mental Image of Egypt in Arab Magazines. Journal of the College of Arabic Language, (12). Ajwa, A. (2003). Image, Public Relations and (second edi). Cairo: the world of books. Al-Ithawi, T. (2015). The Industry of the Mental Image by the Mass Media: The Image of the Prophet Muhammad Peace Be upon Him in the American Media. Medad Sanat Dergisi, 10, 750–800. Ateşoğlu, İ., Türker, A. (2013). Türkiye’yi Ziyaret Eden Turistlerin Algıladıkları Ülke İmajı ve Olumsuz Algılara İlişkin Çözüm Önerileri, Yeni Fikir, Sayı: 10 ss.113-135 Aydınalp, G. (2014). İmaj Üretimi. İstanbul: Nobel Yayın. Balmer, John M.T, Fukukawa Kyoko, Edmund R. Gray (2007). The Nature and Management of Ethical Corporate Identity: Discussion Paper on Corporate Identity, Corporate Social Responsibility and Ethics. Journal of Business Ethics, Volume 76, No. 1, pp. 7-15. Beach, L.R. (1998). Image Theory :The Oretical and Imperical Foundations. New Jersey: Lawtrence Erlbaum. Boulding, K. (1956). The Image: Knowledge in Life and Society. Ann Arbor: MI: University of Michigan Press. Buhmann, A. (2016). Measuring Country Image: Theory, Method, and Effects. Norway: Springer. Cotirlea, D.A. (2015). Country Image Vs. Country Brand: Differences and Similarities, Ecoforum, Volume 4, Special Issue 1, ss.165-171 Çakır, Ö. (2013). Profesyonel Yaşamda Kişisel İmaj ve Sosyal Yaşama Etkileri. İstanbul: Yapı kredi yayınları. Chomsky, N. (2002). Media Control: The Spectacular Achievements of Propaganda (first edit). New York: Seven Stories Press. De Nisco, A . Mainolfi, G . Marinoc, B . and Rosaria Napolitano, M. (2016). Effect of Economic Animosity on Consumer Ethnocentrism and Product-Country İmages. A Binational Study on The Perception of Germany During the Euro Crisis. European Management Journal, 34(1), 59–68. Ebrem, İ.A. (2004). Modeling the Constituents of the Image of a Country for the Determination of Priorities Related to Strategic Image Management – The Case of Turkey. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Boğaziçi Ünv. S.B.E. İşletme Böl. Fan, Y. (2006). Branding the Nation: What is Being Branded. Journal of Vacation Marketing, 12(1), 5–14. Gotsi, M., Lopez, C., Andriopoulos, C. (2011). Building Country Image Through Corporate Image: Exploring The Factors That Influence The Image Transfer, Journal of Strategic Marketing, Vol.19 No: 3 ss.255-272 Guirguis, S. (1988). The Image of Egypt in The New York Times 1956, 1967, 1979. New York University. Günaydın, A. (2012). Niçin Türkiye? Türkiye Burslusu Uluslararası Öğrencilerin Niyet Mektuplarında Türkiye Algısı: Odtü ve Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri Örneği. Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uzmanlık Tezi, Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Ömer TURAN, Aralık 2012, Ankara. Gündüz, O. (2012). Uluslararası Burslu Öğrencilerin Türkiye’de Eğitim Görme Beklentileri ve Kariyer Hedefleri. T.C. Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Uzmanlık Tezi, Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Murat Özoğlu, Kasım 2012, Ankara. Güzel, Ö. (2007). Türkiye İmajının Geliştirilmesinde Profesyonel Turist Rehberlerinin Rolü (Alman Turistler Üzerine Bir Araştırma). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Güzelcik, E. (1999). Küreselleşme ve işletmelerde değişen kurum imajı. Ankara, Sistem yayıncılık . Hakala, U., Lemmetyinen, A., Kantola, S.P. (2013). Country Image as a Nation-Branding Tool, Marketing Intelligence & Planning Vol. 31 No. 5, ss. 538-556 Hayakawa, S. I. (1939). Languge in Action. New York: Harcourt, Brace and Company. . Ibrahim Hamada, B. (2012). The Arab image in the minds of western image-makers. Journal of International Communication, 7:1, 7-35. İslamoğlu, A.H., Alnıaçık, Ü. (2013). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri İstanbul: Beta Yay. 3.baskı . Khadour, A. (2002). The image of Arabs in Western media. Damascus: Media Library. Kock, F., Josiassen, A., Assaf, A.G. (2019). Toward a Universal Account of Country-Induced Predispositions: Integrative Framework and Measurement of Country-of-Origin Images and Country Emotions Journal of International Marketing Vol. 27(3) ss. 43-59 Kotler, P., Gertner, D. (2002). Country as Brand, Product, and Beyond: A Place Marketing and Brand Management Perspective. Brand Management Vol.9 No:4-5 ss. 249-261 Lala, V., Allred, A.T., Chakraborty, G. (2009). A Multidimensional Scale for Measuring Country Image. Journal of International Consumer Marketing, 21, ss. 51-66 Laroche, M., Papadopoulos, N., Heslop, A.L., Mourali, M. (2003). The Influence of Country Image Structure on Consumer Evaluations of Foreign Products, International Marketing Review Vol. 22 No. 1, ss. 96-115 Lascu, D.N., Ahmed, Z.U., Ahmed, I., Min, T.H. (2019). Dynamics of Country Image: Evidence from Malaysia, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics DOI 10.1108/APJML-04-2019-0241 Linkemer, B. (1993). Profesyonel İmaj Yaratmak. İstanbul: Rota yayınları. Lippman, W. (1922). Public Opinion. N.Y. Macmillanco. Lopez, C., Balabanis, G. (2019). Country Image Appraisal: More than Just Ticking Boxes, Journal of Business Research, ss.1-16 https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.004 E.T. 12.03.2020 Lopez, C., Andriopoulos, C. (2011). Conceptualising the influence of Corporate Image on Country Image, European Journal of Marketing, Vol. 45 No. 11/12, ss. 1601-1641 Malkawi, O. (2017). The image of Muslim man as seen by western students in Jordanian Universities. The Saudi Association for Media & Communication, 18, 275–321. Maksüdünov, A., Gül, H., Asanbekova, M. (2019). Country Image Effect of Turkey on International Students' Destination Choice: An Example Of Kyrgyzstan, Vol. 14 Issue 4, ss. 2547-2577 DOI: 10.29228/TurkishStudies.22905 Martin, I.M., Eroğlu, S. (1993). Measuring a Multi-Dimensional Construct: Country Image. Vol.28 ss.191-210 Merrill, John . C (1962). The Image of the United States in the Ten Mexican Dailies. Journalism Quarterly . Volume: 39 issue: 2, page(s): 203-209 Nayir, D.Z., Durmusoglu, S.S. (2008). Country Image in the Content of European Union Membership: The Turkish Case. Journal of Management Development. Vol.27 No:7 ss.791-808 Okay, A. (2003). Kurum Kimliği. İstanbul: Media Cat Kitapları. Özarslan, K. (2020). Ülke Markalaması Bağlamında Uluslararası Basında Türk Dizileri Ve Türkiye İmajı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 22, Sayı: 1, ss. 215-238 Özdemirci, A., Önder, H.B. (2018). Uluslararası Halkla İlişkiler Yoluyla Ülke Algısı ve İmajı Oluşturmak: Almanya’da Türkiye Algısı ve İmajı Üzerine Ampirik Bir Araştırma (2010-2013). Ankara Avrupa Araştırmaları Dergisi Cilt: 17 No:1 ss.61-98 Özer, D. (2018). Ülke İmajı. “İmaj ve Türleri: İmaja Dair Herşey” içinde. Özüpek, N. Konya: Hiperkitap Özüpek, N. (2013). Corporate Image and Social Responsibility. Konya: Education Publishing House. Özüpek, N. (2018). Image and Types-All About Image. Education Bookstore Publications. Papadopoulos N., Elliot S., ve De Nisco A. (2013). From ‘Made-in’ to ‘Product-Country Images’ and ‘Place Branding’: A Journey Through Research Time and Space. Mercati e Competitività (Markets and Competitiveness), 2: 37-57. Papadopoulos N., İbrahim, Y., De Nisco, A., Napolitano, M.R. (2018) The Role of Country Branding in Attracting Foreign Investment: Country Characteristics and Country Image Vol.2 DOI: 10.3280/MC2018-002005 E.T. 10.03.2020 Paswan, A. K., & Sharma, D. (2004). Brand-country of origin (COO) knowledge and COO image: investigation in an emerging franchise market. Journal of Product & Brand Management, 13(3), 144-155. Peltekoğlu, F. B. (2004). Halkla İlişkiler Nedir. İstanbul: Beta yayınları. Polat, S ve Arslan, Y. (2015). Örgütsel Yaşamda İmaj: İmaj Geliştirme ve Yönetimi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Saleh, S. (2005). Media and the Creation of Images. Kuwait: Alfalah bookstore. Samiee, S. (2010). Advancing the Country image construct – A commentary essay. Journal of Business Research, 63(4), 442-445. Scott, W. A. (1966). Psychological and social correlates of international images. , in H.c ( Helman ced ) international Behavior , N .Y.holt ,Rinehartand winston . Slade, S. (1981). The Image of the Arab in America: Analysis of a Poll on American Attitudes. Middle East Journal, 35(2), 143–162. Syed, M. R. (2011). Representations of Islam and Muslims in Press Coverage, School of Theology, Religious Studies and Islamic Studies. World Journal of Islamic History and Civilization, 1(4), 234–241. Tunca, E. (2006). Ülke İmajının ve Tanıtımının Yabancı Yatırımlara Etkisi: Kırgızistan Örneği. In Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bildiriler Kitabı. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları: 86 Kongreler Dizisi: 11 . İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi . Bişkek-Kırgızistan: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları . 259-265 . Türkkahraman, D . (2011). Günümüzün Büyüsü İmaj Ve Gerçek Hayat. Istanbul Journal of Sociological Studies , 0 (30) , 1-14. https://dergipark.org.tr/en/pub/iusoskon/issue/9507/118826 Webster. (1977). New Collegiate Dictionary. Springfield, Mass.: G. & C. Merriam. Xiang, D. (2013). China’s Image on International English Language Social Media, Journal of Communication. Journal of Communication, 19(2), 252–271. Yıldırım, İ.E. (2010). Kamuoyu Araştırmaları ve Su Tüketim Bilinci Üzerine Bir Uygulama, Ankara: Seçkin Yay. Yoo, JW., Jo, S., Jung, J. (2014). The Effects of Television Viewing, Cultural Proximity, and Ethnocentrism On Country Image Social Behavior And Personality, 42(1), ss. 89-96 Yurdugül, H. (2005). Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kapsam Geçerliği İçin Kapsam Geçerlik İndekslerinin Kullanılması XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 28-30 Eylül 2005 Denizli http://yunus.hacettepe.edu.tr/~yurdugul/3/indir/PamukkaleBildiri.pdf E.T. : 10.04.2020 Zheltukhina, Marina R . Nikolay A. Krasavsky, Elena B. Ponomarenko, Irina V. Aleshchanova & Pavel V. Pavlov. (2016). Political Facebook Posts Using Ideological Symbols for Media Image Designing of Russia as Enemy. International Journal Of Environmental & Science Education, 11(18), 12005–12013. Yüksek Öğrenim Kurulu, Uyruğa Göre Öğrenci Sayıları Raporu(2018-2019), Rapora Erişim Adresi: https://istatistik.yok.gov.tr E. T. : 03.03.2020

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nihal TAŞOĞLU Bu kişi benim
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
0000-0003-2985-5638
Türkiye


Omar MALKAWI>
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0003-2370-4732
Jordan


Audai AL-AMEER> (Sorumlu Yazar)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0002-1222-0049
Jordan


Esraa MUSTAFA>
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0001-5539-202X
Sudan

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 23

Kaynak Göster

APA Taşoğlu, N. , Malkawı, O. , Al-ameer, A. & Mustafa, E. (2021). Türkiye’deki Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Gözünde Türkiye İmajı . Gençlik Araştırmaları Dergisi , 9 (23) , 100-128 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/genclikarastirmalari/issue/62140/753349

2288022881


ÖNEMLİ NOT: DERGİMİZ ÖZEL SAYILAR HARİCİNDE HER YILIN NİSAN, AĞUSTOS VE ARALIK AYLARINDA OLMAK ÜZERE YILDA ÜÇ DEFA YAYIMLANMAKTADIR. ADAY ÇALIŞMALAR SAYIYA ÖZEL GÖNDERİLMEMEKTEDİR. DERGİMİZE GÖNDERİLEN MAKALELER DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN TAMAMLANMASINI TAKİBEN UYGUN OLAN İLK SAYIDA YAYIMLANMAKTADIR.