Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İşletmelerin Covid-19 Pandemisi Dönemindeki Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Örnek Olaylarla İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 16, Sayı 1, 31 - 45, 11.08.2021

Öz

Bu araştırmanın amacı; İşletmelerin Covid-19 Pandemisi dönemindeki Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerinin incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay analizi tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Covid-19 Pandemisi döneminde KSS faaliyeti gerçekleştiren işletmeler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise seçilmiş olan 10 (on) işletme oluşturmaktadır. Araştırma verileri seçilmiş olan işletmelerin KSS faaliyetleri ile ilgili haber metinleri, raporlar, kurumsal blog bilgileri vb. üzerinden toplanmıştır. İşletmelerin Covid-19 Pandemisi döneminde KSS faaliyetlerini Covid-19 Pandemisinden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik olarak gerçekleştirdikleri görülmüştür. İşletmelerin Covid-19 Pandemisi döneminde çoğunlukla şu alanlarda KSS faaliyetleri gerçekleştirdikleri belirlenmiştir: sağlık alanında ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipman temini, sağlık çalışanlarına yönelik faaliyetler, uzaktan eğitim, psikolojik sorunlar, beslenme ve gıda sorunları, spor, kültür vb. Ayrıca, işletmelerin çoğunlukla kendi faaliyet alanlarına göre KSS faaliyetlerini gerçekleştirdikleri veya bağışlar yaptıkları görülmüştür. Yapılan araştırma sonucunda; işletmelerin KSS faaliyetlerine Covid-19 Pandemisi döneminde de devam ettikleri, KSS faaliyetlerini kurumsal imajlarını geliştirmek için stratejik bir araç olarak gördükleri söylenebilir. Covid-19 Pandemisinden sonra da işletmelerin KSS faaliyetlerine devam etmeleri hem toplamsal açıdan hem de işletmeler açısından faydalı olacaktır.

Kaynakça

 • AGUINIS, H., VILLAMOR, I. ve GABRIEL, K. P. (2020). “Understanding employee responses to COVID-19: a behavioral corporate social responsibility perspective”, Management Research: Journal of the Iberoamerican Academy of Management, 18(4): 421-438.
 • AKATAY, A. (2008). “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışındaki Değişimlerin Yönetsel İşleyişe Etkileri”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(2): 97-112.
 • AKTAN, C. C. ve BÖRÜ, D. (2007). “Kurumsal Sosyal Sorumluluk”, C. C. Aktan (Ed.), Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk, İGİAD Yayınları, İstanbul.
 • CARROLL, A. B. (2016). “Carroll’s pyramid of CSR: taking another look”, International Journal of Corporate Social Responsibility, 1(3): 1-8.
 • CARROLL, A. B. (1999). “Corporate Social Responsibility”, Business & Society, 38(3): 268-295.
 • CHEAH, E. T., JAMALI, D., JOHNSON, J. E. V. ve SUNG, M. C. (2011). “Drivers of Corporate Social Responsibility Attitudes: The Demography of Socially Responsible Investors”, British Journal of Management, 22: 305-323.
 • ÇELİK, A. (2007). “Şirketlerin Sosyal Sorumlulukları”, C. C. Aktan (Ed.), Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk, İGİAD Yayınları, İstanbul.
 • DELBARD, O. (2020). “Corporate social responsibility beyond philanthropy? Sustainable and responsible business in times of Covid-19”, P. Bunkanwanicha, R. Coeurderoy, S. Ben Slimane (Eds.), Managing a Post-Covid19 Era, ESCP Publishing, Berlin.
 • DEMİR, H. ve SONGÜR, N. (1999). “Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(3): 150-168.
 • ENGİN, E. ve EKER AKGÖZ, B. (2013). “Sürdürülebilir Kalkınma ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Değerlendirilmesi”, Selçuk İletişim, 8(1): 85-94.
 • GARCIA-SANCHEZ, I. M. ve GARCIA-SANCHEZ, A. (2020). “Corporate Social Responsibility during COVID-19 Pandemic”, J. Open Innov. Technol. Mark. Complex, 6: 1-21.
 • HE, H. ve HARRIS, L. (2020). “The impact of Covid-19 pandemic on corporate social responsibility and marketing philosophy”, Journal of Business Research, 116: 176-182.
 • HEJASE, H. J. (2020). “Corporate Social Responsibility Amid Covıd-19”, Journal of Economics and Economic Education Research, 21(1): 1-3.
 • HEMINGWAY, C. A. (2005). “Personal Values as A Catalyst for Corporate Social Entrepreneurship”, Journal of Business Ethics, 60: 233-249.
 • HUANG, W., CHEN, S. ve NGUYEN, L. T. (2020). “Corporate Social Responsibility and Organizational Resilience to COVID-19 Crisis: An Empirical Study of Chinese Firms”, Sustainability, 12: 1-19.
 • ILO (2020). COVID-19 and The World of Work: Impact and Policy Responses, International Labour Organization Publishing, Geneva.
 • İLİC, D. K. (2010). “İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Literatür Taraması”, Ege Akademik Bakış, 10(1): 303-318.
 • KARADEMİRLİDAĞ SUHER, İ. (2010). “Zirvedeki Türk İşletmelerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi: Web Sitelerine Yönelik Bir İnceleme”, Selçuk İletişim, 6(2): ss. 33-48.
 • LANTOS, G. P. (2001). “The Boundaries of Strategic Corporate Social Responsibility”, Journal of Consumer Marketing, 18(7): 595-632.
 • LIU, F., MENG, L., ZHAO, Y. ve DUAN, S. (2020). “The influence of the corporate social responsibility disclosures on consumer brand attitudes under the impact of COVID-19”, Frontiers of Business Research in China, 14(28): 1-22.
 • METWALLY, A. B. M., DIAB, A. ve MOHAMED, M. K. (2020). “Telework operationalization through internal CSR, governmentality and accountability during the Covid-19: evidence from a developing country”, International Journal of Organizational Analysis, 13(1): 1-24.
 • MOIR, L. (2001). “What Do We Mean By Corporate Social Responsibility?”, Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 1(2): 16-22.
 • ÖZALP, İ., TONUS, H. Z. ve SARIKAYA, M. (2008). “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılamaları Üzerine Bir Araştırma”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1): 69-84.
 • PAPAGIANNIDIS, S., HARRIS, J. ve MORTON, D. (2020). “WHO Led the Digital Transformation of Your Company? A Reflection of IT Related Challenges During the Pandemic”, International Journal of Information Management, 55: 1-5.
 • POPKOVA, E., DELO, P. ve SERGI, B. S. (2021). “Corporate Social Responsibility Amid Social Distancing During the COVID-19 Crisis: BRICS vs. OECD Countries”, Research in International Business and Finance, 55: 1-12.
 • POTCOVARU, A. (2020). “The Impact of Organizational Stress On the Human Resources from The Health System During Covid-19 Pandemic”, Business Excellence and Management, 10(Special Issue 1): 88-97.
 • QIU, S. C., JIANG, J., LIU, X., CHEN, M. H. ve YUAN, X. (2021). “Can corporate social responsibility protect firm value during the COVID-19 pandemic?”, International Journal of Hospitality Management, 93: 1-12.
 • SARAN, M., COŞKUN, G., İNAL ZOREL, F. ve AKSOY, Z. (2011). “Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk Bilincinin Geliştirilmesi: Ege Üniversitesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Üzerine Bir Araştırma”, Journal of Yasar University, 22(6): 3732-3747.
 • SEVERO, E. A., DE GUIMARAES, J. C. F. ve DELLARMELIN, M. L. (2021). “Impact of the COVID-19 pandemic on environmental awareness, sustainable consumption and social responsibility: Evidence from generations in Brazil and Portugal”, Journal of Cleaner Production, 286: 1-14.
 • SMITH, A. D. (2007). “Making the Case for the Competitive Advantage of Corporate Social Responsibility”, Business Strategy Series, 8(3): 186-195.
 • SOLMAZ, B. (2005). “İşletmelerin Değişen Konumuyla Gelişen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bilinci ve Turkcell’in Desteklediği ‘Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları’ Projesinin Genel Bir Değerlendirmesi”, Selçuk İletişim, 4(1): 116-125.
 • STARMAN, A. B. (2013). “The case study as a type of qualitative research”, Journal of Contemporary Educational Studies, 1: 28-43.
 • VETHIRAJAN, C., MAHALINGAM, A., SHUNMUGAM, M., ARIYADEVI, N., NANCY, A. ve JEYACHITRA, S. (2020). “Corporate Social Responsibility Practices by Indian Industries during Covid-19”, Journal Of Composition Theory, 13(5): 67-77.
 • WHO (2020). “WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19-11 March 2020”, https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020, 12.12.2020.
 • WILDOWICZ-GIEGIEL, A. (2014). “The Evolution and the New Frontiers of Social Responsibility Accounting”, Problems of Management in the 21st Century, 9(1): 95-102.
 • YILMAZ, K. (2011). “Eğitim Fakültelerinin Sosyal Sorumluluğu ve Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi: Nitel Bir Araştırma”, Kuramsal Eğitimbilim, 4(2): 86-108.
 • ZHANG, J., XIE, C. ve MORRISON, A. M. (2021). “The effect of corporate social responsibility on hotel employee safety behavior during COVID-19: The moderation of belief restoration and negative emotions”, Journal of Hospitality and Tourism Management, 46: 233-243.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Selma KILIÇ KIRILMAZ (Sorumlu Yazar)
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-8478-1910
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 11 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 16, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { girkal953662, journal = {Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi}, issn = {1306-8946}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {16}, pages = {31 - 45}, doi = {}, title = {İşletmelerin Covid-19 Pandemisi Dönemindeki Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Örnek Olaylarla İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Kılıç Kırılmaz, Selma} }
APA Kılıç Kırılmaz, S. (2021). İşletmelerin Covid-19 Pandemisi Dönemindeki Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Örnek Olaylarla İncelenmesi . Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi , 16 (1) , 31-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/girkal/issue/64462/953662
MLA Kılıç Kırılmaz, S. "İşletmelerin Covid-19 Pandemisi Dönemindeki Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Örnek Olaylarla İncelenmesi" . Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 16 (2021 ): 31-45 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/girkal/issue/64462/953662>
Chicago Kılıç Kırılmaz, S. "İşletmelerin Covid-19 Pandemisi Dönemindeki Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Örnek Olaylarla İncelenmesi". Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 16 (2021 ): 31-45
RIS TY - JOUR T1 - İşletmelerin Covid-19 Pandemisi Dönemindeki Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Örnek Olaylarla İncelenmesi AU - Selma Kılıç Kırılmaz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 45 VL - 16 IS - 1 SN - 1306-8946- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi İşletmelerin Covid-19 Pandemisi Dönemindeki Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Örnek Olaylarla İncelenmesi %A Selma Kılıç Kırılmaz %T İşletmelerin Covid-19 Pandemisi Dönemindeki Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Örnek Olaylarla İncelenmesi %D 2021 %J Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi %P 1306-8946- %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD Kılıç Kırılmaz, Selma . "İşletmelerin Covid-19 Pandemisi Dönemindeki Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Örnek Olaylarla İncelenmesi". Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 16 / 1 (Ağustos 2021): 31-45 .
AMA Kılıç Kırılmaz S. İşletmelerin Covid-19 Pandemisi Dönemindeki Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Örnek Olaylarla İncelenmesi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 2021; 16(1): 31-45.
Vancouver Kılıç Kırılmaz S. İşletmelerin Covid-19 Pandemisi Dönemindeki Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Örnek Olaylarla İncelenmesi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 2021; 16(1): 31-45.
IEEE S. Kılıç Kırılmaz , "İşletmelerin Covid-19 Pandemisi Dönemindeki Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Örnek Olaylarla İncelenmesi", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, c. 16, sayı. 1, ss. 31-45, Ağu. 2021