Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA ŞEHİR KÜMELENMELERİNİN ROLÜ: ÇİN ŞEHİR KÜMELENMELERİ ÖRNEĞİ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

Yıl 2021, Cilt 16, Sayı 1, 136 - 150, 11.08.2021

Öz

Son yıllarda hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde kümelenmelerin ekonomik faaliyetlerdeki rolünü analiz eden çok sayıda çalışma ortaya çıkmıştır. Kümelenmeler işletmelerin rekabet edebilirliğini arttırmada, ülkenin rekabet üstünlüğünü kaybettiği alanları yeniden canlandırmada, bölgelerin ekonomik gelişimlerini sağlamada ve ülkenin rekabet edebilirlik derecesini arttırmada olumlu etkilere sahiptir (Romero ve Montoro 2008). Ayrıca kümelenmeler girişimcilik potansiyelinin ortaya çıkarılmasında da önemli bir yer tutmaktadır (Porter, 1990, 1998; Rocha, 2004). Bu açıdan bakıldığında kümelenme ile girişimcilik kavramlarının bir arada kullanılması sık görülen bir durumdur. Bu noktada kümelenme kavramına farklı bir boyut getiren şehir kümelenmeleri kavramı ise uzun yıllardır birçok ülke tarafından kalkınma, kentleşme, yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi için kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında girişimcilik potansiyelinin ortaya çıkarılmasında şehirlerin kümelenmesinin önemine değinilmiştir. Şehir kümelenmelerini kalkınma ve kentleşme planları dahilinde dünyada en başarılı şekilde geliştiren Çin, bu noktada öne çıkmaktadır. Bu sebeple, bu çalışmada Çin şehir kümelenmeleri örneğinden yola çıkılarak Türkiye için benzer bir model önerisi sunulmuştur.

Kaynakça

 • ACS, Z. J., & AUDRETSCH, D. B. (Eds.). (2006). Handbook of entrepreneurship research: An interdisciplinary survey and introduction (Vol. 1). Springer Science & Business Media.
 • ACS, Z., N. BOSMA, AND R. STERNBERG, (2008). The Entrepreneurial Advantage of World Cities: Evidence from Global Entrepreneurship Monitor Data, SCALES Research Report H200810. Erişim: http://www.entrepreneurship-sme.eu/pdf-ez/H200810.pdf
 • ADB, Asian Development Bank. (2008). City Cluster Development: Triggering Inclusive Economic Growth. Erişim: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27883/economic-growth.pdf
 • AUDRETSCH, D. B., & LEHMANN, E. E. (2005). Does the knowledge spillover theory of entrepreneurship hold for regions?. Research policy, 34(8), 1191-1202.
 • BAE, C. & HEE, C. (2005). Tijuana-San Diego: Globalization and the transborder metropolis. In Globalization and urban development (pp. 181-195). Springer, Berlin, Heidelberg.
 • BELITSKI, M., & KOROSTELEVA, J. (2011). Entrepreneurship and cities: evidence from the post-communist world (No. 397). WIFO Working Papers.
 • CHOE, K. A., & LAQUIAN, A. A. (2008). City cluster development: toward an urban-led development strategy for Asia. Asian Development Bank.
 • CHU, Y. W. (2020). China's new urbanization plan: Progress and structural constraints. Cities, 103, 102736.
 • DEWITA, Y., YEN, B. T., & BURKE, M. (2018). The effect of transport cost on housing affordability: Experiences from the Bandung Metropolitan Area, Indonesia. Land use policy, 79, 507-519.
 • EROL, D. & YILDIZTEKİN, M. (2014). 14. Üretim Araştırmaları Sempozyumu (ÜAS 2014), İstanbul, Türkiye, 417-428.
 • FELDMAN, M. P. (2014). The character of innovative places: entrepreneurial strategy, economic development, and prosperity. Small Business Economics, 43(1), 9-20.
 • GRIES, T., & NAUDÉ, W. (2010). Entrepreneurship and structural economic transformation. Small Business Economics, 34(1), 13-29.
 • GRUBEN, W. C. (2001). Was NAFTA Behind Mexico's High Maquiladora Growth? Economic And Financial Review-Federal Reserve Bank Of Dallas, (3), 11-21.
 • HE, C., LU, J., & QIAN, H. (2019). Entrepreneurship in China. Small Business Economics, 52(3), 563-572.
 • INDRAPRAHASTA, G. S., & DERUDDER, B. (2019). World City-ness in a historical perspective: Probing the long-term evolution of the Jakarta metropolitan area. Habitat International, 89, 102000.
 • ISENBERG, D.J. (2010) How to Start an Entrepreneurial Revolution. Harvard Business Review 88(6): 41-50.
 • KAFALI, M.A. (2014). Mersin İli Potansiyel Yatırım Konuları Araştırması. Ankara: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
 • KANTIS, H. D., FEDERICO, J. S., & GARCIA, S. I. (2020). Entrepreneurship policy and systemic conditions: Evidence-based implications and recommendations for emerging countries. Socio-Economic Planning Sciences, 72, 100872.
 • KATHERINA, L. K., & INDRAPRAHASTA, G. S. (2019). Urbanization Pattern in Indonesia’s Secondary Cities: Greater Surabaya and Its Path toward a Megacity. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 338, No. 1, p. 012018).
 • KIPER, M. (2013). Dünyada ve Türkiye'de Tıbbi Cihaz Sektörü ve stratejisi Önerisi: Kavramlar, Dünyada Durum ve Ülke Örnekleri, Türkiye’de Durum Analizler ve Strateji Önerisi, Ankara: TTGV Yayınları.
 • KIURU, J., & INKINEN, T. (2019). E-capital and economic growth in European metropolitan areas: applying social media messaging in technology-based urban analysis. Journal of Urban Technology, 26(2), 67-88.
 • LANG, R., & KNOX, P. K. (2009). The new metropolis: Rethinking megalopolis. Regional Studies, 43(6), 789-802.
 • LIU, Y. (2002). Development of private entrepreneurship in China: Process, problems and countermeasures. Erişim: www.mansfieldfdn.org/programs/program_pdfs/ent_china. pdf
 • MALIK, K., & WEI, J. (2011). How external partnering enhances innovation: Evidence from Chinese technology-based SMEs. Technology Analysis & Strategic Management, 23(4), 401-413.
 • MUTLU K.E., & BAŞER, G. (2020). Turizm Yatırım Teşvikleri Çerçevesinde Antalya. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 31(3), 264-275.
 • NDRC, National Development and Reform Commission. (2016). The 13th Five-Year Plan For Economic and Social Development of the People’s Republic of China. Erişim: https://en.ndrc.gov.cn/policyrelease_8233/201612/P020191101482242850325.pdf
 • ÖZDEMİR, M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi üniversitesi sosyal bilimler dergisi, 11(1), 323-343.
 • POO, M. M. (2021). Innovation and reform: China's 14th Five-Year Plan unfolds. National Science Review, 8(1).
 • PORTER, M. E. (1998). Clusters and the new economics of competition (Vol. 76, No. 6, pp. 77-90). Boston: Harvard Business Review.
 • PORTER, M. E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, London: Macmillan.
 • REVEIU, A., & DARDALA, M. (2013). The role of universities in innovative regional clusters. Empirical Evidence from Romania. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93, 555-559.
 • ROCHA, H. O. (2004). Entrepreneurship and development: The role of clusters. Small business economics, 23(5), 363-400.
 • ROMERO-MARTÍNEZ, A. M., & MONTORO-SÁNCHEZ, Á. (2008). How clusters can encourage entrepreneurship and venture creation. Reasons and advantages. International Entrepreneurship and Management Journal, 4(3), 315-329.
 • SERTESEN, S. (2011). Bölgesel Gelişmede “Yeni” Bir Politika Aracı: Cazibe Merkezleri. Ankara: Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV).
 • SHARIF, N., & TANG, H. H. H. (2014). New trends in innovation strategy at Chinese universities in Hong Kong and Shenzhen. International Journal of Technology Management, 65(1-4), 300-318.
 • SHIKHA J., SANGEETHA R. & SIDDHANT A. (2019). Exploring Strategies for Planned Urban Cluster Development in South Asia. Asian Development Bank.
 • SMITH, G. (2019). Cluster Cities: A Chinese Experiment in the Future of Urbanisation. Barings Invenstment Institute.
 • STAM, E. (2009). Entrepreneurship, evolution and geography. Papers on economics and evolution.
 • STERN, N., & XİE, C. (2020). China’s 14th Five-Year Plan in the context of COVID-19: Rescue, recovery and sustainable growth for China and the world. Erişim: https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2020/08/GRI_Chinas-14th-Five-Year-Plan-in-the-context-of-COVID-19-1.pdf
 • SURESH, J., & RAMRAJ, R. (2012). Entrepreneurial ecosystem: Case study on the influence of environmental factors on entrepreneurial success. European Journal of Business and Management, 4(16), 95-101.
 • TIWARI, G. (2002). Urban Transport for Growing Cities: High Capacity Bus Systems. New Delhi: Macmillan India.
 • TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI (2019). On Birinci Kalkınma Planı 2019-2023.
 • ULUKAPI, K., & ŞENER, S. (2017). Antalya İlinin Organik Bitkisel Üretim Potansiyelinin Dünya ve Türkiye ile Kıyaslanması ve Gelişmesine Yönelik Öneriler. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6, 271-279.
 • VARGAS-HERNÁNDEZ, J. G., & NORUZI, M. R. (2010). An exploration of Tijuana-San Diego marketing environment. International Business Research, 3(2), 162.
 • WAGNER, J. AND STERNBERG, R. (2004). Start-up activities, individual characteristics, and the regional milieu: Lessons for entrepreneurship support policies from German micro data. Annals of Regional Science 38, 219-240.
 • WANG, Y., & TANG, W. (2020). Universities and the Formation of Edge Cities: Evidence from China's Government‐led University Town Construction. Papers in Regional Science, 99(1), 245-265.
 • WÓJTOWICZ, M. (2016). Spatial expansion and social and economic development of the Brazilian Megalopolis between Rio de Janeiro and São Paulo. Vulnerabilidad territorial ante la expansión urbana.
 • XU, S. (2011). An analysis of China's industrial cluster (Zhejiang province pattern): historical development, questions and prospective in pursuit of sustainable competitive advantage-the case of Datang and Sassuolo.
 • YE, Q., QİJİAO, S., XİAOFAN, Z., SHİYONG, Q., & LİNDSAY, T. (2020). China’s New Urbanisation Opportunity: A Vision for the 14th Five-Year Plan.
 • YILDIRIM, A., ŞİMŞEK, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • ZHANG, X. Q. (2011). The economic role of cities. Xing Quan Zhang. Nairobi: Un-Habitat.
 • BBC. (22 Kasım 2019). China has more 'unicorn' start-ups than the US. BBC. Erişim: https://www.bbc.com/news/business-50134460 erişim tarihi 11.01.2020
 • CHINA WHISPER. (T.y.). Top 10 of the Most Entrepreneurial Cities of China. Erişim: www.chinawhisper.com/top-10-of-the-most-entrepreneurial-cities-of-china Erişim tarihi 02.01.2020
 • ÖZDEM, M.İ. (27 Nisan 2018). Çin'de Mevcut Yeni Girişim Şirketleri (start-up) ve "Unicorn"lar--Bilişimde Pekin'in Öncü Yapısı. Linkedin. Erişim: https://tr.linkedin.com/pulse/%C3%A7inde-mevcut-yeni-giri%C5%9Fim-%C5%9Firketleri-start-up-ve-pekinin-%C3%B6zdem Erişim tarihi 02.01.2020
 • PUBLİC WELFARE. (2019). The Blue Banana-European Economic Ridge. Erişim: https://en.public-welfare.com/3980920-the-blue-banana-european-economic-ridge Erişim tarihi 02.03.2020
 • SHASHA, Z. (17 Ağustos 2020). City clusters become new vanguard of coordinated development. China.org.cn. Erişim: http://www.china.org.cn/business/2020-08/17/content_76607939.htm#:~:text=Now%2C%20there%20are%2019%20city,Beijing%2DTianjin%2DHebei%20region Erişim tarihi 11.11.2020.
 • SUN, N. (26 Şubat, 2020). China guides its self-driving startups into the fast lane. Asia Nikkei. Erişim: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Startups-in-Asia Erişim tarihi 10.05.2020
 • WIKIPEDIA. (T.y.). Megalopolis. Erişim: https://en.wikipedia.org/wiki/Megalopolis Erişim tarihi 13.03.2021
 • WIKIPEDIA. (T.y.). Megalopolis. Erişim: https://en.wikipedia.org/wiki/San_Diego%E2%80%93Tijuana Erişim tarihi 13.03.2021
 • XINHUA. (11 Mart 2021). China Focus: China's five-year plan: a democratic perspective. Erişim: http://www.xinhuanet.com/english/2021-03/11/c_139802298.htm Erişim tarihi 15.04.2021
 • YANG, Y. (6 Şubat 2019). Asian cities are competing to woo tech start-ups with incentives. South China Morning Post. Erişim: https://www.scmp.com/tech/start-ups/article/2185092/asian-cities-are-competing-woo-tech-start-ups-incentives Erişim tarihi 10.05.2020
 • YIXIU, W. & ZHE, Y. (2021). Climate and energy in China’s 14th Five Year Plan – the signals so far. China Dialogue. Erişim: https://chinadialogue.net/en/energy/chinas-14th-five-year-plan-climate-and-energy/ Erişim tarihi 20.05.2021
 • http://www.akip.org.tr/homepage erişim tarihi 25.12.2019
 • http://www.izmirkumelenme.weebly.com/mevcut-kuumlmeler.html erişim tarihi 04.01.2020
 • http://www.kocaeli.gov.tr/kocaeli-ekonomisinde-sanayinin-yeri erişim tarihi 04.01.2020
 • http://www.marka.org.tr/anasayfa erişim tarihi 04.01.2020
 • http://www.samsuntso.org.tr/haber/sektorler-kumeleniyor-1826.htm erişim tarihi 04.01.2020
 • http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/On-Birinci-Kalkinma-Plani.pdf erişim tarihi 25.12.2019
 • http://www.ttso.org.tr/yta/index.php?go=trabzon erişim tarihi 03.01.2020
 • http://www.urge.gov.tr/Detay.cfm?id=156&MID=53 erişim tarihi 04.01.2020
 • https://www.anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/kumelenme-yaklasiminda-mersin-ornegi/104 erişim tarihi 04.01.2020
 • https://www.ankaraka.org.tr/tr erişim tarihi 04.01.2020
 • https://www.baka.gov.tr/ erişim tarihi 04.01.2020
 • https://www.bebka.org.tr/ erişim tarihi 04.01.2020
 • https://www.beijing.austcham.org/member-news-chinas-city-clusters-plan-transform-country-19-super-regions/ erişim tarihi 08.11.2019
 • https://www.china-briefing.com/news/chinas-industry-clusters/ erişim tarihi 08.11.2019
 • https://www.cka.org.tr/ erişim tarihi 07.01.2020
 • https://www.denizlihaber.com/denizli/kent-genel/5-sektorde-kumelenme/ erişim tarihi 02.01.2020
 • https://www.doka.org.tr/ erişim tarihi 07.01.2020
 • https://www.geka.gov.tr/ erişim tarihi 07.01.2020
 • https://www.ika.org.tr/ erişim tarihi 07.01.2020
 • https://www.istka.org.tr/ erişim tarihi 11.01.2020
 • https://www.izka.org.tr/ erişim tarihi 11.01.2020
 • https://www.karacadag.gov.tr/ erişim tarihi 11.01.2020
 • https://www.mevka.org.tr/ erişim tarihi 11.01.2020
 • https://www.oka.org.tr/ erişim tarihi 11.01.2020
 • https://www.oran.org.tr/ erişim tarihi 11.01.2020
 • https://www.dunya.com/gundem/kumelenme-ile-gucbirligi-sagladi-haberi-274431 erişim tarihi 25.05.2021
 • https://mersintarimfuari.com/index-slider-subpage.aspx?MainSliderID=350&ln=1 erişim tarihi 25.05.2021

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Çağlar KARAKURT
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5107-1648
Türkiye


Çağlar KARAKURT (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5107-1648
Türkiye


Selim YAZICI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7953-2496
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 11 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 16, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { girkal946669, journal = {Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi}, issn = {1306-8946}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {16}, pages = {136 - 150}, doi = {}, title = {GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA ŞEHİR KÜMELENMELERİNİN ROLÜ: ÇİN ŞEHİR KÜMELENMELERİ ÖRNEĞİ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER}, key = {cite}, author = {Karakurt, Çağlar and Yazıcı, Selim} }
APA Karakurt, Ç. , Karakurt, Ç. & Yazıcı, S. (2021). GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA ŞEHİR KÜMELENMELERİNİN ROLÜ: ÇİN ŞEHİR KÜMELENMELERİ ÖRNEĞİ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER . Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi , 16 (1) , 136-150 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/girkal/issue/64462/946669
MLA Karakurt, Ç. , Karakurt, Ç. , Yazıcı, S. "GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA ŞEHİR KÜMELENMELERİNİN ROLÜ: ÇİN ŞEHİR KÜMELENMELERİ ÖRNEĞİ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER" . Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 16 (2021 ): 136-150 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/girkal/issue/64462/946669>
Chicago Karakurt, Ç. , Karakurt, Ç. , Yazıcı, S. "GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA ŞEHİR KÜMELENMELERİNİN ROLÜ: ÇİN ŞEHİR KÜMELENMELERİ ÖRNEĞİ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER". Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 16 (2021 ): 136-150
RIS TY - JOUR T1 - GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA ŞEHİR KÜMELENMELERİNİN ROLÜ: ÇİN ŞEHİR KÜMELENMELERİ ÖRNEĞİ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER AU - Çağlar Karakurt , Çağlar Karakurt , Selim Yazıcı Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 136 EP - 150 VL - 16 IS - 1 SN - 1306-8946- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA ŞEHİR KÜMELENMELERİNİN ROLÜ: ÇİN ŞEHİR KÜMELENMELERİ ÖRNEĞİ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER %A Çağlar Karakurt , Çağlar Karakurt , Selim Yazıcı %T GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA ŞEHİR KÜMELENMELERİNİN ROLÜ: ÇİN ŞEHİR KÜMELENMELERİ ÖRNEĞİ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER %D 2021 %J Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi %P 1306-8946- %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD Karakurt, Çağlar , Karakurt, Çağlar , Yazıcı, Selim . "GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA ŞEHİR KÜMELENMELERİNİN ROLÜ: ÇİN ŞEHİR KÜMELENMELERİ ÖRNEĞİ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER". Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 16 / 1 (Ağustos 2021): 136-150 .
AMA Karakurt Ç. , Karakurt Ç. , Yazıcı S. GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA ŞEHİR KÜMELENMELERİNİN ROLÜ: ÇİN ŞEHİR KÜMELENMELERİ ÖRNEĞİ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 2021; 16(1): 136-150.
Vancouver Karakurt Ç. , Karakurt Ç. , Yazıcı S. GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA ŞEHİR KÜMELENMELERİNİN ROLÜ: ÇİN ŞEHİR KÜMELENMELERİ ÖRNEĞİ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 2021; 16(1): 136-150.
IEEE Ç. Karakurt , Ç. Karakurt ve S. Yazıcı , "GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA ŞEHİR KÜMELENMELERİNİN ROLÜ: ÇİN ŞEHİR KÜMELENMELERİ ÖRNEĞİ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, c. 16, sayı. 1, ss. 136-150, Ağu. 2021