Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Fruktooligosakkarit ve aljinat ile enkapsüle edilmiş Lactobacillus reuteri DSM 17938 suşunun kurumaya karşı direncinin saptanması

Yıl 2022, Sayı: 27, 20 - 25, 14.02.2022

Öz

Özet

Amaç: Probiyotik mikroorganizmalar son zamanlarda sağlık üzerine olumlu etkilerinden dolayı dikkat çekmektedir. Bu çalışmada Lactobacillus reuteri DSM 17938 suşu emülsiyon polimerizasyon yöntemi kullanılarak enkapsüle edilmiş ve kurumaya karşı direnci araştırılmıştır.

Materyal ve yöntem: Bu amaçla %2 aljinat kaplama materyali olarak kullanılmış ve dört farklı konsantrasyonda (%0; %0,5; %0,75 ve %1,5) fruktooligosakkarit (FOS), kaplanan mikroorganizmanın dayanıklılığını arttırmak amacı ile kaplama materyaline eklenmiştir. Liyofilizatörde bir gece kurutulmuş enkapsüle mikroorganizmalar, steril ortamda 9 g kuru bebek mamasına 1 g eklenerek 4°C ve 25°C'de depolanmış ve 0, 2, 4, 6, 8 ve 10. günlerde 3 paralel olacak şekilde, canlı mikroorganizma sayımı yapılmıştır.

Tartışma ve sonuç: İstatistiksel analiz sonucunda kurumaya karşı canlılığı en iyi koruyan kaplama materyalinin 4°C'de depolanan %0,75 FOS ilaveli %2 aljinat olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 4°C'de depolamanın istatistiki olarak canlılık üzerine olumlu etkisi saptanmıştır.

Kaynakça

 • Apichartsrangkoon, A., Chaikham, P., Pankasemsuk, T. and Baipong, S. (2015). In vitro experiment on Lactobacillus casei 01 colonizing the digestive system in the presence of pasteurized longan juice. Acta Alimentaria, 44 (4):493-500.
 • Casas, I.A. and Dobrogosz, W.J. (2000). Validation of the probiotic concept: Lactobacillus reuteri confers broad-spectrum protection against disease in humans and animals. Microbiolg Ecology in Health and Disease, 12: 247-285.
 • Champagne, C.P., Mondou, F., Raymond, Y. and Brochu, E. (1996). Effect of immobilization in a lginate on the s t ability of f reeze- dried Bifidobacterium longum. Bioscience and Microflora, 15: 9-12.
 • Çelik, E. (2017). Emülsiyon polimerizasyonu ile Lactobacillus reuteri DSM 17938 suşunun enkapsülasyonu ve gastrointestinal dayanımı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Yüksek Lisans Tezi-50s.
 • Ertem, H. (2016). Probiyotik kültür ve gobdin ilavesiyle üretilen yoğurtların probiyotik raf ömrü ve bazı kalite özelliklerinin tespiti. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, Yüksek Lisans Tezi-102s.
 • Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food. World Health Organization Food and Agriculture Organization of The United Nations, London, Ontario, Canada
 • Gökmen, S., Palamutoğlu, R. ve Sarıçoban, C. ( 2012 ) . Gıda endüstrisinde enkapsülasyon uygulamaları, Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 1:36-50.
 • Khalida, S., Godward, G., Reynolds, N., Arumugaswamy, R., Peiris, P. and Kailasapathy, K. (2000). Encapsulation of probiotic bacteria with alginate-starch and evaluation of survival in simulated gastro-intestinal conditions and in yoghurt. International Journal of Food Microbiololgy, 62: 47-55.
 • Martin, M.J., Lara-Villoslada, F., Ruiz, M.A. and Morales, M.E. (2013). Effect of unmodified starch on viability of aljinate-encapsulated Lactobacillus fermentum CECT5716. LWT - Food Science and Technology, 53 (2):480-486.
 • Muthukumarasamy, P. and Holley, R.A. (2007). Survival of Escherichia coli O157:H7 in dry fermented sausages containing micro-encapsulated probiotic lactic acid bacteria. Food Microbiology, 24(1): 82-88.
 • Özcan, T. ve Altun, B. (2013). Süt ürünlerinde probiyotik bakterilerin mikroenkapsülasyonu I:Enkapsülasyon Teknikleri. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2: 93-104.
 • Özer, B., Kırmacı, H. A., Şenel, E., Atamer, M. and Hayaloğlu, A. (2009). Improving the viability of Bifidobacterium bifidum BB-12 and Lactobacillus acidophilus LA-5 in white-brined cheese by microencapsulation. International Dairy Journal, 19: 22-29.
 • Sedefoğlu, S. (2014). Enkapsülasyon işleminin dondurma depolama periyodu boyunca probiyotik Lactobacillus acidophilus stabilitesi üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, Yüksek Lisans Tezi-69s.
 • Sultana, K., Godward, G., Reynolds, N., Arumugaswamy, R., Peiris, P. and Kailasapathy, K. (2000). Encapsulation of probiotic bacteria with alginate–starch and evaluation of survival in simulated gastrointestinal conditions and in yoghurt. International Journal of Food Microbiology, 62: 47- 55.
 • Tonguç, İ.E., Yerlikaya, O. ve Kınık, Ö. (2012). Lactobacillus reuteri: Fonksiyonel özellikleri ve probiyotik olarak kullanımı. Süt Dünyası Dergisi, 7:40, https://dergi.sutdunyasi.com/makaleler / bilimsel/ lactobacillus- reuteri- fonksiyonel- ozellikleri-ve-probiyotik-olarak-kullanimi/ (Erişim Tarihi: 7.4.2021)
 • Ünal, E. ve Erginkaya, Z. (2010). Probiyotik mikroorganizmaların mikroenkapsülasyonu. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 4: 297-304.
 • Yaşlı, B. (2010). Lactobacillus acidophilus KPb1 ve Lactobacillus reuteri NRRL B-14171 probiyotik k ü l t ü r l e r i n i n k o a z e r v a s y o n y ö n t e m i i l e kaplanmasının ve dondurmaya ilavesinin kültürlerin canlılık düzeyleri üzerine etkisinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bolu, Yüksek Lisans Tezi-97s.

Determination of resistance to drying of Lactobacillus reuteri DSM 17938 encapsulated with fructooligosaccharide and alginate

Yıl 2022, Sayı: 27, 20 - 25, 14.02.2022

Öz

Abstract

Objective: Probiotic microorganisms had been recently noted for their positive effects on health. In this study, Lactobacillus reuteri DSM 17938 strain was encapsulated using emulsion polymerization method and its resistance to drying was investigated.

Material and method: For this purpose, the strain was coated with 2% alginate and four different concentrations (0, 0.5, 0.75, and 1.5%) of fructooligosaccharide (FOS). Encapsulated microorganisms were dried for one night in the lyophilizer and stored at 4°C and 25°C by adding 1 g microorganism to 9 g of dry baby food in sterile medium. Survived microorganisms were counted in three parallels at 0, 2, 4, 6, 8 and 10th days.

Results and conclusion: It was found that the coating material protected the vitality against drying stored at 4°C, 2% alginate with 0.75% FOS. Additionally, the positive effect of storage at 4°C on vitality was determined statistically.

Kaynakça

 • Apichartsrangkoon, A., Chaikham, P., Pankasemsuk, T. and Baipong, S. (2015). In vitro experiment on Lactobacillus casei 01 colonizing the digestive system in the presence of pasteurized longan juice. Acta Alimentaria, 44 (4):493-500.
 • Casas, I.A. and Dobrogosz, W.J. (2000). Validation of the probiotic concept: Lactobacillus reuteri confers broad-spectrum protection against disease in humans and animals. Microbiolg Ecology in Health and Disease, 12: 247-285.
 • Champagne, C.P., Mondou, F., Raymond, Y. and Brochu, E. (1996). Effect of immobilization in a lginate on the s t ability of f reeze- dried Bifidobacterium longum. Bioscience and Microflora, 15: 9-12.
 • Çelik, E. (2017). Emülsiyon polimerizasyonu ile Lactobacillus reuteri DSM 17938 suşunun enkapsülasyonu ve gastrointestinal dayanımı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Yüksek Lisans Tezi-50s.
 • Ertem, H. (2016). Probiyotik kültür ve gobdin ilavesiyle üretilen yoğurtların probiyotik raf ömrü ve bazı kalite özelliklerinin tespiti. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, Yüksek Lisans Tezi-102s.
 • Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food. World Health Organization Food and Agriculture Organization of The United Nations, London, Ontario, Canada
 • Gökmen, S., Palamutoğlu, R. ve Sarıçoban, C. ( 2012 ) . Gıda endüstrisinde enkapsülasyon uygulamaları, Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 1:36-50.
 • Khalida, S., Godward, G., Reynolds, N., Arumugaswamy, R., Peiris, P. and Kailasapathy, K. (2000). Encapsulation of probiotic bacteria with alginate-starch and evaluation of survival in simulated gastro-intestinal conditions and in yoghurt. International Journal of Food Microbiololgy, 62: 47-55.
 • Martin, M.J., Lara-Villoslada, F., Ruiz, M.A. and Morales, M.E. (2013). Effect of unmodified starch on viability of aljinate-encapsulated Lactobacillus fermentum CECT5716. LWT - Food Science and Technology, 53 (2):480-486.
 • Muthukumarasamy, P. and Holley, R.A. (2007). Survival of Escherichia coli O157:H7 in dry fermented sausages containing micro-encapsulated probiotic lactic acid bacteria. Food Microbiology, 24(1): 82-88.
 • Özcan, T. ve Altun, B. (2013). Süt ürünlerinde probiyotik bakterilerin mikroenkapsülasyonu I:Enkapsülasyon Teknikleri. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2: 93-104.
 • Özer, B., Kırmacı, H. A., Şenel, E., Atamer, M. and Hayaloğlu, A. (2009). Improving the viability of Bifidobacterium bifidum BB-12 and Lactobacillus acidophilus LA-5 in white-brined cheese by microencapsulation. International Dairy Journal, 19: 22-29.
 • Sedefoğlu, S. (2014). Enkapsülasyon işleminin dondurma depolama periyodu boyunca probiyotik Lactobacillus acidophilus stabilitesi üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, Yüksek Lisans Tezi-69s.
 • Sultana, K., Godward, G., Reynolds, N., Arumugaswamy, R., Peiris, P. and Kailasapathy, K. (2000). Encapsulation of probiotic bacteria with alginate–starch and evaluation of survival in simulated gastrointestinal conditions and in yoghurt. International Journal of Food Microbiology, 62: 47- 55.
 • Tonguç, İ.E., Yerlikaya, O. ve Kınık, Ö. (2012). Lactobacillus reuteri: Fonksiyonel özellikleri ve probiyotik olarak kullanımı. Süt Dünyası Dergisi, 7:40, https://dergi.sutdunyasi.com/makaleler / bilimsel/ lactobacillus- reuteri- fonksiyonel- ozellikleri-ve-probiyotik-olarak-kullanimi/ (Erişim Tarihi: 7.4.2021)
 • Ünal, E. ve Erginkaya, Z. (2010). Probiyotik mikroorganizmaların mikroenkapsülasyonu. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 4: 297-304.
 • Yaşlı, B. (2010). Lactobacillus acidophilus KPb1 ve Lactobacillus reuteri NRRL B-14171 probiyotik k ü l t ü r l e r i n i n k o a z e r v a s y o n y ö n t e m i i l e kaplanmasının ve dondurmaya ilavesinin kültürlerin canlılık düzeyleri üzerine etkisinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bolu, Yüksek Lisans Tezi-97s.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisi
Yazarlar

Kübra KÜÇÜKÖNDER KURT Bu kişi benim 0000-0002-3238-9669

Özlem TURGAY Bu kişi benim 0000-0003-2286-833X

Yayımlanma Tarihi 14 Şubat 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Sayı: 27

Kaynak Göster

APA KÜÇÜKÖNDER KURT, K., & TURGAY, Ö. (2022). Fruktooligosakkarit ve aljinat ile enkapsüle edilmiş Lactobacillus reuteri DSM 17938 suşunun kurumaya karşı direncinin saptanması. Gıda Ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi(27), 20-25.