Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Farklı Liselerde Okuyan Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spora Karşı Tutumlarının ve Spor Katılımlarının Araştırılması

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 23, 81 - 99, 30.04.2021

Öz

Bu çalışmanın amacı iki yönlüdür. Araştırmanın ilk amacı, Erzurum ilinde farklı lise türlerinde
okuyan 9. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spora yönelik tutumlarını ölçerek aralarındaki tutum
farklılıklarını belirlemektir. Araştırmanın ikinci amacı, spora katılım oranını belirleyerek spora katkı
sağlayan faktörleri araştırmaktır. Demirhan ve Altay (2001) tarafından hazırlanan beden eğitimi ve
spora tutum ölçeğine ek olarak, Erzurum’un merkez ilçelerindeki 8 okula ve dört farklı liseye giden
rastgele seçilmiş 605 tane 9. sınıf öğrencisine öğrencilerin demografik özelliklerini ve spora hangi
faktörlerin katkıda bulunduğunu soran bir anket dağıttık. Çalışma, beden eğitimi ve spora yönelik
tutumların genel olarak olumlu olduğunu ve erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre beden eğitimi
ve spora yönelik daha olumlu tutuma sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca araştırma, kız
meslek liselerindeki öğrencilerin tutumlarının diğer lise türlerine göre daha olumsuz olduğunu
ortaya çıkarmıştır. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini doğru bir şekilde keşfedip uygulayabilmeleri
için okullarındaki tesislerin sayısı ve kullanımı ve çeşitli sportif faaliyetler gibi uygun ortamların
hazırlanması, beden eğitimi ve spora yönelik tutumlarını geliştirebilir.

Kaynakça

 • 1-Alpaslan, S. (2008). Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sergilediği Öğretim Davranışlarına Karşı Algıları ve Öğrencilerin Bu Derse Karşı Geliştirdikleri Tutumları.(Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu).
 • 2-Alparslan, A.H. Ergen Ruh Sağlığı ve Spor, Kocatepe Tıp Dergisi Koc Medical Journal 13: 2012: 181-185
 • 3-Aydemir, F. Lise Öğrencilerinin Algıladıkları Akran Destek Düzeylerinin Spor Yapma Alışkanlıkları Ve Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Erzurum, 2019
 • 4- Cimilli V. Spor Lisesi Öğrencilerinde Bedensel , Kinestetik Zeka İle Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, İstanbul, 2017
 • 5-Demirhan, G. ve Altay, F. "Lise birinci sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumları ölçeği II". Spor Bilimleri Dergisi. 2001:10,2,9- 20.
 • 6-Dikel B. Erzurum İlinde Farklı Tür Liselerde Okuyan 9. Sınıf Öğrencilerinin Spora Bakış Açılarının Karşılaştırılması veSpor Yapıp Yapmama Nedenlerinin Araştırılması, Erzurum, 2019
 • 7-Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Bilgi Doküman Sistemi, 2016
 • 8-Ekici S. Bayraktar A. Hacıcaferoğlu B. Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Tutumlarının Değerlendirilmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ‘011:8(!) 829 839
 • 9-Eroğlu B. Öğretmenlik Uygulamasının Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Mesleki Yeterlilik ve Mesleğe Yönelik Tutumları Üzerine Etkileri. Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, s;47-53,2011
 • 10-Güllü M, Güçlü M. Ortaöğretim Öğrencileri için Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği Geliştirmesi, Niğde üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,3(2), 2016
 • 11-İmamoğlu, C. Aktif Olarak Spor Yapan ve Yapmayan Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Karşı Tutumlarının Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 2011
 • 12-Kaya A. Eğitim Psikolojisi. 6. Baskı, Ankara, Pegem Akademi 2011: 53-54
 • 13-Külahcı B. Lise Öğrencilerinin Sosyalleşmesinde Beden Eğitimi ve Spor Aktiviteleri, Muğla:2018
 • 14-Koparan Ş. ve Öztürk F. Uludağ Üniversitesi personelinin Üniversite Sportif Olanaklarından Yararlanma Düzeyleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakultesi Dergisi, 2002:15:1

Investigation of Sports Participation and Attitudes of Students Studying in Different High Schools Toward Physical Education and Sports

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 23, 81 - 99, 30.04.2021

Öz

The aim of this study is two-fold. The study’s first aim is determining the attitude differences
between 9th grade students attending different high school types in Erzurum, Turkey by measuring
their attitudes toward physical education and sports. The study’s second aim is to investigate the
factors that contribute to sports by determining the rate of participation in sports. Together with the
physical education and sports attitude scale prepared by Demirhan and Altay (2001), we distributed a
questionnaire soliciting students’ demographic characteristics and what factors contributed to sports
to 605 randomly selected 9th grade students attending four different types of high schools and 8 schools
in the central districts of Erzurum. The study revealed that attitudes toward physical education and
sports were generally positive and that male students have more positive attitudes toward physical
education and sports than female students. Furthermore, the study found that students’ attitudes
in girls’ vocational high schools were more negative than the other the high school types. Preparing
suitable environments, such as the number and use of facilities and the variety of sporting activities
in their schools so that students may be able to discover and practice their interests and abilities
properly, may improve their attitudes toward physical education and sports.

Kaynakça

 • 1-Alpaslan, S. (2008). Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sergilediği Öğretim Davranışlarına Karşı Algıları ve Öğrencilerin Bu Derse Karşı Geliştirdikleri Tutumları.(Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu).
 • 2-Alparslan, A.H. Ergen Ruh Sağlığı ve Spor, Kocatepe Tıp Dergisi Koc Medical Journal 13: 2012: 181-185
 • 3-Aydemir, F. Lise Öğrencilerinin Algıladıkları Akran Destek Düzeylerinin Spor Yapma Alışkanlıkları Ve Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Erzurum, 2019
 • 4- Cimilli V. Spor Lisesi Öğrencilerinde Bedensel , Kinestetik Zeka İle Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, İstanbul, 2017
 • 5-Demirhan, G. ve Altay, F. "Lise birinci sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumları ölçeği II". Spor Bilimleri Dergisi. 2001:10,2,9- 20.
 • 6-Dikel B. Erzurum İlinde Farklı Tür Liselerde Okuyan 9. Sınıf Öğrencilerinin Spora Bakış Açılarının Karşılaştırılması veSpor Yapıp Yapmama Nedenlerinin Araştırılması, Erzurum, 2019
 • 7-Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Bilgi Doküman Sistemi, 2016
 • 8-Ekici S. Bayraktar A. Hacıcaferoğlu B. Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Tutumlarının Değerlendirilmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ‘011:8(!) 829 839
 • 9-Eroğlu B. Öğretmenlik Uygulamasının Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Mesleki Yeterlilik ve Mesleğe Yönelik Tutumları Üzerine Etkileri. Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, s;47-53,2011
 • 10-Güllü M, Güçlü M. Ortaöğretim Öğrencileri için Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği Geliştirmesi, Niğde üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,3(2), 2016
 • 11-İmamoğlu, C. Aktif Olarak Spor Yapan ve Yapmayan Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Karşı Tutumlarının Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 2011
 • 12-Kaya A. Eğitim Psikolojisi. 6. Baskı, Ankara, Pegem Akademi 2011: 53-54
 • 13-Külahcı B. Lise Öğrencilerinin Sosyalleşmesinde Beden Eğitimi ve Spor Aktiviteleri, Muğla:2018
 • 14-Koparan Ş. ve Öztürk F. Uludağ Üniversitesi personelinin Üniversite Sportif Olanaklarından Yararlanma Düzeyleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakultesi Dergisi, 2002:15:1

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Barbaros DİKEL>
TC Millİ Eğitim Bakanlığı
0000-0001-8113-6978
Türkiye


Fatih KIYICI> (Sorumlu Yazar)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1982-3894
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 23

Kaynak Göster

APA Dikel, B. & Kıyıcı, F. (2021). Farklı Liselerde Okuyan Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spora Karşı Tutumlarının ve Spor Katılımlarının Araştırılması . Gençlik Araştırmaları Dergisi , 9 (23) , 81-99 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/genclikarastirmalari/issue/62140/827934

2288022881


ÖNEMLİ NOT: DERGİMİZ ÖZEL SAYILAR HARİCİNDE HER YILIN NİSAN, AĞUSTOS VE ARALIK AYLARINDA OLMAK ÜZERE YILDA ÜÇ DEFA YAYIMLANMAKTADIR. ADAY ÇALIŞMALAR SAYIYA ÖZEL GÖNDERİLMEMEKTEDİR. DERGİMİZE GÖNDERİLEN MAKALELER DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN TAMAMLANMASINI TAKİBEN UYGUN OLAN İLK SAYIDA YAYIMLANMAKTADIR.