Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Öğrencilerin Ara Tatil Uygulamasına Bakışı: Turhal Örneği

Yıl 2021, Cilt 2021, Sayı 17, 134 - 151, 22.10.2021
https://doi.org/10.46778/goputeb.953679

Öz

Bu araştırmanın temel amacı Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk, orta ve lise kademesindeki okullarda 2019 yılında ilk defa uygulanan ‘Ara Tatil’ uygulaması ile ilgili öğrenci görüşlerinin tespit edilmesidir. Araştırmanın çalışma grubu Tokat ili Turhal İlçesinde öğrenim gören ve basit seçkisiz örnekleme yolu ile seçilen ilk, orta ve lise düzeyindeki toplam 497 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada yöntem olarak nicel araştırma yöntemlerinden ‘tarama modeli’ kullanılmıştır. Öğlencilere dört bölümden oluşan ve araştırmacılar tarafından geliştirilen 19 soruluk anket uygulanmıştır. Öğrencilere uygulanan anketten alınan bilgiler SPSS 17.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Verilen cevaplara ilişkin frekans, yüzdelik dağılımları, varyans, Bağımsız Grup t- Testi, Tek Yönlü Varyans (ANOVA) verileri hesaplanmış ve grafiklerle gösterilmiştir. Araştırma verilerinin analizi sonucunda öğrencilerin 2019 eğitim öğretim yılında ilk defa uygulanan ‘Ara Tatil’ uygulamasından memnun oldukları, öğrenci velilerinin de bu uygulamadan memnun oldukları, öğrencilerin ‘Ara Tatil’ uygulamasının devam etmesini istedikleri ancak milli eğitim müdürlüğünce ara tatil döneminde öğrenciler için hazırlanmış olan etkinliklerden yararlanamadıkları sonuçlarına ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Burç, G. ve Karakuyu, A. (2020). Sınıf öğretmenlerinin dönem içerisinde ilk kez uygulanan ara tatil uygulaması hakkındaki görüşleri. Uluslararası Sosyal araştırmalar Dergisi, 13(70). DOI: 10.17719/jisr.2020.4132
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2) , 133-151.
 • Doğan, A. (2020). Sınıf öğretmenlerinin ara tatillere yönelik görüşleri. O. Köse ve Y. UlutürkSakarya (Ed.), Sosyal bilimlerde yeni araştırmalar-III içinde (s. 241-252). Ankara: Berikan Yayıncılık.
 • Erdem, A ve Kıran, H. (2016). 4+4+4 Eğitim modeline yönelik ilkokul yöneticilerinin görüşleri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 4(7) , 27-49.
 • European Commission / EACEA / Eurydice, (2019). The organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education – 2019/20. Eurydice facts and figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Doi:10.2797/678694.
 • Gömleksiz, N, M. ve Kan, Ü.A. (2012). Eğitimde duyuşsal boyut ve duyuşsal öğrenme. Turkish studies, 7(1), 1159-1177. DOI: 10.7827/TurkishStudies.3127
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel.
 • Kaya, S. (2020). Türk Eğitim Sistemi’nde yeni dönem: Ara tatil. Turkish Studies –Educational Sciences, 15(2), 1049-1059. DOI: 10.29228/TurkishStudies.40272
 • Kaya, S. (2021). Ortaokul öğretmenlerinin ara tatil hakkındaki görüşleri: Bir karma yöntem çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 21-46. DOI: 10.33711/yyuefd.859357
 • Kılıç, S. (2013). Örnekleme yöntemleri. Journal Of Mood Disorders, 3(1), 44-6. DOI: 10.5455/jmood.20130325011730
 • Kıroğlu, K., Tut, E., Aydoğmuş, M. ve Torun, N . (2021). Ara tatilin okuma yazma öğrenme sürecine yansımaları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 451-469. DOI: 10.16916/aded.868770
 • MEB. (2017). Araştırma, yarışma ve sosyal etkinlikler izinleri. http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_10/16171246_arastirma_yarisma_sose tkinlik_izinleri.pdf adresinden alınmıştır.
 • MEB. (2019). Ara tatil uygulamaları. http://aratatil.meb.gov.tr/ adresinden alınmıştır.
 • MEB. (2019). Bakanlık açıklaması. http://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-yeni-egitimogretimcalisma-takvimi-modelini-acikladi/haber/18662/tr adresinden alınmıştır.
 • Resmî Gazete (2019a). 30827 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190710-6.html adresinden alınmıştır.
 • Resmî Gazete (2019b). 30829 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190712-10.htm adresinden alınmıştır.
 • Tezcan, M. (1977). Tatil ve boş zamanların değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 2(9) 53- 55.
 • Türk Dil Kurumu (TDK) (2020). Tatil. https://sozluk.gov.tr/ adresinden alınmıştır.

Students' Perspectives on the Midterm-Holiday Practice: Example of Turhal

Yıl 2021, Cilt 2021, Sayı 17, 134 - 151, 22.10.2021
https://doi.org/10.46778/goputeb.953679

Öz

The main purpose of this research is to examine the views of students about the "Midterm Holiday" application, which was applied for the first time in 2019 in primary, secondary, and high schools affiliated to the Ministry of National Education. The study group of the research consists of 497 primary, secondary and high school students studying in Turhal District of Tokat province and selected by using simple random sampling. The survey design, one of the quantitative research methods, was used as a method in the research. A questionnaire with 19-questions, consisting of four parts and developed by the researchers, was administered to the students. The data were analyzed using the SPSS 17.0 package program. Frequency, percentage distributions, variance, Independent Group t-Test, One-Way Analysis of Variance (ANOVA) test were used for the data analysis and results are shown using tables. As a result of the study, the students were satisfied with the 'Midterm Holiday' application implemented for the first time in the 2019 academic year, the parents of the students were also satisfied with this application, the students wanted the 'Midterm Holiday' application to continue, but they could not benefit from the activities prepared for the students during the midterm holiday period by the Directorate of National Education.

Kaynakça

 • Burç, G. ve Karakuyu, A. (2020). Sınıf öğretmenlerinin dönem içerisinde ilk kez uygulanan ara tatil uygulaması hakkındaki görüşleri. Uluslararası Sosyal araştırmalar Dergisi, 13(70). DOI: 10.17719/jisr.2020.4132
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2) , 133-151.
 • Doğan, A. (2020). Sınıf öğretmenlerinin ara tatillere yönelik görüşleri. O. Köse ve Y. UlutürkSakarya (Ed.), Sosyal bilimlerde yeni araştırmalar-III içinde (s. 241-252). Ankara: Berikan Yayıncılık.
 • Erdem, A ve Kıran, H. (2016). 4+4+4 Eğitim modeline yönelik ilkokul yöneticilerinin görüşleri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 4(7) , 27-49.
 • European Commission / EACEA / Eurydice, (2019). The organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education – 2019/20. Eurydice facts and figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Doi:10.2797/678694.
 • Gömleksiz, N, M. ve Kan, Ü.A. (2012). Eğitimde duyuşsal boyut ve duyuşsal öğrenme. Turkish studies, 7(1), 1159-1177. DOI: 10.7827/TurkishStudies.3127
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel.
 • Kaya, S. (2020). Türk Eğitim Sistemi’nde yeni dönem: Ara tatil. Turkish Studies –Educational Sciences, 15(2), 1049-1059. DOI: 10.29228/TurkishStudies.40272
 • Kaya, S. (2021). Ortaokul öğretmenlerinin ara tatil hakkındaki görüşleri: Bir karma yöntem çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 21-46. DOI: 10.33711/yyuefd.859357
 • Kılıç, S. (2013). Örnekleme yöntemleri. Journal Of Mood Disorders, 3(1), 44-6. DOI: 10.5455/jmood.20130325011730
 • Kıroğlu, K., Tut, E., Aydoğmuş, M. ve Torun, N . (2021). Ara tatilin okuma yazma öğrenme sürecine yansımaları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 451-469. DOI: 10.16916/aded.868770
 • MEB. (2017). Araştırma, yarışma ve sosyal etkinlikler izinleri. http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_10/16171246_arastirma_yarisma_sose tkinlik_izinleri.pdf adresinden alınmıştır.
 • MEB. (2019). Ara tatil uygulamaları. http://aratatil.meb.gov.tr/ adresinden alınmıştır.
 • MEB. (2019). Bakanlık açıklaması. http://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-yeni-egitimogretimcalisma-takvimi-modelini-acikladi/haber/18662/tr adresinden alınmıştır.
 • Resmî Gazete (2019a). 30827 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190710-6.html adresinden alınmıştır.
 • Resmî Gazete (2019b). 30829 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190712-10.htm adresinden alınmıştır.
 • Tezcan, M. (1977). Tatil ve boş zamanların değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 2(9) 53- 55.
 • Türk Dil Kurumu (TDK) (2020). Tatil. https://sozluk.gov.tr/ adresinden alınmıştır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yasin GÖKBULUT (Sorumlu Yazar)
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-8554-1102
Türkiye


Ruhi EROĞLU
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0173-6971
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2021, Sayı 17

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { goputeb953679, journal = {Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-2314}, address = {}, publisher = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {2021}, pages = {134 - 151}, doi = {10.46778/goputeb.953679}, title = {Öğrencilerin Ara Tatil Uygulamasına Bakışı: Turhal Örneği}, key = {cite}, author = {Gökbulut, Yasin and Eroğlu, Ruhi} }
APA Gökbulut, Y. & Eroğlu, R. (2021). Öğrencilerin Ara Tatil Uygulamasına Bakışı: Turhal Örneği . Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 2021 (17) , 134-151 . DOI: 10.46778/goputeb.953679
MLA Gökbulut, Y. , Eroğlu, R. "Öğrencilerin Ara Tatil Uygulamasına Bakışı: Turhal Örneği" . Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2021 (2021 ): 134-151 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/goputeb/issue/65506/953679>
Chicago Gökbulut, Y. , Eroğlu, R. "Öğrencilerin Ara Tatil Uygulamasına Bakışı: Turhal Örneği". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2021 (2021 ): 134-151
RIS TY - JOUR T1 - Öğrencilerin Ara Tatil Uygulamasına Bakışı: Turhal Örneği AU - Yasin Gökbulut , Ruhi Eroğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.46778/goputeb.953679 DO - 10.46778/goputeb.953679 T2 - Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 134 EP - 151 VL - 2021 IS - 17 SN - 2148-2314- M3 - doi: 10.46778/goputeb.953679 UR - https://doi.org/10.46778/goputeb.953679 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Öğrencilerin Ara Tatil Uygulamasına Bakışı: Turhal Örneği %A Yasin Gökbulut , Ruhi Eroğlu %T Öğrencilerin Ara Tatil Uygulamasına Bakışı: Turhal Örneği %D 2021 %J Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P 2148-2314- %V 2021 %N 17 %R doi: 10.46778/goputeb.953679 %U 10.46778/goputeb.953679
ISNAD Gökbulut, Yasin , Eroğlu, Ruhi . "Öğrencilerin Ara Tatil Uygulamasına Bakışı: Turhal Örneği". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2021 / 17 (Ekim 2021): 134-151 . https://doi.org/10.46778/goputeb.953679
AMA Gökbulut Y. , Eroğlu R. Öğrencilerin Ara Tatil Uygulamasına Bakışı: Turhal Örneği. UTEB. 2021; 2021(17): 134-151.
Vancouver Gökbulut Y. , Eroğlu R. Öğrencilerin Ara Tatil Uygulamasına Bakışı: Turhal Örneği. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2021; 2021(17): 134-151.
IEEE Y. Gökbulut ve R. Eroğlu , "Öğrencilerin Ara Tatil Uygulamasına Bakışı: Turhal Örneği", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, c. 2021, sayı. 17, ss. 134-151, Eki. 2021, doi:10.46778/goputeb.953679