Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Henoch Schönlein Purpurası Tanısı Konulmuş Hastaların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

Yıl 2021, Cilt: 31 Sayı: 4, 385 - 390, 15.12.2021
https://doi.org/10.54005/geneltip.955313

Öz

Amaç: Bu çalışma çocukluk çağında en sık görülen vaskülit olan Henoch schönlein purpurasıyla iç Anadolu yöresinde takip edilen hastaların klinik özelliklerini, laboratuvar değerlerini ve bunlar arasındaki istatistiksel ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada Ekim 2016 ile Eylül 2018 tarihleri asında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Romatoloji polikliniğine, Çocuk acil servisine, Çocuk Sağlığı polikliniğine ve Çocuk Nefroloji polikliniğine başvurup HSP tanısı alan 103 hastanın verileri, otomasyon epikriz kayıtları ve poliklinik dosyalarının incelenmesi ile değerlendirildi. Yaşın, anne-baba yaşının, cinsiyetin, tanı aldığı mevsimin, vücut ağırlığının, boyun, laboratuvar değerlerinin sistem tutulumlarının, nüks ve semptomlar üzerine etkileri araştırıldı.

Bulgular: Çalışmamıza dâhil edilen hastaların erkek/kız oranı yapılan çalışmalara benzer şekilde 1,34 olarak bulundu. Hastalar yaş gruplarına göre 10 yaşında büyük ve 10 yaşından küçük olacak şekilde 2 gruba ayrıldı. Başvuru mevsimleri incelendiğinde sonbahar ve kış aylarında tanı alan hasta sayılarının ilkbahar ve yaz aylarına göre belirgin fazla olduğu görüldü. Sistem tutulumu açısından dağılım incelendiğinde hastaların tamamında cilt tutulumu, %66’sında kas iskelet sistemi tutulumu, %51’inde GİS tutulumu, %15,5’inde böbrek tutulumu ve %8,7’sinde skrotal tutulum olduğu tespit edildi.

Sonuç: Daha önce yapılan çocukluk çağı HSP çalışmaları ile benzer şekilde büyük yaş ve WBC yüksekliği ile böbrek tutulumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu.

Kaynakça

 • 1- Kasapçopur Ö, Arısoy N. Henoch-Schönlein purpurası. Türk Pediatri Arşivi 2002; 37: 122-9.
 • 2- Piram M, Mahr A. Epidemiology of immunoglobulin A vasculitis (Henoch-Schönlein): current state of knowledge. Curr Opin Rheumatol 2013; 25(2):171-8.
 • 3- Iannetti L, Zito R, Bruschi S, Papetti L, Ulgiati F, Nicita F, et al. Recent understanding on diagnosis and management of central nervous system vasculitis in children. Clin Dev Immunol 2012; 2012:698327.
 • 4- Anil M, Aksu N, Kara OD, Bal A, Anil AB, Yavascan O, et al. Henoch-Schönlein purpura in children from western Turkey: a retrospective analysis of 430 cases. Turk J Pediatr 2009; 51:429-36.
 • 5- Onat T. Henoch-Schönlein vasküliti. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Eksen Yayınları 1996; 2: 987-9.
 • 6- Özçakar Ö, Fitöz S, Yalçınkaya F. Henoch Schönlein purpura, Klinik Gelişim Dergisi, 2006;19:52-5.
 • 7- Mir S, Yavascan O, Mutlubas F, Yeniay B, Sonmez F. Clinical outcome in children with Henoch-Schonlein nephritis. Pediatr Nephrol 2007;22: 64-70.
 • 8- Michael L, Miller and Lauren M, Pachman. Vasculitis Syndromes, Henoch Schönlein purpura Behrmann RE, Kliegman RM, Jenson HB. Nelson Textbook of Pediatrics (17th edition), W.B. Saunders Company, Philadelphia 2004; 826-8. 9- Yang YH, Yu HH, Chiang BL. The diagnosis and classification of Henoch-Schonlein purpura: an updated review. Autoimmun Rev 2014;13(4-5):355-8.
 • 10- Kawasaki Y. The pathogenesis and treatment of pediatric Henoch-Schonlein purpura nephritis. Clin Exp Nephrol 2011;15(5):648-57.
 • 11- Ozen S, Ruperto N, Dillon MJ, et al. EULAR/PRES endorsed consensus criteria for the classification of childhood vasculitides. Ann Rheum Dis 2006;65:936-941.
 • 12- İnal A, Yılmaz M, Kendirli SG, Altıntaş DU, Karakoç GB, Doğruel D. Henoch-Schonlein purpurası tanısı alan çocukların klinik özellikleri. Erciyes Tıp Dergisi 2009; 31:153-161.
 • 13- Garcia JL, Blanco OA, Ibanez MJS, et al. Outcome of Henoch-Schonlein nephropathy in pediatric patients. Nefrologia 2008;28:627-32.
 • 14- Tabel Y, Inanc FC, Dogan DG, Elmas AT. Clinical features of children with Henoch-Schonlein purpura: risk factors associated with renal involvement. Iran J Kidney Dis. 2012;6(4):269-74.
 • 15- Nuhoğlu Ç, Gedikoğlu H, Sonmez EO, Ozkozacı T, Ceran O. Henoch Schönlein Purpurası olan çocuk olguların demografik özellikleri ve laboratuar bulgularının retrospektif analizi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2009;49 (2):125-9.
 • 16- Ersen A, Aydınoz S, Karademir F et al. Çocukluk dönemi Henoch-Schönlein purpurası: 42 Olgunun retrospektif analizi. Dirim 2009;84(2):35-41.
 • 17- Dönmez O, Yıldırım NS, Durmaz O. Henoch Schonlein Purpuralı 137 olgunun 10 yıllık retrospektif değerlendirilmesi. Güncel Pediatri Dergisi 2011; 9:63-7.
 • 18- Saulsbury FT. Henoch Schonlein purpura in children: report of 100 patients and review of the literature. Medicine 1999;78:395-409.
 • 19- Calvino MC, Llorca J, Garcia-Porrua C, Fernandez Iglesias JL. Henoch-Schonlein purpura in children from Northwestern Spain. Medicine (Baltimore) 2001;80:279-90.
 • 20- Trapani S, Micheli A, Grisolia F, Resti M, Chiappini E, Falcini F. Henoch-Schonlein Purpura in Childhood: Epidemiological and Clinical Analysis of 150 Cases Over a 5-year Period and Review of Literature. Semin Arthritis Rheum 2005;35:143-53.
 • 21- Ece A, Yolbaş İ, Balık H, Kocamaz H, Yel S, Uluca Ü ve ark. Çocuklarda Henoch-Schönlein purpurası: 214 hastanın değerlendirilmesi. Journal of Clinical and Experimental Investigations 2012;3(1):91-5.
 • 22- Akl K. Childhood Henoch Schonlein purpura in Middle East countries. Saudi J Kidney Dis Transpl 2007;18:151-8.
 • 23- Chen SY, Kong MS. Gastrointestinal manifestations and complications of Henoch-Schönlein purpura. Chang Gung Med J 2004; 27: 175-181.
 • 24- Acar BÇ, Arıkan Y, Arıkan Fİ, Dallar Y. Çocukluk çağında henoch schönlein purpurası tanısı ile izlenen 168 olgunun sistem tutulumlarının değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi 2010;49(1):7-12.
 • 25- Davin JC, Coppo R. Henoch-Schönlein purpura nephritis in children. Nat Rev Nephrol 2014;10(10):563-73.
 • 26- Candemir M, Halis H, Polat A, Ergin H, Kılıç İ, Semiz S, ve ark. Henoch-Schonlein purpuralı hastaların analizi. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2006; 7: 39-43.
 • 27- Koçak M, Büyükkaragöz B, Kuraş Can Y, ve ark. The Epidemiological, Clinical and Laboratory Features of 91 Children with Henoch-Schönlein Purpura. Abant Med J 2015;4(2):134-140
 • 28- Akgün C, Akbayram S, Kaya A, ve ark. Çocukluk Çağı Henoch-Schönlein Purpuralı Hastaların Klinik Analizleri. Türk derm 74 2012; 46: 73-7
 • 29- Tunca M, Akar S, Onen F, et al. Turkish FMF Study Group: Familial Meditteranean Fever (FMF) in Turkey: results of a nationwide multicenter study. Medicine (Baltimore) 2005; 84:1-11.
 • 30- Kawasaki Y, Suziki J, Nozawa R, Suziki S, Suziki H. Efficacy of metilprednisolone and urokinase pulse therapy for severe Henoch-Schonlein nephritis. Pediatrics 2003;111:785-9.
Toplam 29 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Klinik Tıp Bilimleri
Bölüm Original Article
Yazarlar

Mehmet Akif Ağır 0000-0002-9884-9904

Vildan Güngörer 0000-0002-9838-2603

Alaaddin Yorulmaz 0000-0001-5478-1197

Şükrü  Arslan 0000-0001-5632-8273

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2021
Gönderilme Tarihi 21 Haziran 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 31 Sayı: 4

Kaynak Göster

Vancouver Ağır MA, Güngörer V, Yorulmaz A, Arslan Ş. Henoch Schönlein Purpurası Tanısı Konulmuş Hastaların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi. Genel Tıp Derg. 2021;31(4):385-90.