Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN STEM ETKİNLİKLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: 4.SINIF ÖRNEĞİ

Yıl 2019, Cilt 2019, Sayı 13, 1 - 14, 29.10.2019
https://doi.org/10.46778/goputeb.592351

Öz

Bu araştırmada, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin STEM etkinlikleri hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasının kullanıldığı araştırma,  2018-2019 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırma Türkiye'deki bir özel okulun 4.sınıfında öğrenim gören 16 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında, araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüş formu, beş sorudan oluşmaktadır. Elde edilen veriler içerik analiz basamaklarına uygun olarak iki farklı araştırmacı tarafından analiz edilmiştir. Verilerin güvenirliği 0.90 olarak belirlenmiştir.  Araştırma bulgularına göre STEM etkinliklerinin, günlük yaşam problemleriyle ilgili olduğu, öğrencilerin derslerini, meslek tercihlerini ve iletişim becerilerini etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca zaman ve malzeme yetersizliği ile bilgi eksikliğinin STEM etkinliklerinin gerçekleşmesinde sorunların olduğu da tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda, derslerde STEM etkinliklerine daha çok yer verilmesi gerektiği önerilmektedir. Ayrıca yapılan etkinliklerin amacına ulaşabilmesi için gerekli zaman, materyal ve bilgi alt yapısının öğrencilere kazandırılması gerekmektedir.

Kaynakça

 • Acar, D., Tertemiz, N., & Taşdemir, A. (2018). The Effects of STEM training on the academic achievement of 4th graders in science and mathematics and their views on STEM training. International Electronic Journal of Elementary Education, 10(4), 505-513.
 • Akbıyık, C., & Kalkan-Ay, G. (2014). Perceptions of pre-school administrators and teachers on thinking skills instruction: a case study. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 1-18.
 • Altan, E. B., & Üçüncüoğlu, İ. (2018). Fen bilimleri öğretmen adayları için STEM odaklı laboratuvar uygulamaları etkinliği: sağlıklı yaşam modülü’ne yönelik değerlendirmeler. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 4(9), 329-347.
 • Aşık, G., Doğança Küçük, Z., Helvacı, B. & Corlu, M. S. (2017). Integrated teaching project: a sustainable approach to teacher education. Turkish Journal of Education, 6(4), 200-215.
 • Baran, E., Canbazoglu Bilici, S., Mesutoglu, C., & Ocak, C. (2016). Moving STEM beyond schools: Students’ perceptions about an out-of-school STEM education program. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 4(1), 9-19.
 • Buyruk, B. & Korkmaz, Ö. (2016). FeTeMM farkındalık ölçeği (FFÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 13(2),61-76.
 • Bybee, R. W. (2010). What is STEM education? Science, 329(5995), 996-996.
 • Choi, Y., & Hong, S.H. (2013). The Development and application effects of steam program about 'world of small organisms' unit in elementary science. Elementary Science Education, 32(3), 361-377.
 • Christensen, R., Knezek, G., & Tyler-Wood, T. (2015). Alignment of hands-on STEM engagement activities with positive STEM dispositions in secondary school students. Journal of Science Education and Technology, 24(6), 898-909.
 • Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Çevik, M. (2018). Impacts of the project based (PBL) science, technology, engineering and mathematics (STEM) education on academic achievement and career interests of vocational high school students. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8(2), 281-306.
 • Çorlu, M. S., Capraro, R. M., & Capraro, M. M. (2014). Introducing STEM education: Implications for educating our teachers in the age of innovation. Education and Science, 39(171), 74-85.
 • Çorlu, S. M (2017). STEM: Bütünleşik öğretmenlik çerçevesi. S. M. Çorlu ve E. Çallı (Ed.), STEM kuram ve uygulamalarıyla fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimi içinde (1-10). İstanbul: Pusula Yayıncılık.
 • Damar, A., Durmaz, C., & Önder, İ. (2018). Ortaokul öğrencilerinin fetemm uygulamalarına yönelik tutumları ve bu uygulamalara ilişkin görüşleri. Journal of Multidisciplinary Studies in Education, 1(1), 47-65.
 • Dieker, L., Grillo, K., & Ramlakhan, N. (2012). The use of virtual and stimulated teaching and learning environments: Inviting gifted students into science, technology, engineering, and mathematics careers (STEM) through summer partnerships. Gifted Education International, 28(1), 96-106.
 • Eroğlu, S., & Bektaş, O. (2016). STEM eğitimi almış fen bilimleri öğretmenlerinin STEM temelli ders etkinlikleri hakkındaki görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(3), 43-67.
 • Fioriello, P. (2010). Understanding the basics of STEM education. Retrieved from http://drpfconsults.com/understanding-the-basics-ofstem-education
 • Gencer, A. S. (2015). Fen eğitiminde bilim ve mühendislik uygulaması: Fırıldak etkinliği. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 5(1), 1-19.
 • Geng, J., Jong, M.S.Y., & Chai, C. S. (2019). Hong Kong Teachers’ Self-efficacy and Concerns About STEM Education. The Asia-Pacific Education Researcher, 28(1), 35-45.
 • Gonzalez, H.B. & Kuenzi, J.J. (2012). Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education: A primer. Congressional Research Service, Library of Congress.
 • Guzey, S. S., Harwell, M., & Moore, T. (2014). Development of an instrument toassess attitudes toward science, technology, engineering, and mathematics (STEM). School Science and Mathematics, 114(6), 271–279.
 • Gülhan, F., & Şahin, F. (2018). STEAM (STEM+Sanat) etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarı, STEAM tutum ve bilimsel yaratıcılıklarına etkisi. Journal of Human Sciences, 15(3), 1675-1699.
 • Kanadlı, S. (2019). A Meta-summary of qualitative findings about STEM education. International Journal of Instruction, 12(1), 959-976.
 • Karakaya, F., Avgın, S. S., & Yılmaz, M. (2018a). Ortaokul öğrencilerinin fen-teknolojimühendislik-matematik (FeTeMM) mesleklerine olan ilgileri. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 36-53.
 • Karakaya, F., Ünal, A., Çimen, O. & Yılmaz, M. (2018b). Fen bilimleri öğretmenlerinin STEM yaklaşımına yönelik farkındalıkları. JRES, 5(1), 124-138.
 • Kim, D.H., Ko, D.G., & Han, M.J. (2014). The Effects of science lessons applying steam education program on the creativity and interest levels of elementary students. Journal of the Korean Association for Science Education, 34(1), 43-54.
 • Kurtuluş, A., Akçay, A.O., & Karahan, E. (2017) Ortaokul matematik derslerinde STEM uygulamalarına yönelik öğretmen görüşleri. Journal of Research in Education and Teaching, 6(4), 354-360.
 • Lacey, T. A., & Wright, B. (2009). Occupational employment projections to 2018. Monthly Labor Review, November, 82-109
 • MacFarlane, B. (2016). Infrastructure of comprehensive STEM programming for advanced learners. In B. MacFarlane (Ed.), STEM Education for High-Ability Learners Designing and Implementing Programming (pp. 139–160). Waco, TX: Prufrock Press.
 • MEB (2018). İlkokul ve Ortaokul Fen Bilimleri Dersi (3., 4., 5., 6., 7., ve 8. sınıf) öğretim programı. Ankara: MEB Yayınevi.
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (2015). Nitel veri analizi. (1.baskı) (Ed. S. Altun Akbaba ve A. Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.
 • Özcan, H., & Koca, E. (2019). STEM yaklaşımı ile basınç konusu öğretiminin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve STEM’e yönelik tutumlarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 44(198), 201-227.
 • Özçelik, A., & Akgündüz, D. (2018). Üstün/özel yetenekli öğrencilerle yapılan okul dışı STEM eğitiminin değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 334-351.
 • Siew, N. M., Amir, N., & Chong, C. L. (2015). The perceptions of pre-service and in-service teachers regarding a project-based STEM approach to teaching science. SpringerPlus, 4(8), 1-20.
 • Thomasian, J. (2011). Building a science, technology, engineering and math education agenda. US: National Governors Association.
 • Timur, B., & İnançlı, E. (2018). Fen bilimleri öğretmen ve öğretmen adaylarının STEM eğitimi hakkındaki görüşleri. Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, 1(1), 48-68.
 • Uğraş, M. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin STEM uygulamalarına yönelik görüşleri. The Journal of New Trends in Educational Science, 1(1). 39-54.
 • Uğraş, M., & Genç, Z. (2018). Pre-School teacher candidates' views about STEM education. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 724-744.
 • Yıldırım, B. (2018). STEM uygulamalarına yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4(1), 42-53.
 • Yıldırım, B., & Selvi, M. (2015). Adaptation of STEM attitude scale to Turkish. Turkish Studies, 10(3), 1107- 1120.
 • Yıldırım, B., & Selvi, M. (2018). Ortaokul öğrencilerinin STEM uygulamalarına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(STEMES’18), 47-54.
 • Yıldırım, B., & Türk, C. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının STEM eğitimine yönelik görüşleri: uygulamalı bir çalışma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 195-213.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ferhat KARAKAYA (Sorumlu Yazar)
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5448-2226
Türkiye


Hatice YANTIRI Bu kişi benim
Ankara Özel Keçiören Sınav Ortaokulu
0000-0003-2514-0256
Türkiye


Göknil YILMAZ Bu kişi benim
Ankara Özel Keçiören Sınav Ortaokulu
0000-0002-4121-7762


Mehmet YILMAZ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-6700-6579

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2019, Sayı 13

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { goputeb592351, journal = {Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-2314}, address = {}, publisher = {Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2019}, pages = {1 - 14}, doi = {10.46778/goputeb.592351}, title = {İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN STEM ETKİNLİKLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: 4.SINIF ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Karakaya, Ferhat and Yantırı, Hatice and Yılmaz, Göknil and Yılmaz, Mehmet} }
APA Karakaya, F. , Yantırı, H. , Yılmaz, G. & Yılmaz, M. (2019). İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN STEM ETKİNLİKLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: 4.SINIF ÖRNEĞİ . Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 2019 (13) , 1-14 . DOI: 10.46778/goputeb.592351
MLA Karakaya, F. , Yantırı, H. , Yılmaz, G. , Yılmaz, M. "İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN STEM ETKİNLİKLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: 4.SINIF ÖRNEĞİ" . Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2019 (2019 ): 1-14 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/goputeb/issue/49904/592351>
Chicago Karakaya, F. , Yantırı, H. , Yılmaz, G. , Yılmaz, M. "İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN STEM ETKİNLİKLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: 4.SINIF ÖRNEĞİ". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2019 (2019 ): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN STEM ETKİNLİKLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: 4.SINIF ÖRNEĞİ AU - Ferhat Karakaya , Hatice Yantırı , Göknil Yılmaz , Mehmet Yılmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.46778/goputeb.592351 DO - 10.46778/goputeb.592351 T2 - Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - 2019 IS - 13 SN - 2148-2314- M3 - doi: 10.46778/goputeb.592351 UR - https://doi.org/10.46778/goputeb.592351 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN STEM ETKİNLİKLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: 4.SINIF ÖRNEĞİ %A Ferhat Karakaya , Hatice Yantırı , Göknil Yılmaz , Mehmet Yılmaz %T İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN STEM ETKİNLİKLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: 4.SINIF ÖRNEĞİ %D 2019 %J Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P 2148-2314- %V 2019 %N 13 %R doi: 10.46778/goputeb.592351 %U 10.46778/goputeb.592351
ISNAD Karakaya, Ferhat , Yantırı, Hatice , Yılmaz, Göknil , Yılmaz, Mehmet . "İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN STEM ETKİNLİKLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: 4.SINIF ÖRNEĞİ". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2019 / 13 (Ekim 2019): 1-14 . https://doi.org/10.46778/goputeb.592351
AMA Karakaya F. , Yantırı H. , Yılmaz G. , Yılmaz M. İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN STEM ETKİNLİKLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: 4.SINIF ÖRNEĞİ. UTEB. 2019; 2019(13): 1-14.
Vancouver Karakaya F. , Yantırı H. , Yılmaz G. , Yılmaz M. İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN STEM ETKİNLİKLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: 4.SINIF ÖRNEĞİ. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2019; 2019(13): 1-14.
IEEE F. Karakaya , H. Yantırı , G. Yılmaz ve M. Yılmaz , "İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN STEM ETKİNLİKLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: 4.SINIF ÖRNEĞİ", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, c. 2019, sayı. 13, ss. 1-14, Eki. 2019, doi:10.46778/goputeb.592351