Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Bireysel Girişimcilik Yönelimi Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması

Yıl 2021, Cilt 16, Sayı 1, 91 - 105, 11.08.2021

Öz

Araştırmanın amacını Bolton ve Lane (2012) tarafından geliştirilmiş olan Bireysel Girişimcilik Yönelimi Ölçeğinin (BGYÖ) Türkçe’ye uyarlanması oluşturmaktadır. Ekonomik kalkınmada ve sosyal büyümede önemli bir role sahip olan girişimcilik kavramı, akademik çalışmalar kapsamında hep ilgi odağı olduğu söylenebilir. Bundan dolayı, her ölçekteki ve sektördeki işletmeler bireysel girişimcilik yönelimini tespit etmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle gelecekteki çalışmalarda kullanılması için BGYÖ’nin Türkçe’ye adaptasyonu sağlanması önemli görülmektedir. Araştırma Karabük, Kastamonu, Zonguldak ve Bandırma ilindeki devlet üniversitelerinde işletme bölümünde eğitim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin uyarlanma sürecinde Brislin vd. (1973) beş aşamalı çeviri prosedürü takip edilmiştir. Dil ile ilgili geçerlilik sağlandıktan sonra, elde edilen ölçeğin yapısal geçerliliği ve güvenirliliği analiz edilmiştir. Yapı geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucu elde edilen bulgulara göre BGYÖ’nin Türkçe’ye uyarlamanın kabul edilebilir olduğu, güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu söylenebilir.

Kaynakça

 • Akkuş, Y., Akdoğan, Ç. ve Akyol, A. (2019). “Girişimcilik Niyetini Etkileyen Temel Kişilik Özellikleri ve Girişimci Kişilik Boyutları: Trakya Örneği”, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 1-13.
 • Aksay, B. ve İplik, E. (2014). “Girişimcilik Eğilimi Ölçeği (GET 2) Türkiye Bağlamında Değerlendirilmesi”, Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2), 199-210.
 • Akşit, F. (2003). Farklı kültürlerde girişimcilik niyeti ve üniversite öğrencilerine yönelik karşılaştırmalı bir araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Akyüz, Y. (2013). “Üniversite Öğrencilerinin KOSGEB Desteklerine Bakış Açıları ve Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Uşak Üniversitesi Örneği”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3), 80-98.
 • Aldemir, B. (2011). Küçük ve Orta Boy İnşaat Firmalarının Girişimcilik Yönelimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi: Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Alpkan, L., Keskin, H., ve Zehir, C. (2002). Girişimcilik Hisleriyle Girişimcilik Potansiyeli Arasındaki İlişki: Gebze ve Civarındaki Girişimciler Üzerine Bir Saha Araştırması. Paper presented at the Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, K.K.T.C.
 • Alptekin, H., Eliöz, M. ve Demir, A. Z. (2019). “Engel Türünün ve Spor Yapma Alışkanlığının Girişimcilik Üzerine Etkilerinin İncelenmesi”, Turkish Studies Social Sciences, 8(1), 1-19.
 • Altuntaş, G. ve Dönmez, D. (2010). Girişimcilik yönelimi ve örgütsel performans ilişkisi: Çanakkale bölgesinde faaliyet gösteren otel işletmelerinde bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 39(1), 50-74.
 • Ambad, S.N.A. ve Damit, D.H.D.A. (2016), “Determinants of Entrepreneurial Intention among Undergraduate Students in Malaysia”, Procedia Economics and Finance, 37; 108-114.
 • Arslan, E., Kendir, H. ve Türkmen, F. (2018). “Turizm İşletmeciliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimi: Kazakistan-Kırgızistan-Türkiye Karşılaştırması”, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(4), 655-669.
 • Ataseven, Ö. (2016). Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerindeki İlkokul Öğrencilerinin Girişimcilik Yeterliliklerinin Karşılaştırılması. Düzce Üniversitesi.
 • Balkaya, E. (2017), “Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı ve Girişimcilik Niyeti İlişkisi: TRA1 Bölgesi Örneği”, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Bell, R. (2015). “Developing the Next Generation of Entrepreneurs: Giving Students the opportunity to Gain Experience and Thrive”, The International Journal of Management Education, 13, 37-47.
 • Bilge, H. ve Bal, V. (2012). “Girişimcilik Eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(16), 131-148.
 • Bolton, D. L. ve Lane, M. D. (2012). Individual Entrepreneurial Orientation: Development Of A Measurement Instrument, Education+Training, Vol. 54, No. 2/3, 219-233.
 • Boz, M., Buluk, B., Aydınkaya, G. ve Arslantaş, Y. A. (2016). “Kişilik Özellikleri ile Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki: Çanakkale Örneği”, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(5), 1-10.
 • Bozkurt, Ö. ve Erdurur, K. (2013). “Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik eğilimindeki Etkisi: Potansiyel Girişimciler Üzerine Bir Araştırma”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2), 57-78.
 • Brancu, L., Guðmundsdóttir, S., Gligor, D. ve Munteanu, V. (2015). “Is Culture a Moderator of Entrepreneurship Motivation? A Comparative Study of Romania and Iceland”, The Amfiteatru Economic Journal, 17(38), 133-147.
 • Brislin, R. W., Brislin, R. W., Lonner, W. J. ve Thorndike, R. M. (1973). Cross-cultural research methods. Vol. 11, New York: J. Wiley.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, 8. Baskı, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Büyükyılmaz, O., Karakaya, A. ve Yıldıran, C. (2016). “Girişimcilik Eğitimi Alan Bireylerin Demografik Özellikleri Açısından Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki Farklar”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 10(2), 105-125.
 • Cagle, M. ve Ahmet, ÖZEN. (2019). Girişimcilik Yönelimi ve Finansal Performans İlişkisinin Araştırılmasında Aile Şirketlerinin Moderatör Rolü. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(3), 879-902.
 • Caird, S. (2013). “General Measure of Enterprising Tendency Test”, http://oro.open.ac.uk/5393/2/Get2test_guide.pdf
 • Caird, S. (1991). “Testing Enterprising Tendency in Occupational Groups”, British Journal of Management, 2(4), s.177-186.
 • Cansız, E. (2007). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Çalışma” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ceyhan, S., Yıltay, S. ve Batga, B. (2020). “Duygusal Zekâ ile Girişimcilik Eğilimi Arasında Öz Yeterliliğin Aracılık Rolü: Çukurova Üniversitesinde Bir Alan Araştırması”, International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries, 4(6), 1-19.
 • Covin, F. G., Rigtering, J. P. C., Hughes, M., Kraus, S., Cheng, C-F. ve Bouncken, R. B. (2020). “Individual And Team Entrepreneurial Orientation: Scale Development And Configurations For Success”, Journal of Business Research, 112, 1-12.
 • Covin, G. and Slevin, D. (1989). “Strategic Management of Small Firms in Hostile and Benign Environments”, Strategic Management Journal, 10(1), 75-87.
 • Covin, J. G. ve Miles, M. P. (1999). “Corporate Entrepreneurship and The Pursuit of Competitive Advantage”, Entrepreneurship Theory and Practice, 3(23), 47–63.
 • Covin, J. G. ve Wales, W. J. (2019). “Crafting High-Impact Entrepreneurial Orientation Research: Some Suggested Guidelines”, Entrepreneurship Theory and Practice, 43(1), 3-18.
 • Covin, J.G. ve Slevin, D. P . (1986). The Development and Testing of an Organization level Entrepreneurship Scale. (R. Ronstadt, J. A . Hornaday, R. Peterson, ve K. H. Vesper (Eds.), Frontiers of entrepreneunhip research, 1986 (pp. 628-639). Wellesley) MA: Babson College.
 • Çarıkçı, İ. H. ve Koyuncu, O. (2010). “Bireyci-Toplumcu Kültür ve Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(3), 1-18.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları (Birinci baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Çolakoğlu, N., ve Gözükara, İ. (2016). "A comparison study on personality traits based on the attitudes of university students toward entrepreneurship". Procedia-Social and Behavioral Sciences, 229, 133-140.
 • DeRue, D., Hollenbeck, J., Ilgen, D. ve Feltz, D. (2010). Efficacy Dispersion in Teams: Moving Beyond Agreement and Aggregation, Personnel Psychology, 3(1), 1-40.
 • Dilek, S., Kesgingöz, H. ve Nergiz, E. (2019). “Ekonomi Okuryazarlığının Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi”, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(1), 89-107.
 • Doğaner, M. ve Altunoğlu, A. E. (2010). “Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 103-110.
 • Ekici, E. ve Turan, M. (2017). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimi: Planlanmış Davranışlar Teorisi ve Girişimcilik Eğitiminin Rolü”, Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(1), 201-215.
 • Ensari, M. Ş. ve Alay, H. K. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Yenilikçilik Eğilimi ile Girişimcilik Potansiyelleri Arasındaki İlişkiye Ailelerin Girişimcilik Öyküsünün Aracı Etkisinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (28), 235-248.
 • Fidan, Y., Çetin, S. ve Yurdasever, E. (2021). “İşletme Lisans Öğrencilerinde Girişimcilik Düşüncesinin Değişimi 2005 ve 2020 Karşılaştırması”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(1), 506-536.
 • Fiş, A.M. ve Wasti, S.A. (2009) “Örgüt Kültürü ve Girişimcilik Yönelimi Ilişkisi”, ODTÜ Gelişme Dergisi, 35 (Özel Sayı), 127-164.
 • Gegez, E. (2010). Pazarlama araştırmaları. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Geri, S. (2013). “Relationship between Entrepreneurial Skills and Tendencies: A Research on Physical Education Students”, International Journal of Business and Social Science, 4(5), 179-185.
 • Girginer, N. ve Uçkun, N. (2004). İşletmecilik Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açıları: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama. 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı. 25-26 Kasım, Eskişehir, 783-795.
 • Göktaş, P. ve Kazaferoğlu, E. (2018). “Kişilik Özellikleri İle Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 39-63.
 • Güreşçi, E. (2014). “Girişimcilik Eğilimi Üzerine Bir Araştırma: İspir Hamza Polat MYO Örneği”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9(1), 23-38.
 • Hair, J. F., Bush, R. P. ve Ortinau, D. J. (2000). Marketing research: A practical approach for the new millennium. Irwin Professional Publishing.
 • Hisrich, R.D. ve Peters, M.P. (2002). Entrepreneurship. 15. Basım, New York: McGraw Hill.
 • Hmieleski, K. M. ve Corbett, A. C. (2006). Proclivity for improvisation as a predictor of entrepreneurial intentions. Journal of Small Business Management, 44(1), 45-63.
 • İpçioğlu, İ. ve Taşer, A. (2009). “İşletme Bölümlerinde Verilen Eğitimin Girişimci Adayı Öğrenciler Üzerindeki Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(10), 13-25.
 • İşcan, Ö. F. ve Kaygın, E. (2011). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 443-462.
 • Jackson, D.N. (1994). Jackson Personality Inventory - Revised Manual. Port Heron MI: Sigma Assessment Systems, Inc.
 • Kahya, V. (2019). “Psikolojik Sermayenin Girişimci Olma Eğilimine Etkisi: KOSGEB Girişimcilik Eğitimine Katılan Kursiyerler Üzerine Bir Araştırma”, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 12(18), 634-657.
 • Kalaycı, Ş. (2016). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın.
 • Karabulut, A. T. (2009). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini ve Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi İ. İ. B. F. Dergisi, 26(1), 331-356.
 • Keat, O. Y., Selvarajah, C. ve Meyer, D. (2011). “Inclination Towards Entrepreneurship Among University Students: An Empirical Study of Malaysian University Students”, International Journal of Business and Social Science, 2(4), 206-220.
 • Khandwalla, P. N. (1977) “The design of organizations”, Harcourt Brace Jovanovich.
 • Koe, W-L. (2016). “The Relationship Between Individual Entrepreneurial Orientation (IEO) and Entrepreneurial Intention”, Journal of Global Entrepreneurship Research, 6(13), 1-11.
 • Koh, H. C. (1996). “Testing Hypotheses of Entrepreneurial Characteristics A Study of Hong Kong MBAmStudents”, Journal of Managerial Psychology, 11(3), 12-25.
 • Kolvereid, L. (1996) Prediction of Employment Status Choice Intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 21(1), 47-57.
 • Kraus, S., Breier, M., Jones, P. ve Hughes, M. (2019). “Individual Entrepreneurial Orientation And Intrapreneurship In The Public Sector”, International Entrepreneurship and Management Journal, 15, 1247-1268.
 • Kristiansen, S. ve Indarti, N. (2004). Entrepreneurial Intention Among Indonesian and Norwegian Students, Journal of Enterprising Culture, 12(1), 55-78.
 • Kuvat, Ö. (2019). “Bilişim Sektöründe Girişimcilik, Balıkkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilim ve Niyetleri Üzerine Bir Araştırma”, Yönetim ve Ekonomi, 26(1), 295-308.
 • Küçükeşmen, E., Türkoğlu, M. E. ve Şimşek, A. (2019). “Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Araştırma”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(6), 588-610.
 • Kürtüncü, M., Yıldız, H. ve Karakuş, E. (2019). “Üniversite Öğrencilerinde Beyin Baskın Yarım Küresinin Girişimcilik ve Atılganlık Üzerine Etkisinin Belirlenmesi”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 9(1), 166-179.
 • Linan, F. ve Chen, Y. W. (2009), “Development and cross-cultural application of a specific instrument to measure entrepreneurial intentions”, Entrepreneurship Theory and Practice, 33 (3); 593-617.
 • Lumpkin, G. T., ve Dess, G. G. (2001). “Linking Two Dimensions Of Entrepreneurial Orientation To Firm Performance: The Moderating Role Of The Environment And Industry Life Cycle”, Journal of Business Venturing, 16(5), 429-451.
 • Marangoz, M., Hız, G. ve Aydın, A. E. (2016). “Kırsal Alandaki Kadınların Girişimcilik Eğilimi Üzerine Bir Araştırma”, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 5, 24-44.
 • Miller, D. (1983). “The Correlates of Entrepreneurship in Three Types of Firms”, Management Science, 29, 770–791.
 • Miller, D. and Friesen, P.H. (1983) “Strategy-Making and Environment: The Third Link”, Strategic Management Journal 1983; 4 (3): 221-235.
 • Ören, K. ve Biçkes, M. (2011). Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Potansiyeli Üzerindeki Etkileri (Nevşehir’deki Yüksek Öğrenim Öğrencileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma). Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 16(3).
 • Özdemir, A. A. (2014). “Kültür, Benlik Saygısı ve Girişimcilik Eğilimi: Amerikan ve Türk Üniversite Öğrencilerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 43(2), 351-367.
 • Özkara, A. B. (2019). “Spor Lisesi Öğrencilerinin Girişimcilik Yeterliliklerinin İncelenmesi”, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8, Ek S. 1, 1304-1312.
 • Patel, P.C. and D’Souza R.R. (2009) “Leveraging Entrepreneurial Orientation to Enhance SME Export Performance”, Small Business Research Summary, An Office of Advocacy Working Paper, No: 337.
 • Patır, S. ve Karahan, M. (2010). “Girişimcilik Eğitimi ve Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması”, İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1(2), 27-44.
 • Pretheeba, P. (2014), “Predicting Entrepreneurial Intention Among Business And Engineering Students İn Sri Lanka”, Ruhuna Journal of Management and Finance, 1(1), 25-36.
 • Robinson, P. B., Stimpson, D. V., Huefner, J. C. ve Hunt, H. K. (1991). “An Attitude Approach to the Prediction of Entrepreneurship”, Entrepreneurship Theory &Practice, 15(4), 13-30.
 • Rotter, J.B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied, 80, 1-28.
 • Santos, G., Marques, C. S. ve Ferreira, J. J. M. (2020). “Passion and Perseverance As Two New Dimensions of an Individual Entrepreneurrial Orientation Scale”, Journal of Business Research, 112, 190-193.
 • Sezer, C. (2013a) "Girişimcilik Kariyerine Yönelim Nedenleri ve Girişimcilik Dersinin Etkisi Üzerine Bir İçerik Analizi: KTMÜ Örneği", Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(4).
 • Sezer, C. (2013b) "Kariyer Olarak Girişimcilik ve Girişimcilik Niyetini Etkileyen Faktörlerin İçerik Analizi ile Belirlenmesi" Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6).
 • Sözcan, Z. ve Yılmaz, T. (2019). “Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisi: Sakarya Üniversitesi Örneği”, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 78-107.
 • Şeşen, H. ve Basım, N. (2012), “Demografik Faktörler ve Kişiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış, 12, 21-28.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Temel İlkeler ve Lisrel Uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayıncılık.
 • Tekin, M. (1999). Girişimcilik, Kendi İşini Kurma, işletme (2.Baskı), Konya.
 • Tepe Küçükoğlu, M., Baynazoğlu, M. E. ve Berber, Ş. (2020). “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer ve Girişimcilik Yönelimleri”, Yönetim ve Ekonomi, 27(1), 91-108.
 • Timuroğlu, K. ve Yılmaz, B. (2019). “Stres ve Girişimcilik Niyeti: Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33(3), 699-713.
 • Toklu, İ. T. (2019). “Pazar Yönelimi Girişimcilik Niyetinde Etkili midir? Üniversiteliler Üzerine Bir Alan Çalışması”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 335-347.
 • Türker, D. ve Selçuk, S.S. (2009), “Which factors affect entrepreneurial intention of university students?”, Journal of European Industrial Training, 33 (2); 142-159.
 • Ulama, S. (2016). “Turizm Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Sakarya Üniversitesi Örneği”, International Conference on Eurasian Economies, 741-751.
 • Ürper, Y. (2012). Girişimcilik ve İş Kurma. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Wiklund, J. (1999). “The Sustainability of The Entrepreneurial Orientation Performance Relationship”, Entrepreneurship Theory and Practice, 24, 37-48.
 • Yeşil, S., Doğan, İ. ve Doğan, Ö. (2016). Örgüt kültürünün girişimcilik yönelimi ile örgütsel performans üzerindeki etkisi: Kahramanmaraş ili tekstil sektörü örneği. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(1), 150-172.
 • Yıldız, H. ve Zehir, C. (2019). “Uygulamalı Girişimicilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Mühendis Adayları Üzerinde Bir Araştırma”, Yönetim ve Ekonomi, 26(2), 453-476.
 • Yılmaz, E., & Sümbül, A. M. (2009). Üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 195-203.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sertaç ERCAN (Sorumlu Yazar)
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, BANDIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0003-3896-9194
Türkiye


Canan YILDIRAN
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8245-197X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 11 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 16, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { girkal942974, journal = {Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi}, issn = {1306-8946}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {16}, pages = {91 - 105}, doi = {}, title = {Bireysel Girişimcilik Yönelimi Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması}, key = {cite}, author = {Yıldıran, Canan} }
APA Ercan, S. & Yıldıran, C. (2021). Bireysel Girişimcilik Yönelimi Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması . Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi , 16 (1) , 91-105 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/girkal/issue/64462/942974
MLA Ercan, S. , Yıldıran, C. "Bireysel Girişimcilik Yönelimi Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması" . Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 16 (2021 ): 91-105 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/girkal/issue/64462/942974>
Chicago Ercan, S. , Yıldıran, C. "Bireysel Girişimcilik Yönelimi Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması". Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 16 (2021 ): 91-105
RIS TY - JOUR T1 - Bireysel Girişimcilik Yönelimi Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması AU - Sertaç Ercan , Canan Yıldıran Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 105 VL - 16 IS - 1 SN - 1306-8946- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi Bireysel Girişimcilik Yönelimi Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması %A Sertaç Ercan , Canan Yıldıran %T Bireysel Girişimcilik Yönelimi Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması %D 2021 %J Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi %P 1306-8946- %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD Ercan, Sertaç , Yıldıran, Canan . "Bireysel Girişimcilik Yönelimi Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması". Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 16 / 1 (Ağustos 2021): 91-105 .
AMA Ercan S. , Yıldıran C. Bireysel Girişimcilik Yönelimi Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 2021; 16(1): 91-105.
Vancouver Ercan S. , Yıldıran C. Bireysel Girişimcilik Yönelimi Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 2021; 16(1): 91-105.
IEEE S. Ercan ve C. Yıldıran , "Bireysel Girişimcilik Yönelimi Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, c. 16, sayı. 1, ss. 91-105, Ağu. 2021