Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Eğitim Kurumlarında Karşılaşılan İstenmeyen Davranışların Basında Çıkan Haberler Aracılığıyla İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 2021, Sayı 17, 45 - 71, 22.10.2021
https://doi.org/10.46778/goputeb.828839

Öz

Bu çalışmanın amacı, eğitim kurumlarında karşılaşılan istenmeyen davranışları basında yer alan haberler aracılığıyla incelemektir. Araştırmada nitel bir yaklaşım benimsenmiş olup doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Buna göre, ulusal ölçekte yayın yapan ve yüksek satış miktarlarına sahip Sabah, Hürriyet, Posta ve Cumhuriyet gazeteleri seçilerek Eylül 2013-Temuz 2019 tarihleri arasında yer alan haberler taranmıştır. Araştırmada 584 haber ve bu haberlerde geçen 690 istenmeyen davranışa ulaşılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma bulgularına göre, son yıllarda istenmeyen davranışlara ilişkin haberlerde artış görülmektedir. İstenmeyen davranışlar okul kademesine göre, ilköğretimde en fazla, okul öncesi kurumlarında ise en az sayıdadır. İstenmeyen davranışlar en yoğun olarak sınıf ve okul bahçesinde görülmüştür. Bu davranışları gerçekleştiren kişiler çoğunlukla öğrenci, öğretmen ve okul yöneticileridir. En çok öne çıkan haberler, öğrenciye karşı fiziksel şiddet/öğrenci kavgaları, öğrenciye karşı cinsel taciz ve okul çalışanlarına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet ile ilgilidir. En az sayıda haber ise siber zorbalık ve uyuşturucu kullanma ve satma konularındadır. Araştırmadan ulaşılan sonuçlara bağlı olarak, medyanın okulda istenmeyen davranışları manipüle etmesini önlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak istatistiklerin yayımlanması, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında güvenlik önlemleri ve farkındalık artırıcı çalışmalara yer verilmesi, öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması önerilmektedir.

Kaynakça

 • AAUW, (2001). Hostile hallways. Washington, DC: American Association of University Women Educational Foundation.
 • Akbaba-Altun, S. ve Kirkit, G. (2005). Okul yöneticilerinin basındaki imajı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 41(41), 25-46.
 • Altheide, D. L. (1997). The news media, the problem frame, and the production of fear. Sociological Quarterly, 38, 646-668.
 • Anderson, E. M. ve Levine, M. (1999). Concerns about allegations of child sexual abuse against teachers and the teaching environment. Child Abuse & Neglect, 23(8), 833-843.
 • Arkadaş-Thibert, A., Ergin, E. ve Kor, İ. (2017). Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu 2017. Ankara: Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı.
 • Arnette, J. ve Walsleben, M. (1998). Combating fear and restoring safety in schools (NCJ- 167888). Washington, DC: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.
 • Astor, R. A. (1998). Moral reasoning about school violence: informational assumptions about harm within school subcontexts. Educational Psychologist, 33, 207-221.
 • Astor, R. A., Meyer, H. A. ve Behre, W. J. (1999). Unowned places and times: Maps and interviews about violence in high schools. American educational research journal, 36(1), 3-42.
 • Astor, R. A., Guerra, N. ve Van Acker, R. (2010). How can we improve school safety research? Educational researcher, 39(1), 69-78.
 • Atmaca, T. ve Öntaş, T. (2014). Velilerin öğretmenlere uyguladığı şiddete yönelik nitel bir araştırma. Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction, 2(1), 47.
 • Bahçeşehir Üniversitesi. (2013). Bahçeşehir Üniversitesi City Security Group okul güvenliği araştırması. Eylül 2013.
 • Baltacı, A. (2017). Eğitim örgütlerinde bilgi uçurma: Eğitim çalışanlarının bilgi uçurdukları kişi ve makamlar. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 57-85.
 • Başar, H. (2005). Sınıf Yönetimi, Ankara: Anı Yayıncılık
 • Benbenishty, R. ve Astor, R. A. (2005). School violence in context culture, neighborhood, family, school, and gender. London: Oxford Scholarship Online.
 • Benefield, J. (2004). Teachers the new targets of schoolyard bullies? https://www.ppta.org.nz/publication-library/document/96 adresinden alınmıştır.
 • Blase, J. ve Blase, J. (2003). The phenomenology of principal mistreatment: Teachers’ perspectives. Journal of Educational Administration, 41(4), 367-422.
 • Brookmeyer, K.A., Fanti, K.A. ve Henrich, C.C. (2006). Schools, parents, and youth violence: A multilevel, ecological analysis. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 35(4), 504–514.
 • Bullock, C.F. (2007). Framing domestic violence fatalities: Coverage by Utah newspapers. Women’s studies in communication, 30(1): 34-63. doi: 10.1080 /07491409.2007. 1016 2504
 • Bulut, S. (2008a). Okullarda görülen öğrenciden öğrenciye yönelik şiddet olaylarının bazı değişkenler açısından arşiv araştırması yöntemiyle incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 23-38.
 • Bulut, S. (2008b). Öğretmenden öğrenciye yönelik olan fiziksel şiddet: Nicel bir araştırma. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8(1), 105-118.
 • Carlyle KE, Slater MD. ve Chakroff, JL. (2008). Newspaper coverage of intimate partner violence: skewing representations of risk. Journal of Communication, 58(1):168-186. doi:10.1111/j.1460-2466.2007.00379.
 • Casteel, C., Peek-Asa, C. ve Limbos, M.A. (2007). Predictors of nonfatal assault injury to public school teachers in Los Angeles City. American Journal of Industrial Medicine, 50, 932-939. doi: 10.1002/ajim.20520
 • Cemaloğlu, N. (2007a). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile yıldırma arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 77–87.
 • Cemaloğlu, N. (2007b). The exposure of primary school teachers to bullying: An analysis of various variables. Social Behaviour and Personality, 35(6), 789–802.
 • Cemaloğlu, N. ve Ertürk, A. (2008). Öğretmen ve okul müdürlerinin maruz kaldıkları yıldırmanın yönü. Bilig Dergisi, 46, 67-86.
 • Cemaloğlu, N. ve Akyürek, M. İ. (2017). Örgütlerde whistleblowing (bilgi uçurma). Turkish Journal of Educational Studies, 4(3), 123-142.
 • Charles, C. M. (1996). Building classroom management, New York: Longman Publishes.
 • Cheit, R. E. (2003). What hysteria? A systematic study of newspaper coverage of accused child molesters. Child Abuse and Neglect, 27, 607–623.
 • Cornell, D. G. ve Mayer, M. J. (2010). Why do school order and safety matter?. Educational Researcher, 39(1), 7-15.
 • Côté-Lussier, C. ve Fitzpatrick, C. (2016). Feelings of safety at school, socioemotional functioning, and classroom engagement. Journal of Adolescent Health 58(5): 543–550. doi:10.1016/j.jadohealth.2016.01.003.
 • Curran, F. C., Viano, S. L. ve Fisher, B. W. (2017). Teacher victimization, turnover, and contextual factors promoting resilience. Journal of School Violence, 1-18.
 • Çankaya, İ., Yücel, C., Tan, Ç. ve Demirkol, A. (2014). Lise müdürlerinin görüşlerine göre okul güvenliği açısından kampüs okulların önemi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1), 65-72.
 • Çatay-Çalışkan, Z., Özgüle, M. ve Güldöker, Ç. (2016). Çocuğun Şiddet Algısı Projesi Araştırma Sonucu Raporu. İstanbul: Tarlabaşı Toplum Merkezi.
 • Çubukçu, Z. ve Dönmez, A. (2014). Yazılı basına yansımaları ile okuldaki şiddet olaylarının incelenmesi. Journal of Theoretical Educational Science/Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(1).
 • Debarbieux, E. (2009). Okulda şiddet (çev. İ. Yerguz). İstanbul: İletişim. Devine, J. ve Cohen, J. (2007). Making your school safe: Strategies to protect children and promote learning. New York: Columbia University and Teachers College Press.
 • De Wet, C. ve Jacobs, L. (2021). Workplace bullying, emotional abuse and harassment in schools. Special Topics and Particular Occupations, Professions and Sectors, 187-219.
 • De Wet, C. (2014). Educators’ understanding of workplace bullying. South African Journal of Education, 34(1), 1–16.
 • Díaz-Vicario, A. ve Gairín Sallán, J. (2017). A comprehensive approach to managing school safety: case studies in Catalonia, Spain. Educational Research, 59(1), 89-106.
 • Elma, C. (2014). Sınıf içi istenmeyen davranışlar ve yönetimi. T. Argon ve Ş. Sezgin Nartgün (Editör). Sınıf Yönetimi (s. 161-185). Ankara: Maya Akademi.
 • Elrod, J. M. ve Rubin, R. H. (1993). Parental involvement in sexual abuse prevention education. Child Abuse and Neglect, 17, 527–538.
 • Entman, R. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, 43(4), 51–58.
 • Entman, R. M. (2004). Projections of power: Framing news, public opinion, and U.S. foreign policy. Chicago, IL: University of Chicago Press.
 • Erginer, F. (2007). Ankara ili ilköğretim okulu yöneticilerinin öğrencilerin aileleri tarafından istismarı ve ihmaline ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Eroğul, N. (2010). İlköğretim okullarında okul güvenliği (Edirne ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Ertürk, A. (2005). Öğretmen ve okul yöneticilerin okul ortamında maruz kaldıkları yıldırma eylemleri (Ankara ili ilköğretim okulları örneği). Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Espelage, D. L., Hong, J. S., Rao, M. A. ve Low, S. (2013). Associations between peer victimization and academic performance. Theory into Practice, 52(4), 233–240.
 • Fatum, W. R. ve Hoyle, J. C. (1996). Is it violence? School violence from the student perspective: trends and interventions. The School Counselor, 44, 28-35.
 • Fry, D., Fang, X., Elliott, S., Casey, T., Zheng, X., Li, J., Florian, L. ve McCluskey, G. (2018), “The relationships between violence in childhood and educational outcomes: a global systematic review and Meta-analysis”, Child Abuse and Neglect, Vol. 75, pp. 6-28.
 • Gerberich, S.G., Nachreiner, N.M., Ryan, A.D., Church, T.R., McGovern, P.M., Geisser, M.S. ve Pinder, E.D. (2014). Case-control study of student-perpetrated physical violence against educators. Annals of Epidemiology, 24, 325-332.
 • Girmen, P., Kaya, M. F. ve Kılıç, Z. (2018). Violence at primary schools and its reflections on the press and the visual media in Turkey. International Journal of Research in Education and Science, 4(2), 703-713.
 • Goldstein, S.E., Young, A. ve Boyd, C. (2008). Relational Aggression at School: Associations with school safety and social climate. Journal of Youth & Adolescence, 37, 641–654.
 • Gülbaz, L. (2016). İlkokul yönetici ve öğretmenlerinin okul güvenliğine ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hall, K. (2017). Teachers’ perceptions of student violence in public schools: A Qualitative phenomenological study. Unpublished doctoral dissertation, University of Phoenix
 • Hebenton, B., Jou, S. ve Chang, L. Y. (2016). Palgrave advances in criminology and criminal justice in Asia. Palgrave Macmillan.
 • Hove T, Paek H, Isaacson T. ve Cole, R.T. (2013). Newspaper portrayals of child abuse: Frequency of coverage and frames of the issue. Mass Communication and Society 16(1): 89–108.
 • Hubert, A. ve Veldhoven, M. (2001). Risk sectors for undesirable behavior and mobbing. European Journal of Work and Organizational Psychology, 10(4), 415–424.
 • Humphreys, T. (2002). Disiplin nedir? Ne değildir? (Çev. B. Çelik). İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Jacobs, L. (2014). Framing of school violence in the South African printed media—(mis)information to the public. South African Journal of Education, 34(1).
 • JeeHae, H. (2013). School shootings in the US public schools: Analysis through the eyes of an educator. Review of Higher Education & Self-Learning, 6(22), 88-119.
 • Kahveci, H., ve Paksoy, A. F. (2019). Ulusal Gazetelerin Haber Metinlerinde Öğretmen Temsili. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 56-74.
 • Karaman-Kepenekçi, Y. ve Taşkın, P. (2019). Eğitim hukuku. Ankara: Siyasal Kitabevi
 • Karaman-Kepenekçi, Y. ve Taşkın, P. (2016). Velayet hakkının kullanılmasında okula yansıyan sorunlara ilişkin okul müdürlerinin görüşleri. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sunuldu, Muğla: Sıtkı Koçman Üniversitesi.
 • Karaman-Kepenekçi, Y. ve Özcan, A.Y. (2001, 29-30 Mart). Okullarda çocuk suçluluğunun önlenmesi. I. Ulusal Çocuk ve Suç: Nedenler ve Önleme Çalışmaları Sempozyumu’nda sunuldu, Ankara
 • Katz, C., Glucklich, T. ve Piller, S. (2019). Child maltreatment in the media: Analyses of media coverage and reader comments on child maltreatment in Israel. Child abuse review, 28(2), 127-138.
 • Kayabaşı, Y. ve Cemaloğlu, N. (2007). Öğretmenlerin sınıflarında kullandıkları disiplin modellerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 149-170.
 • Kearney, P., Plax, T.G., Hays, E.R. ve Ivey, M.J. (1991) College teacher misbehaviors: What students don’t like about what teachers say and do. Communication Quarterly, 39, 309– 324.
 • Kendall-Tackett, K. A., Williams, L. M. ve Finkelhor, D. (1993). Impact of sexual abuse on children: A review and synthesis of recent empirical studies. Psychological Bulletin, 113, 164–180.
 • Khoury-Kassabri, M. (2006). Student victimization by educational staff in Israel. Child Abuse & Neglect, 30(6), 691–707.
 • Kibriya, S. ve Jones, G. (2020). The impact of a safe learning environment in schools on students’ learning outcomes: evidence from Tanzania. Quality Assurance in Education, 29(1), 15-28.
 • Kirkit, G. (2004). Eğitim Yöneticilerinin Basındaki Görünümü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, A.İ.B.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu
 • Knoll, J. (2010). Teacher sexual misconduct: grooming patterns and female offenders, Journal of Child Sexual Abuse, 19(4), 371-386, DOI:10.1080/10538712.2010.495047
 • Köker, İ. (2018, 11 Nisan). Türk basınında son 40 yılın en önemli el değiştirmeleri. BBC News. https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-43724656
 • Kupchik, A. ve Bracy, N. L. (2009). The news media on school crime and violence: Constructing dangerousness and fueling fear. Youth violence and juvenile justice, 7(2), 136-155.
 • Kuru-Çetin, S. ve Demirkasımoğlu, N. (2015). Öğretmen ve yöneticilerin etik ve etik dışı davranışlarının basına yansımaları. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, (34), 95-110.
 • Lacey, A. ve Cornell, D. G. (2016). School administrator assessments of bullying and statemandated testing. Journal of School Violence, 15, 189–212. doi: 10.1080/15388220.2014.971362
 • Lacoe, J. (2020). Too scared to learn? The academic consequences of feeling unsafe in the classroom. Urban Education, 55(10), 1385-1418
 • Lewis, R. ve Riley, P. (2009) Teacher misbehaviour, in: L.J. Saha & A.G. Dworkin (Eds) International handbook of research on teachers and teaching, Springer international handbooks of education, Vol. 21 (London, Springer), 417–431.
 • Lockwood, D. (1997). Violence among middle school and high school students: Analysis and implications for prevention. US Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice.
 • Lonne, R. ve Parton, N. (2014). Portrayals of child abuse scandals in the media in Australia and England: Impacts on practice, policy, and systems: Most media coverage distorts the public understandings of the nature of child maltreatment. Child abuse and neglect, 38(5), 822-836.
 • Maslow, A. H. (1970). Motivation and personality. Harper and Row, Publishers Inc.: New York, NY.
 • McCarthy, J. (2015). Three in 10 U.S. parents worry about child’s safety at School. Gallup.com.
 • McEvoy, A. (2005, September). Teachers who bully students: Patterns and policy implications. In Hamilton fish institute’s persistently safe schools conference.
 • MEB EARGED. (2009). Okulda güvenlik sorununa yol açan etkenlerin belirlenmesi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Mejia, P., Cheyne, A. ve Dorfman, L. (2012). News coverage of child sexual abuse and prevention, 2007–2009. Journal of child sexual abuse, 21(4), 470-487.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (çev. Ed. S. Turan). Ankara: Nobel.
 • Meyer, H. A., Astor, R. A. ve Behre, W. J. (2002). Teachers’ reasoning about school violence: The role of gender and location. Contemporary Educational Psychology, 27(4), 499-528.
 • Miles, M. ve Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA:Sage.
 • National Institute of Education & US Department of Health, Education and Welfare. (1978). Violent schools-safe schools: The safe school study report to Congress No. 1., US Government Printing Office.
 • Ögel, K., Tarı, I. ve Eke, C. Y. (2006). Okullarda suç ve şiddeti önleme. Yeniden Yayınları, No:17
 • Page, D. (2014). Managing serious teacher misbehaviour. School Leadership & Management, 34(3), 269-283.
 • Piaget, J. (1936). The origins of intelligence in children. International Universities Press, New York. 1952
 • Polat, H. ve Ünişen, A. (2016). An analysis of teacher news in Turkish printed media within the context of teachers’ image. Cogent Education, 3(1), 1179614.
 • Rhineberger‐Dunn, G. M. (2013). Myth versus reality: Comparing the depiction of juvenile delinquency in metropolitan newspapers with arrest data. Sociological Inquiry, 83(3), 473- 497.
 • Riley, D., Duncan, D. J. ve Edwards, J. (2011). Staff bullying in Australian schools. Journal of Educational Administration.
 • Sadık, F. (2006). Öğrencilerin istenmeyen davranışları ve bu davranışlarla baş edilme stratejilerinin öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerine göre incelenmesi ve güvengen disiplin modeli temele alınarak uygulanan eğitim programının öğretmenlerin baş etme stratejilerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Sample, L. L. ve Kadleck, C. (2008). Sex offender laws: Legislators' accounts of the need for policy. Criminal Justice Policy Review, 19(1), 40-62.
 • Sava, F. (2001) Causes and effects of teacher conflict-inducing attitudes towards pupils: A path analysis model, Teaching and Teacher Education, 18(8), 1007–1021.
 • Sotirovic, M. (2003). How individuals explain social problems: The influences of media use Journal of Communication, 53, 122–137.
 • Spinazzola, J., Ford, J. D., Zucker, M., van der Kolk, B. A., Silva, S., Smith, S. F. ve ark. (2005). Survey evaluates complex trauma exposure, outcome, and intervention among children and adolescents. Psychiatric Annals, 35, 433-439.
 • Stein, N. (1995). Sexual harassment in school: The public performance of gendered violence. Harvard Educational Review, 65 (2), 145–162.
 • Straus, M. A., Hamby, S. L., Finkelhor, D., Moore, D. W. ve Runyan, D. (1998). Identification of child maltreatment with the parent-conflict tactics scales (CTS2): Development and preliminary psychometric data. Journal of Family Issues, 17, 283–316.
 • Süngü, H. (2013). Ulusal basında okullarda şiddete ilişkin haberlerin değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 89-106.
 • Süngü, H. (2015). Teacher victimization in Turkey: A review of the news on violence against teachers. The Anthropologist, 20(3), 694-706.
 • Tiesman, H., Konda, S., Hendricks, S., Mercer, D. ve Amandus, H. (2013). Workplace violence among Pennsylvania education workers: Differences among occupations. Journal of Safety Research, 44, 65-71.
 • TÜİK, Adalet İstatistikleri, (2014-2016). Cinsel Suç Mağduru Olarak Güvenlik Birimine Getirilen Erkek Çocuk İstatistikleri, 2014-2016 https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=98&locale=tr adresinden alındı.
 • TÜİK, Adalet İstatistikleri, (2014-2016). Cinsel Suç Mağduru Olarak Güvenlik Birimine Getirilen Kız Çocuk İstatistikleri, 2014-2016 https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=98&locale=tr adresinden alındı.
 • Türk, H. (2016). İlkokullarda görev yapan idarecilerin ve rehber öğretmenlerin cinsel tacizlere yönelik tutumları, farkındalıkları, deneyimleri ve uygulamaları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Vardi, Y. ve Weitz, E. (2004). Misbehaviour in organizations. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Walsh, K. M., Farrell, A. M., Schweitzer, R. ve Bridgstock, R. S. (2005). Critical factors in teachers' detecting and reporting child abuse and neglect: Implications for practice. Final report prepared for the Abused Child Trust. Queensland University of Technology.
 • Whitted, K. S. ve Dupper, D. R. (2008). Do teachers bully students? Education and Urban Society, 40(3), 329-341. doi: 10.1177/0013124507304487
 • Yablon, Y. B. (2020). Students' willingness to seek help from school staff when coping with parental maltreatment. Child Abuse & Neglect, 103, 104443.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yüce, F. ve Çoban, A. (2019). Eğitim ile ilgili yazılar açısından ulusal basının değerlendirilmesi. Electronic Journal of Education Sciences, 8(15), 1-15.
 • Zhang, A., Wang, K., Zhang, J. ve Oudekerk, B. A. (2019). Indicators of school crime and safety: 2018. NCES 2019-047/NCJ 252571. National Center for Education Statistics.

Investigation of Misbehaviors in Educational Institutions through Press

Yıl 2021, Cilt 2021, Sayı 17, 45 - 71, 22.10.2021
https://doi.org/10.46778/goputeb.828839

Öz

This study aims to examine misbehaviors encountered in educational institutions through the news in the press. A qualitative approach was adopted in the research and the document analysis technique was used. The criterion sampling method was used in determining the study group. Accordingly, Sabah, Hürriyet, Posta, and Cumhuriyet newspapers, which broadcast on a national scale and have high sales volumes, were selected and the news between September 2013 and July 2019 was examined. The number of misbehaviors (n=690) was determined from the news (n=584). The obtained data were analyzed using the descriptive analysis technique. According to the research findings, there has been an increase in the news about misbehavior in recent years. According to the school level, misbehaviors have the highest rates in primary school and lowest in pre-school institutions. Misbehaviors have mostly occurred in the classroom and schoolyard. The people who perform these behaviors are mostly students, teachers, and school administrators. The most frequent news is about physical violence against students/student fights, sexual harassment against students, and physical and psychological violence against school staff whereas the least frequent news is about cyberbullying and drug use, and drug selling. Based on the results, it is recommended that in order to prevent the media from manipulating misbehaviors in school, the Ministry of National Education regularly publishes statistics every year, includes security measures and awareness-raising activities in primary and secondary education institutions, and works on improving the classroom management skills of teachers.

Kaynakça

 • AAUW, (2001). Hostile hallways. Washington, DC: American Association of University Women Educational Foundation.
 • Akbaba-Altun, S. ve Kirkit, G. (2005). Okul yöneticilerinin basındaki imajı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 41(41), 25-46.
 • Altheide, D. L. (1997). The news media, the problem frame, and the production of fear. Sociological Quarterly, 38, 646-668.
 • Anderson, E. M. ve Levine, M. (1999). Concerns about allegations of child sexual abuse against teachers and the teaching environment. Child Abuse & Neglect, 23(8), 833-843.
 • Arkadaş-Thibert, A., Ergin, E. ve Kor, İ. (2017). Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu 2017. Ankara: Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı.
 • Arnette, J. ve Walsleben, M. (1998). Combating fear and restoring safety in schools (NCJ- 167888). Washington, DC: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.
 • Astor, R. A. (1998). Moral reasoning about school violence: informational assumptions about harm within school subcontexts. Educational Psychologist, 33, 207-221.
 • Astor, R. A., Meyer, H. A. ve Behre, W. J. (1999). Unowned places and times: Maps and interviews about violence in high schools. American educational research journal, 36(1), 3-42.
 • Astor, R. A., Guerra, N. ve Van Acker, R. (2010). How can we improve school safety research? Educational researcher, 39(1), 69-78.
 • Atmaca, T. ve Öntaş, T. (2014). Velilerin öğretmenlere uyguladığı şiddete yönelik nitel bir araştırma. Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction, 2(1), 47.
 • Bahçeşehir Üniversitesi. (2013). Bahçeşehir Üniversitesi City Security Group okul güvenliği araştırması. Eylül 2013.
 • Baltacı, A. (2017). Eğitim örgütlerinde bilgi uçurma: Eğitim çalışanlarının bilgi uçurdukları kişi ve makamlar. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 57-85.
 • Başar, H. (2005). Sınıf Yönetimi, Ankara: Anı Yayıncılık
 • Benbenishty, R. ve Astor, R. A. (2005). School violence in context culture, neighborhood, family, school, and gender. London: Oxford Scholarship Online.
 • Benefield, J. (2004). Teachers the new targets of schoolyard bullies? https://www.ppta.org.nz/publication-library/document/96 adresinden alınmıştır.
 • Blase, J. ve Blase, J. (2003). The phenomenology of principal mistreatment: Teachers’ perspectives. Journal of Educational Administration, 41(4), 367-422.
 • Brookmeyer, K.A., Fanti, K.A. ve Henrich, C.C. (2006). Schools, parents, and youth violence: A multilevel, ecological analysis. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 35(4), 504–514.
 • Bullock, C.F. (2007). Framing domestic violence fatalities: Coverage by Utah newspapers. Women’s studies in communication, 30(1): 34-63. doi: 10.1080 /07491409.2007. 1016 2504
 • Bulut, S. (2008a). Okullarda görülen öğrenciden öğrenciye yönelik şiddet olaylarının bazı değişkenler açısından arşiv araştırması yöntemiyle incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 23-38.
 • Bulut, S. (2008b). Öğretmenden öğrenciye yönelik olan fiziksel şiddet: Nicel bir araştırma. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8(1), 105-118.
 • Carlyle KE, Slater MD. ve Chakroff, JL. (2008). Newspaper coverage of intimate partner violence: skewing representations of risk. Journal of Communication, 58(1):168-186. doi:10.1111/j.1460-2466.2007.00379.
 • Casteel, C., Peek-Asa, C. ve Limbos, M.A. (2007). Predictors of nonfatal assault injury to public school teachers in Los Angeles City. American Journal of Industrial Medicine, 50, 932-939. doi: 10.1002/ajim.20520
 • Cemaloğlu, N. (2007a). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile yıldırma arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 77–87.
 • Cemaloğlu, N. (2007b). The exposure of primary school teachers to bullying: An analysis of various variables. Social Behaviour and Personality, 35(6), 789–802.
 • Cemaloğlu, N. ve Ertürk, A. (2008). Öğretmen ve okul müdürlerinin maruz kaldıkları yıldırmanın yönü. Bilig Dergisi, 46, 67-86.
 • Cemaloğlu, N. ve Akyürek, M. İ. (2017). Örgütlerde whistleblowing (bilgi uçurma). Turkish Journal of Educational Studies, 4(3), 123-142.
 • Charles, C. M. (1996). Building classroom management, New York: Longman Publishes.
 • Cheit, R. E. (2003). What hysteria? A systematic study of newspaper coverage of accused child molesters. Child Abuse and Neglect, 27, 607–623.
 • Cornell, D. G. ve Mayer, M. J. (2010). Why do school order and safety matter?. Educational Researcher, 39(1), 7-15.
 • Côté-Lussier, C. ve Fitzpatrick, C. (2016). Feelings of safety at school, socioemotional functioning, and classroom engagement. Journal of Adolescent Health 58(5): 543–550. doi:10.1016/j.jadohealth.2016.01.003.
 • Curran, F. C., Viano, S. L. ve Fisher, B. W. (2017). Teacher victimization, turnover, and contextual factors promoting resilience. Journal of School Violence, 1-18.
 • Çankaya, İ., Yücel, C., Tan, Ç. ve Demirkol, A. (2014). Lise müdürlerinin görüşlerine göre okul güvenliği açısından kampüs okulların önemi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1), 65-72.
 • Çatay-Çalışkan, Z., Özgüle, M. ve Güldöker, Ç. (2016). Çocuğun Şiddet Algısı Projesi Araştırma Sonucu Raporu. İstanbul: Tarlabaşı Toplum Merkezi.
 • Çubukçu, Z. ve Dönmez, A. (2014). Yazılı basına yansımaları ile okuldaki şiddet olaylarının incelenmesi. Journal of Theoretical Educational Science/Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(1).
 • Debarbieux, E. (2009). Okulda şiddet (çev. İ. Yerguz). İstanbul: İletişim. Devine, J. ve Cohen, J. (2007). Making your school safe: Strategies to protect children and promote learning. New York: Columbia University and Teachers College Press.
 • De Wet, C. ve Jacobs, L. (2021). Workplace bullying, emotional abuse and harassment in schools. Special Topics and Particular Occupations, Professions and Sectors, 187-219.
 • De Wet, C. (2014). Educators’ understanding of workplace bullying. South African Journal of Education, 34(1), 1–16.
 • Díaz-Vicario, A. ve Gairín Sallán, J. (2017). A comprehensive approach to managing school safety: case studies in Catalonia, Spain. Educational Research, 59(1), 89-106.
 • Elma, C. (2014). Sınıf içi istenmeyen davranışlar ve yönetimi. T. Argon ve Ş. Sezgin Nartgün (Editör). Sınıf Yönetimi (s. 161-185). Ankara: Maya Akademi.
 • Elrod, J. M. ve Rubin, R. H. (1993). Parental involvement in sexual abuse prevention education. Child Abuse and Neglect, 17, 527–538.
 • Entman, R. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, 43(4), 51–58.
 • Entman, R. M. (2004). Projections of power: Framing news, public opinion, and U.S. foreign policy. Chicago, IL: University of Chicago Press.
 • Erginer, F. (2007). Ankara ili ilköğretim okulu yöneticilerinin öğrencilerin aileleri tarafından istismarı ve ihmaline ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Eroğul, N. (2010). İlköğretim okullarında okul güvenliği (Edirne ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Ertürk, A. (2005). Öğretmen ve okul yöneticilerin okul ortamında maruz kaldıkları yıldırma eylemleri (Ankara ili ilköğretim okulları örneği). Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Espelage, D. L., Hong, J. S., Rao, M. A. ve Low, S. (2013). Associations between peer victimization and academic performance. Theory into Practice, 52(4), 233–240.
 • Fatum, W. R. ve Hoyle, J. C. (1996). Is it violence? School violence from the student perspective: trends and interventions. The School Counselor, 44, 28-35.
 • Fry, D., Fang, X., Elliott, S., Casey, T., Zheng, X., Li, J., Florian, L. ve McCluskey, G. (2018), “The relationships between violence in childhood and educational outcomes: a global systematic review and Meta-analysis”, Child Abuse and Neglect, Vol. 75, pp. 6-28.
 • Gerberich, S.G., Nachreiner, N.M., Ryan, A.D., Church, T.R., McGovern, P.M., Geisser, M.S. ve Pinder, E.D. (2014). Case-control study of student-perpetrated physical violence against educators. Annals of Epidemiology, 24, 325-332.
 • Girmen, P., Kaya, M. F. ve Kılıç, Z. (2018). Violence at primary schools and its reflections on the press and the visual media in Turkey. International Journal of Research in Education and Science, 4(2), 703-713.
 • Goldstein, S.E., Young, A. ve Boyd, C. (2008). Relational Aggression at School: Associations with school safety and social climate. Journal of Youth & Adolescence, 37, 641–654.
 • Gülbaz, L. (2016). İlkokul yönetici ve öğretmenlerinin okul güvenliğine ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hall, K. (2017). Teachers’ perceptions of student violence in public schools: A Qualitative phenomenological study. Unpublished doctoral dissertation, University of Phoenix
 • Hebenton, B., Jou, S. ve Chang, L. Y. (2016). Palgrave advances in criminology and criminal justice in Asia. Palgrave Macmillan.
 • Hove T, Paek H, Isaacson T. ve Cole, R.T. (2013). Newspaper portrayals of child abuse: Frequency of coverage and frames of the issue. Mass Communication and Society 16(1): 89–108.
 • Hubert, A. ve Veldhoven, M. (2001). Risk sectors for undesirable behavior and mobbing. European Journal of Work and Organizational Psychology, 10(4), 415–424.
 • Humphreys, T. (2002). Disiplin nedir? Ne değildir? (Çev. B. Çelik). İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Jacobs, L. (2014). Framing of school violence in the South African printed media—(mis)information to the public. South African Journal of Education, 34(1).
 • JeeHae, H. (2013). School shootings in the US public schools: Analysis through the eyes of an educator. Review of Higher Education & Self-Learning, 6(22), 88-119.
 • Kahveci, H., ve Paksoy, A. F. (2019). Ulusal Gazetelerin Haber Metinlerinde Öğretmen Temsili. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 56-74.
 • Karaman-Kepenekçi, Y. ve Taşkın, P. (2019). Eğitim hukuku. Ankara: Siyasal Kitabevi
 • Karaman-Kepenekçi, Y. ve Taşkın, P. (2016). Velayet hakkının kullanılmasında okula yansıyan sorunlara ilişkin okul müdürlerinin görüşleri. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sunuldu, Muğla: Sıtkı Koçman Üniversitesi.
 • Karaman-Kepenekçi, Y. ve Özcan, A.Y. (2001, 29-30 Mart). Okullarda çocuk suçluluğunun önlenmesi. I. Ulusal Çocuk ve Suç: Nedenler ve Önleme Çalışmaları Sempozyumu’nda sunuldu, Ankara
 • Katz, C., Glucklich, T. ve Piller, S. (2019). Child maltreatment in the media: Analyses of media coverage and reader comments on child maltreatment in Israel. Child abuse review, 28(2), 127-138.
 • Kayabaşı, Y. ve Cemaloğlu, N. (2007). Öğretmenlerin sınıflarında kullandıkları disiplin modellerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 149-170.
 • Kearney, P., Plax, T.G., Hays, E.R. ve Ivey, M.J. (1991) College teacher misbehaviors: What students don’t like about what teachers say and do. Communication Quarterly, 39, 309– 324.
 • Kendall-Tackett, K. A., Williams, L. M. ve Finkelhor, D. (1993). Impact of sexual abuse on children: A review and synthesis of recent empirical studies. Psychological Bulletin, 113, 164–180.
 • Khoury-Kassabri, M. (2006). Student victimization by educational staff in Israel. Child Abuse & Neglect, 30(6), 691–707.
 • Kibriya, S. ve Jones, G. (2020). The impact of a safe learning environment in schools on students’ learning outcomes: evidence from Tanzania. Quality Assurance in Education, 29(1), 15-28.
 • Kirkit, G. (2004). Eğitim Yöneticilerinin Basındaki Görünümü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, A.İ.B.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu
 • Knoll, J. (2010). Teacher sexual misconduct: grooming patterns and female offenders, Journal of Child Sexual Abuse, 19(4), 371-386, DOI:10.1080/10538712.2010.495047
 • Köker, İ. (2018, 11 Nisan). Türk basınında son 40 yılın en önemli el değiştirmeleri. BBC News. https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-43724656
 • Kupchik, A. ve Bracy, N. L. (2009). The news media on school crime and violence: Constructing dangerousness and fueling fear. Youth violence and juvenile justice, 7(2), 136-155.
 • Kuru-Çetin, S. ve Demirkasımoğlu, N. (2015). Öğretmen ve yöneticilerin etik ve etik dışı davranışlarının basına yansımaları. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, (34), 95-110.
 • Lacey, A. ve Cornell, D. G. (2016). School administrator assessments of bullying and statemandated testing. Journal of School Violence, 15, 189–212. doi: 10.1080/15388220.2014.971362
 • Lacoe, J. (2020). Too scared to learn? The academic consequences of feeling unsafe in the classroom. Urban Education, 55(10), 1385-1418
 • Lewis, R. ve Riley, P. (2009) Teacher misbehaviour, in: L.J. Saha & A.G. Dworkin (Eds) International handbook of research on teachers and teaching, Springer international handbooks of education, Vol. 21 (London, Springer), 417–431.
 • Lockwood, D. (1997). Violence among middle school and high school students: Analysis and implications for prevention. US Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice.
 • Lonne, R. ve Parton, N. (2014). Portrayals of child abuse scandals in the media in Australia and England: Impacts on practice, policy, and systems: Most media coverage distorts the public understandings of the nature of child maltreatment. Child abuse and neglect, 38(5), 822-836.
 • Maslow, A. H. (1970). Motivation and personality. Harper and Row, Publishers Inc.: New York, NY.
 • McCarthy, J. (2015). Three in 10 U.S. parents worry about child’s safety at School. Gallup.com.
 • McEvoy, A. (2005, September). Teachers who bully students: Patterns and policy implications. In Hamilton fish institute’s persistently safe schools conference.
 • MEB EARGED. (2009). Okulda güvenlik sorununa yol açan etkenlerin belirlenmesi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Mejia, P., Cheyne, A. ve Dorfman, L. (2012). News coverage of child sexual abuse and prevention, 2007–2009. Journal of child sexual abuse, 21(4), 470-487.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (çev. Ed. S. Turan). Ankara: Nobel.
 • Meyer, H. A., Astor, R. A. ve Behre, W. J. (2002). Teachers’ reasoning about school violence: The role of gender and location. Contemporary Educational Psychology, 27(4), 499-528.
 • Miles, M. ve Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA:Sage.
 • National Institute of Education & US Department of Health, Education and Welfare. (1978). Violent schools-safe schools: The safe school study report to Congress No. 1., US Government Printing Office.
 • Ögel, K., Tarı, I. ve Eke, C. Y. (2006). Okullarda suç ve şiddeti önleme. Yeniden Yayınları, No:17
 • Page, D. (2014). Managing serious teacher misbehaviour. School Leadership & Management, 34(3), 269-283.
 • Piaget, J. (1936). The origins of intelligence in children. International Universities Press, New York. 1952
 • Polat, H. ve Ünişen, A. (2016). An analysis of teacher news in Turkish printed media within the context of teachers’ image. Cogent Education, 3(1), 1179614.
 • Rhineberger‐Dunn, G. M. (2013). Myth versus reality: Comparing the depiction of juvenile delinquency in metropolitan newspapers with arrest data. Sociological Inquiry, 83(3), 473- 497.
 • Riley, D., Duncan, D. J. ve Edwards, J. (2011). Staff bullying in Australian schools. Journal of Educational Administration.
 • Sadık, F. (2006). Öğrencilerin istenmeyen davranışları ve bu davranışlarla baş edilme stratejilerinin öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerine göre incelenmesi ve güvengen disiplin modeli temele alınarak uygulanan eğitim programının öğretmenlerin baş etme stratejilerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Sample, L. L. ve Kadleck, C. (2008). Sex offender laws: Legislators' accounts of the need for policy. Criminal Justice Policy Review, 19(1), 40-62.
 • Sava, F. (2001) Causes and effects of teacher conflict-inducing attitudes towards pupils: A path analysis model, Teaching and Teacher Education, 18(8), 1007–1021.
 • Sotirovic, M. (2003). How individuals explain social problems: The influences of media use Journal of Communication, 53, 122–137.
 • Spinazzola, J., Ford, J. D., Zucker, M., van der Kolk, B. A., Silva, S., Smith, S. F. ve ark. (2005). Survey evaluates complex trauma exposure, outcome, and intervention among children and adolescents. Psychiatric Annals, 35, 433-439.
 • Stein, N. (1995). Sexual harassment in school: The public performance of gendered violence. Harvard Educational Review, 65 (2), 145–162.
 • Straus, M. A., Hamby, S. L., Finkelhor, D., Moore, D. W. ve Runyan, D. (1998). Identification of child maltreatment with the parent-conflict tactics scales (CTS2): Development and preliminary psychometric data. Journal of Family Issues, 17, 283–316.
 • Süngü, H. (2013). Ulusal basında okullarda şiddete ilişkin haberlerin değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 89-106.
 • Süngü, H. (2015). Teacher victimization in Turkey: A review of the news on violence against teachers. The Anthropologist, 20(3), 694-706.
 • Tiesman, H., Konda, S., Hendricks, S., Mercer, D. ve Amandus, H. (2013). Workplace violence among Pennsylvania education workers: Differences among occupations. Journal of Safety Research, 44, 65-71.
 • TÜİK, Adalet İstatistikleri, (2014-2016). Cinsel Suç Mağduru Olarak Güvenlik Birimine Getirilen Erkek Çocuk İstatistikleri, 2014-2016 https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=98&locale=tr adresinden alındı.
 • TÜİK, Adalet İstatistikleri, (2014-2016). Cinsel Suç Mağduru Olarak Güvenlik Birimine Getirilen Kız Çocuk İstatistikleri, 2014-2016 https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=98&locale=tr adresinden alındı.
 • Türk, H. (2016). İlkokullarda görev yapan idarecilerin ve rehber öğretmenlerin cinsel tacizlere yönelik tutumları, farkındalıkları, deneyimleri ve uygulamaları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Vardi, Y. ve Weitz, E. (2004). Misbehaviour in organizations. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Walsh, K. M., Farrell, A. M., Schweitzer, R. ve Bridgstock, R. S. (2005). Critical factors in teachers' detecting and reporting child abuse and neglect: Implications for practice. Final report prepared for the Abused Child Trust. Queensland University of Technology.
 • Whitted, K. S. ve Dupper, D. R. (2008). Do teachers bully students? Education and Urban Society, 40(3), 329-341. doi: 10.1177/0013124507304487
 • Yablon, Y. B. (2020). Students' willingness to seek help from school staff when coping with parental maltreatment. Child Abuse & Neglect, 103, 104443.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yüce, F. ve Çoban, A. (2019). Eğitim ile ilgili yazılar açısından ulusal basının değerlendirilmesi. Electronic Journal of Education Sciences, 8(15), 1-15.
 • Zhang, A., Wang, K., Zhang, J. ve Oudekerk, B. A. (2019). Indicators of school crime and safety: 2018. NCES 2019-047/NCJ 252571. National Center for Education Statistics.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Avni ÜNAL (Sorumlu Yazar)
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8683-1002
Türkiye


Necati CEMALOĞLU
Gazi Üniversitesi
0000-0001-7753-2222
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2021, Sayı 17

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { goputeb828839, journal = {Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-2314}, address = {}, publisher = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {2021}, pages = {45 - 71}, doi = {10.46778/goputeb.828839}, title = {Eğitim Kurumlarında Karşılaşılan İstenmeyen Davranışların Basında Çıkan Haberler Aracılığıyla İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Ünal, Avni and Cemaloğlu, Necati} }
APA Ünal, A. & Cemaloğlu, N. (2021). Eğitim Kurumlarında Karşılaşılan İstenmeyen Davranışların Basında Çıkan Haberler Aracılığıyla İncelenmesi . Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 2021 (17) , 45-71 . DOI: 10.46778/goputeb.828839
MLA Ünal, A. , Cemaloğlu, N. "Eğitim Kurumlarında Karşılaşılan İstenmeyen Davranışların Basında Çıkan Haberler Aracılığıyla İncelenmesi" . Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2021 (2021 ): 45-71 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/goputeb/issue/65506/828839>
Chicago Ünal, A. , Cemaloğlu, N. "Eğitim Kurumlarında Karşılaşılan İstenmeyen Davranışların Basında Çıkan Haberler Aracılığıyla İncelenmesi". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2021 (2021 ): 45-71
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Kurumlarında Karşılaşılan İstenmeyen Davranışların Basında Çıkan Haberler Aracılığıyla İncelenmesi AU - Avni Ünal , Necati Cemaloğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.46778/goputeb.828839 DO - 10.46778/goputeb.828839 T2 - Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 71 VL - 2021 IS - 17 SN - 2148-2314- M3 - doi: 10.46778/goputeb.828839 UR - https://doi.org/10.46778/goputeb.828839 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Eğitim Kurumlarında Karşılaşılan İstenmeyen Davranışların Basında Çıkan Haberler Aracılığıyla İncelenmesi %A Avni Ünal , Necati Cemaloğlu %T Eğitim Kurumlarında Karşılaşılan İstenmeyen Davranışların Basında Çıkan Haberler Aracılığıyla İncelenmesi %D 2021 %J Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P 2148-2314- %V 2021 %N 17 %R doi: 10.46778/goputeb.828839 %U 10.46778/goputeb.828839
ISNAD Ünal, Avni , Cemaloğlu, Necati . "Eğitim Kurumlarında Karşılaşılan İstenmeyen Davranışların Basında Çıkan Haberler Aracılığıyla İncelenmesi". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2021 / 17 (Ekim 2021): 45-71 . https://doi.org/10.46778/goputeb.828839
AMA Ünal A. , Cemaloğlu N. Eğitim Kurumlarında Karşılaşılan İstenmeyen Davranışların Basında Çıkan Haberler Aracılığıyla İncelenmesi. UTEB. 2021; 2021(17): 45-71.
Vancouver Ünal A. , Cemaloğlu N. Eğitim Kurumlarında Karşılaşılan İstenmeyen Davranışların Basında Çıkan Haberler Aracılığıyla İncelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2021; 2021(17): 45-71.
IEEE A. Ünal ve N. Cemaloğlu , "Eğitim Kurumlarında Karşılaşılan İstenmeyen Davranışların Basında Çıkan Haberler Aracılığıyla İncelenmesi", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, c. 2021, sayı. 17, ss. 45-71, Eki. 2021, doi:10.46778/goputeb.828839